De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté Actieve Inclusie Oktober 2008 Inclusion Active Octobre 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté Actieve Inclusie Oktober 2008 Inclusion Active Octobre 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté Actieve Inclusie Oktober 2008 Inclusion Active Octobre 2008

2 Aanbeveling ! Recommandation ! 2006: een mededeling over actieve integratie van mensen het verst van de arbeidsmarkt  vrijblijvend voor de lidstaten 2008: een aanbeveling over actieve inclusie van mensen uitgesloten van de arbeidsmarkt  1 ste wettelijke stap  niet vrijblijvend voor de lidstaten 2006: une communication pour l’intégration active des personnes les plus éloignées du marché de travail  non obligatoire pour les états membres 2008: une recommandation de l’inclusion active des personnes exclues du marché de travail  1ier pas légal  obligatoire pour les états membres

3 Respect voor de menselijke waardigheid Respect pour la dignité humaine Doelen: volledige tewerkstelling sociale uitsluiting en discriminatie bestrijden sociale gerechtigheid en sociale bescherming bevorderen integratie van personen die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt Objectifs: plein emploi lutte contre l’exclusion sociale et la discrimination promotion de la justice sociale et de la protection sociale intégration des personnes exclues du marché de travail

4 Sociale bescherming Protection Sociale reeds systemen van sociale zekerheid in de meeste lidstaten (behalve GR-HO-IT) maar nog onvoldoende sociale bescherming  volle bescherming ! déjà des systèmes de sécurité sociale dans les états members (sauf GR – HO – IT) mais une protection sociale insuffisante  pleine protection !

5 3 luiken 3 volets steun voor een toereikend inkomen een inclusieve arbeidsmarkt toegang tot diensten van goede kwaliteit  actieve inclusie = een goede mix van deze drie luiken appui pour un revenu adéquat un marché de travail inclusif accès à des services de qualité  inclusion active = un bon mix de ces trois volets

6 Een toereikend inkomen Un revenu adéquat individueel basisrecht tot inkomen en sociale bijstand, voldoende om een leven te leiden in menselijke waardigheid met…  actieve beschikbaarheid voor werk en opleiding  beleid voor economische en sociale integratie van allen un droit fondamental individuel pour un revenu et de l’assistance sociale, suffisant pour vivre en dignité avec…  disponibilité active pour l’emploi et la formation  une politique pour une intégration économique et sociale de tous

7 Een toereikend inkomen Un revenu adéquat  rekening houden met levensstandaard en hoogte van prijzen  blijven werk zoeken voor mensen die er voor geschikt zijn  tenir compte avec le niveau de vie et des prix  continuer à chercher du travail pour ceux qui sont capable de le faire

8 Inclusieve arbeidsmarkt Marché de travail inclusif Effectieve hulp voor personen die kunnen werken om opnieuw op de arbeidsmarkt te komen en er te blijven  beantwoorden aan noden om te komen tot een stapsgewijze integratie in de maatschappij en in de arbeidsmarkt  de arbeidsmarkt open maken voor iedereen Appui effectif pour les personnes qui sont capable de travailler pour (r)entrer au marché de travail et d’y rester  répondre aux besoins pour arriver à une intégration progressive à la société et au marché de travail  ouvrir le marché de travail pour tous

9 Inclusieve arbeidsmarkt Marché de travail inclusif  kwalitatieve jobs bevorderen en werkende armen vermijden  behoud van jobs en vooruitgang in jobs  onderwijs en opleiding aanpassen aan nieuwe vaardigheden (bv. ICT)  preventie door aanpak op maat / persoonsgericht  promouvoir des emplois de qualité et éviter les travailleurs pauvres  maintient des emplois et progrès dans l’emploi  adapter l’enseignement et la formation à des compétences nouvelles  une approche personnelle / à mesure

10 Inclusieve arbeidsmarkt Marché de travail inclusief  belasting op arbeid herzien zonder sociale zekerheid in gevaar te brengen  steun aan sociale economie en beschutte tewerkstelling  begeleiding op de werkvloer en tegen discriminatie  révision des impôts sur le travail sans mettre en danger la sécurité sociale  appui à l’économie sociale et l’emploi protégé  accompagnement dans le travail et contre la discrimination

11 Toegang tot kwalitatieve diensten Accès à des services de qualité Diensten voor: sociale bijstand, tewerkstelling en opleiding, private en sociale huisvesting, kinderopvang, lange termijn opvang, gezondheidszorg.  territoriaal, fysiek en financieel toegankelijk  solidariteit, gelijke kansen en diversiteit Des services : d’assistance sociale, d’emploi et de formation, pour le logement privé et sociale, pour la garde d’enfants et personnes dépendantes, de soins de santé  accès territorial, physique et financier  solidarité, égalité des chances et diversité

12 Toegang tot kwalitatieve diensten Accès à des services de qualité  investeren in menselijk kapitaal, werkcondities, en toereikende fysieke infrastructuur  participatie van gebruikers en persoons- gerichte aanpak  opvolging, evaluatie, goede praktijken  investir au capital humain, conditions de travail et infrastructure physique adéquate  participation des usagers et approche personnalisée  suivi, évaluation et bonnes pratiques

13 Toepassing Implementation fundamentele rechten bevorderen gelijke kansen voor allen complexe en multi- disciplinaire situaties lokale en regionale omstandigheden solidariteit tussen generaties generatiearmoede doorbreken promouvoir les droits fondamentaux égalité des chances des situations complexes et multidisciplinaires circonstances locaux et régionaux solidarité entre les générations briser la pauvreté intergénérationnelle

14 Toepassing Implementation Europese fondsen gebruiken (vooral ESF) informatie van rechten aan alle betrokkenen administratieve vereenvoudiging gemakkelijke toegang tot beroepsprocedures coördinatie van sociaal en economisch beleid utiliser les fonds européens (FSE) information des droits aux bénéficiaires simplification administrative accès facile aux procédures de recours coordination des politiques sociale et économique

15 Actie van het Belgisch Netwerk Action du Réseau Belge Campagne voor een toereikend inkomen:  memorandum voor Europese verkiezingen WG Acties: optrekken leefloon en vervangings- inkomens tot boven de armoedegrens Campagne pour un revenu adéquat:  mémorandum pour les élections européennes GT Actions: augmenter les revenus de remplacement au dessus du seuil de pauvreté


Download ppt "Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté Actieve Inclusie Oktober 2008 Inclusion Active Octobre 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google