De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe opleiding leidsters stelt kinderen centraal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe opleiding leidsters stelt kinderen centraal"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe opleiding leidsters stelt kinderen centraal
Auteur: Marjan Van Beek

2 Kwalificatiedossiers
Dit is een document document dat door de minister van OWC wordt vastgesteld en bevat de kwalificatie- en diploma-eisen voor een opleiding. Een belangrijk ijkpunt voor het kwalificatiedossier zijn de beroepscompetentieprofielen. Alle beroepscompetentieprofielen zijn op dezelfde wijze opgebouwd. Ze bestaan uit kerntaken, kernopgaven en competenties.

3 Nieuwe opleiding Aankomende peuterleidsters en groepsleidsters in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang volgen vanaf 2010 een nieuwe mbo-opleiding: Pedagogisch werk. De nieuwe opleiding sluit in grote lijnen aan op de beroepscompetentieprofielen die in opdracht van het werkveld zijn opgesteld.

4 Kernopgaven De kernopgaven geven de dilemma’s en keuzes weer die het beroep of de functie kenmerken. De leidsters kinderopvang verzorgen en begeleiden meer, De leidster kinderopvang werkt bij de uitvoering het minst samen met anderen. Reflecteren en evalueren doen ook alle leidsters.

5 Kernopgaven De kernopgaven geven de dilemma’s en keuzes weer die het beroep of de functie kenmerken. De leidsters wegen bijvoorbeeld af hoe zij tegemoetkomen aan het belang van het individuele kind en dat van de groep. Ze staan open voor ouders en collega’s, ook al wijken hun ideee¨n over waarden en normen af of verschillen hun opvattingen over het gedrag en de ontwikkeling van het kind. De groepsleidster kinderopvang en de leidster peuterspeelzaal stimuleren kinderen tot het zelfstandig beoefenen van de aangeboden activiteiten. Kinderen lopen daardoor risico’s, waar ze van leren. De groepsleidster schat in welke risico’s een kind aankan, voor zichzelf en voor anderen, en kiest aansluitend activiteiten.

6 Competenties De competenties zijn de vaardigheden waarover de beroepskracht moet beschikken om de kerntaken en -opgaven goed uit te voeren. Een competente beroepskracht biedt de clie¨nt goede zorg- en dienstverlening. Zeven competentiegebieden 1. Contactueel en communicatief 2. Vraag- en oplossingsgericht 3. Doel- en resultaatgericht 4.Ondernemend en innovatief 5. Inzichtelijk en verantwoord 6. Professioneel en kwaliteitsgericht 7. Vakspecifieke competenties

7 Niveaus Op niveau 3 van de mbo-opleiding Pw leren cursisten kinderen zonder specifieke problemen te begeleiden in de kinderopvang, op peuterspeelzalen en in de buitenschoolse opvang.

8 Opleiding Pedagogisch werk
Met een mbo-diploma Pedagogisch werk kunnen pw’ers aan de slag in kinderdagverblijven en de voor-, tussen- en buitenschools opvang. Pedagogisch werk richt zich op 1 leeftijdsgroep (0-12 jaar) De pedagogisch werker vangt kinderen op in groepen en ondersteunt ze, blijkt uit de schets van werkzaamheden in het kwalificatiedossier. Pw’ers cree¨ren een veilige omgeving voor het kind met een optimaal opvoedingsklimaat. Ze stimuleren spelenderwijs de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van het kind.

9 Kerntaken en werkprocessen
De kerntaken en werkprocessen verwijzen naar de beroepscontext - de praktijk en naar de competenties die het werk vraagt van de medewerker. Drie kerntaken van pedagogisch werkers. 1. Het opstellen van een activiteitenplan en een plan van aanpak. 2. Het opvangen en begeleiden van het kind, onderverdeeld in verschillende werkprocessen. 3. Het uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken.

10 Toekomst Al met al biedt de opleiding Pedagogisch werk werkgevers het vooruitzicht van een goede aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk. De kwalificatie-eisen borduren voort op de beroepsprofielen die werkgevers mede hebben vastgesteld. De ingewikkelde opbouw van de kwalificatie-eisen, inclusief het ontbreken van bepaalde competenties, belemmert misschien het vereiste overleg tussen het werkveld en de opleiding

11 Bronnen Afbeelding 1:http://www.stichtingdemeeuw.nl


Download ppt "Nieuwe opleiding leidsters stelt kinderen centraal"

Verwante presentaties


Ads door Google