De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissie Diversiteit Vlaamse Overheid 28 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissie Diversiteit Vlaamse Overheid 28 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Commissie Diversiteit Vlaamse Overheid 28 januari 2016

2 Agenda 9u30 - 9u40 Welkom 9u40 - 10u40 NARIC: diploma- en taalvoorwaarden 10u40 – 10u55Stagebeleid 10u55 - 11u10 Topambtenaren en gender 11u10 - 11u20 Pauze 11u20 - 11u40 Oproep entiteiten voor intensieve ondersteuning 11u40 - 11u50 Toelichting campagne Bonte Bende 11u50 - 12u15 Varia

3 NARIC-Vlaanderen

4 NARIC = National Academic Recognition Information Centre Behorend tot een Europees Netwerk: www.enic-naric.net www.enic-naric.net Verantwoordelijk voor het erkennen van buitenlandse studiebewijzen met een overeenkomstige Vlaamse graad en voor de verstrekking van informatie hierrond Situering NARIC-Vlaanderen

5 Erkenning van studiebewijzen op de niveaus hoger onderwijs (HO), volwassenenonderwijs (VWO) en Secundair Onderwijs (SO); Professionele erkenning EER-leerkrachten Attesten voor houders van Vlaamse diploma’s in het buitenland; Advies aan andere diensten (werkstations); Informatie inzake erkenning van buitenlandse studiebewijzen. Taken

6 Procedureverloop

7 Europees- en internationaal baccalaureaat; Studiebewijzen uit het Nederlandse voortgezet onderwijs; Nederlandse Bachelors, Masters en Doctoraten; Bachelors en Masters binnen de Benelux; Diploma’s uitgereikt door het University Institute Firenze. Algemene erkenning

8 Niveau-erkenning of volledige erkenning? Niveau-erkenningVolledige erkenning Beslissing Enkel uitspraak over niveau. Geen specifieke opleiding: ‘bachelor’, ‘master’ Wel erkenning met specifieke opleiding: ‘bachelor in het bedrijfsmanagement’ Kostprijs90 euro of vrijgesteld180 euro of vrijgesteld Extern adviesMeestal nietMeestal wel Wettelijke termijn60 dagen120 dagen Opgevraagde documenten (toekomst) Geen studieprogrammaWel studieprogramma

9 Aanvrager ontvangt een ministerieel besluit Dezelfde wettelijke waarde als het Vlaamse diploma of niveau dat vermeldt wordt op het ministerieel besluit Positieve uitkomst

10 Europese richtlijn 2005/36/EG, geamendeerd door richtlijn 2013/55/EU  Erkenning van het recht om een gereglementeerd beroep uit te oefenen. Voorwaarden:  Nationaliteit van binnen de EER;  Diploma behaald binnen de EER;  Diploma geeft toegang tot gereglementeerd beroep;  Beroep is gereglementeerd in het ontvangende land. Professionele erkenning aanvragen bij instantie die het beroep reguleert:  Psychologen => psychologencommissie;  Verpleegkundigen => FOD Volksgezondheid / Agentschap Zorg & Gezondheid;  Leraars => NARIC-Vlaanderen;  … Professionele erkenning

11 Landentop alle procedures

12 2015: aantal aanvragen gestegen met 50% Aanvraag is kosteloos Flexibele procedure => Procedure wordt opgestart, ook als aanvrager niet in het bezit is van alle vereiste documenten Wel complexere procedure (proef, interview, …) => heeft invloed op de duur Vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers

13 Algemeen e-mailadres: naric@vlaanderen.benaric@vlaanderen.be Telefoon: 1700 (algemeen nummer van de Vlaamse overheid) In de toekomst: verschillende regiomailboxen waar vragen afhankelijk van het land van diploma naartoe gestuurd kunnen worden. NARIC-Vlaanderen contacteren?

14 kim.vanelderen@ond.vlaanderen.be 02 553 89 29 Contactgegevens

15 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Nationaliteitsvoorwaarde

16 NederlandMauritaniëHongarijeRuslandSierra Leone DuitslandOostenrijkIndonesiëTurkijeVerenigde Staten MarokkoThailandIrakVerenigd Koninkrijk ItaliëTsjechiëJapanZuid-Afrika PolenAlbaniëKeniaEstland SpanjeBulgarijeLitouwenIran ArmeniëBurundiMacedoniëIvoorkust MoldaviëCanadaMalawiJoegoslavië CongoChinaRepubliek CongoKaapverdië FrankrijkGuineeRoemeniëOekraïne

17 Aandeel bij contractuele personeelsleden Aandeel contractuele personeelsleden20102011201220132014 Belgische nationaliteit97,31%97,35%96,96%97,02%97,18% Niet-Belgische nationaliteit2,69%2,65%3,04%2,98%2,82%

18 Aandeel bij statutaire personeelsleden Aandeel statutaire personeelsleden20102011201220132014 Belgische nationaliteit99,56%99,49%99,45%99,42%99,38% Niet-Belgische nationaliteit0,44%0,51%0,55%0,58%0,62%

19 Wettelijk kader: contractuelen Contractuelen: toegankelijk voor alle nationaliteiten

20 Wettelijk kader: statutairen Artikel 10 van de Grondwet: “Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld. De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.” KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937 HOUDENDE HET STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL : Art. 16. Niemand kan tot Rijksambtenaar worden benoemd indien hij niet voldoet aan de hierna volgende algemene toelaatbaarheidsvereisten : 1° Belg zijn wanneer de uit te oefenen functies verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag en ten doel hebben de algemene belangen van de Staat te behartigen, of, in de andere gevallen, Belg zijn of burger van een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese economische ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.

21 Wat ben ik hier mee? Vermelden in vacatureberichten (zowel bij contractueel als bij statutair) Op moment van indiensttreding Opletten bij “statutariseringen” Bij dubbele nationaliteit: Belg in personeelssysteem

22 Wat brengt de toekomst Standpunt van de minister: VO volgt huidige wetgeving Artikel 10 grondwet is wijzigbaar Overleg kabinet Homans en kabinet Vandeput DDB dringt aan op versoepeling nationaliteitsvoorwaarde

23 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Taalvoorwaarden

24 Wettelijk kader artikel 15, §1, derde lid Taalwet “In de plaatselijke diensten, die in het Nederlandse, het Franse of het Duitse taalgebied gevestigd zijn, kan niemand tot een ambt of betrekking benoemd of bevorderd worden, indien hij de taal van het gebied niet kent. De toelatings- en bevorderingsexamens geschieden in dezelfde taal. De kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma's of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn onderwijs in meergenoemde taal heeft genoten. Bij ontstentenis van een dergelijk diploma of getuigschrift moet de taalkennis vooraf door een examen bewezen worden.

25 Voor wie en hoe? Elk personeelslid: –Statutair en contractueel –Bepaalde duur & onbepaalde duur Diploma of getuigschrift Selor taalexamen

26 Selor?

27 Selor Gratis voor een burger Vrij lang traject (3 sessies) Kan ook op aanvraag van een werkgever (betalend)

28 Wat ben ik hier mee? Vermelden in vacatureberichten (zowel bij contractueel als bij statutair) Je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands? Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven. www.selor.be Op moment van indiensttreding

29 Wat brengt de toekomst? Juridisch kenniscentrum onderzoekt de mogelijkheden –“Bij indiensttreding” –Andere instellingen dan Selor die taalexamen afnemen Personeelsleden zonder getuigschrift?

30 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Stages

31 Focus op diversiteit: 20% personen met een migratieachtergrond 6% personen met een handicap of chronische ziekte Proces: Wie -> kandidaten, entiteiten, toeleider, bron,… Link met entiteiten Hoe: Dienst Diversiteitsbeleid -> bemiddelen Entiteiten -> vragende partij

32 Stages Doel: Stagebeleid VO DDB (+Interne mobiliteit R&S -> nota VC – informatiewebsite Stagebeleid entiteit Entiteit + DDB -> per entiteit bekijken (diversiteit + andere) Doorgeefluik Periodieke lijsten DDB -> Diversiteit – database/webluik/spontaan -> Formulier CV/aanmelding/voorkeur entiteit Entiteit -> zoekt persoon, school, universiteit

33 Stages Focus op diversiteit: Project Eminenta HOA De8 Duo for Job Mentorship / Bevoorrechte getuigen DOEL -> VERHOGEN INSTROOM

34 Jobstudenten Focus op diversiteit: 20% personen met een migratieachtergrond 6% personen met een handicap of chronische ziekte DOEL -> VERHOGEN INSTROOM

35 Wat is er nodig in entiteiten inzake stages/jobstudenten? Wat kan dienst Diversiteitsbeleid opnemen?

36 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Topambtenaren en gender

37 Campagne van Absoluut Visuele ondersteuning: individuele verantwoordelijkheid & vrouwelijke rolmodellen Inhoudelijke ondersteuning dmv interviews en genderneutraliteit van de teksten: juiste insteek geven aan journalisten Betrekken van journalisten in het gesprek over genderneutraliteit in de media en onderhouden van de stereotypen over man/vrouw in de samenleving Targeting op sociale media & geschreven pers om meer vrouwen te bereiken

38 Topambtenaren en gender

39

40 Redactioneel ter ondersteuning van de rekrutering -Redactioneel stuk bij elke vacature -Interviews met topambtenaren over gender aan de top Verspreiding van de vacature -Via Vacature en Job@ -Entiteiten aangespoord vacatures bijkomend te verspreiden (Standaard Magazine, Knack, Weekend Knack, Trends…) -Via de mailing lijst van DDB en de mailingslijst van Vlechtwerk+ Facebook - Geen headhunting (tenzij kabinet er voor kiest)

41 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Ondersteuning aan entiteiten

42 Basisondersteuning Commissie diversiteit Vorming uitwerken diversiteitsbeleid Voorstel data: donderdag 10/03/’16 en dinsdag 05/04/’16 Vorming antidiscriminatie (eDiv) Onthaalopleiding voor nieuwe DA’s (04/02/’16) Steeds bereikbaar voor vragen

43 Ondersteuning aan entiteiten Intensieve ondersteuning Basisondersteuning Begeleiding bij het gelijkekansen- en diversiteitsplan Introductie/toelichting op het directiecomité en EOC (vergroten draagvlak) Ondersteuning bij werkgroep diversiteit Regelmatig overleg Hulp bij rapporteringen

44 Ondersteuning aan entiteiten Basisondersteuning voor iedereen Entiteiten beslissen zelf of ze instappen in het meer intensieve traject Ruimte om 10 -15 entiteiten per jaar intensief te begeleiden Tot nu toe: Informatie Vlaanderen, Agentschap Overheidspersoneel, Agentschap Natuur en Bos

45 Ondersteuning aan entiteiten Meer informatie? michiel.vandevoorde@kb.vlaanderen.be joke.baeten@kb.vlaanderen.be

46 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid Sensibiliseringscampagne

47 -Binnen de VO -Wedstrijd -‘Bonte bende’ -> welk team is het meest divers -Aftrap: dienst Diversiteitsbeleid en team gezinsondersteuners van Kind &Gezin

48 Campagne CIBE

49 Varia In de maak: virtueel team welzijn en werk Volgende CDVO: –Hervormde maatregel rendementsondersteuning: TOM –Nieuwe definitie PHC: registratie en monitoring – wat verandert? Interne attesteringsprocedure handicap/chronische ziekte –Focus op re-integratiebeleid: Delen van goede praktijken uit de entiteiten – OPROEP Opstart werkgroep re-integratiebeleid voor geïnteresseerden Link met aanwezigheidsbeleid / definitie PHC

50 Varia Oproep transgenders 16/02 Mozaiko 9.30 – 12.00 Ellips CDVO: Ellips B2.111 telkens 9.30 – 13.00 Donderdag 28 januari Dinsdag 22 maart Donderdag 26 mei Donderdag 29 september Dinsdag 29 november


Download ppt "Commissie Diversiteit Vlaamse Overheid 28 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google