De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. A. Hakvoort Voorlezer: Jaap v/d Valk We lezen 1 Johannes 4: 13-19 De preek gaat over 1 Johannes 4: 17, 18 Alle liederen, worden in deze dienst geprojecteerd Zingen: Psalm 43: 3, 4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 21: 1 Na afloop van deze dienst is er koffie . .

2 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht
Psalm 43: 3, 4 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

3 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.
Psalm 43: 3, 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

4 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 21: 1

5 O HEER, de koning is verblijd. Hoe juicht hij om uw sterkte,
Psalm 21: 1 O HEER, de koning is verblijd. Hoe juicht hij om uw sterkte, het heil dat U bewerkte. Zijn hartewens werd werklijkheid, de bede van uw knecht hebt U hem niet ontzegd.

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 21:1 Schuldbelijdenis: zingen Psalm 6: 1, 2 Genadeverkondiging: 1 Johannes1: 8 - 2: 2 Gods gebod: 1 Johannes 4: Zingen: Liedboek 481: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Johannes 4: 13-19 Zingen: Psalm 118: 1 Preek n.a.v. 1 Johannes 4: 17, 18 Zingen: Psalm 18: 1

7 Hoe is uw toorn ontbrand! Wil mij niet hard kastijden,
Psalm 6: 1, 2 O HERE, sla mij gade. Denk aan mij in genade. Hoe is uw toorn ontbrand! Wil mij niet hard kastijden, schenk mij uw medelijden. Ik vrees uw slaande hand.

8 Ik ben verschrikt en bang. Zie, al mijn leden beven,
Psalm 6: 1, 2 Wil, HERE, mij genezen en mij genadig wezen. Ik ben verschrikt en bang. Zie, al mijn leden beven, doodsangst verteert mijn leven. Ach, HERE, tot hoelang?

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 21:1 Schuldbelijdenis: zingen Psalm 6: 1, 2 Genadeverkondiging: 1 Johannes1: 8 - 2: 2 Gods gebod: 1 Johannes 4: Zingen: Liedboek 481: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Johannes 4: 13-19 Zingen: Psalm 118: 1 Preek n.a.v. 1 Johannes 4: 17, 18 Zingen: Psalm 18: 1

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 21:1 Schuldbelijdenis: zingen Psalm 6: 1, 2 Genadeverkondiging: 1 Johannes1: 8 - 2: 2 Gods gebod: 1 Johannes 4: Zingen: Liedboek 481: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Johannes 4: 13-19 Zingen: Psalm 118: 1 Preek n.a.v. 1 Johannes 4: 17, 18 Zingen: Psalm 18: 1

11 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
Liedboek 481: 1, 3, 4 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

12 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
Liedboek 481: 1, 3, 4 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

13 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Liedboek 481: 1, 3, 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

14 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 21:1 Schuldbelijdenis: zingen Psalm 6: 1, 2 Genadeverkondiging: 1 Johannes1: 8 - 2: 2 Gods gebod: 1 Johannes 4: Zingen: Liedboek 481: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Johannes 4: 13-19 Zingen: Psalm 118: 1 Preek n.a.v. 1 Johannes 4: 17, 18 Zingen: Psalm 18: 1

15 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 21:1 Schuldbelijdenis: zingen Psalm 6: 1, 2 Genadeverkondiging: 1 Johannes1: 8 - 2: 2 Gods gebod: 1 Johannes 4: Zingen: Liedboek 481: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Johannes 4: 13-19 Zingen: Psalm 118: 1 Preek n.a.v. 1 Johannes 4: 17, 18 Zingen: Psalm 18: 1

16 Psalm 118: 1 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die de Heer vreest, laat het horen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

17 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 21:1 Schuldbelijdenis: zingen Psalm 6: 1, 2 Genadeverkondiging: 1 Johannes1: 8 - 2: 2 Gods gebod: 1 Johannes 4: Zingen: Liedboek 481: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Johannes 4: 13-19 Zingen: Psalm 118: 1 Preek n.a.v. 1 Johannes 4: 17, 18 Zingen: Psalm 18: 1

18 Ik heb U lief van ganser harte, HERE.
Psalm 18: 1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

19 Zingen: Psalm 18: 1 Avondmaalformulier 3 Zingen met cantorij Gezang 127 Viering: Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Dankgebed, met gezongen “Onze Vader” Collecte Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Zegen Amen

20 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze Verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei:

21 Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

22 In gehoorzaamheid aan dit woord van
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Christus gedenken In gehoorzaamheid aan dit woord van Christus staan we erbij stil dat onze Heer Jezus Christus door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is. Dat had de Vader zo beloofd. Aan het avondmaal vieren wij dat onze Heer Jezus zich voor ons, zondaren, heeft prijsgegeven. Met blijdschap verkondigen we dat zijn dood ons het leven

23 schenkt. We prijzen de liefde van onze
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader die zijn eigen Zoon voor ons Opofferde. We danken onze redder, die als goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld,

24 is opgenomen in majesteit. We willen straks blij en dankbaar Christus
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal is opgenomen in majesteit. We willen straks blij en dankbaar Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt. We doen dat in het volle besef dat wijzelf, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar wij geen kruimel van verdienen. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. We verdienen geen druppel van

25 de wijn die ons straks geschonken wordt.
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal de wijn die ons straks geschonken wordt. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf. Hij belooft ons dat al onze zonden vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld. En spreekt ons vrij. We komen niet aan het avondmaal omdat wij dat uit onszelf waard zijn.

26 We komen als armen bij de milde gever, als
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We komen als armen bij de milde gever, als zieken bij de dokter, als schuldigen bij de rechter die vrijspreekt, als doden voor hem, die levend maakt. We komen, omdat wij niets in onszelf hebben, maar alles in Christus. Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn trouwe liefde. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, dat geeft hij echt.

27 Hij zelf is voor ons het brood dat leven geeft.
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Hij zelf is voor ons het brood dat leven geeft. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Door zijn lijden en sterven krijgen wij alles wat hij verdiend heeft. Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf.

28 Daarom mogen we met Paulus zeggen:
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters , als leden van één lichaam. Want de apostel zegt: Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen,

29 één lichaam; want wij hebben allen deel aan
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal één lichaam; want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Daarom zijn wij samen één lichaam om elkaar in liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus.

30 Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Bij brood en beker zijn we blij dat we deelhebben aan het nieuwe verbond, dat vast ligt in Christus’ bloed. We danken de Vader dat we het geluk mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken.

31 We vieren de vrede die door onze Heer is
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overvloed van vreugde, die Hij ons heeft beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw met ons wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader.

32 Daarom vieren we het avondmaal met grote
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus!

33 Gebed Zingen met cantorij Gezang 127 Viering: Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Dankgebed, met gezongen “Onze Vader” Collecte Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Zegen Amen

34 Heer, wij gedenken hier uw dood in het geheim van wijn en brood,
Gezang 127: 1, 2, 3, 4, 5 cantorij Heer, wij gedenken hier uw dood in het geheim van wijn en brood, uw liefde eens voor altijd. Gij die een nieuwe weg betrad, met tollenaars en zondaars at, roep ons ook aan de maaltijd.

35 Gij deelt het brood dat breken moet.
Gezang 127: 1, 2, 3, 4, 5 cantorij Gij deelt het brood dat breken moet. Uw lichaam brak, Gij hebt het bloed om onze schuld vergoten. Gij hebt voor mensen ver van huis wijd open armen aan het kruis, het leven zelf ontsloten.

36 Lof aan het Licht dat overwon, hef nu als bloemen naar de zon
Gezang 127: 1, 2, 3, 4, 5 allen Lof aan het Licht dat overwon, hef nu als bloemen naar de zon het hart omhoog naar Jezus. Maaltijd na maaltijd richt hij aan, waarlijk, de Heer is opgestaan, in majesteit verrezen.

37 Wij dan, die leven van uw dood herkennen bij gebroken brood
Gezang 127: 1, 2, 3, 4, 5 cantorij Wij dan, die leven van uw dood herkennen bij gebroken brood U, Heer van alle machten. Vergeef de traagheid die verwart, laat ons voortaan met brandend hart het bruiloftsmaal verwachten.

38 Ga met ons mee, Heer, onderweg; waar Gij de schriften openlegt
Gezang 127: 1, 2, 3, 4, 5 allen Ga met ons mee, Heer, onderweg; waar Gij de schriften openlegt gaan onze ogen open. Laat ons met liefde en met pijn - bittere kelk en vreugdewijn - de weg ten einde lopen.

39 Gebed Zingen met cantorij Gezang 127 Viering: Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Dankgebed, met gezongen “Onze Vader” Collecte Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Zegen Amen

40 O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar U, blijf op U wachten.
Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar U, blijf op U wachten. Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten naar U in droog en dorstig land. Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen, als ik uw heilig huis bezocht, uw heerlijkheid aanschouwen mocht en vreugde vond in uw vermogen.

41 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij het gegeven,
Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij het gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

42 Dit is de spijze die mij voedt, dat ik U prijs ik in stille nachten
Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Dit is de spijze die mij voedt, dat ik U prijs ik in stille nachten en overleg in mijn gedachten, hoe U mij altijd hebt behoed. U wilt mij met uw vleugels dekken. Dan juicht mijn ziel, uw naam ter eer, zij hangt geheel U aan, o Heer. Geen mens kan uit uw hand mij trekken.

43 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort naar mijn stem,
Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. HIJ schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

44 mijn kracht was haast vergaan.
Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan. Maar God verloste mij uit bitter lijden. Kom tot uw rust, mijn ziel, wil u verblijden, omdat de HERE u heeft welgedaan.

45 Goed en getrouw, weldadig is de HEER.
Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Goed en getrouw, weldadig is de HEER. Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden, ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer.

46 de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen
Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

47 Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op
Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

48 die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht
Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven.

49 die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde
Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.

50 Gebed Zingen met cantorij Gezang 127 Viering: Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Dankgebed, met gezongen “Onze Vader” Collecte Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Zegen Amen

51 Gebed Zingen met cantorij Gezang 127 Viering: Psalm 63: 1, 2, 3 Psalm 116: 1, 4, 7 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Dankgebed, met gezongen “Onze Vader” Collecte Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Zegen Amen

52 Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, al-zo ook op de aarde Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, amen

53 COLLECTE Vandaag is de collecte is voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)

54 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende Week
Morgenavond van uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie “de driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag:Jan Roorda Volgende week: Henk Bosscha Na de collecte zingen we: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)

55 Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan,
Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan, Want de Geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken, Naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer

56 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

57 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar,
Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar, Jezus Christus, Triomfator mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer.

58 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

59 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google