De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BORSTKANKERSCREENING Individuele Feedback Ambulante voorschrijfgegevens Huisartsen Gegevens 2002 tot en met 2007 PLATFORM KWALITEITSPROMOTIE Werkgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BORSTKANKERSCREENING Individuele Feedback Ambulante voorschrijfgegevens Huisartsen Gegevens 2002 tot en met 2007 PLATFORM KWALITEITSPROMOTIE Werkgroep."— Transcript van de presentatie:

1 1 BORSTKANKERSCREENING Individuele Feedback Ambulante voorschrijfgegevens Huisartsen Gegevens 2002 tot en met 2007 PLATFORM KWALITEITSPROMOTIE Werkgroep van de NRKP (Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie) Domus Medica – SSMG - RIZIV – IMA – KCE – BVAS - Kartel November 2009

2 2 Wie verstuurt deze feedback ? Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie = intern orgaan van RIZIV / Dienst Geneeskundige Verzorging samengesteld uit 4 groepen –Overheid –Wetenschappelijke verenigingen en Universiteiten –Beroepsorganisaties –Mutualiteiten (VI’s) Platform Kwaliteitspromotie = werkgroep die de inhoud van de feedback (FB) vastlegt, onder toezicht van de NRKP + themaspecifieke projectpartners die hebben meegewerkt: de Gemeenschappen, het Consortium van screeningscentra, WIV, Kankercentrum, …

3 3 Ontwikkelingsproces FB Wetenschapp. WG kernboodschappen Individuele FB LOK sessie Literatuur, guidelines, consensus, data…. Wetenschappelijke kennis en ervaring Beschikbare (voorschrijf)gegevens Terreinkennis Praktijkkennis Basismateriaal KCE Ontwikkeling Feedbackdocu Platform Test feedback Evaluatie van feedback document

4 4 document is persoonlijk en vertrouwelijk integratie van: –data (eigen voorschrijfgegevens tov collega’s van LOK/provincie/gewest/nationaal) –EBM-ondersteunde kernboodschappen opgevat als instrument voor zelfevaluatie en kwaliteitsbevordering ondersteuning van LOK- peer review (vergoeding LOK-bespreking, didact. materiaal, website info, …) Uw feedback document

5 5 Inhoud van deze feedback Editie: november 2009 Deel 1 : Context van de feedback Deel 2 : Wetenschappelijke boodschap Deel 3 : Individuele gegevens

6 6 Deel 1 : Context van de feedback Borstkankerscreening : stand van zaken Doelstellingen Voor wie is deze feedback bedoeld ? Methodologie Contactpunt

7 7 De deelnamecijfers van 2002 tot 2007, verdeeld over drie periodes van 2 jaar, tonen een duidelijke toename. Tabel: Evolutie van de deelname (in %) van vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan een mammografisch onderzoek via mammotest (450192-450203), via mammografie (450096, 461090) en in totaal  De deelname van vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan het bevolkingsonderzoek is nog niet optimaal. Stand van zaken

8 8 Vaststellingen die de aandacht trekken : - 24% van de vrouwen in de doelgroep hebben geen enkel mammografisch onderzoek ondergaan in de periode 2002-2007. - Voor de start van het bevolkingsonderzoek lieten 38% van de vrouwen in de doelgroep zich spontaan screenen dwz via mammografie (450096, 461090). In 2006-2007 werd nog altijd 31% van de doelgroep op die manier onderzocht.  Belangrijk dat artsen en vrouwen omschakelen van hun vroegere gewoonte van opportunistische opsporing (via mammografie) naar het huidige aanbevolen bevolkingsonderzoek (via screeningsmammografie).

9 9 Welke doelstellingen ? Herinneren aan de wetenschappelijke aanbevelingen voor de opsporing van borstkanker in de algemene bevolking. Praktijkrelevante cijfers aanleveren in verband met borstkankerscreening (uzelf, LOK, anderen) Stimuleren van de opsporing van borstkanker via screeningsmammografie bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.

10 10 Voor wie is deze feedback bedoeld? Er zijn 4 doelgroepen: Huisartsen Criterium : minstens 20 patiënten uit de doelgroep (50-69 j) in het eigen (toegewezen) patiëntenbestand in 2006-2007 Gynaecologen Criterium : minstens 100 patiënten uit de doelgroep (50-69 j) in de eigen contactgroep in 2006-2007 Radiologen Criterium : minstens 20 mammografische onderzoeken uitgevoerd in 2006-2007 Medische huizen Criterium : minstens 20 patiënten uit de doelgroep (50-69 j) in het samengeteld patientenbestand van het medisch huis in 2006-2007

11 11 Welke methodologie gebruikt ? Dezelfde methodologie als de vorige feedback borstkankerscreening (cfr. Feedback april 2006 : gegevens van 2001 tot 2004) Informatie i.v.m. uitgevoerde mammografische onderzoeken bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar in uw patiëntenbestand tijdens de periode 2002-2007. 1)Welke onderzoeken ? –Screeningsmammografie, eerste en tweede lezing (450192, 450214) –Mammografie (450096, 461090)

12 12 2)Hoe wordt uw patiëntenbestand bepaald ? –Alle patiënten voor wie u een globaal medisch dossier (GMD) bijhoudt EN –Alle patiënten zonder GMD die aan u toegekend zijn omdat ze met u de meeste contacten (raadplegingen en huisbezoeken) hebben gehad. Patiënten met evenveel contacten bij twee huisartsen, zijn toegewezen aan de huisarts met wie ze het meest recent contact hebben gehad.

13 13 3)Welke (tweejaarlijkse) perioden? 2006-2007 versus 2004-2005 en 2002-2003 4)Welke gegevensbronnen? Geanonimiseerde ziekenfondsgegevens (afkomstig van de 7 VI’s) –Populatiegegevens 2007 (alle leden) –Facturatiegegevens voor verstrekkingen gezondheidszorg (hier : enkel ambulante verstrekkingen)

14 14 Kwaliteitsindicatoren Proces indicatoren = uitgevoerde handelingen door zorgverstrekkers  IMA gegevens = OK Uitkomst indicatoren = resultaten van de handelingen op klinische parameters van gezondheid/ziekte  IMA gegevens = niet OK

15 15 Indicatoren van feedback borstkankerscreening = Proces indicatoren ratio screeningsmammografieën/mammografieën couverture van de doelgroep gedrag van de gescreende vrouwen voorschrijver van mammografieën en screeningsmammografieën zie uitleg hierna

16 16 Vernieuwing van deze feedback 2009 (in vergelijking met vorige feedback 2006) –Korter (minder blz., geen grote tabellen) –Leesbaarder (kleur, lay-out, keuze van grafieken, …) –Voor de huisartsen en de medische huizen: afzonderlijke screeningspercentage voor de doelgroep mét en zonder GMD –Feedback Borstkankerscreening voor eerste maal verzonden naar de medische huizen (niet in 2006)

17 17 Wie contacteren ? Voorkeur via e-mail: med.feedback@riziv.fgov.bemed.feedback@riziv.fgov.be Specifieke webpagina’s via www.riziv.bewww.riziv.be –Modellen van anonieme feedbacks –Link naar evaluatierapporten van IMA: www.nic-ima.bewww.nic-ima.be –Diapresentatie voor LOK bespreking –Formulier voor vergoeding (€ 75) voor LOK-groep bij bespreking FB Discussie promoten op niveau van de LOK –Mailbericht aan LOK-voorzitters (HA) over deze nieuwe feedback –Op voorblad van feedback : Gelieve dit document te bewaren voor discussie in uw LOK

18 18 Deel 2 : Wetenschappelijke boodschappen Referentie: Paulus D, Mambourg F, Bonneux L. Borstkankerscreening. Brussel : Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ; 2005 april. KCE Reports vol. 11A. Ref. D/2005/10.273/05. Contactpunt KCE: Administratief Centrum Kruidtuin Doorbuilding (10 e verdieping) Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Email: info@kenniscentrum.fgov.be Web: www.kce.fgov.beinfo@kenniscentrum.fgov.bewww.kce.fgov.be

19 19 Onderscheid: diagnose vs screening

20 20 Onderzoeksvragen Voordelen van systematische screening ? Nadelen van systematische screening ? Voorwaarden voor optimale screening bij vrouwen van 50 tot 69 jaar ? Wenselijkheid van systematische screening bij vrouwen van 40 tot 49 jaar ? Bovenste leeftijdsgrens voor borstkankerscreening ? Eventuele bijdrage van andere diagnostische technieken in borstkankerscreening ?

21 21 Argument 1 pro screening Behandeling van de tumor in een vroeg(er) stadium: – vergt een minder zware behandeling en – biedt een betere prognose. Een vrouw die zich 2-jaarlijks laat screenen vermindert haar risico om aan borstkanker te sterven met minstens de helft. Afweging: –Participatiegraad van (minstens) 70% is vereist voor een 30% daling van mortaliteit in de doelgroep

22 22 Argument 2 pro screening Vrouwen met negatief screeningsresultaat zijn gerustgesteld. Borstkanker is bedreigend: Bij 1 op 9 vrouwen wordt diagnose borstkanker gesteld voor leeftijd van 75 jaar. Meest voorkomende kanker bij vrouwen (35% van alle kankers) Afweging: Deze geruststelling kan gevaarlijk zijn bij intervalkankers.

23 23 Negatieve effecten van screening De voordelen van de screening moet men afwegen tegen de nadelen. Vals positieve testresultaten veroorzaken bijkomende (nutteloze en dure) onderzoeken en ernstige ongerustheid. Vals negatieve testresultaten leiden tot valse geruststelling. Intervalkanker Radiologie fout (belang van kwaliteitsbewaking) Andere nadelige effecten zijn Overdiagnose van borstkanker (10-30%) stralingsgebonden risico ten gevolge van de screeningsmammografie (erg laag risico)

24 24 Voorwaarden voor optimale screening (50 - 69 jaar) Motivatie voor systematisch programma: –minder invasieve ingrepen –de verbeterde prognose –de betere kwaliteitsbewaking van de screeningsmammografie (Europese kwaliteitscriteria voor erkende BKScentra). Sensitiviteit rond 80-90% bij vrouwen van 50 tot 69 jaar.

25 25 Systematische screening bij 40-49 jaar ? Geen enkele studie toont een voordeel. De nadelen van borstkankerscreening in deze jongere groep zijn groter. Sensitivity of mammo: laag (ongeveer 70%)

26 26 Bovengrens leeftijd BKS ? Geen klinische studies die aantonen dat programmatische screening boven 69 jaar nog doeltreffend is. De chronologische leeftijd van een individu volstaat niet om de participatie stop te zetten: lagere levensverwachting en hogere comorbiditeit spelen een belangrijke rol in deze beslissing. Vaak wordt 74 jaar als bovengrens voorgesteld voor vrouwen zonder ernstige comorbiditeit.

27 27 Bijdrage klinisch onderzoek ? Onvoldoende gegevens van doeltreffendheid: –gegevens over het effect op de specifieke borstkankersterfte ontbreken, –de predictief positieve waarde is ondermaats, in het bijzonder bij jongere vrouwen, –een systematische opsporing door middel van klinisch onderzoek voor borstkankerscreening vereist de inzet van aanzienlijke middelen voor een verwaarloosbaar voordeel in vergelijking met screeningsmammografie alleen.

28 28 Bijdrage zelfonderzoek borsten ? Geen doeltreffendheid aangetoond op vlak van sterftedaling. Bovendien heeft het zelfonderzoek niet te verwaarlozen neveneffecten wegens het hoge aantal vals positieve resultaten.

29 29 Bijdrage echografie ? Geen enkele richtlijn beveelt echografie aan als systematisch aanvullend onderzoek op screeningsmammografie, zelfs niet bij dense borsten. Geen doeltreffendheid aangetoond. Deze techniek telt een hoog aantal vals positieve resultaten en wordt eventueel gevolgd door meer invasieve onderzoeken. Echografie is verder technisch (kwaliteitscontrole) slecht bruikbaar voor systematische borstkankerscreening.

30 30 Bijdrage thermografie ? Geen doeltreffendheid aangetoond.

31 31 Bijdrage NMR ? Geen enkele richtlijn of wetenschappelijke studie beveelt NMR aan voor BKS bij de algemene bevolking omwille van –technische problemen (valse positieven) en –hoge kosten.

32 32 Samenvatting KCE rapport Dit literatuuroverzicht geeft onvoldoende argumenten om het screeningsprogramma op borstkanker door screeningsmammografie bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar in vraag te stellen.

33 33 Slaagkansen van een BKS-programma Afhankelijk van: Participatiegraad: –Europese aanbeveling: 70% aanvaardbaar, > 75% gewenst –Doelstelling: 75% in 2012 Kwaliteit van het onderzoek cfr. Europese normen –dubbele lezing –kwaliteitscontrole

34 34 Rol van de arts De behandelende arts is de gepriviligeerde partner om vrouwen degelijk te informeren over voor- én nadelen van borstkankerscreening.

35 35 Welke info voor de arts? Mammografische onderzoeken Voorschrijvers Deel 3 : Individuele gegevens - Hoeveel mammografische onderzoeken werden uitgevoerd bij uw doelpopulatie ? - Hoeveel vrouwen kregen een mammografisch onderzoek ? - Wat is het screeningsgedrag van de vrouwen die gedurende 6 jaar deel uitmaakten van uw doelpopulatie? Patiënten - Wat is uw patiëntenbestand en uw doelgroep ? - Wie zijn de voorschrijvers van mammografieën en screeningsmammografieën uitgevoerd bij uw onderzochte doelpopulatie?

36 36 Welke info voor de arts? Patiënten - Wat is uw patiëntenbestand en uw doelgroep ?

37 37 Uw vrouwelijk patiëntenbestand Welk patiëntenbestand? Uw vrouwelijk patiëntenbestand met GMD Vrouwelijk patiëntenbestand van een Belgische huisarts (P50) Doelgroep Vrouwelijk patiëntenbestand met GMD van een Belgische huisarts (P50) P 50 = percentiel 50 = mediaan = een centrale waarde

38 38 Horizontale as (X): leeftijdscategorieën per 5 jaar Vertikale as (Y): aantal patiënten (geen %) 4 grafieklijnen : 2 continue en 2 discontinue Uw vrouwelijk patiëntenbestand = continue lijn Uw patiënten met GMD = continue lijn Vrouwelijk patiënten voor een mediane Belgische arts (P50) Alle huisartsen inbegrepen d.w.z. ook degene met minder dan 20 vrouwen uit de doelgroep in hun patiëntenbestand. = discontinue lijn (ter vergelijking met de continue lijn ) Patiënten met GMD voor een mediane Belgische arts (P50) = discontinue lijn (ter vergelijking met de continue lijn ) Tussen de 2 vertikale oranje lijnen: vrouwen die deel uitmaken van de doelgroep borstkankerscreening. Figuur 1 : Uw vrouwelijk patiëntenbestand

39 39 Uw vrouwelijk patiëntenbestand : patiënten met GMD bij u EN patiënten zonder GMD die u het meest geraadpleegd hebben in 2006-2007 (in geval van gelijk aantal = laatst geraadpleegde arts /huisbezoek in 2006-2007) Vrouwelijk patiëntenbestand voor Belgische arts (P50) Welk patiëntenbestand?

40 40 Tabel 1 : Uw doelpopulatie Leeswijzer tabel 1 Uw doelpopulatie = uw patiënten tussen 50 en 69 jaar ALLE vrouwen: met of zonder borstpathologie, symptomen of risicofactoren. Totaal bestudeerde vrouwen : Dit aantal is misschien lager dan het reële aantal owv een selectie: o vrouwen nog in leven op het einde van de 2 jaar-periode o vrouwen tussen 50 en 69 jaar gedurende de periode van 2 jaar bv : een vrouw van 49 jaar in 2006 behoort niet tot de doelpopulatie het 1ste jaar van de periode (2006) bv : een vrouw van 69 jaar in 2006 behoort niet tot de doelpopulatie het 2de jaar van de periode (2007)

41 41 Mammografische onderzoeken Welke info voor de arts? - Hoeveel mammografische onderzoeken werden uitgevoerd bij uw doelpopulatie ? - Hoeveel vrouwen kregen een mammografisch onderzoek ? - Wat is het screeningsgedrag van de vrouwen die gedurende 6 jaar deel uitmaakten van uw doelpopulatie ?

42 42 Leeswijzer tabel 2 Onderscheid tussen screeningsmammografie en mammografie :  screeningsmammografie : enkel voor borstkankerscreening bij asymptomatische vrouwen. (ingevoerd op 15.6.2001)  mammografie : normaal enkel bij symptomatische vrouwen. Tabel 2 : Aantal mammografische onderzoeken

43 43 Tabel 2 : Aantal mammografische onderzoeken Leeswijzer tabel 2 (vervolg) Enkel de ambulante mammografieën zijn hier in acht genomen om de opportunistische screening beter te omschrijven. Alle uitgevoerde mammografieën bij eenzelfde vrouw tijdens één dag, zijn slechts éénmaal geteld. (om een correcte verhouding te behouden tussen screeningsmammografieën en mammografieën) Bv : 2 uitgevoerde mammografieën bij eenzelfde vrouw op 26 september 2006, zijn opgenomen als 1 mammografie in tabel 2 – periode 2006-2007.

44 44 Tabel 2 : Aantal mammografische onderzoeken Leeswijzer tabel 2 (vervolg) Proportie screeningsmammografieën op het totaal van mammografische onderzoeken uitgevoerd bij uw doelpopulatie. Kan vergeleken worden met de situatie van de doelpopulatie van een huisarts  Uit uw gewest  Op het nationaal niveau

45 45 Mammografische onderzoeken Welke info voor de arts? - Hoeveel mammografische onderzoeken werden uitgevoerd binnen uw doelpopulatie ? - Hoeveel vrouwen kregen een mammografisch onderzoek ? - Wat is het screeningsgedrag van de vrouwen die gedurende 6 jaar deel uitmaakten van uw doelpopulatie ?

46 46 Onder Uw doelpopulatie De doelpopulatie van uw LOK (als uw LOK nummer ongekend is, wordt een punt geschreven) De doelpopulatie van uw provincie De doelpopulatie van uw Gewest De Belgische doelpopulatie Tabel 3 : Percentage onderzochte vrouwen Geen mogelijke vergelijking met de collega’s maar inzicht in het verloop van de screening in een bredere context. Mogelijke vergelijking met de praktijk van uw collega’s in uw LOK

47 47 Controle tabel 3 teller = totaal aantal onderzochte vrouwen noemer = totaal aantal onderzochte vrouwen van tabel 1  2002-2003: 50/101 = 50% 2004-2005: 40/86 = 47% 2006-2007: 41/80 = 51% teller = aantal onderzochte vrouwen door screeningsmammografie (tabel 2) noemer = totaal aantal onderzochte vrouwen van tabel 1  2002-2003: 19/101 = 19% 2004-2005: 15/86 = 17% 2006-2007: 15/80 = 19%

48 48 Zelfde als tabel 3 maar voor uw doelpopulatie met GMD De situatie van uw doelpopulatie kan vergeleken worden met De doelpopulatie van uw LOK (als uw LOK nummer ongekend is, wordt een punt geschreven) De doelpopulatie van uw provincie De doelpopulatie van uw Gewest De Belgische doelpopulatie Mogelijke vergelijking met de praktijk van uw collega’s in uw LOK Tabel 4 : Percentage onderzochte vrouwen met GMD Geen mogelijke vergelijking met de collega’s maar inzicht in het verloop van de screening in een bredere context.

49 49 Mammografische onderzoeken Welke info voor de arts? - Hoeveel mammografische onderzoeken werden uitgevoerd binnen uw doelpopulatie ? - Hoeveel vrouwen kregen een mammografisch onderzoek ? - Wat is het screeningsgedrag van de vrouwen die gedurende 6 jaar deel uitmaakten van uw doelpopulatie?

50 50 Figuur 2 : Screeningsgedrag gedurende 6 jaren Uw doelpopulatie Doelpopulatie gedurende 6 jaren N = 75 In Vlaams gewest Doelpopulatie gedurende 6 jaren N = 507.380

51 51 Leeswijzer Figuur 2 : Noemer : Doelpopulatie gedurende 6 jaren : vrouwen die tot de doelpopulatie behoren gedurende 6 opeenvolgende jaren  vrouwen geboren tussen 1938 (max 69 jaar in 2007) en 1952 (min 50 jaar in 2002) Teller : Aantal onderzochte vrouwen via screeningsmammografie en/of mammografie NOOIT onderzocht gedurende de 3 bestudeerde periodes 1 KEER onderzocht : gedurende 1 van de 3 bestudeerde periodes 2 KEER onderzocht : gedurende 2 van de 3 bestudeerde periodes 3 KEER onderzocht : elk periode Uw doelpopulatie Doelpopulatie gedurende 6 jaren N = 75 In Vlaams gewest Doelpopulatie gedurende 6 jaren N = 507.380

52 52 Voorschrijvers Welke info voor de arts? - Wie zijn de voorschrijvers van mammografieën en screeningsmammografieën uitgevoerd bij uw onderzochte doelpopulatie?

53 53 Tabel 5 : Voorschrijvers van screeningsmammografieën Leeswijzer tabel 5 Wie zijn de voorschrijvers van screeningsmammografieën uitgevoerd bij de vrouwen van de doelpopulatie in uw Gewest ? o Alle gynaecologen o Alle huisartsen o Andere specialisten

54 54 Tabel 5 : Voorschrijvers van screeningsmammografieën Leeswijzer Tabel 5 (vervolg) In 2006-2007, kon slechts 20% van de voorschrijvers geïdentificeerd worden  heel beperkt inzicht van type voorschrijver Redenen : de registratie van de voorschrijvers van screeningsmammografieën is niet verplicht als het via de uitnodiging van een screeningscentrum gebeurt in gevallen waar vrouwen met een uitnodiging EN een voorschrift komen, variëren de coderingspraktijken in functie van de verschillende centra Dus :  het gaat hier over minimum percentages : ‘minstens’ 12% van de screeningsmammografieën worden door huisartsen in 2006-2007 voorgeschreven.  onmogelijk de impact van het eerste spoor (voorschrift) versus het tweede spoor (uitnodiging) in te schatten

55 55 Tabel 6 : Voorschrijvers van mammografieën Leeswijzer Tabel 6 Wie zijn de voorschrijvers van mammografieën uitgevoerd bij de vrouwen van uw doelpopulatie ? o Uzelf o Gynaecologen o Andere huisartsen o Andere specialisten

56 56 Tabel 6 : Voorschrijvers van mammografieën Leeswijzer Tabel 6 (vervolg) Vergelijking van uw praktijk met degene van o Een huisarts (P50) in uw Gewest (hier het Vlaamse Gewest) Vb : In 2006-2007 schrijft een Vlaamse huisarts (P50) 27% van de mammografieën uitgevoerd bij zijn doelpopulatie voor. o Een Belgische huisarts (P50)

57 57 Bedankt om deze feedback te bekijken. Aarzel niet erover te discussiëren binnen uw LOK

58 58 websites www.riziv.fgov.be www.nic-ima.be contactpersonen: Dr. Carl Cauwenbergh (NRKP) med.feedback@riziv.fgov.be Anne Remacle (IMA) anne.remacle@mc.be Meer informatie


Download ppt "1 BORSTKANKERSCREENING Individuele Feedback Ambulante voorschrijfgegevens Huisartsen Gegevens 2002 tot en met 2007 PLATFORM KWALITEITSPROMOTIE Werkgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google