De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetsvoorstel Werk en Zekerheid"— Transcript van de presentatie:

1 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten

2 programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties
Wijzigingen ontslagrecht Wijzigingen WW

3 achtergrond Aanleiding: sociaal akkoord Belangrijke doelstellingen:
Eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar

4 Flexibele arbeidsrelaties
Beoogde ingangsdatum: 1 juli 2014 Ketenbepaling Proeftijd Concurrentiebeding uitzendarbeid

5 ketenregeling Art. 7:668a BW
Keten: numeriek en temporeel (incl eventuele onderbreking) Maximum drie blijft Maximum van 36 naar 24 maanden Tussenpoos verlengd van 3 naar 6 maanden Afwijking per cao beperkt

6 Ketenregeling:Afwijking per cao
Bij uitzendbeding Indien ‘intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist’. Mvt, p. 55: bijv bij projectmatige financiering in culturele sector! Afwijking mogelijk tot een maximum van 6x/ 4 jaar Geen afwijking mogelijk t.a.v. tussenpoos

7 proeftijd Verboden bij contracten van maximaal half jaar
Sanctie: nietigheid Bij opvolgend contract voor zelfde werkzaamheden proeftijd niet toegestaan Effect van deze wijziging?

8 concurrentiebeding Art. 7:653 BW Schriftelijk en met meerderjarige
Nieuw: alleen in overeenkomst onbepaalde tijd Uitzondering: schriftelijke motivering zwaarwegend bedrijfsbelang; zo niet: nietig Onduidelijk wat onder concurrentiebeding wordt verstaan

9 aanzegplicht art. 7:668 BW Een maand voor einde schriftelijk bericht over al dan niet voortzetting Als wg wil voortzetten, dan ook een maand voor einde aangeven onder welke voorwaarden Uitz 1: als contract voor bepaalde tijd niet kalendermatig is bepaald

10 aanzegplicht Uitz. 2: bij contracten ‘korter dan 6 maanden’
Sanctie bij vertraging: ‘loon over een maand’ Als niet tijd aangezegd/onder welke voorwaarden en na einde wordt (stilzwijgend) doorgewerkt, dan ovk geacht te zijn voortgezet voor zelfde duur maar voor maximaal 1 jaar (7:668 lid 4 BW);

11 overgangsrecht Wijzigingen in ketenregeling, proeftijd en concurrentiebeding niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan voor 1/7/2014 Wel voor nieuwe arbeidsovereenkomst waarbij onderbrekingsregeling direct geldt. Aanzegplicht geldt niet voor overeenkomst die voor 1/8/2014 eindigen; daarna wel. Huidige cao-afwijkingen blijven tot expiratie, maar maximaal 1,5 jaar na 1/7/2014.

12 transitievergoeding Na 1 juli 2005:
Ook soms bij einde bep tijd : transitievergoeding Als werkgever geen nieuw contact biedt\ Voorwaarde: ovk/reeks heeft ‘tenminste 24 maanden’ geduurd. Tellen tussenpozen mee bij telling van die 24 maanden? (wel bij conversievraagstuk)

13 Wijziging ontslagrecht
Beoogde inwerkingtreding: 1 juli 2015 Nu drie routes (bij onbep. tijd): opzegging, ontbinding en wederzijds goedvinden Dit blijft, maar uitvoering van ontslagtoets wordt afhankelijk van ontslaggrond: Bedrijfseconomisch en langdurige arbeidsongeschiktheid: UWV In persoon gelegen redenen: kantonrechter

14 Schriftelijke toestemming
Opzegging mogelijk bij schriftelijke toestemming werknemer 14 dagen bedenktijd en herroeping mogelijk Als geen toestemming: naar Uwv of kantonrechter afhankelijk van ontslaggrond Wat te doen bij combinatie van gronden?

15 Redelijke grond Art. 7:669 lid 1BW: opzegging als redelijke grond en binnen redelijke termijn geen andere passende functie in de rede. Lid 2: gronden: limitatief! A. Verval arbeidsplaats – bedrijfseconomisch B. Langdurig arbeidsongeschikt C. Frequent verzuim met onaanvaardb gevolgen D. Functieongeschiktheid – kennis gesteld – verbeterkans, al dan niet door scholing

16 Redelijke grond E. verwijtbaar handelen werknemer
F. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk is G. Verstoring arbeidsrelatie H. andere omstandigheid ogv in redelijkheid voorzetting niet van werkgever verlangd mag worden

17 Geen opzegging nodig Art. 7:671 BW schriftelijke instemming nodig
Zo niet: preventieve toets/ontbinding Uitz: Proeftijd OOSV (7:677 BW)

18 UWV-route 7:671a BW: als werknemer geen schriftelijke toestemming geeft, dan moet werkgever toestemming UWV vragen bij (A) bedrijfsecon. ontslag en (B) langdurige arbeidsongeschiktheid Alternatief: door cao aangewezen commissie bij ‘toepasselijke cao of regeling’. Zie nader: 671a lid 3 Opzeggen binnen 4 weken! (art. 7:671a lid 6)

19 Bedrijfseconomisch ontslag (A)
Geen doorbraak ontslagverbod tijdens ziekte: 670a lid 3 BW Afspiegeling; Afwijking: bijzondere kennis of bekwaamheden (niet nieuw) Nieuw: 10% buiten toepassing bij bovengemiddeld presteren/potentie toekomst Uitz: leeftijdscategorie Afwijking per cao blijft mogelijk, maar dan wel eigen cao-commissie nodig.

20 Langdurige arbeidsongeschiktheid (B)
104 weken arbeidsongeschikt Herstel binnen 26 weken voor bedongen arbeid niet mogelijk Plaatsing in aangepast werk niet mogelijk Toch geen inhoudelijke wijziging beoogd

21 UWV-procedure Uitgangspunt: afhandeltijd: binnen 4 weken!
Schriftelijke ronde en bij uitzondering twee rondes Bij intern advies bij langd aoh: langere behandeltijd Na toestemming: binnen 4 weken opzeggen Proceduretijd mag in mindering op opzegtermijn (tot min 1 maand resteert).

22 Kantonrechter (1) Ontbinding (671b BW) als:
Ontslagronden c-h ( in persoon gelegen) UWV toestemming heeft geweigerd (a en b) Bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding

23 Kantonrechter (2) Bij grond a en b hanteert kantonrechter zelfde voorwaarden als UWV Hoger beroep en cassatie daarna mogelijk Kan gaan over herstel dienstverband (682 lid 1) en vergoeding Procedure heeft geen schorsende werking

24 Kantonrechter (3) Bij geschil over herstel dienstverband of recht of hoogte vergoeding: binnen 2 maanden na einde aovk Geschil over transitievergoeding binnen 3 maanden Dit zijn vervaltermijnen!

25 transitievergoeding Art. 7:673 BW: Bij opzegging door werkgever
Ontbinding op verzoek van werkgever Na einde van rechtswege op initiatief wg als overeenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd

26 Transitievergoeding (2)
Als overeenkomst k agv ernstig verwijtbaar handelen a. door werknemer is opgezegd b. of op verzoek werknemer is ontbonden; of c. na einde van rechtswege niet is voortgezet op initiatief van werknemer

27 hoogte Eerste 10 dienstjaren: 1/3 maandsalaris per dienstjaar
Na 10e dienstjaar: half maandsalaris per dienstjaar Maximering € of bedrag gelijk aan jaarsalaris als dat hoger is dan €

28 Hoogte transitie Uitz voor oudere wns: tot 1 januari 2020
Eis: ten minste 10 jaar in dienst Jaren na 50e jaar: een maand per dienstjaar Uitz (op uitz): kleinere werkgevers

29 Hoogte transitievergoeding
Daarop in mindering gebracht kunnen worden: Kosten outplacement en scholing Langere loondoorbetaling (vrijstelling) Re-integratiekosten nadere regeling: amvb

30 Afwijking transitievergoeding
Slechts financiële situatie werkgever: betalingsregeling Afwijking per cao: voorwaarde: daarin gelijkwaardige voorziening Geen vergoeding bij bereiken pensioen

31 Additionele vergoeding
Muizengaatje? Bij ernstig verwijtbaar handelen en nalaten Voorbeelden (p. 73 MvT): Verstoring door seksuele intimidatie Discriminatie Grovelijk schenden re-integratieplicht Valse grond voor ontslag Arbeidsongeschikt door onvoldoende arbozorg

32 Wijzigingen WW duur opbouw Reparatie per cao Passende arbeid
inkomstenverrekening

33 Beoogde invoering Inkomstenverrekening en aanscherping passende arbeid: per 1 juli 2015 Afbouw duur WW: vanaf 1 januari 2016 door maximale duur met één maand per kwartaal terug te brengen, zodat medio 2019 maximering voltooid is. Binnen grenzen maximum worden opgebouwde rechten gerespecteerd

34 maximering Argumenten: Internationaal uit de pas
24 mnd voldoende voor meeste mensen om periode tussen 2 banen te overbruggen (in % binnen 12 mnd andere baan).

35 cao-aanvulling Sociale partners kunnen via cao-afspraken zorgen ‘voor privaat gefinancierde aanvullingen op de WW, waardoor de opbouw en duur gelijk blijven aan de huidige situatie’ (Mvt, p. 91)

36 Gewijzigde opbouw 1e 10 jaar huidige opbouw gehandhaafd.
Daarna: elk jaar arbeidsverleden leidt tot halve maand uitkering Arbeidsverleden tot 1/1/2016 gerespecteerd. rekenvoorbeelden

37 Passende arbeid en inkomensverrekening
Na 6 maanden alle arbeid passend Eerste 6 maanden mag je zoeken op eigen niveau Inkomstenverrekening vanaf dag 1 aan de orde om werk tegen lager loon direct te stimuleren Verrekening per kalendermaand


Download ppt "Wetsvoorstel Werk en Zekerheid"

Verwante presentaties


Ads door Google