De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking 420 Refrein: Geen andere naam dan de naam van Jezus, Geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus Is waard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking 420 Refrein: Geen andere naam dan de naam van Jezus, Geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus Is waard."— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking 420 Refrein: Geen andere naam dan de naam van Jezus, Geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus Is waard te ontvangen, de glorie en ere, De kracht en de lof in eeuwigheid.

2 Opwekking 420 Zijn naam is verheven boven heel de aard’. Zijn naam is hoger dan de hemel. Geef glorie en eer Hem en prijs nu zijn naam.

3 Opwekking 420 Refrein: Geen andere naam dan de naam van Jezus, Geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus Is waard te ontvangen, de glorie en ere, De kracht en de lof in eeuwigheid.

4 Opwekking 420 Is waard te ontvangen, de glorie en ere, De kracht en de lof in eeuwigheid.

5 Projectlied Hij wil onze Koning zijn

6

7

8

9 Opwekking 678 God van het licht, U schittert in uw heerlijkheid. Eeuwige God, U fonkelt in uw pracht. Uw stralende aanwezigheid Verlicht mijn hart, U bent de Morgenster.

10 Opwekking 678 Sterk als de zon is uw licht, Is uw pracht, is uw heerlijkheid Verlicht mijn hart Met de gloed van uw majesteit. (2x)

11 Ouderling: Wilhelm van Eeken
Welkom in deze dienst Voorganger: Ds. H. de Bruijne Ouderling: Wilhelm van Eeken

12 Welkom en mededelingen Adventsmuziek Stil gebed Votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Adventsmuziek Stil gebed Votum en groet Psalm 24: 1-4 Geboden Opwekking 427 Gebed De schriftlezing uit Job 1 en 2

13 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Psalm 69: 8 Gebeden
Orde van de dienst - 2 Gezang 9: 2, 3 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Psalm 69: 8 Gebeden De kinderen komen terug Samenzang ‘Hij wil onze Koning zijn’ Collectes Psalm 130: 3, 4 /Zegen

14 Welkom en mededelingen

15

16 Adventsmuziek

17 Stil gebed Votum en groet

18 Psalm 24: 1, 2, 3, 4 1 De aarde en haar volheid zijn des HEREN koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan, rivieren breken zich ruim baan om Gods volmaakte macht te tonen.

19 Psalm 24: 1, 2, 3, 4 2 Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Wie mag de tempel binnentreden? Wie niet op loze wijsheid bouwt, zijn hart en handen zuiver houdt van kwade trouw en valse eden.

20 Psalm 24: 1, 2, 3, 4 3 God is hem zegenrijk nabij, in 't recht des HEREN wandelt hij, de God des heils zal hem verblijden. Een nieuw geslacht gaat op in 't licht en zoekt des HEREN aangezicht, Jakob, het volk dat Hij zal leiden..

21 Psalm 24: 1, 2, 3, 4 4 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, laat uw verheven koning binnen. Wie is die vorst zo groot in eer, die sterke held? Het is de HEER, die alle macht kan overwinnen.

22 Tien Geboden

23 Opwekking 427 Maak mij rein voor U als gelouterd goud, en zuiver zilver. Laat mij zijn voor U als gelouterd goud; puur goud.

24 Opwekking 427 Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw Geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester, steeds tot uw wil bereid.

25 Opwekking 427 Maak mij rein voor U. Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor U, zuiver als uw Zoon; heilig mij.

26 Opwekking 427 Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw Geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester, steeds tot uw wil bereid.

27 Gebed

28 Schriftlezing Job 1en 2 uit de HSV

29 Job 1 1 In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad. 2 Job had zeven zonen en drie dochters. 3 Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten.

30 Job 1 4 Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie zusters uit om bij hen te komen eten en drinken. 5 Nadat elk van zijn zonen zo’n feest had gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan ’s ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf: Misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job deed dit telkens weer.  

31 Job 1 6 Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen. 7 De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’ 8 De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad.’

32 Job 1 9 Satan antwoordde de HEER: ‘Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? 10 U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. 11 Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’

33 Job 1 12 Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.’ Hierop vertrok Satan.  

34 Job 1 13 Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken, 14 kwam er een boodschapper bij Job en zei: ‘De runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen, 15 maar plotseling werden we overvallen door de Sabeeërs, die het vee roofden en de knechten met hun zwaarden doodden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.’ 

35 Job 1 16 Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht: ‘Een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en geiten en de knechten, en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.’ 17 En ook hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht:

36 Job 1 ‘De Chaldeeën overvielen ons van drie kanten en roofden de kamelen, en ze doodden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.’ 18 Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht: ‘Uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken. 

37 Job 1 19 Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten, en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.’ 20 Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof.  

38 Job 1 21 En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’ 22 Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. 

39 Job 2 1 Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. 2 De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’

40 Job 2 3 De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.’ 4 Hierop zei Satan: ‘Zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. 5 Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’

41 Job 2 6 Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven.’ 7 Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. 8 Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. 9 Zijn vrouw zei tegen hem: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’

42 Job 2 10 Maar Job zei tegen haar: ‘Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord.

43 Job 2 11 Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. 12 Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd.

44 Job 2 13 Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed.

45 Gezang 9: 2, 3 2 Niemand ter wereld is van rang en stand gewis, want God alleen is heilig. Maar wie zijn onmacht kent en tot de Heer zich wendt, is in zijn hoede veilig.

46 Gezang 9: 2, 3 3 Waartoe dat loos gepraat van eigen hoge staat, die trots van kloeke mannen! De Heer die alles weet beoordeelt lief en leed en weegt der mensen plannen.

47 De kinderen gaan naar de bijbelklas.
Hun onderwerp is: De Heer is Koning naar Micha 4

48 Preek

49 EERBIED VOOR GOD VANUIT EEN HEL OP AARDE
een mikpunt van kritiek een toonbeeld van Godvrezendheid een toppunt van tegenstrijdigheid een ondertoon van verwachting

50

51 Psalm 69: 8 8 Maar ik, die diep gebukt ga onder leed, ik zal nochtans uw grote goedheid prijzen. Dat is U liever, HEER, dan eerbewijzen, offers waarmee men voor het altaar treedt. Als uit de afgrond zo uw lof opgaat, dan zal dat uw bedroefden blijdschap geven, daar Gij de onderdrukten gadeslaat. Gij allen die God zoekt, uw hart herleve!.

52 Gebeden

53 De kinderen komen terug.
Daarna collectes: Diaconie Kerk

54 God geeft een nieuwe Koning
Kerstproject 2013

55 Koning van de vrede Zondag 1 december 2013

56 Koning van de vrede Zondag 1 december 2013

57 Koning van de vrede Zondag 1 december 2013

58 Adventslied 1 1.Als het mis gaat in je leven, je verkeerde dingen doet, Als je soms de foute weg kiest, en je weet: dit is niet goed, Als het lijkt of je verdwaald bent in een groot en donker bos, Weet dan altijd dat er hoop is, want Hij laat je nimmer los.

59 Adventslied 1 Refrein: Want Hij wil onze Koning zijn, ons helpen en bewaren, Er zijn in voor- en tegenspoed, behoeden voor gevaren. Wij mogen leven met elkaar, beschermd binnen de grenzen van God die onze Heer wil zijn, Als mens tussen de mensen.

60 Collectes Diaconie Kerk

61 Gezang 130: 3, 4 3 Hoevele zwarte nachten van bitterheid en pijn en smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn op deze donk're aarde, toch staat in stille pracht de ster van Gods genade aan 't einde van de nacht.

62 Gezang 130: 3, 4 4 God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is. Hij komt ons toch te stade ook in het strengst gericht. Zijn oordeel is genade, zijn duisternis is licht.

63 Zegen te beantwoorden met

64 Vanmiddag is er weer een dienst in deze kerk. Welkom!


Download ppt "Opwekking 420 Refrein: Geen andere naam dan de naam van Jezus, Geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus Is waard."

Verwante presentaties


Ads door Google