De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisaties en gegevensverwerking. Even voorstellen Henk Wolsink Teamleider Algemeen Juridische Zaken gemeente Hengelo Adhoc werkgroep privacy provinciebreed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisaties en gegevensverwerking. Even voorstellen Henk Wolsink Teamleider Algemeen Juridische Zaken gemeente Hengelo Adhoc werkgroep privacy provinciebreed."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisaties en gegevensverwerking

2 Even voorstellen Henk Wolsink Teamleider Algemeen Juridische Zaken gemeente Hengelo Adhoc werkgroep privacy provinciebreed (Deventer, Enschede, Hengelo, Zwolle)

3 Gegevensverwerking Kabinetsvisie: Zorgvuldig en bewust

4 Decentralisaties, een lerende praktijk Voorbereiding 2014 Ingangsdatum 1-1-2015 Vanaf 1-1-15: Confrontatie tussen uitgangspunten (huidige kaders) en praktijk zal aanleiding geven tot wijziging(en) Dit is voor de bescherming van persoonsgegevens niet anders: geef hiervoor ruimte aan de praktijk

5 Wettelijk kader Wet bescherming persoonsgegevens In algemene zin van toepassing Wet Suwi Bijzondere wetgeving Jeugdwet Bijzondere wetgeving

6 Wet bescherming persoonsgegevens Wbp: gegevensuitwisseling is onder voorwaarden mogelijk Criteria: Noodzaak hoofdcriterium: zonder noodzaak geen gegevensvastlegging en -uitwisseling Doelbinding subcriterium: gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn Subsidiariteit subcriterium: zijn er alternatieven voorhanden die minder privacygevoelig zijn of meer waarborgen bieden Proportionaliteit subcriterium: is de gegevensverwerking een bruikbaar middel om het doel te bereiken Taak-doel-relatie: Aan de hand van de taken en werkzaamheden die de gegevensverwerkende organisatie uitvoert, de op die taken en werkzaamheden gebaseerde doelen waarvoor gegevens verwerkt worden en de relatie die er daarbij met de betrokkene bestaat (of soms juist niet bestaat), kan een beoordeling gegeven worden of en welke gegevens in een bepaalde situatie noodzakelijk zijn (casuïstisch van aard).

7 De positie van de burger Weet de burger dat er gegevens over hem worden vastgelegd Klachtrecht en inzagerecht

8 Potentiële conflicten Belang direct betrokkene versus belang gemeente Belang derde versus belang gemeente Belang derde versus belang direct betrokkene (Medisch) beroepsgeheim Er zal op basis van de onderliggende wettelijke regeling moeten worden gehandeld in het belang van degene ten behoeve waarvan de voorziening strekt.

9 College van B&W College van B&W is verantwoordelijk voor vastlegging en neemt daarbij de algemene beginselen van bestuur, i.h.b. het zorgvuldigheidsbeginsel, in acht Transparant naar de samenleving Verantwoording aan de raad Samenwerking met derden: triage en samenwerkingsafspraken Triage: Is er sprake is van een enkelvoudige of meervoudige vraag, danwel complexe (multiprobleem) casuistiek. Pas daar dan ook de gegevensvastlegging en uitwisseling op aan (noodzaak!)

10 Concrete gedragsregels Noodzaak tot gegevensuitwisseling o.g.v. publiekrechtelijke taak Hulpvraag bewoner is leidend We delen informatie op een transparante wijze (burger weet dit) Inzet en zichtbaarheid professionals t.b.v. vroegtijdig signaleren Professionaliteit medewerkers uitgangspunt Benodigde gegevensverwerking wordt i.o.m. bewoner bepaald Beperkte ambtelijke toegang tot gegevens bewoner Eenmalige gegevensuitvraag

11 Doen/organiseren Trainen medewerkers Na opleiding permanente aandacht voor privacy in werkoverleggen Opstellen convenant(en) Aandachtspunt Klachtenregeling Aansluiten bij bestaande laagdrempelige interne regeling (die binnenkort wordt geactualiseerd) Interne informatieveiligheid Bij toegang tot gegevens en gegevensuitwisseling en bij inrichting van dienstverlening en werkprocessen zijn uitgangspunten Wbp leidend Beleid verwerken in aanbestedingsdocumenten

12 Proces Bespreking College (14-01-2015) Uitwerking in concept in College (ca 18-02-2015) Zienswijzen ophalen raad van maart (themabijeenkomst/beeldvormende politieke markt) Verwerken reacties raad/definitief vaststellen in College


Download ppt "Decentralisaties en gegevensverwerking. Even voorstellen Henk Wolsink Teamleider Algemeen Juridische Zaken gemeente Hengelo Adhoc werkgroep privacy provinciebreed."

Verwante presentaties


Ads door Google