De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23-1-20131 Presentatie: Financiële verordening 2013 Notitie Reserves en Voorzieningen 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23-1-20131 Presentatie: Financiële verordening 2013 Notitie Reserves en Voorzieningen 2013."— Transcript van de presentatie:

1 23-1-20131 Presentatie: Financiële verordening 2013 Notitie Reserves en Voorzieningen 2013

2 23-1-20132 Onderwerpen: Inleiding (wethouder Tindemans) Aanpassingen Financiële verordening Toelichting wijzigingen in de Notitie Reserves en Voorzieningen Eén Vaste algemene reserve? Motivatie vervallen rentetoevoeging onderdeel reserves

3 23-1-20133 Aanpassingen Financiële verordening Verordening door de raad vaststellen op grond van artikel 212 Gemeentewet Uitgangspunten over het financieel beleid, beheer en de inrichting van de financiële organisatie van Landerd Regelt de verantwoording College  Raad

4 23-1-20134 Wijzigingen financiële verordening Raad de begroting autoriseren op programmaniveau Raad machtigt het college onder voorwaarden over bestemmingsreserves te beschikken zonder raadsbesluit vooraf Raad machtigt college om over onvoorzien te beschikken zonder raadsbesluit vooraf Rol van de raad bij uitgaven die niet zijn geraamd; Optie om de raad vooraf te informeren

5 23-1-20135 Nieuwe notitie reserves en voorzieningen Laatste volledige notitie reserves en voorzieningen is van 17 april 2008 Toelichting notitie per reserve en voorziening Eén Vaste Algemene reserve Toelichting over het opheffen van de reserve GREX in relatie tot de vaste algemene reserve Toelichting over het stoppen van rente toevoegingen aan de bestemmingsreserves

6 23-1-20136 Eén vaste algemene reserve Gekwantificeerde risico’s afzonderen in één reserve (in relatie tot ons weerstandsvermogen) Reserve GREX overbodig, maakt deel uit van de totale risico’s Vaste algemene reserve bestaat voor een deel uit afgezonderd vermogen om risico’s op te vangen Indien risico’s worden genomen, opnieuw bedrag berekenen en afzonderen Bedrag boven de afgezonderde risico’s is de buffer voor de toekomst

7 23-1-20137 Waarom opheffen reserve GREX Risico’s zijn berekend en zijn vertaald in de vaste algemene reserve Buffer voor de GREX is wel gevormd Eén reserve voorkomt het jaarlijks overhevelen van het deel vaste algemene reserve naar reserve GREX als deze (deels) is gebruikt

8 23-1-20138 Welke algemene reserves zijn er dan? De vaste algemene reserve als buffer voor de toekomst; waarin de dekking voor de gekwantificeerde risico’s inclusief de GREX is opgenomen Vrije algemene reserve vanaf heden (als deze reserve toereikend is) de rekeningsaldi mee verrekenen

9 23-1-20139 Rente toevoeging aan bestemmingsreserves waarom niet meer? Rente toevoegen aan de bestemmingsreserve is sparen voor toekomstige uitgaven waarvan niet vast staat of deze er gaan komen Geen rentetoevoeging betekent geen lasten voor nu. De burger pas belasten indien er vast staat dat er uitgaven voor komen Geldt dit dan voor alle reserves?

10 23-1-201310 Om welke reserves gaat het dan wel? Afvalstoffenheffing Bovenwijkse voorzieningen bestemmingsplannen I&A Openbare verlichting Speeltoestellen Herziening bestemmingsplannen Bomen Groen (voorheen ook reconstructie/BIO en groen voor rood) Jeugdgemeenteraad Organisatie ontwikkeling

11 23-1-201311 Reserve afvalstoffenheffing Wordt gevoed uit de overschotten bij de jaarrekening op onderdeel afval (of ontrokken bij tekorten) In nieuwe begrotingsjaren wordt bekeken of er iets uit ontrokken moet worden om de tarieven zoveel als mogelijk te egaliseren Noodzaak tot extra stortingen niet aangetoond. Nu extra storten betekent een OZB verhoging om later de heffing te verlagen

12 23-1-201312 Reserve bovenwijkse voorzieningen bestemmingsplannen Vanaf 2012 is het wettelijk niet meer toegestaan deze jaarlijks te voeden vanuit de GREX met uitzondering van het afsluiten van een complex met winst Reserve wordt ingezet voor bovenwijkse voorzieningen Er is geen plan of berekening aanwezig waaruit blijkt dat er nu extra middelen nodig zijn Voorgesteld wordt om niet extra te storten door rente toe te voegen

13 23-1-201313 Reserve I&A Wordt jaarlijks (deels) ingezet ter dekking van projecten uit het informatiebeleidsplan 2012-2015 Is over enkele jaren nihil Nu extra storten betekent een jaar of langer extra mogelijkheden om te onttrekken, maar daar is in de plannen niet in voorzien

14 23-1-201314 Reserve Openbare Verlichting Wordt ingezet om jaarlijkse fluctuaties op te vangen Indien jaarlijks bedrag op de exploitatie (gemiddeld) voldoende groot is, is extra sparen (storten van rente) niet nodig Uitgangspunt is dat het jaarlijkse bedrag op de exploitatie voldoende is Ook hiervoor geldt rente toevoeging niet nodig

15 23-1-201315 Reserve speeltoestellen Overschotten/ tekorten op de exploitatie voor onderhoud/vervanging worden geëgaliseerd met de reserve Uitgangspunt is dat het jaarlijkse bedrag in de exploitatie voldoende is De komende jaren zullen er uitgestelde vervangingen plaatsvinden De reserve is hiervoor toereikend om minimaal zeven jaar de hogere kosten te dekken Reserve zit inmiddels op het maximum

16 23-1-201316 Herziening bestemmingsplannen In de exploitatie is een jaarlijks (gemiddeld) benodigd bedrag opgenomen Niet bestede middelen worden gespaard in deze reserve Deze reserve is theoretisch voldoende groot om alle uitgaven de komende tien jaar te dekken Indien het jaarlijkse bedrag te laag wordt dan in de kadernota/begroting/burap budget aan de raad te vragen Extra sparen in de vorm van rente is overbodig

17 23-1-201317 Reserve bomen Wordt gevoed uit schadevergoedingen na aanrijdingen etc. Reserve wordt gebruikt voor verbetering en instandhouding van het bomenbestand Wordt incidenteel ingezet Extra sparen in de vorm van rente is niet nodig

18 23-1-201318 Reserve groen Wordt ingezet in het Landschapsbeleidplan Uitvoeringsprogramma is opgezet voor de komende vier jaar In deze periode zijn er voldoende middelen beschikbaar

19 23-1-201319 Reserve jeugdgemeenteraad Reserve voor dekking van incidentele uitgaven Is niet bekend wanneer er projecten plaatsvinden noch wat ze kosten Noodzaak voor extra sparen is niet nodig

20 23-1-201320 Reserve organisatie ontwikkeling Grotendeels ingezet voor de organisatie ontwikkeling en de vorming van het ICL Voorgesteld wordt om deze reserve op te heffen, als de aanpassingen binnen het gemeentehuis zijn afgerond Extra sparen niet noodzakelijk

21 23-1-201321 Vragen? Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "23-1-20131 Presentatie: Financiële verordening 2013 Notitie Reserves en Voorzieningen 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google