De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze “license to operate”. Voor onze medewerkers, aannemers en omgeving hanteren wij de strengste veiligheids-, gezondheids- en milieunormen. Het veiligheidsbeleid van Gasunie kenmerkt zich dan ook door een proactieve benadering ter voorkoming van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties. Besmette filterkaars

3 Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Gasunie. Voor sommige werkzaamheden stelt Gasunie de installatie eerst veilig. -Leer de situatie op de installatie of bouwplaats waar je gaat werken zo snel mogelijk kennen, zoals: wie/wat bevindt zich waar? -Tref voorzorgsmaatregelen die horen bij het werk dat je gaat uitvoeren. -Neem even de tijd voor veiligheid: wat kan er mis gaan en heb ik alles gedaan om onveiligheden te voorkomen? Blijf altijd alert tijdens het werk. Bij twijfel: altijd vragen of leg desnoods het werk stil.

4 Aardgascondensaat Aardgascondensaat (of condensaat) is vergelijkbaar met benzine. Aardgascondensaat is een bijproduct van de gaswinning en gasproductie en bevat o.a. benzeen. Het is een mengsel van koolwaterstoffen, dat zich in het aardgastransportsysteem kan ophopen. Aardgascondensaat is brandbaar en explosief. Daarnaast is aardgascondensaat schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Dat betekent: maximale voorzichtigheid en alertheid geboden. Wat zijn de eigenschappen van aardgascondensaat? Zeer licht ontvlambaar (vergelijkbaar met benzine) Milieugevaarlijk Vergiftig Zuurstofverdringend Verstikkend/narcotiserend Damp is explosief Damp is zwaarder dan lucht

5 Potentiële blootstelling aan aardgascondensaat Onbedoeld bij openen van leidingonderdelen Bij vloeistoftappen (= condensaattappen): - uitvoering door derden - controles door Gasunie Bij pigging operaties kan er sludge vrijkomen Bij drainen van afsluiters Bij legen van aardgascondensaataanhanger in de condensaattank

6 Persoonlijke beschermingsmiddelen Bij werkzaamheden waarbij aardgascondensaat dampen kunnen vrijkomen moet minimaal een volgelaat masker met ABEKHgP3 worden gebruikt. Adembescherming met onafhankelijke luchttoevoer (bijv. een lashelm met luchttoevoer) is ook toegestaan. Andere aanvullende PBM’s moeten worden gedragen indien lichaamsdelen in contact kunnen komen met aardgascondensaat (zoals sludge bij piggingoperaties, filters, filterkaarsen enz.): laarzen (PU); vloeistofdichte wegwerpoverall (PE); handschoenen (Viton)

7 Wat te doen tijdens het werk? Voorbereiding van het werk Zorg dat je de risico’s van het werk kent Voorkom open vuur of vonken Gebruik explosieveilige apparatuur Zorg voor een goede ventilatie Ga na of een brandwacht verplicht is Houd rekening met de windrichting Voer een benzeen en kwik meting uit. Zie procedure “ omgaan met benzeen – en kwikdamp” Uitvoeren van condensaattappen De medewerkers hebben een veiligheidsinstructie ontvangen De medewerkers zijn in het bezit van een geldige werkvergunning De medewerkers hebben de instructiefilm “Aftappen van condensaat” gezien Bij derden: deze partij is VCA-gecertificeerd

8 Wat te doen bij lekkages? Draag chemicaliënpak-uitrusting Draag verseluchtkap/luchtmasker Extra ventilatie Gemorst of gelekt product indammen en restant product opnemen met inert absorptiemiddel Verontreinigde grond met restant product laten opruimen door de milieukundig aannemer Direct melden aan de CCP (tel. 050-5211500) Direct melden aan bevoegd gezag

9 Wat zijn de gevaren van aardgascondensaat? Blootstelling Inademen van dampen Huidcontact Oogcontact Inslikken Acute effecten - Irritatie - Keelpijn en hoesten - Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid - Braken en kortademigheid - Bij langdurige blootstelling bewusteloosheid - Bijtend - Branderig gevoel - Droge huid - Irritatie, roodheid en pijn - Tranenvloed, slecht zien, bindvliesontsteking - Bijtend - Irritatie van lippen, mond en keel - Buikkramp, diarree

10 BlootstellingEerste hulp Inademen van Frisse lucht dampenZo nodig beademen Bij klachten arts waarschuwen HuidcontactVerontreinigde kleding uittrekken Huid wassen met veel water en zeep Oogcontact Minimaal 15 minuten spoelen met veel water Oogarts raadplegen Inslikken Mond spoelen met water GEEN braken opwekken Spoedeisende hulp inroepen Eerste hulp bij contact Wat te doen bij brand of explosie? Waarschuw de locatieverantwoordelijke persoon, verlaat de locatie en laat de brandweer waarschuwen. Neem geen risico!


Download ppt "Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze."

Verwante presentaties


Ads door Google