De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openbare aanbesteding voor de oprichting van een Denktank radicalisme, gewelddadig extremisme en terrorisme - informatiesessie van 18 augustus 2015 Marché.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openbare aanbesteding voor de oprichting van een Denktank radicalisme, gewelddadig extremisme en terrorisme - informatiesessie van 18 augustus 2015 Marché."— Transcript van de presentatie:

1 Openbare aanbesteding voor de oprichting van een Denktank radicalisme, gewelddadig extremisme en terrorisme - informatiesessie van 18 augustus 2015 Marché public pour la création d’un Think-Tank sur le radicalisme, l’extrémisme violent et le terrorisme – session d’information du 18 août 2015 1

2 Session d’information : objet Un aperçu de l’objet du marché Réponse aux questions (préalablement) posées Informatiesessie: onderwerp Een overzicht van het onderwerp van de opdracht Antwoord op de (vroeger) gestelde vragen 2

3 Missions du Think-Tank Analyse de questions concrètes Travailler selon une approche multidisciplinaire Examiner et évaluer les initiatives et mesures politiques* Formuler des recommandations et solutions concrètes Opdrachten van de Denktank Bestudering analyse van concrete vraagstukken Hanteren van een multidisciplinaire benadering Toetsen van beleidsinitiatieven en – maatregelen* Formuleren van aanbevelingen en concrete oplossingen 3 * fondées sur une approche intégrale et intégrée /* voortbouwend op een integrale en geïntegreerde visie

4 Objectifs du travail du Think- Tank Soutenir le développement de la politique en matière de radicalisme, d’extrémisme violent et de terrorisme Apporter des solutions applicables aux différents niveaux de pouvoir Formuler des recommandations pour une stratégie à long terme Etablir des liens avec les initiatives européennes et internationales Doelen van het werk van de Denktank De beleidsontwikkeling op het vlak van radicalisme, gewelddadig extremisme en terrorisme ondersteunen De oplossingen moeten beleidsmatig toepasbaar zijn Formuleren van aanbevelingen voor een lange termijnstrategie Links met Europese en internationale initiatieven creëren 4

5 Pratiquement Le contrat est de 1 an, reconductible maximum 3 fois (= 4 ans maximum) Organiser au minimum 12 réunions par an Les réponses issues de ces réunions seront développées dans des rapports de 5 à 10 pages de texte (minimum 12 rapports par an) Praktisch De duur van de opdracht is 1 jaar. Deze kan maximum 3 mal (= 4 jaar maximum) verlengd worden Minimum 12 vergaderingen per jaar De antwoorden zullen uiteengezet worden in rapporten van 5 tot 10 pagina’s tekst (minimum 12 rapporten per jaar) 5

6 Procédure - dates Publication de l’avis de marché : le 23/07/2015 Session d’information : le 18/08/2015 à 10h00 Ouverture des offres : le 21/09/2015 à 10h00 ; l’art. 90 §2 de l’arrêté royal du 15juillet 2011 est d’application. Procedure - datums De bekendmaking van het aanbestedingsbericht : 23/07/2015 Informatiesessie : 18/08/2015 om 10u Opening van de offertes : 21/09/2015 om 10u ; art. 90 §2 van koninklijk besluit van 15 juli 2011, is hier van toepassing. 6

7 Procédure – Critères de sélection et d’attribution Cf. Cahier spécial des charges, point 13.1 : « Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d’attribution repris au point 13.3 du présent cahier spécial des charges, dans la mesure où ces offres sont régulières sur le plan formel et matériel. » Procedure – Selectiecriteria en gunningscriteria Cf. Lastenboek, punt 13.1 : « Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria, worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes op basis van de in punt 13.3 van dit bestek opgenomen gunningscriteria, voor zover deze offertes formeel en materieel regelmatig zijn. » 7

8 Point 13.1 Critères de sélection 13.1.1 Droit d’accès et critères d’exclusion 13.1.2 Sélection qualitative : - moyens financiers et - compétence technique Punt 13.1 Selectiecriteria 13.1.1 Toegangsrecht en Uitsluitingscriterium 13.1.2 Kwalitatieve selectie : - de financiële draagkracht en - de technische bekwaamheid 8

9 Point 13.1.2.2 Critères de sélection qualitative : compétence technique Le contrôle de la qualité Disposition du personnel compétent Compétence des services déjà exécutés, au cours des trois dernières années, sur : - les questions de radicalisme et d’extrémisme violent (et de terrorisme) et - les questions politiques Punt 13.1.2.2 Selectiecriteria : kwalitatieve selectie De kwaliteitscontrole Beschikken over competent personeel Bekwaamheid van uitgevoerde diensten tijdens de laatste drie jaren over : - radicalisme en gewelddadig extremisme (en terrorisme) kwesties en - politieke vraagstukken 9

10 Point 13.3 Critères d’attribution 1.Le prix (< 181,500 euros)(50%) 2.La qualité technique de l’offre (50%) dont : - Le concept et le plan d’approche (30%)* : caractère belge de la problématique - L’organisation (20%)* : méthode de travail, planning, méthodologie, interdisciplinarité et indépendance -> à décrire dans une note de maximum 5 pages Punt 13.3 Gunningscriteria 1.Prijs (< 181,500 euros) (50%) 2.Kwaliteit van de offerte (50%) waarvan : - het voorgestelde concept en plan van aanpak (30%)* : de Belgische aard van de problematiek - de organisatie (20%)* : de manier van werken, planning, werkwijze, interdisciplinariteit en onafhankelijkheid -> in een nota van maximaal 5 bladzijden beschrijven 10* plus particulièrement / * in het bijzonder

11 Questions posées / Gestelde vragen: 1.Het documenten “AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS”, art. 1.1. VOORWERP, maakt gewag van één enkel perceel; in het offerteformulier is sprake van 12 missies. Hoe moeten deze begrippen verstaan worden? Gelet op de aard van de opdracht (art. 1 en 7), is allicht een zekere voorbereidingstijd nodig om dan op kruissnelheid te komen en, vervolgens, beleidsrelevante voorstellen te formuleren. Kan dit in het plan dat deel kan uitmaken van de Offerte door de inschrijver gedetailleerd worden, en /of in het Protocol? 2.De duur (art. A.2) wordt omschreven voor 1 jaar en is 3 maal verlengbaar. Hoe geschiedt een verlenging? Geschiedt die op basis van hetzelfde bestek? (zie ook punt 7 op p. 6 waar sprake is van “over de vier jaren”). 3.In verband met de wijze van indiening (art. 5.1) kan er tegenspraak zijn tussen verboden of toegelaten electronische indiening. Kan dit verduidelijkt worden? 11

12 Questions posées / Gestelde vragen: 4.In art. 7 (Beschrijving an de te presteren diensten) wordt verwezen naar vragen van verschillende beleidsinstanties. Worden daarmee instellingen en besturen van diverse beleidsniveau’s bedoeld, en desgevallend ook nog andere instanties? Zal de FOD deze vragen (on-)ontvankelijk verklaren, selecteren en prioritiseren zodat de Denktank kan focussen op de kern van de opdracht? 5.In het zelfde onderdeel is sprake van minimaal 12 vergaderingen en rapporten per jaar – enerzijds – en – anderzijds – van vergaderingen op redelijke basis na een redelijke termijn. Hoe dienen deze werkwijzen begrepen te worden, en kan het plan van de indiener hier concrete voorstellen over maken? (zie ook vraag 11 en art. 16.1.1) 6.Kan worden aangenomen dat rapporten (art. 7) in het F of N worden geredigeerd, of dient elk rapport in F én N opgesteld? 12

13 Questions posées / Gestelde vragen: 7.De bepaling ivm de intellectuele eigendom en de communicatie behandelt beide onderwerpen op gelijke voet. Het kan voorkomen dat experten waarop de denktank beroep doet hun intellectuele eigendomsrecht hebben op hun auteurswerken. Vergt hun medewerking onverkort overdracht – hetgeen een hinderpaal kan zijn tot medewerking-, of geldt de bepaling enkel op de geaggregeerde rapporten die de denktank opstelt? 8.Inzake communicatie wordt de uitdrukkelijke voorafgaande toesteming vereist van de Minister. Hier geldt dezelfde vraag: mag worden aangenomen dat deze bepaling de geaggregeerde rapporten van de denktank betreft, die aan de Minister zullen worden overgemaakt? Kan de denktank communiceren mét de toestemming van de Minister? Kan de denktank voorstellen doen ivm communicatie? 9.Communiceert de Minister en/of de FOD over de opdracht zelf, eens deze is toegewezen en/of eens deze van start is gegaan? 13

14 Questions posées / Gestelde vragen: 10.In art. 10.1 is sprake van eenheidsprijzen en globale prijzen. Hoe dienen die noties begrepen in het licht van aard (art. 1) en voorwerp (art. 7) van het bestek? 11.In art. 13.1.2.2 wordt verwezen naar medewerkers en personeel. Kan de groep werken met losse medewerk(st)ers op basis van hun expertise, vermits het doel is om multidisciplinair te werken? En is het mogelijk deze noch als personeel noch als ‘onderaannemers’ te beschouwen – gelet op de aard van de opdracht, die de verzameling van kwaliteitsvolle, brede en multidiscplinaire expertise vergt. 12.Is de in art. 16 bedoelde bestelbrief gelijk aan de gunningsbeslissing, of wordt hiermee nog iets anders bedoeld? Zijn specifieke adviesvragen die de FOD overmaakt bestelbrieven in de zin van art. 16.1? 14

15 Questions posées / Gestelde vragen: 13.Wat wordt bedoeld met vaste termijn in art. 16.1.1: slaat dit op de termijn van de gunning (1 jaar, verlengbaar)? Kan het plan dat een inschrijver voorstelt hierover concrete voorstellen doen met het oog op het hier genoemd protocol? 14.In art. 16.2.1 is sprake van de plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd. Wordt hiermee bedoeld de plaats waar de rapporten worden ingediend? Heeft de inschrijver de vrijheid om vergaderingen te organiseren “at arms length” van de vergunnende overheid en de Administratie? 15


Download ppt "Openbare aanbesteding voor de oprichting van een Denktank radicalisme, gewelddadig extremisme en terrorisme - informatiesessie van 18 augustus 2015 Marché."

Verwante presentaties


Ads door Google