De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisvesting met ondersteuning. Doel van de training Het zetten van een standaard voor het leveren van huisvesting met ondersteuning door medewerkers in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisvesting met ondersteuning. Doel van de training Het zetten van een standaard voor het leveren van huisvesting met ondersteuning door medewerkers in."— Transcript van de presentatie:

1 Huisvesting met ondersteuning

2 Doel van de training Het zetten van een standaard voor het leveren van huisvesting met ondersteuning door medewerkers in Europa, door te trainen op 6 verschillende leerdoelen cocreatiemet een ervaringsdeskundige Uitleggen van de European Core Learning Outcomes for the integration of support with housing (ELOSH)

3 Onderlinge afspraken Respecteer anderen en hun ervaring, kennis en vaardigheden Draag bij en geef anderen de ruimte om bij te dragen Eén persoon tegelijk Stel vragen en zoek naar verduidelijking Vertrouwelijkheid Mobieltjes uit: stil en geen afleiding

4 leerdoelen LD1 - Begrijp de belangrijkste principes van huisvesting met ondersteuning LD2 - Pas best practices toe in cocreatiedienstverlening met ervaringsdeskundigen LD3 - Beschrijf de rechten van de cliënten LD4 - Stel het belang van gelijkheid en diversiteit vast in goede huisvesting met ondersteuning LD5 – Toepaasen van best practices in doorverwijzing, beoordelen en ondersteuningsplanning LD6 - Begrijp het belang van de leefomgeving

5 *leerdoelen voor dag 1 Aan het einde van de dag kun je: De belangrijkste principes van huisvesting met ondersteuning begrijpen Best practices toepassen in cocreatie van diensten met ervaringsdeskundigen Het belang van de leefomgeving begrijpen

6 LD1:Principes van huisvesting met ondersteuning

7 Oefening in paren *Je bent bij een bijeenkomst en iemand vraagt wat je doet. Je zegt dat je werkt in de huisvesting met ondersteuning sector maar de ander weet niet wat dat is. Geef op de flipboard een definitie van huisvesting met ondersteuning met de doelen en de manieren om die te bereiken. Je hebt 10 minuten.

8 *Principes van huisvesting met ondersteuning Om onafhankelijkheid te promoten Zorgen dat cliënten sociaal geaccepteerd worden Deel van een multidisciplinaire aanpak die bouwt op individuele krachten en zorgt voor gelijkheid en kwaliteit

9 Diensten in huisvesting met ondersteuning Facilitaire diensten - zorgen dat de accommodatie veilig wordt onderhouden en beheerd Ondersteuningsdiensten - zorgen dat een cliënt zelfstandig kan wonen of hun capaciteiten hiervoor te ondersteunen Zorgdiensten - de preventie, behandeling en het beheer van de fysieke en mentale gezondheid en het behoud van het fysieke en mentale welzijn

10 Herkomst van huisvesting met ondersteuning Verschuiving van institutionalisme en paternalisme naar empowerment en zelf-autonomie Traditioneel gezien zijn mensen ondersteund in omgevingen die restrictief waren en waar de professional de baas was. De sector verschuift naar rechtsgebaseerde diensten waar individuen als experts de ondersteuning aanpassen aan de manier waarop zij willen leven.

11 Rechtsgrondslag Artikel 19 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking stelt dat mensen met een beperking het recht hebben om te wonen in een gemeenschap, met keuzes die gelijk zijn aan die van anderen en dat er effectieve en passende maatregelen moeten worden genomen om dit recht te faciliteiten en te zorgen voor volledige integratie en participatie in de gemeenschap Artikel 1 is een definitie van beperking –“personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen"

12 Artikel 19 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking Artikel 19 - Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij verplicht de Staten die Partij zijn bij dit verdrag dat: a) Personen met een beperking de kans hebben, op voet van gelijkheid met anderen, vrijelijk hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en met wie zij leven, en niet verplicht zijn te leven in een bepaalde leefregeling; b) Personen met een beperking toegang hebben tot een reeks van thuis, residentiële en andere maatschappij ondersteunende diensten, waaronder persoonlijke assistentie, noodzakelijk om het wonen en de opname in de maatschappij te ondersteunen en isolatie of uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen; c) de maatschappijdiensten en -faciliteiten voor het algemene publiek op voet van gelijkheid beschikbaar zijn voor personen met een beperking en beantwoorden aan hun behoeften.

13 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Artikel 26: De integratie van personen met een beperking De Unie erkent en eerbiedigt het recht van personen met een beperking op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen

14 Dakloosheid Het idee is dat ondersteuning nodig is voor het verkrijgen of behouden van huisvesting –Stappenplan/traject tegen dakloosheid –Housing First Het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) bieden mogelijkheden om ondersteuning voor dakloze mensen te financieren. http://www.feantsa.org/spip.php?article409&lang=en http://www.feantsa.org/spip.php?article409&lang=en

15 Nationale wet- en regelgeving en beleidscontext Nederland: vanaf 2015 WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Gemeenten verantwoordelijk voor invulling van ondersteuning. Hierdoor: regionale verschillen WMO: informele zorg moet belangrijkere plek gaan innemen. Wat kan iemand zelf? Wat kan het netwerk? Pas daarna: wat is nodig aan professionele ondersteuning? Meer algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen Minder onderscheid in doelgroepen dan in AWBZ: in WMO ‘kwetsbare burgers’. Positief: efficienter, en draagt bij aan normalisering. Uitdaging: waar specifieke zorg nodig is moet kennis behouden blijven. https://www.movisie.nl/artikel/wijzigingen-awbz-wmo-overzicht

16 Groepsdiscussie/oefening Kies binnen de groep een dienst (woonbegeleiding, GGZ, etc) kies een notulist en iemand die feedback geeft Maak een presentatie die aan een toekomstig cliënt uitlegt: –wat de dienst is –voor wie het is –wat de dienst biedt aan cliënten –hoe ze er toegang tot hebben

17 Nationale middelen: typen diensten en leveringsmodellen Voorbeeld: Housing First https://www.youtube.com/watch?feature=p layer_embedded&v=FXf3UOwSV1Ahttps://www.youtube.com/watch?feature=p layer_embedded&v=FXf3UOwSV1A

18 LD2: Best practices in *cocreatie met ervaringsdeskundigen

19 Persoonsgerichte ondersteuning Individuen hebben maximale keuze en controle over de diensten die ze nodig hebben - een verschuiving van de cultuur van ‘one size fits all’ naar toegesneden ondersteuning om te voldoen aan de ambities en de sterktes van cliënten. Er zijn enkele activiteiten die vallen onder de personalisering term, waaronder cliëntbetrokkenheid, persoonsgerichte planning en co-creatie De uitleg van Sitra https://www.youtube.com/watch?v=lvTXkKz9_- Ahttps://www.youtube.com/watch?v=lvTXkKz9_- A

20 Empowerment De Verenigde Naties (1995) legt in de definitie van empowerment de nadruk op participatie: “ontwikkeling moet komen van de mensen, niet voor ze. Mensen moeten volledig betrokken zijn bij de besluiten en processen die hun leven vormgeven.” (VN 1995b:12)

21 Empowerment Oxfam (1995) definieert empowerment als volgt: “niet iets dat wordt gedaan ‘voor' de mensen; het gaat om het ontwikkelen van hun potentie... Een proces van empowerment moet leiden tot: Toegenomen zelfbewustzijn Vermogen om te organiseren Controle over middelen Uitoefenen van rechten/vastberadenheid”

22 Empowerment “Bij het werken met een persoon met psychische problemen, die ‘moeilijk doet’, die het heeft opgegeven en die zich nergens iets van aantrekt moeten we begrijpen dat deze persoon het gevoel heeft dat hij/zij geen macht heeft. Hij/zijervaart dat alle macht in de handen van anderen ligt.” Pat Deegan

23 Het participatiecontinuüm Feantsa toolkits over participatie zijn beschikbaar op http://www.feantsa.org/spip.php? article122&lang=en Betrokkenheid Informatie Consultatie

24 Niveaus van betrokkenheid Directie / Bestuur Dienstenlevering / management Dagelijkse werkzaamheden

25 Oefening: groepjes Iedere groep benoemt een notulist en iemand die feedback geeft. Schrijf op papier van de flipboard, iedere groep heeft vijf minuten om obstakels voor betrokkenheid vanuit verschillende cliëntgroepen te identificeren. Het flipboardpapier wordt doorgegeven aan de buren, die vijf minuten hebben om oplossingen te bedenken.

26 Het geval van Personalisatie Behalen van overheids- doelstellingen Vrijheid om creatief te zijn, ondernemend en samenwerkend Verminderd kosten van wettelijke interventies G roei door binnenhalen van Contracten invullen van gaten in de markt en aantrekken van individuele kopers Effectievere diensten bieden waar voor je geld Kansen voor bedrijven Ik kan onderdeel zijn van mijn gemeenschap Ik kan staan waar ik wil De voortgang die ik maak is blijvend Het is mijn leven. Ik verwacht et respect behandeld te worden. Door keuzes en controle krijg ik een veilig, zeker en waardevol leven. Morele drijfveer Kansen voor het individu

27 Nationale middelen: morele en zakelijke kansen voor betrokkenheid http://www.aandachtvooriedereen.nl/wmo/wet telijke-basis-clientenparticipatie-2475.htmlhttp://www.aandachtvooriedereen.nl/wmo/wet telijke-basis-clientenparticipatie-2475.html http://www.participatiegids.nl/media/files/Orga niseren-van-clienteparticipatie.pdfhttp://www.participatiegids.nl/media/files/Orga niseren-van-clienteparticipatie.pdf Voorbeeld: Clubhouse van Lister http://www.lister.nl/zorgaanbod/wat/zelfhulp/cl ubhouse/ http://www.lister.nl/zorgaanbod/wat/zelfhulp/cl ubhouse/

28 Oefening: groepjes Je manager heeft gevraagd om een minipresentatie van 3 minuten te geven over de voordelen van betrokkenheid van clienten Groep 1: cliëntbetrokkenheid bij ontwikkelen van een dienst. Groep 2: cliëntbetrokkenheid bij het ontwikkelen van beleid. Groep 3: clientbetrokkenheid bij eigen ondersteuningsplan

29 Feedback voor betrokkenheid Iedere groep presenteert hun minipresentatie

30 Definiëren van co-creatie... “ENIL definieert cocreatie als inclusieve werkmethode tussen ervaringsdeskundigen en organisaties...Iedere persoon betrokken in het proces van cocreatie wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord, met iedereen die betrokken is bij het ontwerpen, ontwikkelen en leveren...” European Network on Independent Living

31 Centre for Welfare Reform – www.centreforwelfarereform.org

32 Wat is co-creatie? Mensen die gebruikmaken van diensten/ervaringsdeskundigen starten en eindigen samen, en komen er niet halverwege bij Mensen zijn gelijke partners en kunnen macht/verantwoordelijkheid delen; bovendien worden mensen gecompenseerd voor de tijd en ervaring Cocreatie is niet alleen een woord of concept, het is waar ideeën samenkomen om te beste weg naar voren te vinden

33 Waarom is cocreatiebelangrijk? Cocreatie verbetert diensten, verbetert gemeenschappen en kan helpen om zelfstandig wonen voor iedereen beschikbaar te maken... Biedt kennis, ervaring en netwerken binnen gemeenschappen waar professionals zich niet bewust van zijn... Gezond verstand/kostenbesparend

34 Voorbeelden van verwachtingen… Ik heb de juiste ondersteuning nodig zodat ik volledig betrokken kan zijn. Ik wil naar mijn mening worden gevraagd, zelfs als het meer tijd kost. Wanneer ik mijn mening uit wil ik dat mensen dat erkennen en dat zij niet doorgaan met een ander punt. Ik wil volledig betrokken zijn zodra het idee vorm aanneemt - me hierna om advies vragen betekent dat ik geen invloed heb op het proces

35 Oefening Scenario 1: deze organisatie biedt diensten aan zeer kwetsbare cliënten. Ze denken dat hun cliënten risico lopen zonder niet-professionele ondersteuning. Dus worden cliënten aangemoedigd om zo veel mogelijk het vertrouwde te doen. Scenario 2: deze dienst heeft een cliënt in het bestuur. Ze denken dat het alleen de rol is van de medewerkers om diensten te leveren omdat er op het belang van de cliënt wordt gelet. De cliëntvertegenwoordiger heeft 10 minuten tijdens de vergadering om feedback te geven.

36 Scenario 3: deze dienst moedigt cliënten aan om op sommige gebieden te participeren. Echter, na de vereiste risicobeoordeling en achtergrondcontroles, is er besloten dat de cliënten niet kunnen worden betrokken bij de werving en levering. Scenario 4: deze dienst erkent dat de medewerkers goede professionele expertise hebben, maar dat ze er niet altijd kunnen zijn voor de mensen. Dus is er een initiatief ontwikkeld om de cliënt te koppelen aan andere mensen en organisaties binnen de gemeenschap om zo hun ondersteuning te krijgen. Oefening

37 Oefening: scenario's: kunnen deze diensten dichter bij cocreatiekomen? Iedere groep gaat één van de scenario’s bediscussiëren –Waarom is het wel of geen co-creatie –Hoe kan de dienst worden veranderd of verbeterd naar co-creatie –Welke uitdagingen zal dit opleveren en hoe kunnen deze worden overwonnen Feedback

38 Voorbeelden van co-creatie Kijk vooruit, zie alle klanten als ervaringsdeskundigen. Wie kan werken met medewerkers om diensten te ontwikkelen en te leveren die andere cliënten willen en nodig hebben https://www.youtube.com/watch?v=H- Sb0864IP0https://www.youtube.com/watch?v=H- Sb0864IP0

39 Voorbeelden van co-creatie Single Homeless Project, cocreatiein actie link link http://www.deervaringsdeskundige.nl/kenni s/h/1394/0/6428/Mijn-vraag/Voorbeelden- kwartiermakenhttp://www.deervaringsdeskundige.nl/kenni s/h/1394/0/6428/Mijn-vraag/Voorbeelden- kwartiermaken

40 LD6: Het belang van de leefomgeving

41 De leefomgeving Oefening: –Iedere groep benoemt een notulist en iemand die feedback geeft. –Ze krijgen een stuk flipboardpapier en verschillende kleuren pennen. –Hun taak is om de verschillende leefomgevingen van de volgende cliënten in kaart te brengen:

42 Oefening leefomgeving J heeft een leerstoornis. J is 21 jaar oud en heeft het syndroom van Asperger. Hij woont bij zijn ouders en gaat naar school. F is 49 is 20 jaar dakloos. Ze heeft een alcoholprobleem en een vergevorderde leveraandoening.

43 Oefening leefomgeving (vervolg) D werkte bij de overheid tot zijn bipolaire stoornis resulteerde in een ziekenhuisopname. Zijn ex-partner wil niet dat hij terugkeert naar huis. M heeft hersenletsel opgelopen en is sinds drie maanden aan het revalideren. Hij lijdt aan ernstige korte termijn geheugenverlies, beperkte mobiliteit en plotseling agressief gedrag.

44 Overkoepelende EU wetgeving EU Richtlijn 89/391 is omgezet naar de wetten van lidstaten. Het gaat over het voorkomen van beroepsziekten en verplicht de werkgever om risico’s te beperken. EU OSHA heeft een folder uitgebracht over de risicobeoordeling van thuiswerkers Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Artikel 8: Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven.

45 Nationale middelen http://wetten.overheid.nl/BWBR0005674/g eldigheidsdatum_14-10-2014http://wetten.overheid.nl/BWBR0005674/g eldigheidsdatum_14-10-2014 Huisvestingswet

46 Kwaliteit van de leefomgeving Huisvesting moet het volgende bieden: –Veiligheid - vrij van bedreigingen en gevaar –Zekerheid - vertrouwen dat je zo veel mogelijk controle hebt over je omgeving –Comfort - dat de omgeving zo huiselijk mogelijk is

47 De Piramide van Maslow Zelfontplooiing: mogelijkheden ontwikkelen Behoefte aan erkenning: baan, opleiding, onderwijs Behoefte aan sociaal contact: vriendschap, ondersteuning, participatie Behoefte aan veiligheid: accommodatie Lichamelijke behoeften voedsel, water, slaap, warmte

48 Psychologically Informed Environment (PIE) Een op bewijs gebaseerd ontwerp benadrukt het belang van de omgeving op het individu. Factoren die impact hebben op de psychologische, emotionele en lichamelijke gezondheid –Ergonomie: afmetingen, vorm en indeling –Stoffen en omgevingsfactoren: materialen, licht, akoestiek, temperatuur en luchtvochtigheid –Kunst en esthetiek: kleur, ontwerp en kunst –Diensten: onderhoud, netheid

49 Goede voorbeelden van PIE St. Mungo heeft de fysieke omgeving van de diensten voor dakloze mensen veranderd door middel van PIE. Klik voor hun rapport hierhier

50 Samenvatting Op deze dag behaalde leerdoelen: –Begrijpen van de beginselen van huisvesting met ondersteuning –Toepassen van best practices in cocreatiedienstverlening door ervaringsdeskundigen –Het belang van de leefomgeving begrijpen Zijn er nog vragen?

51 Zelfstandige opdracht Iedere deelnemer besteedt 15 minuten aan deze taak die af moet zijn voor de volgende leermodule. Identificeer drie gebieden waar cliënten momenteel betrokken (kunnen) zijn. Bekijk voor één van deze gebieden wat er nodig is om dit te ontwikkelen tot een cocreatie-aanpak.

52 *leerdoelen voor de dag Aan het einde van de dag kun je: De rechten van cliënten beschrijven Het belang van gelijkheid en diversiteit vaststellen Best practices in doorverwijzing, beoordelen en ondersteuningsplanning benoemen

53 Introducties en feedback voor opdracht Hallo! We kunnen de groep langsgaan waarbij mensen zich introduceren en iets kunnen zeggen over de zelfstandige opdracht die moest worden gemaakt.

54 LD3: Rechten van cliënten

55 Rechtenspel Maak twee groepen Iedere groep krijgt een mensenrecht Omschrijf dit recht met een scenario zonder het woord te noemen Denk na over de betekenis van het woord voor een goede beschrijving

56 Principes van rechten in huisvesting met ondersteuning Privacy - voor personen, bezittingen, binnen relaties Vertrouwelijkheid – van gevoelige informatie, bijvoorbeeld over ondersteuning, levenservaringen en voorkeuren Respect - om waardig te worden behandeld als individu Veiligheid - het nemen van positieve risico’s en om te leven zonder geweld en intimidatie Veiligheid - vertrouwen dat je zo veel mogelijk controle hebt over je omgeving, je ondersteuning, je vriendschappen Zelf-autonomie - in staat zijn om zelf te beslissen over het leven dat je wilt leiden

57 Van afhankelijkheid naar rechthebbende

58 Voorbeelden van rechten in huisvesting met ondersteuning Voor sommige organisaties worden de rechten van cliënten weergeven in de visie en ethos. Zie bijvoorbeeld het Thames Reach project voor dakloze mensen. Hun waarden zijn hier te vinden.hier te vinden. Anderen hebben een huurdershandboek. Richmond Fellowship werkt bijvoorbeeld met mensen met psychische gezondheidsproblemen, en hun handboek is hier te vinden. hier te vinden.

59 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Artikel 1- respecteren van rechten Artikel 6- eerlijk proces Artikel 7- terugwerkende kracht Artikel 8- privacy Artikel 10- expressie Artikel 11- vereniging Artikel 14- discriminatie

60 EVRM Artikel 8 (1)Iedereen heeft het recht op respect voor privacy, familieleven, zijn of haar thuis en correspondentie... (2) Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen Geen absoluut recht, noch een recht op een thuis.

61 Rechten in Nederland -http://www.rechtenvanclient.nl/http://www.rechtenvanclient.nl/ Deze site gaat over de rechten van cliënten van zorginstellingen. Mensen met een beperking die ondersteuning krijgen van een zorginstelling. Op deze site vind je het opzoekboek over de rechten van cliënten. En informatie over het Rechtenteam.

62 Oefening We gaan opnieuw de scenario's uit de leefomgeving oefening van module 6 bekijken. Geef, op flipboardpapier, een overzicht van je rol in de ondersteuning van individuen bij het eerbiedigen van hun rechten. Vergeet niet te denken aan de rechten die eerder vandaag aan bod zijn gekomen.

63 Scenario’s J heeft een leerstoornis. J is 21 jaar oud en heeft het syndroom van Asperger. Hij woont bij zijn ouders en gaat naar school. F is 49 is 20 jaar dakloos. Ze heeft een alcoholprobleem en een vergevorderde leveraandoening.

64 Scenario’s D werkte bij de overheid tot zijn bipolaire stoornis resulteerde in een ziekenhuisopname. Zijn ex-partner wil niet dat hij terugkeert naar huis. M heeft hersenletsel opgelopen en is sinds drie maanden aan het revalideren. Hij lijdt aan ernstige korte termijn geheugenverlies, beperkte mobiliteit en plotseling agressief gedrag.

65 LD4:Gelijkheid en diversiteit in goede huisvesting met ondersteuning

66 Oefening Elke groep kiest een notulist en iemand die feedback geeft. Schrijf in één kleur op flipboardpapier welke verschillende groepen mensen de diversiteit van de samenleving uitmaken. Schrijf op een apart flipboardpapier alle dingen die je zou kunnen doen in een normale week. Ga terug naar het overzicht van de groepen en bekijk welke groepen het moeilijk zouden vinden om deze dingen te doen of hier toegang tot te krijgen.

67 Principes van gelijkheid en diversiteit Bescherming van de rechten van mensen Het risico van discriminatie en uitsluiting elimineren De gevolgen van historische vooroordelen herkennen Voldoen aan de wet Een gelijkwaardige en eerlijke dienstverlening Kwaliteit dienstverlening voor iedereen Hulp bij het handhaven van goede praktijken Voldoen aan de voorwaarden van financiers Zorgen voor uitgebreide cliëntbetrokkenheid Van een organisatie eisen om verantwoord te zijn

68 Wat zijn gelijke kansen? Erkennen dat niet iedereen hetzelfde is - er is verschil Erkenning van historische patronen van discriminatie en nadelen Als doel om individuen eerlijke of gelijke toegang tot diensten, werkgelegenheid, enz. te geven Gekoppeld aan wettelijk kader

69 Wat is diversiteit? Zorgen dat individuen hun potenties kunnen maximaliseren –Volledig benutten van de talenten en ervaringen binnen de organisatie of dienst Respecteren van, en reageren op verschillende eisen en behoeften van verschillende personen Beslaat vele soorten mensen –Omvat alle medewerkers, de cultuur en de zakelijke doelen van de organisatie

70 Het belang van diversiteit Mensen reageren het beste wanneer ze het gevoel hebben gewaardeerd te worden Mensen voelen zich gewaardeerd wanneer er rekening wordt gehouden met collectieve en individuele verschillen De mogelijkheid om te leren van mensen die worden beschouwd als anders is de sleutel tot empowerment Wanneer mensen het gevoel hebben gewaardeerd te worden, zijn ze in staat relaties op te bouwen waar afhankelijk en synergetisch wordt gewerkt

71 Diversiteit en gelijkheid Diversiteit Gedreven door bedrijfsbehoeften Holistische strategie Diverse culturen omarmen Werkplekverbeteringen Geen veronderstellingen Gelijke kansen Gedreven door wetgeving Specifieke initiatieven Aanpakken van ongelijkheid en discriminatie Obstakels verwijderen Dingen veronderstellen

72 ROSE: Gelijkheid en diversiteit in Europa? Regs? Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Fundamentele rechten in de EU worden beschermd –Door de wetten van de lidstaten –Door het EU Handvest van de grondrechten, de EU wetgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie –Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Bronnen –http://ec.Europa.EU/Justice/Fundamental- Rights/charter/Rights-breached/index_en.htmhttp://ec.Europa.EU/Justice/Fundamental- Rights/charter/Rights-breached/index_en.htm –https://e- justice.Europa.EU/content_fundamental_rights-176- en.dohttps://e- justice.Europa.EU/content_fundamental_rights-176- en.do

73 Gelijkheid/diversiteit Nederland http://www.invoorzorg.nl/ivz/informatie- aan-de-slag-met-diversiteit.html (hoe pas je diversiteit toe in je organisatie?)http://www.invoorzorg.nl/ivz/informatie- aan-de-slag-met-diversiteit.html http://www.fnv.nl/themas/diversiteit/wet-en- regelgeving/ (wetgeving Nederland)http://www.fnv.nl/themas/diversiteit/wet-en- regelgeving/ Kwaliteitbeoordelingskaders zorg

74 Voorbeelden Mind UK en Rethink werken aan het tegengaan van vooroordelen over geestelijke gezondheid op de werkvloer. http://www.time-to- change.org.uk/news/top-employers-pledge-stigmahttp://www.time-to- change.org.uk/news/top-employers-pledge-stigma Centrepoint werkt actief aan het bereiken van alle jonge mensen die dakloos zijn, en erkennen dat dit een diverse populatie is. https://www.centrepoint.org.uk/jobs/equality-and- diversity https://www.centrepoint.org.uk/jobs/equality-and- diversity Het Getting it Right project van Mencap heeft als doel om te zorgen voor kleine aanpassingen bij dokterspraktijken, dat een groot verschil voor mensen met leerstoornissen moet maken. Bekijk de video hier. https://www.youtube.com/watch?v=cDVy4AI28Wohier https://www.youtube.com/watch?v=cDVy4AI28Wo

75 Diversiteitsbeleid zorg Nederland http://www.mikadonet.nl/organisatie.php (kenniscentrum multiculturele zorg)http://www.mikadonet.nl/organisatie.php http://www.youtube.com/watch?v=5eBCXL jpYQw (clientgerichte zorg in een kleurrijke wereld)http://www.youtube.com/watch?v=5eBCXL jpYQw

76 Oefening Housing Today wil zorgen dat wordt voldaan aan het volgende doelen Eerlijke toegang, eerlijke afsluiting, diversiteit en integratie als onderdeel van de dienstverleningscultuur Bekend binnen je groep een kwaliteitskader om de beoordelen of Housing Today voldoet aan de gestelde doelen

77 LD5: Goede praktijken bij doorverwijzing, beoordelen en ondersteuningsplanning

78 Vragenlijst Je krijgt een vragenlijst over hoe toekomstige cliënten naar de diensten worden verwezen. Je hebt 15 minuten om de vragenlijst in te vullen Probeer na te denken over het proces vanuit het perspectief van de cliënt, en wat je zou kunnen veranderen aan de werkwijzen

79 Persoonlijk begeleider Een persoonlijk begeleider is een werknemer die een organisatie vertegenwoordigt en werkt met specifieke cliënten met de verantwoordelijkheid om clienten te beoordelen, en om hen te faciliteren, te helpen en te ondersteunen bij het behalen van hun doelen zoals vastgelegd in hun individuele ondersteuningsplan.

80 De rol van de medewerker Begeleider huisvesting met ondersteuning Ondersteunen Adviseren Dingen ontdekken Pleiten Organiseren van diensten Delen van informatie Onderhouden van contacten Raadplegen Controleren van middelen Rapporten schrijven Omgaan met conflicten

81 Groepsdiscussie Met welke andere diensten werk je en op welk niveau? Wat zijn jullie rollen? Wat zijn de kenmerken van effectief samenwerkende organisaties? Zijn er voorbeelden van netwerken die je zou willen zien?

82 Ondersteuning en toezicht Om doeltreffend te zijn in je functie moet je op de juiste manier worden ondersteund en begeleid. Ondersteuning - van een manager, van collega's, individueel en collectief, bijvoorbeeld in een teamvergadering. Toezicht – één op één met manager, om te kunnen werken binnen een kader van beleid en procedures, opgeleid en op waarde geschat. Managers moeten geschoold zijn en bekwaam in het geven van leiding, toezicht houden en het ondersteunen van medewerkers.

83 Oefening Ieder groepje met flipboardpapier benoemt een notulist en iemand die feedback geeft. Elke groep ontwerpt een advertentie vanuit de beleving van de cliënt om een 'goede' begeleider voor huisvesting met ondersteuning te werven. Groep 1 een televisiereclame Groep 2 een krantenadvertentie Groep 3 een advertentie op de website van de organisatie Groep 4 een advertentie in een tijdschrift

84 Persoonsgerichte aanpak Individu staat centraal voor het aansturen van de ondersteuning die ze nodig hebben Zowel de professional als de cliënt hebben vaardigheden, kennis en ervaring Identificeert de ambities van de cliënten van huisvesting met ondersteuning Stelt de sterkte punten van de cliënt vast Maakt gebruik van de ondersteuning van de organisatie om de manier waarop de cliënt wil leven te faciliteiten. Profielen voor cliënten bestaan uit één pagina

85 Wat zijn de resultaten? De "effecten van je activiteiten" "wijzigingen, uitkeringen of leren" “wijzigingen na verloop van tijd” "merkbare verschillen bij personen en doelgroepen" www.homelessoutcomes.org.uk De impact of het effect van de dienst Dingen die hetzelfde blijven (lange termijn)

86 Waarom resultaten controleren? Wat werkt? Wat maakt een verschil? Bereiken we wat we wilden doen? Of zijn we ongewild onafhankelijkheid of andere dingen aan het ondermijnen? Efficiëntie en prijs/kwaliteitverhouding - waarom middelen besteden aan activiteiten die niet zorgen voor inkomsten?

87 Resultaten voor verschillende groepen Resultaten zijn belangrijk, omdat ze kunnen bewijzen wat de cliënt en de ondersteuning bereiken Als er geen bewijs is voor de resultaten, kun je de waarde van de ondersteuning niet tonen Denk na over de resultaten voor cliënten, de diensten en andere belanghebbenden

88 De resultaten van? Cliënten doelen en ambities "afgelegde afstand" Diensten doelen en doelstellingen beoordeling & ondersteuningsplanning Lokale overheid controle op de overeenkomsten gunningen & aanbestedingen Regering nationaal programma herziening van begroting Gemeenschap Gezinnen en verzorgers Politie Gezondheid Onderwijs Andere aanbieders van diensten Sociale diensten Huisvesting Werkgevers Wie is relevant voor jeondersteuning?

89 Oefening Maak in groepjes een penportret van een cliënt die baat heeft gehad bij de diensten (huidige situatie) Geef het portret door aan de volgende groep zodat ze een proces kunnen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de dienst kan voldoen aan de doelen van de cliënt

90 Pauze

91 Ondersteuningsplanning Ondersteuningsplanning is overeenstemming over de meest geschikte manier voor het bereiken van de doelen die zijn bepaald tijdens de beoordeling, en deze op te nemen in een individueel ondersteuningsplan.

92 Het steunplan als voertuig Persoon staat centraal: betrokken Betrokkenheid bij de organisatie Betrokkenheid bij de gemeenschap

93 Beginselen van ondersteuningsplanning Cliënt staat centraal Individueel Overeenstemming Gekoppeld aan behoeften beoordeling/wat is belangrijk voor de persoon Bevordert onafhankelijkheid/gebruikmaken van sterke punten Resultaatgericht Gecontroleerd en beoordeeld/is een 'levend' document

94 Stadia in ondersteuningsplanning Ondersteuningsplanning kan worden onderverdeeld in zes stappen: Wat moet worden aangepakt Wat de oplossing of het doel is Hoe de oplossing of het doel kan worden bereikt Wie er bij betrokken is Wat het tijdpad is Wanneer het wordt beoordeeld

95 Opstellen van SMART-doelen Specifiek Meetbaar Acceptabel/aanvaardbaar Realistisch/Relevante persoon Tijdgebonden

96 Resultaatgericht Resultatenkader voor huisvesting met ondersteuning –Veilig blijven - behouden van accommodatie –Gezond-fysiek en mentaal –Genieten en bereiken - vervullen van relaties en activiteiten –Economische welzijn – inkomen maximaliseren –Positieve bijdrage - verbeterde gevoel van eigenwaarde Ondersteuningsvereisten kunnen worden geplaatst onder deze brede term, bijvoorbeeld, ondersteuning om in contact te komen met familie leidt tot het behalen van het doel van de cliënt waardoor deze zich prettig en beter voelt

97 Resultaten

98 Risico en het nemen van positieve risico's De mogelijkheid van gunstige en schadelijke resultaten en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoen binnen een bepaalde tijd.

99 Risicobeoordeling en -beheersing Cliëntbetrokkenheid bij wat hen, en de mensen om hen heen, veilig houdt –Risico voor zelf –Risico naar anderen –Risico door anderen Systematische aanpak

100 Nemen van positieve risico's een leven zonder risico’s is een leven zonder kansen, vaak zonder kwaliteit en zonder verandering - Helen Sanderson recht van cliënten om beslissingen te nemen die onverstandig zijn of ze blootstellen aan gevaar, om zo het leven te leiden dat ze willen belangrijke focus op de ambities van cliënten, evalueer risico's en presenteer deze aan cliënten om de risico’s te kunnen beperken

101 Goede werkwijzen in ondersteuningsplanning De National Autistic Society biedt een kort overzicht van goede werkwijzen, meer informatie hier hier My kind of Future is een boekje van de Foundation for People with Learning Disabilities om cliënten te helpen bij het maken van een planning http://www.learningdisabilities.org.uk/publications/my-kind-of-a- future/ http://www.learningdisabilities.org.uk/publications/my-kind-of-a- future/ One Page Profiles zijn een instrument dat kan helpen een discussie te starten en te focussen op het individu. http://www.helensandersonassociates.co.uk/reading- room/how/person-centred-thinking/one-page-profiles.aspx http://www.helensandersonassociates.co.uk/reading- room/how/person-centred-thinking/one-page-profiles.aspx

102 Hulpmiddelen Nederland Herstelwerk / Krachtwerk / Houvast Acht fasenmodel Rehabilitatiebenadering

103 Rollenspel Iedere groep krijgt een scenario waarbij één deelnemer de cliënt speelt en een ander de ondersteunings- medewerker.

104 Alternatief rollenspel De trainer en begeleider zullen een situatie schetsen waarbij de doelen voor de ondersteuningsplanning worden vastgelegd. Ze zullen regelmatig stoppen en vragen of dit zorgt voor meer keuze en controle en of het doel SMART is.

105 Zijn er nog vragen?

106 Afsluiting Vergeet niet om een bezoek te brengen aan de website van ELOSH Vul het evaluatieformulier in Haal je certificaat/bewijs van deelname op Bedankt!


Download ppt "Huisvesting met ondersteuning. Doel van de training Het zetten van een standaard voor het leveren van huisvesting met ondersteuning door medewerkers in."

Verwante presentaties


Ads door Google