De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 SEPTEMBER 2014 15.30 UUR Ledenvergadering BPLV 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 SEPTEMBER 2014 15.30 UUR Ledenvergadering BPLV 1."— Transcript van de presentatie:

1 3 SEPTEMBER 2014 15.30 UUR Ledenvergadering BPLV 1

2 Georganiseerd overleg 2014 Twee hoofdonderwerpen: Gescheiden cao’s inkomensontwikkeling 2

3 Gescheiden cao’s Initiatief CMHF/Gilde in 2006 (!) Leidde in 2010 tot de afspraak als onderdeel totaalpakket: invoering gescheiden cao’s per 1 januari 2013 Onderzoek in 2012 wees mogelijke problemen met het ‘overeenstemmingsvereiste’ uit Januari 2014: compromis bereikt, geen gescheiden cao’s maar alleen differentiatie in de loon- en verlofparagraaf Betreft in feite het formaliseren van huidig beleid Gezamenlijke werkgroep ingesteld in jan. 2014 heeft tussentijds (juni 2014) gerapporteerd over knelpunt: aanpassing GO-reglement 3

4 Gescheiden cao’s Juni 2014: nieuw compromis: ‘Bestuur LVNL, geef de garantie dat de loonruimte gelijk wordt verdeeld binnen LVNL’ 4

5 Afspraak Geen gescheiden cao’s maar alleen differentiatie in de loon- en verlofparagraaf. Opnemen navolgende tekst in rechtspositieregeling: ‘Het bestuur draagt er zorg voor dat de beschikbare loonruimte bij de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen op een redelijke en billijke wijze onder de groepen personeelsleden van LVNL wordt verdeeld. 5

6 De inzet bij de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen Looptijd 1 juni 2013 – 31 december 2014 Wat vinden de diverse vakorganisaties: (vk = Verkoeverdag, vd = verlofdag) 1 verlofdag = 0,42% loonkosten CMHFAKCNVBPLV 1-6-20131% 2 vk1% 1 vd 60+ 1 vd 1% 1 vd 2% 1-1-20142% 2 vk2% 2 vd2% 1 vd 3,0% Totaal4,68% 3,82%5,0% 6

7 Inzet LVNL Gezien: de financiële situatie van LVNL; de relatief goede salarispositie van het personeel en de ontwikkelingen ten aanzien van de WNT ziet het Bestuur gedurende de looptijd van de arbeidsvoorwaarden-overeenkomst geen mogelijkheden voor het verruimen van de arbeidsvoorwaarden. Hierbij wordt ook in aanmerking genomen dat het netto salaris van de medewerkers per 1 januari 2014 is gestegen als gevolg van een lagere pensioenpremie. 7

8 De onderhandelingen 3 juli Bestuur aangesproken op haar inzet: nullijn niet gepast. Aangedrongen op intrekking brief LVNL. Anders geen onderhandelingen maar direct terug naar leden Na schorsing: bestuur bereid te bewegen, ‘beperkte inkomensontwikkeling mogelijk’ Bod 1 LVNL: Looptijd 1 juni 2013 tot en met 31 december 2014 1 verlofdag voor iedereen per 1 januari 2014 0,5% over 1 juni 2013 per 1 januari 2014 0,5% per 1 januari 2014 (dus 1% per 1 januari 2014) Voorwaarde: Verkoeverdagen naar rato 8

9 Vervolg onderhandelingen 3 juli Bod 1 vakorganisaties 1 verlofdag voor iedereen per 1 januari 2014 2% per 1 juni 2013 1% per 1 januari 2014 Bestuur vraagt tijd voor beraad, overleg opgeschort tot 6 augustus 2014 9

10 Vervolg onderhandelingen 6 aug. Bestuur (2): Gezond financieel fundament LVNL noodzakelijk: wegwerken negatief eigen vermogen, opbouwen weerstandsvermogen Veranderende pensioenwetgeving: levert 2% meer netto salaris op per 1 januari 2014 Desondanks nieuw bod: 1 verlofdag voor iedereen per 1 januari 2014 1,5% per 1 juni 2014 Voorwaarde: Verkoeverdagen naar rato 10

11 Vervolg onderhandelingen 6 aug. Vakorganisaties (2): Structurele loonsverhoging van: 1% per 1 juni 2013 1% per 1 januari 2014 1% per 1 juni 2014 1 verlofdag voor iedereen per 1 januari 2014 11

12 Vervolg onderhandelingen 6 aug. Bestuur (3) de totale inflatie 2013 én 2014 is circa 2,75%, dus 2,2% voor deze cao-periode er is per 1 januari 2014 al sprake van een verbetering van 2% van het nettosalaris (voordeel pensioenpremie) ontwikkelingen binnen de sector, met name Air France/KLM, zijn van dien aard dat een sobere loonontwikkeling gerechtvaardigd is Het nieuwe bod moet als eindbod van LVNL gezien worden omdat er geen verdere loonruimte beschikbaar is 12

13 Eindbod LVNL 6 augustus Structurele loonsverhoging van 1,5% per 1.3.2014 Eénmalige uitkering van € 500,-- bruto op enig moment in het najaar 2014 (bv. 1 november) voor medewerkers die in dienst waren per 1.1.2014 en dat nog zijn 1 verlofdag voor iedereen per 1 januari 2014 proportionele toepassing Verkoeverdagen per 1.1.2015 looptijd tot 1.1.2015 13

14 Vervolg onderhandelingen 6 aug. Vakorganisaties (3) geen éénmalige uitkering 1,75% per 1 januari 2014 1,25% per 1 juni 2014 1 verlofdag voor iedereen per 1 januari 2014 14

15 Vervolg onderhandelingen 6 aug. Bestuur blijft bij het gedane eindbod Bestuur stelt vast zelf behoorlijk te hebben bewogen. Vakorganisaties zijn blijven hangen op 3% loonruimte én een verlofdag voor iedereen Bestuur nodigt de vakorganisaties nadrukkelijk uit nog eens kritisch te kijken naar het verloop van de inflatie over de afgelopen anderhalf jaar en de argumenten van het Bestuur te heroverwegen. 15

16 Vervolg onderhandelingen 6 aug. Vakorganisaties zeer teleurgesteld in het bestuur LVNL mede dankzij gematigde loonontwikkeling in de afgelopen 3 jaar en de zware reorganisatie daarvoor uit financieel dal geklommen Beter bod is op zijn plaats Vakorganisaties gaan leden over het eindbod raadplegen 16

17 Het vervolg, mogelijke scenario’s Eindbod accepteren Eindbod niet accepteren, verder (proberen te) onderhandelen Ultimatum stellen en acties voorbereiden Afspraken worden uitgevoerd: 1,5% per 1 maart, 500,- éénmalig, 1 verlofdag extra Nieuwe impasse dreigt. Al langdurig geen inkomensontwikkeling gehad Wat willen wij aan het eindbod verbeteren met acties? Waar ligt de lat? 17

18 Wat vinden de leden: Het is al erg lang geleden dat de lonen binnen LVNL structureel werden verhoogd (2012); De cao waarover nu wordt onderhandeld gaat bij de totstandkoming daarvan in op 1 juni 2013 (!) en is met een looptijd tot 31 december ook al bijna weer verstreken; De inflatie van medio 2013 tot en met eind 2014 bedraagt waarschijnlijk ten minste 2,2%; De leden zijn van oordeel dat er ten minste een compensatie van die inflatie als inkomensontwikkeling moet worden overeengekomen; Die compensatie moet bij voorkeur met terugwerkende kracht tot 1 juni 2013 worden overeengekomen, maar met een structurele loonsverhoging. De leden zijn niet enthousiast over een eenmalige uitkering. 18

19 Besluit ledenvergadering BPLV ‘Onze onderhandelaars, Ron Harmsen en Bert Rolvink worden verzocht om het overleg met de LVNL te hervatten met als doel het realiseren van een onderhandelingsakkoord dat dichter bij de inzet van de BPLV ligt dan het laatste bod van het Bestuur’. Het overleg wordt 4 september hervat. 19


Download ppt "3 SEPTEMBER 2014 15.30 UUR Ledenvergadering BPLV 1."

Verwante presentaties


Ads door Google