De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ABBB Algemene rechtsbeginselen als een bron van administratief recht als materiële (beginselen sensu lato) en formele bron (beginselen sensu stricto) van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ABBB Algemene rechtsbeginselen als een bron van administratief recht als materiële (beginselen sensu lato) en formele bron (beginselen sensu stricto) van."— Transcript van de presentatie:

1 ABBB Algemene rechtsbeginselen als een bron van administratief recht als materiële (beginselen sensu lato) en formele bron (beginselen sensu stricto) van het recht

2 Belang en rol ABBB Ontoereikend wettenrecht
Zgn. “Bevoegdheidswetten” en “terugtred van de wetgever” Belang van het onderscheid tussen “gebonden bevoegdheid” en discretionaire bevoegdheid” Quid met “vage normen” en “blanket – begrippen”?

3 Wederkerig bestuursrecht
(On)voldoende rechtsbescherming – gevaar voor willekeur – ABBB : aan de hand van de ABBB onderzoeken of het bestuur de toegewezen discretionaire bevoegdheid binnen de grenzen van de rechtmatigheid heeft uitgeoefend;

4 Rol en plaats in de normenhiërarchie
Naast en ter aanvulling doch niet boven de wet? Wat met de rechtsbeginselen met grondwettelijke waarde? Is het ABBB een algemene rechtsregel? De rechter mag geen uitspraak doen bij wijze van algemene en als regel geldende beschikking noch mag hij weigeren recht te spreken (art. 6 en 5 Ger.W.).

5 De curatieve en preventieve werking van ABBB of is het andersom?
Codificatie en modificatie van ABBB Kunnen ABBB, onder omstandigheden, contra legem werken?

6 Catgorieën van (publiek – rechtelijke) rechtsbeginselen
Algemene rechtsbeginselen die ook toepassing vinden in het administratief recht (gelijkheidsbeginsel, patere legem – beginsele, verbod van retroactiviteit van de administratieve rechtshandeling, … Specifieke publiekrechtelijke beginselen zoals de continuïteit en de veranderlijkheid van de openbare dienst

7 De ABBB De rol van de jurisprudentie van de Raad van State en de classificatie door wijlen L.P. SUETENS Processuele en materiële beginselen van behoorlijk bestuur: De hoorplicht Het onpartijdigheidsbeginsel Het zorgvuldigheidsbeginsel (m.i.v. redelijke termijn) Fair play (moedwilligheid, beslissing ‘in extremis”) Het vertrouwensbeginsel

8 Het redelijkheidsbeginsel (scheiding der machten en marginale toetsing
Het evenredigheidsbeginsel (kennelijke wanverhouding?) Het zuinigheidsbeginsel De (materiële) motivering (controle op de motieven) Beginselen van behoorlijk burgerschap (de prijs voor een wederkerig bestuursrecht) of een toepassing van de schadebeperkingsplicht? Vigilantibus, non dormientibus, subveniunt jura…

9 De gewoonte in het bestuursrecht ?

10 De rechtspersoonlijkheid
Hoe wordt rechtspersoonlijkheid verworven? Door, bij of krachtens de wet, het decreet of de ordonnantie Een specifieke wet of een kaderwet Gevolgen van de rechtspersoonlijkheid: Eigen organen Eigen vermogen Eigen wil en derhalve zelfstandigbeslissingsrecht

11 Het specialiteitsbeginsel in het publiekrecht
Privaatrechtelijke rechtspersonen, Publiekrechtelijke rechtspersonen en hybride rechtspersonen De ‘summa divisio” in het Kaderdecreet beter bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 : het al dan niet afwijken van de dwingende bepalingen van het private vennootschap- of verenigingsrecht (art. 13 en 29 Kaderdecreet).

12


Download ppt "ABBB Algemene rechtsbeginselen als een bron van administratief recht als materiële (beginselen sensu lato) en formele bron (beginselen sensu stricto) van."

Verwante presentaties


Ads door Google