De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpassingen OER 15-16 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpassingen OER 15-16 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpassingen OER 15-16 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Brussel

2 Algemeen: aanpak ‘Grote’ discussiepunten Daarnaast: optimalisaties / kleinere discussiepunten - Ervaringen faculteiten en diensten - Ervaringen beleid - Externe regelgeving + ruime consultatie faculteiten over discussiepunten

3 Inhoudelijke aanpassingen - Grote inhoudelijke wijzigingen (van te voren bediscussieerd en beslist in WG, OWR, AR) - Discussiepunten (expliciet voorgelegd aan faculteiten voor bespreking) - Wijzigingen in uitvoering van het vereenvoudigingsdecreet, rechtspraak of beleidsbeslissingen - Inhoudelijke wijzigingen enkel van toepassing op FEB (Brussel) - Wijzigingen met beperkte impact

4 Grote inhoudelijke wijzigingen 4

5 De “30%-regel” Starters* en schakelstudenten Met een CSE van minder dan 30% Wordt de inschrijving geweigerd Voor dezelfde opleiding** Voor het eerstvolgende academiejaar  art. 30-36, 104 * bachelorstudent meer dan 120 stp verwijderd van diploma **+ opleidingen die tot hetzelfde diploma leiden, vervolgopleidingen, taalequivalenten + alle opleidingsonderdelen van de opleiding onder credit(examen)contract

6 Redenen 30%-regel 6 - Studenten zonder slaagkansen verliezen geen extra jaar en verliezen ook niet het corresponderende leerkrediet. - De persoonlijke en maatschappelijke kost wordt beperkt. - In de OPO’s 1OF wordt het aandeel studenten zonder slaagkansen (dat het OPO ook voor de tweede maal opneemt) kleiner. - Uit de cijfers blijkt dat studenten het beter doen bij een heroriëntering dan door in dezelfde opleiding te blijven. - Op basis van Nederlands onderzoek wordt gehoopt dat met een strenge regel studenten zich meer inspannen wat hun SE en slaagkansen ten goede komt.

7 Communicatie 30%-regel 7 - Centraal o Vermelding op website o Folder voor nieuwe studenten (SiD-ins) - Subfacultair o Onthaaldagen o Nabespreking examens o Heroriëntering - Studievoortgangsdossier in KU loket o Boodschappen in januari, juli en september o Inhoud nog te bepalen

8 Studievoortgangsmaatregelen voor schakelstudenten 8 De studievoortgangsmaatregelen van toepassing op starters is ook voor (alle) schakelstudenten van toepassing: - Niet bindend studieadvies - 30%-regel - Bindende voorwaarden  art. 30-36 Reden: ook nieuwe studenten in academisch onderwijs

9 Volgtijdelijkheid over opleidingen heen 9 = nieuw type volgtijdelijkheid: volgtijdelijkheid tussen opleidingsonderdelen kan ook over opleidingen heen bv. bachelor- of schakel-OPO als vwd voor masterOPO  begripsbepalingen Reden: oplossing waar diplomavolgtijdelijkheid te streng zou zijn (bv. owv. studieduurverlenging), maar men toch toegang tot OPO’s wil controleren op inhoudelijke gronden bv. methodologie-OPO uit bachelor als voorwaarde voor masterproef in eenjarige master)

10 Maximum aantal studiepunten 10 Maximum studiepunten - Over opleidingen (en contracten) heen gecontroleerd in ISP - Bachelordiploma of schakelgetuigschrift  geen maximum - Geen bachelor of schakel  max. 72 stp  art. 22 Uitzonderingen mogelijk voor individuele studenten  art. 24 Reden: vereenvoudiging + strenger zijn bij begin studies, later meer vrijheid

11 Combinatie van contracten 11 Studenten mogen vrij contracten combineren met uitzondering van: - Een creditcontract en een credit-examencontract voor een zelfde opleidingsonderdeel - Een diplomacontract en een diploma-examencontract voor dezelfde opleiding Alle andere combinaties worden wel toegestaan  art. 17 Reden: sterke vereenvoudiging, mogelijk door stp-grens over opleidingen heen die vroegere ‘achterpoortjes’ sluit)

12 Leerkrediet 12 Studenten met masterdiploma behaald, mogen zich inschrijven voor een opleiding die onder het leerkrediet valt, ongeacht de stand van hun leerkrediet. (+ deze studenten betalen geen verhoogd inschrijvingsgeld)  art.1 Reden: vereenvoudiging + extra kansen bieden aan studenten met bewezen studiesucces Ter info De afwijking op de weigering op grond van onvoldoende leerkrediet voor een bachelorstudent die nog < 30 SP moest afwerken is niet meer mogelijk!

13 Discussiepunten

14 Inkomende uitwisselingsstudenten 14 Betere regelingen voor deze groep  ‘bijzondere bepalingen voor inkomende uitwisselingsstudenten’ o.a. beroep enkel in thuisinstelling, niet in KU Leuven

15 Studenten zonder diploma SO Voorwaardelijke inschrijving in diplomacontract wordt opgeheven  art. 7 Reden: vaak onsuccesvol voor studenten + administratief complex Ter info Studenten zonder diploma SO worden in FEB niet toegelaten via creditcontract, m.u.v. leergierigen/hoogbegaafden laatste jaar SO die toegelaten worden om 1 à 2 OPO’s op te nemen.

16 Programma 2 e sem heroriënteerders 16 Ruimte voor faculteiten om zinvol en haalbaar programma samen te stellen bij instroom 2 e semester: - Tussen 12 en 35 stp - Niet verplicht 1 e -fase-opo’s - JaarOPO’s ook mogelijk (tenzij reeds niet meer kan voldaan worden aan exameneisen)  Art. 23, 25 FEB Brussel: was reeds van toepassing

17 Schriftelijke voorbereidingstijd 17 Geen recht op schriftelijke voorbereidingstijd bij - Examens die mondelinge taalvaardigheid testen - Examens die een bespreking of presentatie van een werkstuk zijn (in ECTS-fiche)  art. 65 FEB: was reeds van toepassing

18 Weigeringen taalequivalente OPO’s 18 Nu reeds: weigering voor ‘zelfde’ OPO bv. campusvariant (in SAP via identiteitsrelatie) Via OER: ook voor taalequivalente OPO’s  art. 34

19 Wetgeving, rechtspraak en beleidsbeslissingen

20 Beleidsbeslissingen - Statuten (werkstudent, topsport, functiebeperking, …) voor faciliteiten verankeren in OER: art. 97, 24, 51 - Student moet zelf hoorrecht uitoefenen in beroep: art. 104 - Aanpassingen mbt. fraude (geen bekrachtiging meer van de zwaarste sancties door de fraudecommissie, nieuw onderwerp als bijkomende sanctie bij plagiaat, herformulering van de criteria voor plagiaat): art.86

21 Wetgeving en rechtspraak 21 - Controle van de taalvoorwaarden ISP (max. 18,33% anderstalig in de bachelor en 50% in de master): art. 22 - Beroep tegen samenstelling ISP bij geïndividualiseerd traject is mogelijk: art. 104 - Decretale terminologie Studentenvoorzieningen: art. 100

22 Inhoudelijke wijzigingen enkel van toepassing op FEB (Brussel)

23 Volgen van OPO’s in een andere opleiding 23 FEB Brussel Naast Wiskunde voor bedrijfseconomen 1 en de talen kunnen de studenten HW ook geen Inleiding tot het recht volgen in de BA (of omgekeerd).  art. 27 Ter info Vanaf 2017-2018 ook geen Inleiding tot de fiscaliteit

24 Hernemen examens uit EP1 24 FEB Brussel Enkel voor de Masterproef en aanverwante OPO’s kan de 2 e examenkans opgenomen worden in juni i.p.v. in september.  art. 47

25 Vervanging door equivalent OPO 25 FEB Brussel en Leuven Studenten in een extended masterprogramma die geen creditbewijs behaalden voor een OPO waarvoor examen afgelegd werd aan een gastinstelling kunnen hun EK2 van een corresponderend FEB-OPO dat geprogrammeerd staat in het 2 e sem, al tijdens EP2 opnemen.  art. 56 Ter info Een extended masterprogramma (60 SP Brussel + 30 SP buitenland) is enkel voorzien voor HW en BA.

26 Wijzigingen formulering

27 Wijziging formulering 27 Art. 1, bijzondere bepaling Een jaarlijkse aanmelding bij IAM voor buitenlandse studenten gebeurt in de praktijk niet. ---> zin is weg in OER 2015-2016 Art. 1, bijzondere bepaling Verduidelijking dat toelating met diploma dat toegang geeft tot hoger onderwijs onder de Lissabonconventie enkel geldt voor bacheloropleidingen, en enkel voor de landen die de conventie ratificeerden. Art. 3Alle leerkredietvermeldingen worden omwille van de helderheid in art. 1 samengebracht. Art. 9In de praktijk is ook een inschrijving voor een diplomacontract mogelijk in het tweede semester. Art. 12Er wordt verduidelijkt dat berekeningen vanaf nul starten voor een bepaalde opleiding en dus niet algemeen, en dat formulering werd aangepast zodat duidelijker wordt dat die ook van toepassing is op studenten die zonder weigering drie jaar de opleiding hebben verlaten.

28 Wijziging formulering 28 Art. 15 en 46 De informatie over de gevolgen van wanbetaling is ingekort en volledig geïntegreerd in art. 15. Art. 16Gehele opleidingen kunnen eigenlijk niet uitgesloten worden voor examencontract (volgens de codex). Art. 21 FEB Masteropleiding kan inhoudelijk worden aangepast naargelang de instroom (Ba-diploma behaald aan andere instelling) zonder dat de studieomvang wordt aangepast (geen vrijstellingen!) Art. 23Explicitering dat de omzettingsregel in het tweede semester enkel geldt voor reeds ingeschreven studenten. Art. 24Herteksting Art. 28 §1Er wordt verhelderd dat deelvrijstellingen voor berekeningen allerhande geen invloed hebben. Art. 28 §1Er wordt verduidelijkt dat het hier gaat om OPO’s met een zelfde opleidingsonderdeelcode. Art. 29 FEB Brus Explicitering deadline 1 oktober voor aanvraag EVC Manage- mentproject 1 (avond) en talen (Nederlandstalige opleidingen)

29 Wijziging formulering 29 Art. 34Er wordt een situatie geschrapt die niet voorkwam en nooit geïmplementeerd is in de informaticasystemen. Art. 34Er wordt verduidelijkt dat ook als identiek gedefinieerde opleidingsonderdelen impact kunnen hebben op de weigeringen op basis van voldoende examenkansen. Art. 34§2Er wordt verduidelijkt dat dit onder welk contracttype ook van toepassing is Art. 40De terminologie over partiële en permanente evaluatie wordt verhelderd en in lijn gebracht met de instructies voor de ECTS- fiches. Art. 48 FEB Brus FEB: Uitg. Uitw.st. - datum 15/12 ipv 2dagen voor start EP1 FEB Br: lichte herformulering ivm max. 1 inhaalex. binnen het AJ Art. 51Herteksting Art. 51 FEB Brus Examenspreiding mogelijk voor max. 3 voorafbepaalde OPO’s Exspreiding in studieperiode voorafgaand aan EP2  geschrapt Art. 52Er wordt verduidelijkt dat het hier gaat om OPO’s met een zelfde opleidingsonderdeelcode.

30 Wijziging formulering 30 Art. 65Een element dat in 2014-15 werd geschrapt, maar waar in de praktijk toch nood aan bleek, wordt opnieuw ingeschreven. Art. 70In overeenstemming gebracht met art. 93 Art. 81§1Er wordt verhelderd hoe het tolerantiekrediet wordt berekend. Art. 87De juiste codes werden aangepast. Art. 89Verheldering dat het hernemen van credits ook binnen het academiejaar niet meer mogelijk is. Art. 91§2Er wordt verduidelijkt dat niet enkel het inzetten van toleranties, maar ook het verwerpen ervan, een definitieve actie is. Art. 93Verheldering dat het hier om het slagen voor een opleiding gaat. Art. 97Herteksting Art. 119Een overgangsmaatregel die overbodig is geworden, wordt geschrapt. BegrippenEr werd toegevoegd wat verstaan wordt onder een ‘als identiek gedefinieerd’ opleidingsonderdeel.


Download ppt "Aanpassingen OER 15-16 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google