De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingpakket 2011 Dr R.P. van den Dool. Recente wijzigingen Doorschuifregelingen voor aanmerkelijk belang Aanpassingen tbs-regeling Erf- en schenkbelasting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingpakket 2011 Dr R.P. van den Dool. Recente wijzigingen Doorschuifregelingen voor aanmerkelijk belang Aanpassingen tbs-regeling Erf- en schenkbelasting."— Transcript van de presentatie:

1 Belastingpakket 2011 Dr R.P. van den Dool

2 Recente wijzigingen Doorschuifregelingen voor aanmerkelijk belang Aanpassingen tbs-regeling Erf- en schenkbelasting Diverse crisismaatregelen

3 Vooruitblik en dossiers Commissie Van Weeghel Hypotheekrente-aftrek Rente-aftrekbeperkingenVpb Oudedagsvoorzieningen, Regeerakkoord, 66 jaar en AOW gelijke verhoging Landbouwvrijstelling? Geen wijzigingen

4 Wetsvoorstellen Fiscale Verzamelwet Tbs-regeling en dga Doorschuifregelingen en dga4.17 Belastingplan 2011 Overige Fiscale Maatregelen 2011

5 Regeerakkoord (1) Internationale economische relatief actiever invullen Landbouw belangrijke sector die zwaarder moet wegen Verbeteren vestigings- en ondernemingsklimaat (fiscaliteit, hoofdkantoren) Geïntegreerde ondernemersfaciliteiten obv huidige faciliteiten, maar gericht op winstgevende ondernemers en wegnemen belemmeringen zelfstandigenaftrek Verbetering fiscale faciliteiten innovatie

6 Regeerakkoord (2) Verlaging administratieve lasten Uniformering loonheffingen, aanpak loonsomheffing, verkorten winstaangifte en vereenvoudiging regelgeving BV’s

7 Regeerakkoord (3) Vpb grondslagverbreding en tariefverlaging Cultuur naar 19% in Omzetbelasting Heffingskortingen van 1,3% in box 3 afschaffen Beperking aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar Giftenaftrek beperken Assurantiebelasting omhoog BTW compensatiefonds in zorg?

8 Regeerakkoord (4) Box 3 vermogen hoger dan vrijstelling + 80.000: Geen recht op zorgtoeslag Geen recht op kindgebonden budget Spaar- en levensloopregelingen integreren in vitaliteitsregeling, met aandacht voor zorgtaken, scholing, eigen bedrijf, demotie of deeltijdspensioen Tegengaan belemmeringen thuiswerken

9 Regeerakkoord (5) Niet geregeld: Hypotheekrente-aftrek Rente-aftrekbeperkingenVpb: A-G Wattel: “Deze conclusie heeft langer op zich laten wachten dan wenselijk en gebruikelijk. Ik bied de partijen daarvoor mijn excuses aan. Het fiscaalrechtelijke fenomeen van de onzakelijke lening is mij geen gesneden koek gebleken.” Kortom: rentebepalingen zijn dringend aan herziening toe

10 Belastingplan 2011 Verruiming onroerendezaaklichamen en bepaalde rechten in overdrachtsbelasting Uitbreiding beperking verliesverrekening en verlaging tarief Vpb Aanpassingen eigenwoningregime: Hillenaftrek bij vooruitbetaalde rente en personeelsleningen, verhuisregeling en tijdelijke verhuur Verruiming WBSO

11 OFM 2011 Veel kleine technische maatregelen, waaronder Wijzigingen ihkv Vooringevulde aangifte Splitsing van lijfrente indien box 1-box 3 Faciliteit MKB beleggingen Aftrek monumentenpanden Enige aanpassingen loonbelasting Vennootschapsbelasting Heffingstijdvak buitenlands belastingplichtigen Verruiming Innovatiebox Partnerbegrip BTW-regelingreisbureau’s Invorderingswet

12 Willekeurige afschrijving Ook in 2011 toepassing willekeurige afschrijving als onderdeel crisispakket

13 Vennootschapsbelasting Heffingstijdvak buitenlands belastingplichtigen met gebroken boekjaar wordt gelijk aan dat voor binnenlands belastingplichtigen Verlaging tarief Tot € 200.000:20% Vanaf € 200.000:25% (is 25,5%)

14 Verliesverrekening Uitbreiding beperkingen: PRAKTISCH? Bij overdracht aandelen van meer dan 30% in essentie einde verliesverrekeningsmogelijkheden (voor- of achterwaarts) Belangrijke uitzonderingen, bijvoorbeeld (onder voorwaarden) indien onderneming wordt gecontinueerd Indien beperking van toepassing geldt die thans alleen voor verliezen uit voorafgaande jaren met latere jaren Dit wordt: voor verliezen voorafgaande aan overdrachtsdatum (hoe gedefinieerd?) Verruiming achterwaartse verrekening ook in 2011

15 Innovatie WBSO Afdrachtvermindering S&O Aftrek S&O 2009: verruiming definitie S&O 2009 en 2010: extra geld voor intensivering afdrachtvermindering 2011: Verhoging loongrens eerste schijf van € 110.000 naar € 150.000 Verhoging % eerste schijf met 3% (42 in 2008 naar 45) S&O aftrek gehandhaafd op € 12031 Plafond verhoogt van € 8 mio naar € 8,5 mio Incidenteel budget van € 95 mio voor continuering tijdelijke impuls, effect bijvoorbeeld dat loongrens € 220.000 blijft en plafond € 11 mio (IPV 14), en eerste schijf 46% en tweede schijf 16% Terugsluis eerdere overschrijding wordt niet doorgevoerd

16 Innovatiebox in Vpb Innovatiebox pas mogelijk met ingang van jaar waarin octrooi is verleend Indien octrooi pas later verkregen, wordt rekening gehouden met daaraan voorafgaand verkregen voordelen, mogen in mindering worden gebracht op relevante voortbrengingskosten, mits tussen aanvraag en verlening

17 Eigen woning Combinatie Hillen-aftrek met vooruitbetaalde of achterafbetaalde rentekosten, idem met personeelsleningen, doch exclusief geaccepteerde afsluitprovisies Tijdelijke verlenging verhuisregeling tot 3 jaar (in 2013 weer 2 jaar) Herleving hypotheekrenteaftrek na verhuur ook nog in 2012 Aftrek monumentenwoning ook voor eigen woning die geen hoofdverblijf is, derhalve te koop, echtscheiding, tijdelijk verblijf elders

18 Eigen woning Overdrachtsbelasting: verlenging 6-maandsperiode tot 12-maandsperiode BTW tarief renovatie en herstel verlaagd van 19% naar 6% (ingang 1 oktober 2010, einde 1 juli 2011), MAAR ALLEEN VOOR DE ARBEID

19 Auto Verlaging BPM niet doorgezet Verhoging MRB evenmin doorgezet Geen differentiatie MRB voor dieselauto’s

20 Dividendbelasting Dividendnota Ook elektronisch Afschaffen verplichting tot uitreiking Alleen handhaven als dividendbelasting moet worden ingehouden Voor dga geen dividendnota, bezwaartermijn dag na inhouding Dividendbelasting in box 1 tm 3 wordt gemeenschappelijk inkomen

21 Box 3 Dividendbelasting gemeenschappelijk inkomen, vrije toerekening Kortingen voor maatschappelijke beleggingen, durfkapitaal en culturele beleggingen eveneens gemeenschappelijk, echter toerekening naar rato van het inkomen uit sparen en beleggen. Indien geen verdeelsleutel dan bij degene met hoogste verzamelinkomen, vervolgens eventueel bij oudste (gaat in per 1-1-2010)

22 MKB beleggingen Thans Vrijstelling in box 3 voor MKB beleggingen Eenmalige heffingskorting bij verwerving MKB onderneming en MKB fonds Aanpassingen voorgesteld, maar vraag over effectiviteit In regeerakkoord afgeschaft

23 MKB beleggingen Aanvullende voorwaarden obv EC Alleen voor bij emissie verworven aandelen Niet beursgenoteerd, tenzij beurs voor kleine en middelgrote ondernemingen (bijv. NYSE Alternext) Geen vennootschappen in moeilijkheden Niet voor scheepsbouw/kolen/staal/ijzer Kapitaal niet voor exportgerelateerde activiteiten € max. 1,5 mio emissie per 12 maanden Ondernemingsplan: ec verantwoorde investering Niet aan voorwaarden voldaan: lumpsumheffing aan Vpb MKB fondsen: kwalificerende aandelen en kasbeheer

24 MKB beleggingen Andere wijzigingen: Alleen voor NL en EU lichamen Ook voor middelgrote ondernemingen buiten steungebieden, mits begin- of aanloopkapitaal Verkorting terugname korting tot 4 jaar (is 5 jaar) MKB fondsen voor tenminste 70% (ipv 90%) in aangewezen aandelen Invoering wijzigingen op nader te bepalen tijdstip

25 Vooringevulde aangifte Dividendbelasting kinderen wordt toegerekend aan ouders Dividendbelasting partners onder voorwaarden ook vrijelijk toe te rekenen, ook voor dividenden in box 1 Kortingen voor maatschappelijke beleggingen, durfkapitaal en culturele beleggingen kunnen straks vrijelijk worden toegerekend

26 Overdrachtsbelasting Definitie onroerendezaaklichaam Verlaging bezittingentoets van 70% naar 50% Gecreëerde bezittingen, zoals vorderingen op verbonden lichamen of verbonden natuurlijke personen, tellen niet meer mee voor toetsing Ook buitenlandse onroerende zaken tellen mee DOELEIS 70% GELDT VOOR ALLE ONROERENDE ZAKEN, ONGEACHT WAAR DIE LIGGEN Bij mede-aandeelhouders eerder toerekening aan die derde ter voorkoming ontgaan, referentieperiode van jaar. Samenhangende verkrijgingen wordt uitgebreid van dezelfde persoon tot nauw verwante groep die verkrijgt obv samenhangende overeenkomst Verkrijging van rechten uit bestaande aandelen (wijziging winstrechtloos naar winstgerechtigde aandelen)

27 OB: Reisbureauregeling Huidige vervalt per 1-4-2011 Nieuwe regeling BTW over marge in land van vestiging Geen teruggave voor buitenlandse BTW (bijv. Excursies) 19% van toepassing


Download ppt "Belastingpakket 2011 Dr R.P. van den Dool. Recente wijzigingen Doorschuifregelingen voor aanmerkelijk belang Aanpassingen tbs-regeling Erf- en schenkbelasting."

Verwante presentaties


Ads door Google