De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote blokken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote blokken."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote blokken.

4 8. Feesten a. Van wie zijn de Bijbelse Feesten? b. Wat betekent het
gebruikte woord moadim? c. Welke zijn

5 8. Feesten Van de Schepper van hemel en aarde!
Het zijn ook Joodse feesten omdat Hij dit volk gebruikt om zijn koninkrijk te herstellen op aarde. a. Van wie zijn de Bijbelse Feesten? Van de Schepper van hemel en aarde!

6 8. Feesten Wat betekent het gebruikte woord moadim?

7 8. Feesten Wat betekent het gebruikte woord oot? teken & gedenkdag

8 8. Feesten Wat zijn de Bijbelse Feesten? WAJIKRA/LEVITICUS 23: RK-Kerk
1.Sjabbat (3) Zondag (verschoven tijdstip) 2. Pesach (5) 2. Avondmaal (los van de bron) 3. Matsot (6) 3. Pasen (verschoven tijdstip) 4. Sjavoeoth (15) 4. Pinksteren (verschoven tijdstip) 5. Jom Teroeah (23) 6. Jom Kipoer (27) 7. Soekot (33) 8. Sjemin Atseret (36)

9 8. Feesten De Bijbelse Feesten bieden een profetisch patroon
in de tijd.

10 8. Feesten De Bijbelse Feesten bieden een profetisch patroon
in de tijd. Recht, orde

11 8. Feesten [bs – sjevat 1.a. betekenis Komt van het werkwoord:
ophouden, staken, eindigen, rusten

12 8. Feesten 1.b. scheppingsorde voor héél de schepping Exodus 20:11
“Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag (jom ha sjeviï) rustte hij.”

13 8. Feesten 1.b. scheppingsorde voor heel de schepping Exodus 20:10
“maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienst-knecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreem-deling die in uw steden woont”

14 8. Feesten 1.c. bekend vóór de wetgeving Exodus 16:26
“Zes dagen zult gij het (manna) verzamelen, maar op de zevende dag is het sabbat; dan is het er niet.” Exodus 20 wetgeving

15 8. Feesten 1.d. is naar de toekomst toe niet afgedaan Hebreeën 4:9
“Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust.”

16 8. Feesten 1.e. is een eeuwig teken (oot) tussen God en zijn volk.

17 8. Feesten 1.f. is teken van verlossing Deuteronomium 5:15
“Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.”

18 8. Feesten 1.g. is verbonden met heiliging Genesis 2:3
“God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.”

19 8. Feesten 1.h. is verbonden met de
Messias (mensenzoon - Dan.7:13 bar enasj) Marcus 2:27,28  “En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’ ”

20 8. Feesten 2.a. De opdracht Leviticus 23:5
“In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het pascha voor de Here.”

21 Xxwp –pasach – hinken, overheen stappen, overslaan
8. Feesten 2.b.betekenis Xxwp –pesach Xxwp –pasach – hinken, overheen stappen, overslaan

22 8. Feesten 2.c.Centraal staat het lam Exodus 12:5-6
“Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek.”

23 8. Feesten 2.d.verlost door het bloed
“Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de boven-dorpel en aan de beide deurposten strijken.” Ex. 12:22 “In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven,” Efeziërs 1:7 10e Nisan Lam apart gezet 11e Nisan 12e Nisan 13e Nisan 14e Nisan Lam geslacht

24 8. Feesten 2.e. haggada – het verhaal

25 8. Feesten 3. 3.a. De Opdracht “En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. 7 Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. 8 Gij zult de HERE een vuuroffer brengen gedurende zeven dagen; op de zevende dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.” Lev.23: 6  15e Nisan 16e Nisan 17e Nisan 18e Nisan 19e Nisan 20e Nisan 21e Nisan

26 8. Feesten 3. 3.b. Messiaanse schaduw
“Weet u niet dat al een beetje desem het hele deeg zuur maakt? 7 Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht. 8 Laten we daarom het feest niet vieren met de oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van reinheid en waarheid.” 1 Korintiërs 5:6-8

27 8. Feesten 4. Wekenfeest 50 dagen/7 weken na de beweeggarve
De Torah is een openbaring van het karakter van God in woorden. Wekenfeest 50 dagen/7 weken na de beweeggarve Dag der Eerstelingen Wetgeving Uitstorting Roeach haKodesj

28 8. Feesten 4. De Messias is een openbaring van het karakter van God in het vlees. 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, 4 zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Hebr.1

29 8. Feesten 4. GR.: logos tou theou HEBR.:dawar / Torah
Het Woord is vleesgeworden GR.: logos tou theou HEBR.:dawar / Torah

30 8. Feesten 4. “en zij werden allen vervuld met de heilige Geest”
‘PNEUMATICOS’-‘GEESTELIJK’ Nije Fryske Bibeloersetting “Want wy witte dat de wet fan Gods Geast komt, mar ik bin in sûndich minske, as slaaf ferkocht oan ’e sûnde.” Rom.7:14 Biebel in t Grunnegers “Wie waiten dat wet van Gods Gaist komt. Mor ik bin bloots n zundeg mensk, verkocht aan zunde.” Rom.7:14 Groot Nieuws Bijbel “Wij weten dat de wet het werk is van de Geest van God.” Rom.7:14 De uitstoring van de Roeach haKodesj “en zij werden allen vervuld met de heilige Geest” Hand. 2:4

31 8. Feesten 5. 5.a. De Opdracht “De HEER zei tegen Mozes: 24 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “De eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren. 25 Je mag die dag niet werken en moet de HEER een offergave aanbieden.”’ Lev.23:23-25

32 8. Feesten 5. 5.a. De Opdracht 1 Kor.15: 52,55
“in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, […] De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?”

33 8. Feesten 5. 5.a. De Opdracht Mattheüs 24:30,31
“Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.”

34 8. Feesten 6. 6.a. De Opdracht Lev.23:27
“Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoe-digen en de Here een vuuroffer brengen.

35 8. Feesten 6. 5.b. De Messias 2 Kor. 5:19
“Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.”

36 8. Feesten 6. 5.b. De Messias “Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan.” Rom. 3:25-26

37 Kkw [sachach] 8. Feesten [vkw [soekot] hkwb bedekking 7. [be soekah]
Leviticus 23:41 “Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen er aan te herinneren dat Ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen Ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullie God.” Psalm 27:5 “Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad.”

38 8. Feesten Skenosei epi autos Zal zijn tent opslaan over hen. 7.
7.b. De Messiaanse tijd Openbaringen 7:15 “En hij die op de troon zit zal bij hen wonen.” Friese Bijbel: “Hy dy’t op é troane sit, sil altyd om har hinne wêze.” Groninger Bijbel “En hai dij op troon zit, zel as n tènt om heur tou wezen.

39 8. Feesten 7. 7.c. Duizend jaar vrede onder het koninschap van de Messias Jesaja 4:5,6 Dan zal hij boven de plaats waar Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken, als een hut die schaduw bied in de hitte van de dag en beschutting tegen storm en regen. hkw [soekah]

40 8. Feesten 7. 7.d. Hosjanna Rabba Hosjana Rabbah 7e dag Mayaan Yeshua
Jesaja 12:3  Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Joh.7:37  Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Hosjana Rabbah 7e dag

41 8. Feesten 7. Na Hosjana Rabba lijkt het feest afgelopen. De soekot worden afgebroken. Er volgt nog een 8e dag 13e maand Eight days a week (Beatles) MAAR

42 8. Feesten 8. Leviticus 23:36 “De achtste dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren, en ook dan moeten jullie een offergave aanbieden aan de HEER. Er zal dan een feestelijke samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden.”

43 8. Feesten 8. “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Op.21:1-5

44 8. Feesten


Download ppt "Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote blokken."

Verwante presentaties


Ads door Google