De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WETSWIJZIGINGEN IN HET ARBEIDSRECHT

Verwante presentaties


Presentatie over: "WETSWIJZIGINGEN IN HET ARBEIDSRECHT"— Transcript van de presentatie:

1 WETSWIJZIGINGEN IN HET ARBEIDSRECHT
Gerdin Boelens : Maartje Rutten : juni 2014

2 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet werk en zekerheid
WETGEVINGSOVERZICHT Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet werk en zekerheid

3 WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN
= “Afschaffen” ambtenarenstatus Ambtenarenwet blijft bestaan, maar “aanstelling” wordt “arbeidsovereenkomst” (uitgezonderd rechterlijke macht, politie en defensie) Wat betekent dit? aanstelling -> arbeidsovereenkomst eenzijdig -> meerzijdig Awb -> BW rechtspositieregeling -> CAO

4 Wanneer: inwerkingtreding 2,5 jaar na vaststellen Wet normalisering
was: 1 januari 2015 toen: 1 januari 2017 verwachting nu: 1 juli 2017 Hoe: - aanstelling wordt van rechtswege omgezet in arbeidsovereenkomst - rechtspositieregelingen vervallen - alle bestaande rechten en plichten worden opgenomen in arbeidsovereenkomst - ieder nieuw arbeidsgeschil naar kantonrechter (i.p.v. bestuursrechter) Let op: • inventariseer tijdig rechtspositie individuele ambtenaar • van toepassing zijnde CAO van belang: hoe worden werknemers daaraan gebonden? • Wet werk en zekerheid wordt door Wet normalisering integraal van toepassing

5 WET WERK EN ZEKERHEID Betreft aanpassingen van: Flexibele arbeid
Ontslagrecht WW Belangrijke reden voor wetsvoorstel: inzetbaarheid van medewerkers (werklozen) vergroten wet treedt gefaseerd in werking

6 1 juli 2014 wordt 1 januari 2015 Verbetering positie flexkracht
tijdelijk contract van max. zes maanden -> geen proeftijd tijdelijk contact -> geen concurrentiebeding, tenzij… tijdelijk contract van zes maanden of langer -> aanzegtermijn aanzegtermijn: -> één maand voor einde arbeidsovereenkomst schriftelijk en gemotiveerd Niet nakomen = vergoeding verschuldigd van een maandloon (of naar rato bij niet tijdige aanzegging). uitzendkrachten -> maximaal 78 weken aanspraak op tijdelijk contact bij uitzendorganisatie nul-urencontracten -> begrenzing uitsluiting loondoorbetalingsverplichting max. zes maanden

7 VANAF 1 juli 2015 Ketenregeling
Nu: drie contracten of drie jaar = vast Wordt: drie contracten of twee jaar = vast afwijken bij CAO tot zes contracten van maximaal vier jaar blijft, onder voorwaarden, mogelijk tussenliggende periode van drie maanden naar zes maanden -> afwijken bij CAO niet mogelijk op reeds overeengekomen contracten voor bepaalde tijd die na 1 juli 2015 de looptijd van twee jaar overschrijden is oude ketenregeling van toepassing

8 VANAF 1 juli 2015 ontslagroute wijzigt wordt vaste route
ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid -> via UWV of ontslag(hoor)commissie (CAO-commissie) ontbinding vanwege persoonlijke redenen of verstoorde verhouding -> via kantonrechter = allemaal verzoekschriftprocedures

9 ONTSLAG II UWV-procedure of ontslag(hoor)commissie
Opzeggen binnen vier weken na verkregen toestemming Géén toestemming UWV/ontslagcommissie:  werkgever kan alsnog naar kantonrechter, maar kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als UWV Na opzegging kan werknemer naar kantonrechter:  opzegging vernietigen  of vergoeding vragen Ook indien toestemming niet wordt verleend, maar ontslag wel wordt aangezegd.

10 ONTSLAG III Ontslag wegens disfunctioneren Niet voldaan aan vereisten?
Voorwaarden: Verbetertraject Disfunctioneren niet te wijten aan gebrek aan scholing Geen herplaatsingmogelijkheden Niet voldaan aan vereisten? Geen ontbinding Hoge(re) vergoeding, omdat werkgever ernstig verwijtbaar handelt of nalatig is

11 ONTSLAG IV Vervaltermijnen: Hoger beroep en cassatie mogelijk:
twee maanden Uitzondering: geschil over transitievergoeding → drie maanden Hoger beroep en cassatie mogelijk: tegen iedere beslissing rechter dus ook bij ontbinding arbeidsovereenkomst (terwijl dit voorheen niet mogelijk was), en ook tegen hoogte toegekende vergoeding hoger beroep heeft geen schorsende werking

12 ONTSLAG V Geen toestemming of ontbinding vereist bij schriftelijke overeenstemming  werknemer kan instemming herroepen: - termijn: 14 dagen - zonder opgave van reden  - werkgever is verplicht werknemer binnen twee dagen te wijzen op bedenktijd - anders: bedenktijd verlengd tot drie weken. Opzegtermijnen niet gewijzigd, maar UWV-proceduretijd mag afgetrokken worden bij opzegtermijn van twee tot vier maanden Ook bij kantonrechter wordt proceduretijd in beginsel verrekend

13 TRANSITIEVERGOEDING (I)
Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding Bij iedere vorm van ontslag op initiatief werkgever (dus: opzegging (ook na 2 jaar ziekte), ontbinding of van rechtswege) Voorwaarde: medewerker minimaal twee jaar in dienst Hoogte: - 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar - vanaf 10e jaar 0,5 maandsalaris ( overgangsrecht tot 2020 voor oude werknemers en/of bij kleine bedrijven) Maximum: € ,-- of maximaal één jaarsalaris

14 TRANSITIEVERGOEDING (II)
Geen vergoeding: - ernstig verwijtbaar handelen - einde AO na pensioen - bij faillissement - werknemer jonger dan 18 jaar en arbeidsovereenkomst van minder dan twaalf uur per week Kosten van scholing of outplacement kunnen in mindering worden gebracht “extra” additionele billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (“het muizengaatje”). Kantonrechter bepaalt hoogte vergoeding.

15 1 JANUARI 2016 Hoe is het? Hoe wordt het? Duur: maximaal 38 maanden
Maximaal 24 maanden + cao-aanvulling tot maximaal 38 maanden (stapsgewijs teruggebracht tussen en ) Hoogte: twee maanden 75% en daarna 70% dagloon Blijft gelijk, dus: twee maanden 75% en daarna 70% dagloon Opbouw: één jaar arbeidsverleden = één maand WW 1ste 10 jaar: één jaar = één maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW Na één jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar is alle arbeid passend Urenverrekening Inkomensverrekening (loon wordt aangevuld tot hoogte WW-uitkering)

16 WAT KUNT U NU AL DOEN? Inventariseren tijdelijke arbeidsovereenkomsten
AO na : geen proeftijd AO die eindigt na : een maand voor eindigen schriftelijk mededelen (let op: ook voor lopende arbeidsovereenkomsten!) 7-8-8 regel Dossieropbouw / scholing / herplaatsing Instrueren leidinggevenden Maak dossier compleet Bezie beoordelingscyclus / systeem Bezie scholingsbeleid Instrueren AZN  afwijking CAO

17 www.capra.nl/Bijeenkomst Capra Ambulancezorg Nederland
VRAGEN en SHEETS Capra Ambulancezorg Nederland


Download ppt "WETSWIJZIGINGEN IN HET ARBEIDSRECHT"

Verwante presentaties


Ads door Google