De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diaconale samenwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diaconale samenwerking"— Transcript van de presentatie:

1 Diaconale samenwerking
Diaconaal Platform Diaconale samenwerking in en voor Veenendaal Diaconaal Platform

2 Inhoud Diaconaal Platform Raakvlakken met gemeente Veenendaal
Ontstaan Organisatie en samenstelling Doelstelling Raakvlakken met gemeente Veenendaal Beleidsmatig Contacten met de overheid Rol in WMO forum Praktisch Introductie Stichting HiP in Veenendaal Aandacht voor ex-gedetineerden Diaconaal Platform

3 Ontstaan Diaconaal Platform
Samenwerking Caritas CSC DKMZ 3 Diaconale organisaties in Veenendaal kwamen elkaar al regelmatig tegen. Caritas ; de RK diaconie DKMZ: Diakonale Kommissie Maatschappelijke Zorg, een commissie vanuit de gezamenlijke diaconieen van de 8 Hervormde Bondsgemeenten in Veenendal CSC, Christelijk Sociaal Centrum, een samenwerking van Chr Ger , Ger vrijgem , Hervormd en Gereformeerd Diaconaal Platform

4 Ontstaan, samenwerking
Meerdere gemeenschappelijke belangen: CMD(thuiszorg + maatsch. werk) - RvO SWO RvT Noodfonds (broodhulp) Stichting N.N. (kerstpakkettenactie) Inloophuis De Zevensprong Diaconaal Platform

5 Ontstaan, samenwerking
Nieuwe ontwikkeling: WMO Contact wethouders – wens: “1 aanspreekpunt” WMO forum Diaconieën – wens: “meer samenwerking” Diaconaal Platform

6 De structuur van het Platform
Stuurgroep Werkgroepen Werkgroepen Klankbordgroep Diaconaal Platform

7 De structuur Stuurgroep Dagelijks bestuur
7 leden, bloedgroepengedachte Benoeming door eigen geleding Intensieve contacten met diaconieën / achterban Diaconaal Platform

8 De structuur Klankbordgroep Meedenken, ideeën inbrengen, bijsturen
Afgevaardigde van iedere aangesloten (wijk)diaconie Korte lijnen stuurgroep–Kbg–diaconie/achterban Komt minstens 2 keer per jaar bijeen Diaconaal Platform

9 De structuur 3 terreinen Ontwikkelingen volgen en reageren
Werkgroepen Werkgroepen Werkgroepen 3 terreinen Politiek en overheid Financiële hulp Zorg Ontwikkelingen volgen en reageren Netwerken opzetten Kennis delen Politiek en overheid – nadenken over nieuwe regelgeving op het WMO terrein, nadenken over de consequenties voor de burger en kansen voor de kerken. Financiële hulp – weten waar mensen in nood op terug kunnen vallen, maar ook relaties onderhouden met organisaties en bureaus waar die hulp gegeven kan worden Zorg – idem, maar dan concrete “handjes”hulp bijv. vrijwillige thuiszorg, klussen diensten etc. Diaconaal Platform

10 Samenstelling PKN, 11 kerken GKV, 2 gemeenten CGK, 2 gemeenten
NGK, 1 gemeente Ger.Gem., 1 gemeente RK kerk Evangeliegemeente De Regenboog Baptistengemeente Waarnemend lid: HHK Diaconaal Platform

11 Doelstelling Diaconaat Samenwerking Zichtbaar in de samenleving
Gerechtigheid Barmhartigheid Samenwerking Zichtbaar in de samenleving Beleid en regelgeving Concrete zorg Spreekbuis naar overheid Gesprekspartner – intern en extern Stimuleren diaconale zorg voor Veenendaal Stimuleren uitwisseling ervaringen en kennis tussen diaconieën Signaleren ontwikkelingen Diaconaal Platform

12 Relatie met Overheid Actieve rol in WMO forum
Contacten met wethouder, verschillende raadsfracties, ed. Actief aanwezig zijn bij beleidsbijeenkomsten van de gemeente rond WMO Binnen werkgroep visie ontwikkelen als reactie op nieuwe WMO ontwikkelingen Diaconaal Platform

13 WMO forum Organisaties die bijzondere doelgroepen vertegenwoordigen
Klankbord voor de gemeente bij de invoering van de Wmo Formeel adviesorgaan B&W Mn cliënten-belangen-behartigers, maar ook Minderhedenraad, vrouwenraad, jeugdraad, ouderenplatform en dus DPV zijn vertegenwoordigd. Voorbeelden adviezen: aanbesteding huishoudelijke hulp en andere aanbestedingen, advies over eigen bijdrage beleid, Diaconaal Platform

14 WMO forum – rol DPV Vertegenwoordiger doorverwijzers
Vertegenwoordiger vrijwilligers en mantelzorgers binnen de kerken Opkomen voor ‘hen die geen helper hebben’. Diaconaal Platform

15 Eigen inbreng Zeeuws model geadviseerd ivm identiteitsgebonden zorg
Aandacht voor rol kerken bij signalering van problemen onder jongeren Meedenken bij beleidsvorming over nazorg aan ex-gedetineerden. Bij de aanbesteding voor huishoudelijke hulp hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het Zeeuwse Model. Mede omdat in de achterban kerken bezorgd waren of identiteitsgebonden zorg in de toekomst nog wel vergoed zou worden. Bij het omgaan met jeugdzorg merken we dat de plaatselijke overheid met name kijkt naar professionele instellingen en alleen met hen in overleg gaat. Wij hebben ervoor gepleit om ook aan vrijwilligersorganisaties als kerken en sportclubs te denken, waar ook veel ervaring is met het werken met jeugd en jongeren. De plaatselijke overheid is sinds kort verantwoordelijk voor nazorg aan ex-gedetineerden die uit de gevangenis komen. Binnen het WMO forum hadden we al eens gemeld dat we daar graag over mee willen denken. Die kans hebben we gekregen. Met een beleidsmedewerker van de gemeente hebben we een aantal zaken kunnen bespreken die bij kunnen dragen aan goede nazorg voor de ex-gedetineerde, maar ook voor bijvoorbeeld achterblijvende familie tijdens detentie. Diaconaal Platform

16 Praktische hulp –nieuw initiatief
Hoe kun je zorgvraag uit de samenleving matchen met aanbod van hulp vanuit de kerken ? Diverse modellen: HiP Present NPV: 1+1=3 Tijd voor actie Uitrol en presentatie Langzaam maar zeker zijn steeds meer kerken bezig met zorgverlening aan mensen buiten de eigen gemeente. De ene kerk komt hier meer mee in aanraking dan een ander. Maar kerken zoeken het ook steeds meer op. Vooral als je als kerken zoiets gezamenlijk wil oppakken ontstaat de vraag: “ Hoe kunnen kerkelijke vrijwilligers en zorgvragers vanuit de samenleving elkaar vinden.” Binnen de werkgroep Zorg hebben we hierover nagedacht en een aantal modellen bekeken. Voor de Veenendaalse situatie hebben we gekozen voor Stichting HiP. Wat niet betekent dat we nee zeggen tegen de andere modellen. Een jongereninitiatief als Tijd voor actie zou in de toekomst weer opgepakt kunnen worden. HiP heeft een databestand ontwikkeld met vrijwillige hulpgevers. Hierin staan de talenten en capaciteiten van individuele leden van participerende kerken. Deze gaven kunnen ingezet worden om anderen te helpen.   Mensen kunnen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond, om hulp vragen. Dat varieert van praktische dagelijkse hulp in de huishouding of klusjes, tot transport, hulp bij invullen van documenten of… er gewoon voor iemand zijn. Dit gebeurt via een helpdesk ( ). De kenmerken van de hulpvraag worden geregistreerd en vergeleken met het hulpaanbod in de database. HiP brengt vervolgens de hulpbehoevende mensen in contact met personen of instanties die de hulp kunnen bieden. Nagenoeg alle bij het DPV aangesloten kerken waren enthousiast over HiP en besloten mee te doen. Rond de jaarwisseling zal HiP starten in Veenendaal. Diaconaal Platform

17 Praktische hulp - ex-gedetineerden
(ex-) Gedetineerdenzorg (Matt.25) Inventariseren wat er al gebeurt Christelijke organisaties benaderen Standpuntbepaling Diaconaal Platform

18 Zorggerichte relaties
Kerk en Minima, Voedselbank, Bureau Schuldhulpverlening, Inloophuizen Eigen noodfonds Korte lijnen naar achterban nodig Relaties onderhouden met plaatselijke christelijke organisaties en werkgroepen die actief zijn in zorg, of die ondersteunend bezig willen zijn voor zwakkeren in de samenleving. Om namens de achterban te kunnen spreken is goede informatieverstrekking naar die achterban nodig. En voeling met wat er in de kerken leeft. Diaconaal Platform

19 Vragen Diaconaal Platform


Download ppt "Diaconale samenwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google