De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 1 Golfclub De Gulbergen 21 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 1 Golfclub De Gulbergen 21 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 1 Golfclub De Gulbergen 21 april 2016

2 Agenda 1.Opening, mededelingen 2.In Memoriam 3.Verslag ALV van 3 december 2015 1.Goedkeuring jaarverslag 2015 2.Goedkeuring beleidsplan 3.Goedkeuring Jaarrekening 2016 Toelichting op jaarcijfers Verslag kascommissie Decharge interim bestuur Afscheid van Jan Morssink 4.Voortgang Jaarplan 5.Rondvraag Algemene Ledenvergadering 2 21 april 2016

3 Wij herdenken: Jan Gottenbos Hans Munnik Frits van der Sanden Algemene Ledenvergadering 3 21 april 2016

4 Jaarverslag 2015 (highlights) Verslag van bestuur en commissies samengevoegd Succesvol lustrumjaar Beleidsplan Nieuwe jaarcyclus geïntroduceerd Nieuwe website en maandelijkse nieuwsbrief Vereenvoudigen en vastleggen van werkwijzen Keurt u het jaarverslag over 2015 goed? Algemene Ledenvergadering 4 21 april 2016

5 Golfbanen in onze regio Algemene Ledenvergadering 5 21 april 2016

6 Ontwikkeling ledenaantallen Algemene Ledenvergadering 6 21 april 2016 Gulbergen Regio 2011 – 2015: -13% 2014: 1236 2015: 1135 -8% 2011 – 2015: -7%

7 Leeftijdsopbouw Algemene Ledenvergadering 7 21 april 2016 Gulbergen: 75% > 61 jaar < 30: 5% 31 – 50: 6% 51 – 60: 15% 61 – 70: 42% > 70: 33% gem: 65 Regio: 58% > 61 jaar < 30: 9% gem: 57

8 Lidmaatschapsduur Algemene Ledenvergadering 8 21 april 2016 Baan< 1 jaar> 10 jaar Gulbergen4%49% Regio8%33% Landelijk10%27% We hebben heel trouwe leden Maar we hebben weinig aanwas

9 Golf.nl (landelijke rankings) Algemene Ledenvergadering 9 21 april 2016 We zitten in een zeer concurrerende regio Een aantal banen in onze regio scoort heel goed Jonge banen timmeren meer aan de weg Baan ClubPrijs/kwalGastvrij Gulbergen 76 Best 41 Eindhovensche89 Haviksoord34504 Midden Brabant453520 Overbrug 11 Stippelberg1210915 Swinkelsche15261519 Welschap 88 Woold 2012

10 Conclusies We zijn een “oude” vereniging (trouwe leden, weinig aanwas) We zitten in de meest concurrerende regio van Nederland Een aantal jonge banen timmert fors aan de weg Welschap als DE benchmark is achterhaald Ledenbehoud: focus op het oudere lid Ledenwerving: focus op jeugd en de 40-60 groep Met BM, horeca en golfschool inzetten op gezamenlijk belang Algemene Ledenvergadering 10 21 april 2016

11 Beleidsplan (proces) 1.Eerste concept gepresenteerd in de laatste ALV 2. Definitief concept ligt nu ter goedkeuring Opmerkingen vorige ALV meegenomen Ledenoproep om commentaar en aanvullingen Een aantal verbeteringen aangebracht Financiële paragraaf is verdiept en uitgebreid Algemene Ledenvergadering 11 4 juni 2015

12 Beleidsplan (uitgangspunten) 1. Door ALV goedgekeurde Contourennota (2014) 2. Doelstelling beleidsplan: - basis voor bestuurlijke keuzes - richtlijn voor Bestuur en Commissies 3. Vereniging is GEBRUIKER van de golfaccommodatie 4. Geen verantwoordelijkheid voor: - exploitatie - horeca - golfschool 5. (Jaarlijkse) actieplannen in Bestuurlijk Jaarplan Algemene Ledenvergadering 12

13 Beleidsplan (verenigingsbeleid) 1. Missie: - waarborgen voortbestaan vereniging (ledenaantal) - zorgdragen beschikbaarheid golfaccommodatie 2. Visie: - bevorderen golfsport - plezier voor leden (“binden en boeien”) - onderling respect (“wij-gevoel”) 3. Vrijwilligers organisatie; autonome commissies, klein bestuur 4. Communicatie via MAIL, NIEUWSBRIEF en WEBSITE 6. Financieel beleid: gezond, transparant, controleerbaar Algemene Ledenvergadering 13

14 Beleidsplan (doelstellingen) LANGE TERMIJN: optimale naleving Gebruiksovereenkomst (31-12-2020) ledenaantal 01-01-2020: 1200, waarvan 350 Old Course in stand houden eigen vermogenspositie Contributie op gelijk niveau houden KORTE TERMIJN (Bestuurlijk Jaarplan 2016): ledenwerving ledenbehoud, o.a. samenwerking andere golfbanen structureel jeugdbeleid; ja/nee meten leden-tevredenheid behartigen ledenbelangen naar BM, Horeca, Pro’s Algemene Ledenvergadering 14

15 Herstructurering financieel beleid Voorzieningen omzetten naar Eigen Vermogen Discussie over VSV/FGA afsluiten Vermogen incl. bestemmingsreserves Bestemming en besteding: ALV Begroting en exploitatie structureel sluitend Investeringen direct verwerken Financiën commissies integraal opnemen Transparant en controleerbaar Algemene Ledenvergadering 15 21 april 2015

16 Eigen Vermogen en Voorzieningen 1/11/2014 E.V. € 195.000 Voorzieningen: VSV/FGA 82.000 Commissies 35.000 Buggies 14.000 Lustrum 16.000 ______ Totaal € 342.000 Eigen Vermogen en Bestemmingsreserves 31/12/2015 E.V. € 120.000 B.R. : 2020 82.000 Commissies 25.000 Risico’s 45.000 Lustrum 0 Nieuw beleid 48.000 Totaal € 320.000 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 16

17 Jaarrekening 2015 1.Vooruitlopend op besluit ALV Voorzieningen omgezet naar Eigen Vermogen Bestemmingsreserves gevormd 2.Extra afschrijvingen verwerkt 3.Verlengd boekjaar Debiteuren vanwege facturatie t.b.v. 2016 4.Commissies integraal verwerkt 5.Onderscheid structureel en incidenteel resultaat 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 17

18 Eigen Vermogen en Voorzieningen 1/11/2014 E.V. € 195.000 Voorzieningen: VSV/FGA 82.000 Commissies 35.000 Buggies 14.000 Lustrum 16.000 ______ Totaal € 342.000 Eigen Vermogen en Bestemmingsreserves 31/12/2015 E.V. € 120.000 B.R. : 2020 82.000 Commissies 25.000 Risico’s 45.000 Lustrum 0 Nieuw beleid 48.000 Totaal € 320.000 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 18

19 Mutaties E.V. Besteding reserves commissies€ - 10.000 Besteding lustrum - 16.000 Daling€ - 26.000 Resultaat 2015 + 3.700 Per saldo afname€ - 22.300 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 19

20 Resultaat 2015 begroot 2015 2014 Inkomsten leden en vergoedingen 65.900 69.225 70.893 Verrekeningen 14.486 24.213 12.202 Uitgaven Bestuur en organisatie-23.165-27.317-22.567 Activiteiten-43.701-37.486-56.002 Afschrijvingen-12.784-13.189-13.120 Saldo regulier 736 15.446- 8.603 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 20

21 Resultaat 2015 (2) Saldo regulier 15.446 Extra afschrijving-12.299 Commissielasten-67.386 Commissiebaten 57.406 Dekking Bestemmingsreserve 9.980 Lustrum-15.439 Dekking bestemmingsreserve 16.000 561 Resultaat 3.708 Voorstel: toevoegen aan bestemmingsreserve nieuw beleid 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 21

22 Enkele posten uitgelicht Trend leden: dalend, trend vrije golfers: stijgend Bestuur & organisatie: ICT € 6.000 hoger dan begroot Overige organisatiekosten € 2.000 onder begroting Alle andere kosten blijven eveneens onder begroting Kosten november/december 2014: € 7.500 In 2015 geen reservering ad € 4.000 lustrum nodig 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 22

23 Binding en werving (voortgang) Onderzoek naar golfchain Gesprek met BM over kwaliteit en verbeterpunten baan Meer focus op gemeenschappelijke belang BM, club, golfschool en horeca Oriëntatie op beleid binding senior leden Golf Academy (zie hierna) Jeugdbeleid (zie hierna) Open golfdag 24 april 23-11-2012 Algemene Ledenvergadering 2012 23

24 Jeugdbeleid 1.Nieuwe Jeugdcommissie benoemd 2.Inventarisatie Brainstorm met aantal leden, waaronder jeugdleden Ledenraadpleging: grote meerderheid voor actief jeugdbeleid 3.Rapport opgesteld door 2 (jeugdige) leden 4.Principe besluit: Jeugdbeleid moet (zie ook analyses Golfmarkt) Maar dit moet wel beter worden uitgewerkt 1.Volgende stap: analyse door 3 leden (Eric, Mike, Roger) Hoe staan we ervoor? Huidige leden en ouders benaderen Benchmarking (wat doen andere verenigingen?) 6. Daarna conclusies en voorstel => ALV Algemene Ledenvergadering 24 21 april 2016

25 Speelsterkte Algemene Ledenvergadering 25 21 april 2016 handicap Baan>3728-3620 - 2810 - 20< 10 Gulbergen26,622,829,518,92,3 Regio30,521,72519,83 Landelijk391822183 We hebben wat minder hoge handicappers (minder nieuwe leden) Onze speelsterkte wijkt verder niet zoveel af


Download ppt "WELKOM 21 april 2016 Algemene Ledenvergadering 1 Golfclub De Gulbergen 21 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google