De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het contactspel 6 tieners tekenen en uitbeelden! De rest van de tieners geven antwoord, bij elk goed antwoord verdienen hun 2 letters en uiteindelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het contactspel 6 tieners tekenen en uitbeelden! De rest van de tieners geven antwoord, bij elk goed antwoord verdienen hun 2 letters en uiteindelijk."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Het contactspel 6 tieners tekenen en uitbeelden!
De rest van de tieners geven antwoord, bij elk goed antwoord verdienen hun 2 letters en uiteindelijk maken de tieners van die letters 1 woord! Over dat woord, gaat het vanavond in de inleiding!

4 Welk woord kunnen jullie maken van deze letters? C I O N M U T A M E I C

5 COMMUNICATIE Woordenboek;
Overdracht van informatie, mededeling, overbrengen van een boodschap. Communicatie – Commune Gemeenschap, jezelf te delen met de ander = COMMUNICATIE!

6 communicatiemiddelen
CHATTEN BRIEF BELLEN SMS'EN MAILEN KAARTJE

7 ‘Beste x, Ik schrijf je deze brief omdat…’ BRIEF

8 KAARTJE

9 BELLEN ‘Uw beltegoed is nog…’

10 ‘TOV-VE UITVINDING!!’ bleep-bleep SMS'EN

11 ‘Je zogenaamde vriend’
NICKNAME CHATTEN ‘Je zogenaamde vriend’ ANONIEM!

12 MAILEN

13 hoe komt mijn boodschap over bij de ander!
COMMUNICATIE... ..wil niet zeggen dat er altijd goed contact is. ..dat de boodschap altijd goed aankomt. Vraag jezelf af: hoe komt mijn boodschap over bij de ander!

14 God maakt het ook wat uit,
hoe wij onderling communiceren! schelden liegen vloeken roddelen

15 19. Een waarachtige lip zal bevestigd worden in eeuwigheid;
maar een valse tong is maar voor een ogenblik. 22. Valse lippen zijn de HEERE een gruwel; maar die getrouw handelen, zijn Zijn welgevallen. 23. Een kloekzinnig mens bedekt de wetenschap; maar het hart der zotten roept dwaasheid uit.

16 Jesaja tot het profetenambt geroepen
6 1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel. 2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol! 4 Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook.

17 5 Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga
5 Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien. 6 Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. 7 En hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; alzo is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend.

18 8 Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons henengaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij henen. 9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. 10 Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze. 11 Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde. 12 Want de HEERE zal die mensen verre wegdoen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. 13 Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.

19 Bid of God je lippen aanraakt !
De vraag aan ons : Durven wij onze stem te gebruiken en naar anderen te communiceren over God, onze Vader? Gaan wij met het Woord, de Bijbel, aan de slag? Bid of God je lippen aanraakt !

20 Zingen Ps. 141 : 3 Zet, Heer’, een wacht voor mijne lippen,
behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot genen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen.

21 OTH 235 Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde bied’. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn

22


Download ppt "Het contactspel 6 tieners tekenen en uitbeelden! De rest van de tieners geven antwoord, bij elk goed antwoord verdienen hun 2 letters en uiteindelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google