De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimtemonitor 2.0 Diederik Tirry, Ann Crabbé, Thérèse Steenberghen 05/05/2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimtemonitor 2.0 Diederik Tirry, Ann Crabbé, Thérèse Steenberghen 05/05/2014"— Transcript van de presentatie:

1 Ruimtemonitor 2.0 Diederik Tirry, Ann Crabbé, Thérèse Steenberghen 05/05/2014 Diederik.tirry@sadl.kuleuven.be

2 Toelichting bij de ruimtemonitor 1.Doelstellingen Ruimtemonitor 2.Historiek en huidige stand van zaken 3.Uitwisselmodel voor ruimtelijke indicatoren 4.Functionaliteiten en Demo 5.Uitdagingen

3 1. DOELSTELLINGEN RUIMTEMONITOR 3

4 De doelstelling van de Ruimtemonitor is het beschikbaar maken van wetenschappelijke en beleidsrelevante indicatoren, 4 Doelstelling enerzijds ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en –opvolging van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen, anderzijds in functie van de maatschappelijke en wetenschappelijke discussie en keuzes met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.

5 Ambities  Beleidsmatig Eén integraal monitoring platform om informatie en indicatoren Indicatorenbundels opstellen voor het monitoren van de vooropgestelde (operationele) doelstellingen en/of ruimtelijke principes in het BRV  Onderzoeksmatig Bevorderen van de toegankelijkheid, de kwaliteit en de uitwisselbaarheid van ruimtelijke indicatoren Ontwikkeling van een semantisch raamwerk  Bevorderen van interoperabiliteit en uitwisseling van ruimtelijke indicatoren  Anticiperen op ‘(Linked) Open Data’ 5

6 2. HISTORIEK EN HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 6

7 7 Er was eens…. Ruimtemonitor 2.0 Thema-onafhankelijk conceptueel kader Beleidsgericht ifv planning en opvolging Meten van strategische en operationele beleidsdoelstellingen Interoperabel met andere monitoringsystemen Ruimtemonitor 1.0 Bundeling onderzoeksresultaten STP 2007-2011 Omgevingsanalyse GDI componenten: cataloog en viewer

8 Conceptueel kader 2012

9 Ontwikkeling indicatorenset 2012

10 Semantisch uitwisselmodel 2013

11

12 Programma Verdere afwerking case-onderzoek Uitwisselen van kennis en integreren in de Ruimtemonitor van ruimtelijke indicatoren (WP polycentrisme, veerkracht en toekomstverkenningen ) Ontwikkeling van een instrumentarium om indicatoren af te leiden van zowel gevalideerde overheidsgegevens als van externe databronnen. 2014

13 3. UITWISSELMODEL VOOR RUIMTELIJKE INDICATOREN 13

14 Probleemstelling 14

15 Case-onderzoek Groenblauwe dooradering 15 Ecocentrische visie Antropocentrische visie Biologische & ecologische aspecten Socio- economische waarden en belangen

16 Concept van ESD als structurerend kader 16 Productiediensten zijn de producten die uit ecosystemen worden verkregen, zoals voedsel en grondstoffen zoals hout, riet, biomassa voor energie,... Regulerende diensten zijn de voordelen uit de regulering van ecosysteemprocessen. Voorbeelden zijn de regulering van klimaat, water en sommige menselijke ziekten.

17 Concept van ESD als structurerend kader 17 Culturele diensten zijn de immateriële voordelen die mensen halen uit ecosystemen door geestelijke verrijking, cognitieve ontwikkeling, recreatie en esthetische beleving. Voorbeelden hiervan zijn kennissystemen, sociale betrekkingen en esthetische waarden. Ondersteunende diensten zijn ecosysteemfuncties die noodzakelijk zijn voor de productie van alle overige ecosysteemdiensten. Voorbeelden zijn de productie van atmosferische zuurstof, het vormen en vasthouden van bodems, de nutriëntenkringloop, de waterkringloop en de natuurlijke leefomgeving.

18

19

20 INDICATOREN Groenblauwe netwerk voor recreatie en welzijn Richtcijfers Nabijheid Groen 20

21 Mogelijke databronnen: Landgebruikskaart VITO, Groenkaart,…. Andere indicatoren: vraag naar groen, potentieel gebruik van groen

22 Stadsmonitor Andere schaal Eigen afbakening van (publiek) groen (stedelijke groendienst)

23

24 Groenkwaliteiten Omschrijving Ruimte  Lage versnipperingsgraad  Esthetisch harmonieuze landschappen Natuur  Natuurlijk karakter (bos, heide, ruige vegetatie, soortenrijke gebieden)  Natuurlijke parken Cultuur & historie  Relicten van traditioneel landschap  Oude en gecultiveerde parken Rust & Stilte  Nabijheid storende geluidsbronnen zoals hoofdwegen, luchthaven  Te luid achtergrondgeluid Potentieel aanbod

25 Actueel aanbod

26 Heterogeniteit indicatoren Syntactisch Semantisch Geen uniform metadataschema Verschillende classificatie- systemen Gebrek aan metadata Gebruik van vrije tekstvelden

27 ???

28 Eisen voor uitwisselmodel Metadata Uniform schema Thema taxonomie rond ESD Afstemming definitie groen (beleidsniveaus) Herkomst en Beschrijving berekeningsproces Meeteenheden & dimensies Data Richtlijnen voor aggregatie en encodering Distributie-mogelijkheden Uitwisselbare formaten (geoTiff, ESRI ArcGRID)

29 Opzet studie

30 Beschikbare standaarden OPEN DATA Review semantische webstandaarden (W3C) Bv DCAT, PROV, SKOS…. Grote gebruikersgroep Stabiel en open RDF Adequaat voor case Specifiek

31 Uitwisselmodel DCAT-SM

32 Implementatie LOD-infrastructuur nog niet matuur Metadata-template Ruimtemonitor RDF

33 Interoperabele monitors Regionaal Lokaal

34 4. FUNCTIONALITEITEN EN DEMO 34

35 Prototype v2.0 Het portaal presenteert geografische indicatoren en beoordelingen van beleidsdoelstellingen aan de hand van resp. indicatorpagina’s en beleidsassessments. Alle componenten (metadatacataloog, view en download diensten) worden rechtstreeks en geïntegreerd aangeboden via een geografisch content management systeem. 35 Eenvoudig en dynamisch creëren en publiceren van inhoud Beheer, analyse en visualisatie van ruimtelijke data

36 36

37 Functionaliteiten  Content management –Beheren, editeren, zoeken, presenteren van indicatoren en beleidsassessments op een website –Gebruikersbeheer en registratie –Toegangscontrole –Gebruiksstatistieken  Ontsluiting geografische data –Eenvoudige geïntegreerde Viewer vs Geoloket –Toegang tot geografische databanken en ruimtelijke webservices 37

38 Structuur GeoCMS 38 INDICATOR BELEIDS- ASSESSMENT THEMA BELEIDS- STRATEG IE INHOUD TAXONOMY 1 1 N N N M Verschillende invalshoeken

39 39 INDICATOR Standaardfiche met mogelijks een verwijzing naar: Tabel Grafiek Kaart BELEIDS- ASSESSMENT Beoordeling of evaluatie van beleidsstrategie of – doelstelling obv een collectie van ondersteunende indicatoren

40 Workflow publicatie indicatoren Doelpubliek: begeleiders studieopdrachten, steunpunt, team monitoring & onderzoek Tijdsinspanning: Minimaal! 1.Oplijsten van indicatoren en opleveren van geografische data 2.Overnemen conclusies in ‘beleidsassessment’ 3.Online documenteren van metadata 4.Technisch luik: ontsluiten van data als web service

41 5. UITDAGINGEN 41

42 Uitdagingen voor de toekomst Definiëren van een structurerend kader Beheer van het monitoringplatform Inpassen in het bestaande instrumentarium Afstemming met andere actoren ….


Download ppt "Ruimtemonitor 2.0 Diederik Tirry, Ann Crabbé, Thérèse Steenberghen 05/05/2014"

Verwante presentaties


Ads door Google