De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven"— Transcript van de presentatie:

1 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Themabijeenkomst Ruim op die Regels: Aansprakelijkheid & Maatschappelijke Aanbesteden Donderdag 19 februari 2015 te Rotterdam

2 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
mr C.W.M. van Alphen Bijdrage geleverd aan het rapport: “Regel die burgerinitiatieven” in opdracht van: Ministerie van BZK december 2013

3 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Hoe gaan gemeenten om met bewonersinitiatieven in het algemeen: Vergunnen (o.a. meldingsplicht, ontheffingsplicht en vergunningplicht) Overeenkomen (overeenkomst bijvoorbeeld over het grondgebruik en subsidiëring) Adopteren (subsidiëren op basis van regelgeving) Gedogen (afzien van naleving van regels)

4 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Vergunnen Concrete voorschriften (meer regels) Bakent de speelruimte af Vaak meerdere vergunningen voor een initiatief (specialiteitsbeginsel)

5 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Overeenkomen Overheid op gelijke voet als een burger Facilitair gericht (bijvoorbeeld huisvesting en gronden beschikbaar stellen) Overheid treedt niet in publiekrechtelijke hoedanigheid op Overheid is wel gebonden aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur

6 Impliciet en expliciet gedogen
Aansprakelijkheid en burgerinitiatieven Gedogen Afzien van handhaving Gekoppeld aan een verbod (niet meer gedogen dan de reikwijdte van een verbod) Impliciet en expliciet gedogen

7 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Aansprakelijkheid onderscheid naar grondslag Strafrechtelijk Privaatrechtelijk Bestuursrechtelijk

8 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Strafrechtelijke aansprakelijkheid Gedraging moet als strafbaar feit worden aangeduid in een wet

9 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Privaatrechtelijke aansprakelijkheid Wanprestatie (in dat geval is er een overeenkomst) Onrechtmatige handeling Gemeente kan nog risico-aansprakelijk zijn vanuit een bepaalde hoedanigheid (wegbeheerder)

10 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Bestuursrechtelijke aansprakelijkheid Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in de Algemene wet bestuursrecht. De nadeelcompensatiebepalingen regelen de schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad.

11 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Overheid moet handelen overeenkomstig de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur o.a. Verbod van willekeur Motivering Zorgvuldigheid Evenredigheid Gelijke gevallen gelijk behandelen

12 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Bewonersinitiatief (concreet) Regelgeving (abstract en moet worden toegepast op de concrete situatie) Aansprakelijkheid (risico) Handelen in strijd met de geldende regels houdt een risico op aansprakelijkheid in

13 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Hoe ziet de regelgeving er nu uit Algemeen kenmerk: Gefragmenteerd Publiekrechtelijke regels Civielrechtelijke regels Strafrechtelijke regels

14 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Evenementenvergunning Basis: Algemene plaatselijke verordening Mogelijkheid van een doorlopende vergunning met een meldingsplicht voor activiteiten Motief: Handhaving van de openbare orde en openbare veiligheid

15 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Evenementenvergunning Kan de gemeente in een evenementenvergunning het voorschrift opnemen dat zij op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor aanspraken door derden voor mogelijk letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van de vergunning ? Antwoord is: “nee”.

16 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Brandbeveiligingsvergunning Het terrein is een inrichting in de zin van de Brandbeveiligingsverordening Basis: artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s Bandveiligheid van de inrichting als geheel Niet: de brandveiligheid van bouwwerken daarvoor geldt het Bouwbesluit 2012

17 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Exploitatievergunning voor horecabedrijf (APV) Vergunning voor het tegen betaling verstrekken van dranken Drank- en horecawetvergunning voor horeca-inrichting Vergunning voor het tegen betaling verstrekken van alcoholhoudende dranken - Tijdelijke vergunning voor het verstrekken van alcoholhoudende drank buiten horeca-inrichtingen

18 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Speeltoestellen moeten voldoen aan de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Warenwet

19 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Geluid Toestellen buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer geldt de Algemene plaatselijke verordening (geluidsregels worden opgenomen in de APV Bij inrichtingen in zin van de Wet milieubeheer geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer

20 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Het bestemmingsplan bevat: regels voor elk planologisch relevant gebruik van gronden en gebouwen regels voor het bouwen van bouwwerken egels voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden

21 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Bouwen is een vorm van planologisch relevant gebruik: Wat een bouwwerk is staat in de gemeentelijke bouwverordening Tenten zijn geen bouwwerken tenzij: Ander planologisch relevant gebruik: Gebruik van bestaande gebouwen; Uitvoeren van werken en werkzaamheden Gebruik van gronden bijvoorbeeld voor evenementen

22 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Bouwen: Artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht (vergunningplichtig) Vergunningsvrij bouwen: Zie de artikelen 2 en 3 van het Besluit omgevingsrecht Ander planologisch relevant gebruik: Artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht (vergunningplichtig) Gebruik in afwijking van het bestemmingsplan: Zie de artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht

23 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Vergunningsvrij bouwen: Artikel 2 van het Besluit omgevingsrecht Bouwwerken die zonder meer vergunningsvrij zijn deze bouwwerken hoeven niet te voldoen aan het bestemmingsplan Artikel 3 van het Besluit omgevingsrecht Bouwwerken die alleen vergunningsvrij zijn wanneer het bouwwerk in overeenstemming is met de bestemmingsplanvoorschriften

24 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Tijdelijk gebruik in afwijking van het bestemmingsplan Is geregeld in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht Per 1 november 2014 zijn de regels over tijdelijk gebruik in afwijking van het bestemmingsplan behoorlijk verruimd.

25 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Andere relevante bepalingen: Wet bodembescherming Monumentenwet 1988 Subsidieregels (Algemene wet bestuursrecht)

26 Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven
Vragen en opmerkingen


Download ppt "Aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven"

Verwante presentaties


Ads door Google