De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Verwante presentaties


Presentatie over: "BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen"— Transcript van de presentatie:

1 BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Balanced Scorecard Stand van zaken

2 BSC Raadgevend Comité FAVV
Inhoud 1 Wat is een balanced scorecard? 2 Hoe wordt een balanced scorecard ontwikkeld en gebruikt? 3 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

3 Wat is een balanced scorecard? (1/2)
De balanced scorecard is een instrument om de missie en strategie van een organisatie te vertalen in concrete, meetbare indicatoren en initiatieven, om deze vervolgens op te volgen. Missie Waarom we bestaan Waarden Waar we in geloven Visie Wat we willen zijn Strategie (strategische thema’s) Hoe we dit willen bereiken Strategische objectieven Wat we moeten doen Maatstaven Hoe we de implementatie van onze strategie zullen meten Streefwaarden Welke meetbare normen we willen bereiken Initiatieven Welke concrete acties we zullen onder-nemen om de strategie te realiseren BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

4 Wat is een balanced scorecard? (2/2)
De benaming “balanced” duidt op de balans tussen financiële en niet-financiële indicatoren, lange- en kortetermijndoelstellingen en kwantitatieve en kwalitatieve prestatiemaatstaven die er binnen een organisatie dienen te bestaan. Vertaling naar publieke sector: « Hoe kunnen we meerwaarde creëren voor de maatschappij ? » Vertaling naar publieke sector: « Hoe moeten we onze stakeholders benaderen ? » BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

5 BSC Raadgevend Comité FAVV
Inhoud 1 Wat is een balanced scorecard? 2 Hoe wordt een balanced scorecard ontwikkeld en gebruikt? 3 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

6 Hoe wordt een balanced scorecard ontwikkeld en gebruikt?
Het ontwikkelen van een balanced scorecard begint met het opstellen van een strategy map De kritische succesfactoren worden verder vertaald in meetbare indicatoren en normen. Op basis van de meetresultaten worden acties gedefinieerd. Kenmerken goede indicatoren Specifiek Eenduidige en duidelijke definitie Meetbaar Kwantitatief of kwalitatief meetbaar Meting dient op efficiënte manier kunnen uitgevoerd worden Beschikbaar Onderliggende gegevens dienen beschikbaar te zijn Betrouwbaar Meetresultaten zijn slechts op 1 manier interpreteerbaar Onderliggende gegevensbronnen leveren accurate en correcte gegevens Tijdsgebonden Tijdskader waarop de meting betrekking heeft dient duidelijk afgebakend te zijn Beheersbaar Indicator dient betrekking te hebben op elementen waarop het FAVV impact kan hebben BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

7 BSC Raadgevend Comité FAVV
Inhoud 1 Wat is een balanced scorecard? 2 Hoe wordt een balanced scorecard ontwikkeld en gebruikt? 3 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

8 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (1/7)
De strategische objectieven zoals die in het business plan beschreven zijn, vormen het vertrekpunt voor de FAVV scorecard (= strategy map) Resultaat Complementariteit met sectoren bereiken Een stabiel juridisch kader - Administratieve vereenvoudiging Een veilige voedselketen Blootstelling van consumenten zo laag mogelijk Beperken van incidenten Een betrouwbaar imago Een groter consumentenvertrouwen Goed concurrentievermogen Het FAVV als autoriteit en referentie Operationeel uitmuntende dienstverlening Een efficiënte overheidsdienst Een transparante werking Samenwerking Samenwerking met andere overheden Publiek-private samenwerking Inwerken in de Europese context Processen Communicatie naar consumenten en bedrijven Van inspectie naar audit Efficiënte risico- evaluatie Actualiseren van bestaande financieringsmechanismen Doelmatig en efficiënt crisismanagement Organisatie & Mensen Kwaliteitszorg Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer Competente en goed opgeleide medewerkers BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

9 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (2/7)
Vanuit de strategische objectieven werd een voorstel van indicatoren geformuleerd Eerste voorstel van indicatoren geformuleerd door een beperkt projectteam Voorstel individueel besproken met alle Directeurs-Generaal Voorstel verder aangepast op basis van een werksessie met de Directeurs-Generaal en de Gedelegeerd Bestuurder in september 2005 Resultaat: volgende bladzijde (*) # = aantal BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

10 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (3/7)
De volgende indicatoren werden weerhouden als potentiële indicatoren – Versie 1.0 ROOD = pilootindicatoren BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

11 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (4/7)
Eerstvolgende actie door indicatorverantwoordelijken: invullen indicatorfiches BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

12 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (5/7)
Eerstvolgende actie door indicatorverantwoordelijken: invullen indicatorfiches - Ter illustratie - Voorbeeld BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

13 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (6/7)
Overzicht pilootindicatoren en indicatorverantwoordelijken BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007

14 Verder implementatietraject? (7/7)
Goedkeuring beheersprocess > Ok Definitieve lijst indicatoren > Ok Gegevens verzameling pilootindicatoren Rapporteringsvoorstel BSC Raadgevend Comité FAVV 27/06/2007


Download ppt "BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen"

Verwante presentaties


Ads door Google