De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrucht van de Geest VIJFDE THEMADIENST CHRISTUS EN DE ANDER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrucht van de Geest VIJFDE THEMADIENST CHRISTUS EN DE ANDER."— Transcript van de presentatie:

1 Vrucht van de Geest VIJFDE THEMADIENST CHRISTUS EN DE ANDER

2 Thema: De vrucht van de Geest Zes themadiensten tot aan ‘het zomerreces’ We willen verdieping over de werking van de Geest We gaan het vormgeven aan de hand van een centraal thema: De vrucht van de Geest Galaten 5:22

3 Vrucht van de Geest De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing We delen dit op in 3 stukjes Liefde, blijdschap, vrede Geduld, vriendelijkheid, goedheid Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

4 Waarom drie keer drie De drie aspecten Liefde, blijdschap, vrede Het innerlijk, de bron, de basis Geduld, vriendelijkheid, goedheid Het tegemoet treden van anderen Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing Hoe reageren we op anderen

5 Twee preken per aspect Eerst Christus Hoe was het in zijn leven? Daarna toepassing in ons leven Hoe werkt het in ons leven?

6 Thema van vandaag De Vrucht van de Geest: Hoe reageerde Christus op anderen? Trouw Zachtmoedigheid Zelfbeheersing

7 Trouw In de NBV een ander woord ‘Geloof’ Vind ik niet zo'n gelukkige keuze Alle overige 8 zijn karaktertrekken of gemoedsgesteldheden. Dat is ‘geloof’ niet. Dus ik hou het op ‘Trouw’

8 Trouw Ten opzichte van Simon Petrus Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Lucas 22:31 ‭ - ‬ 32 NBG51 En zij stonden op en keerden terzelfder tijd terug naar Jeruzalem en zij vonden de elven en die bij hen waren, vergaderd, en dezen zeiden: De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Lucas 24:33 ‭ - ‬ 34 NBG51

9 Zachtmoedigheid Ten opzichte van de zwakken Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Matteüs 11:28 NBG51 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar... En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! Johannes 8:7 ‭, ‬ 11 NBG51

10 Zelfbeheersing De afsluiting van de reeks Voor de burgers van Efeze een bekend begrip, want ook de Griekse en Romeinse filosofen hebben gesproken over de deugd van de zelfbeheersing. Daar een vorm van ‘niet beïnvloed kunnen worden door de omstandigheden’ Maar dat is hier niet het geval. Niet ‘BOVEN de omstandigheden’ maar ‘IN de omstandigheden’

11 Zelfbeheersing In de moeilijkste omstandigheden En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis! Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. Op dezelfde wijze beschimpten Hem ook de rovers, die met Hem gekruisigd waren. Matteüs 27:39 ‭ - ‬ 44 NBG51

12 De vrucht van de Geest Niet een soort van stootkussen dat de ware gevoelens en emoties onderdrukt Het is geen toestand van ‘onthechting’ Hij kon blij zijn, maar ook boos, driftig, ongeduldig, verdrietig, wanhopig. Maar in al die omstandigheden was Hij authentiek en niet gericht op zichzelf.

13 Dit innerlijk was en is een keuze Hij heeft vrijwillig het ambt van Hogepriester aanvaard Trouw Hij koos er voor mensen als ik aan zich te binden Zachtmoedigheid Hij koos er voor te wachten totdat... Zelfbeheersing

14 Verwerkingsvragen 1. Lees Genesis 42 - 45 (de geschiedenis van de ontmoeting van Jozef met zijn broers) en zoek naar deze drie aspecten van de vrucht van de Geest 2. Vraag je in Gods nabijheid af hoe jij in de komende twee weken iets van deze aspecten zou kunnen laten zien.


Download ppt "Vrucht van de Geest VIJFDE THEMADIENST CHRISTUS EN DE ANDER."

Verwante presentaties


Ads door Google