De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conclusie externe omgevingsanalyse oktober – december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conclusie externe omgevingsanalyse oktober – december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Conclusie externe omgevingsanalyse oktober – december 2012

2 Index 1. Demografische aspecten 2.Sociale en economische aspecten 3. Ecologische aspecten Bronnen: vnl sociale planning provincie Limburg

3 1. Demografische aspecten -2012: 39.747 inwoners, 4 de plaats Limburg na Hasselt, Genk en Beringen -Bevolkingsdichtheid wijkt niet af van gemiddelde Limburg -Groot bevolkingsaantal op grote oppervlakte -Evolutie van de laatste 10 jaar van het aantal inwoners is gelijklopend met Limburg: toename van ongeveer 6% -Inwijking en uitwijking is vergelijkbaar met Limburg (4,8% en 4,4%) -Natuurlijk saldo is negatief (daling van 1,02 per 1000 inwoners) en ligt lager dan gemiddelde van Limburg waar het positief is → toename inwoners door verschil inwijking/uitwijking -Prognose 2020: bevolking stijgt meer dan de bevolking van de provincie : 7,2% tov 4,8%

4 -Indeling naar nationaliteit -% niet-Belgen is de afgelopen jaren gestegen en bedraagt nu 4,2% (lager dan provincie: 9,1%). Vnl Nederland, ex-Oostblok en Azië -erkende vluchtelingen: 0,2 % (2008)- grootste aandeel in de provincie -Asielzoekers: 1,5 % (2012) – hoogste provincie -Indeling naar burgerlijke staat - Kleiner aandeel gehuwden en niet gehuwden maar een groter aandeel personen in weduwestaat (7,32%)en gescheiden inwoners (9,13%) dan de provincie ( 5,81% - 6,88%) = relatief veel alleenstaanden

5 -Indeling naar leeftijd -Relatief oude bevolking: groep jongeren is procentueel kleiner dan in Limburg terwijl de groep 65+ een stuk groter is -Prognose geeft wel een toename van jongeren aan (7,1% tot 2020) die groter is dan toename Lim (stijging van 1,2%) -Prognose voor groep 65+ : toename 23,3% tot 2020 (prov: 21,3%) -= ‘grijze’ gemeente

6 -vervangingscoëfficiënt: 78 jonge actieven staan klaar om 100 oudere actieven te vervangen (< Lim 83; neemt af tov 2005 - 83) -Hogere grijze druk: 45 60-plussers voor 100 actieve leeftijd (> Limb 40) -Lagere groene druk: 34 jongeren onder 20 voor 100 actieve leeftijd (< Lim 38) -Coëfficiënten -Dependentiecoëfficiënt: 80 niet-actieven voor 100 actieven (2005:75); ≈ Lim -Verouderingscoëfficiënt : 132 ouderen voor 100 jongeren – Limburg: 104 ouderen voor 100 jongeren -Interne vergrijzing: 1 op 5 van de 60+ is 80+ (> Limb 17,6%)

7 Werkloosheid en tewerkstelling -Werkloosheidsgraad: NWWZ/beroepsbevolking 7,16 % (Lim 7, 43 – Vl 6,92%) -8% van mannelijke beroepsbevolking is werkloos -7% van de vrouwelijke beroepsbevolking is werkloos -28% van de jeugd (tot 15-24) is werkloos -Meer laaggeschoold 54,9% > Lim 49,8% -Minder met origine van EU-ex-migratieland of lage- inkomstland 27,7% < Lim % 28,6 % -Meer met een arbeidshandicap 21,4% > Lim 17% -Zelfde aantal jonge langdurig (18-24) werklozen : 1,9% -Meer jonge laaggeschoolde werkzoekenden 4,4% > Lim 3,6% 2. Sociale en economische aspecten

8 -spanningsgraad: aantal NWWZ tov beschikbare vacatures (maandgemiddelden): in 2008 5,2 werkzoekenden voor een vacature; in 2010 4,9 werkzoekenden voor een vacature. Afname is positief. -Werkgelegenheidsgraad of jobratio: aantal jobs (arbeidsplaatsen) tov 100 personen in beroespactieve bevolking -is hoger 73,7% dan Lim 61,2%. Hoe hoger, hoe eerder je een job vindt binnen gemeente. -Werkzaamheidsgraad: aandeel werkenden tov 18-64- bevolking : 65,4 % (>Lim 63,8%) -Tewerkstelling volgens sector: vnl tertiaire en quartaire sector -Tertiariseringsgraad: jobs in tertiaire en quartaire sector per 100 loontrekkende jobs : 2010 74,7% (2008: 73%)

9 -Tewerkstelling in de fruitsector -Seizoensarbeiders: 1107 (2006) → 3400 (2012) (x 3) -PWA: 46 (2008) → 82 (2012) (x 2)

10 Inkomensverdeling: -Meer dan 50% van de bevolking heeft inkomensaangifte onder de 20.000 euro -11% heeft inkomensaangifte boven 50.000 euro -Mediaaninkomen: 19.810 euro (Lim:21,086) - = relatief arme gemeente

11 Huisvesting: -Sociale huisvesting -7,5% van private huishoudens is sociale huisvesting(> Lim 5,6%) -34 % van de huurders zijn sociale huurders -profiel sociale huurder: -Vroeger vnl huurders met inkomen tot 9,900 euro; nu toename in categorie tot 19,800 euro -5% is ouder dan 55 (> Lim 3,6 %) -Vooral alleenstaanden -kandidaat-huurders -Stijgt (ondanks relatief hoog aanbod) -Vnl alleenstaanden -Toename verschillende nationaliteiten

12 Wonen algemeen -bouwgrond: goedkoper dan in randgemeenten -Eengezinswoningen : 74 % van de woningen ( ~ Lim) -Appartementen: 20% van de woningen (~ Lim) -Gesloten bebouwing: 27 % (Lim: 12%, Vl 32 %) -Open bebouwing : 34 % (Lim: 58%) -Meer dan 1 op 4 woningen is van voor 1948 (Lim: 17%); 1 op 4 van na ‘82 (Lim: 32%) -Gerieflijkheden: gemiddeld minder uitgerust met cv, airco, badkamer, garage dan in Lim -71% bewoond door eigenaars; 24 % bewoond door huurders

13 -Prijs : 151.000 euro -Goedkoper dan Nieuwerkerken, Alken -Duurder dan Borgloon, Gingelom -Goedkoper dan Genk, Hasselt -Duurder dan Beringen Bestaansonzekeren -meer lage inkomensgroepen dan in Limburg -50 % inkomensaangiften < 20.000 euro -Leefloners: 0, 76 % (Lim: 0,5%)- Meer vrouwen dan mannen -Inkomensgarantie voor ouderen 6,5% tov 4 % Lim -Gewaarborgd inkomen bejaarden

14 -Risicogroepen: hoger of veel hoger cijfer dan Limburg -2,99 % Personen met betalingsachterstand (> Lim 2,43 %) - 1, 02 % Personen die beroep doen op collectieve schuldenregeling (> Lim 0,68 %) -Eénoudergezinnen met minderjarige kinderen: 34,4 % van familiekernen met minderjarigen (> Lim 27,7 %) -0, 54 % Ambtshalve geschrapten (> Lim 0,27 %) -Asielzoekers: 1,36% -12 % van de geboortes in kansarme gezinnen (> Lim 9 %)

15 Onderwijs -Risicoschoolloopbanen in vgl met Limburg -Meer in kleuteronderwijs :2,71 % (> Lim 1,62 %) -Minder in lager onderwijs :18% (toch bijna 1/5) (< Lim 20,7%) -Evenveel in secundair onderwijs :20% -Spreiding over de onderwijsvormen in verg Limburg -Meer ASO 41,8% tov 36,7% -Iets minder BSO: 28,1% tov 28,4% -Minder KSO: 1,2 % tov 2,4 % -Minder TSO: 28,8 % tov 32,5 %

16 -Participatie hoger onderwijs -Hoger (57,8%) in verg met Lim (52,5%) -Diplomakans: 46,2% van studenten HO behaalt diploma (> Lim 42,2%) -niet-Nederlandstalige kinderen (verhoogd risico op schoolse vertraging) -Kleuteronderwijs: 17 % (Vl: 15%) -Lager onderwijs: 12,4 % (Vl: 12,1) -Secundair onderwijs: 9,7 % (Vl: 8,9)

17 Ouderen Relatief meer maatschappelijk kwetsbare ouderen in verg met provincie: meer financieel kwetsbare ouderen en ouderen met een handicap -Zorg- en hulpaanbod: realisatiegraden -Gelijk met Lim voor ldc, dagverzorgingscentra, wzc en uren gezinszorg -Minder dan Lim voor serviceflats en kortverblijf -Meer voor uren poetshulp

18 Jongeren : relatief veel maatschappelijke kwetsbare jongeren in verg Limburg -meer jongeren (4,4%) afkomstig uit lage inkomstlanden (> Lim 1,8%) -Meer jongeren (4,81%) die terecht komen in bijzondere jeugdbijstand (> Lim 2,82%) -Meer jongeren (1,18%) die een leefloon hebben (> Lim 0,93%) -Meer alleenstaande ouders (34,4%) met minderjarige kinderen(> Lim 30,2 %)

19 -Werkzoekende jongeren zonder diploma HSO: 5,5% (= Lim) -Langdurig werkloze jongeren: 2,9% (= Lim) Kinderopvang (0-3) -470 plaatsen in 2012 -Diensten voor onthaalouders 67% -Zelfstandige kinderdagverblijven: 18% -Kinderdagverblijven: 13% -Zelfstandige onthaalouders: 2% -Erkend (gesubsidieerd): 81% - zelfstandig: 19% -Gezinsopvang: 69% - groepsopvang: 31% -Inkomensgerelateerd:80%

20 Kinderopvang 3-12 jaar - 196 plaatsen in 2012 - ¾ erkende sector en ¼ zelfstandige sector 3. Ecologische aspecten Energieverbruik -Verwarming : gelijk aan Lim -CO2-emissie: iets minder dan Lim -Elektriciteit: minder dan Lim -CO2-emissie: minder dan Lim

21 Bodemgebruik -Onbebouwd: 76,8% (Lim 65 %) -Landbouwgrond: 71% ( Lim 52%) -Bossen: 5,1% (Lim 12,8 %) -Woongebied : 8,7% (Lim 10%) -Recreatiegbied: 1,34% (Lim 1,63%)


Download ppt "Conclusie externe omgevingsanalyse oktober – december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google