De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6: Werk en uitkeringen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6: Werk en uitkeringen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6: Werk en uitkeringen

2 §6.3 Afspraken op papier blz. 85
Individuele arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst tussen één werkgever & één werknemer. In een individuele arbeidsovereenkomst staan de arbeidsvoorwaarden  Bepalingen die van kracht zijn volgens de wet en/of een (collectieve) arbeidsovereenkomst Het is belangrijk dat je zo’n arbeidsovereenkomst maakt, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan.

3 §6.3 Afspraken op papier blz. 85
Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden - Loon - Vakantieregelingen - Normale arbeidstijd - Duur van de middagpauze - Reiskostenvergoedingen - Kinderopvang - Scholing - Auto van de zaak - etc.

4 §6.3 Afspraken op papier blz. 89
Collectieve arbeidsovereenkomst Overeenkomst tussen vakbonden en werkgeversbonden voor groepen werknemers & werkgevers (bedrijfstak) In een collectieve arbeidsovereenkomst staan de rechten en plichten van de werkgevers en werknemers. Vakantie, pensioen, overuren, data loonsverhoging.

5 Sociale premies volksverzekeringen
§6.4 Waarom zo weinig? blz. 88 Nettoloon berekenen: Brutoloon Loonbelasting Loonheffing Sociale premies volksverzekeringen Sociale premies werknemersverzekeringen - Nettoloon

6 §6.6 Verzekeren blz. 91 Werknemersverzekeringen Volksverzekeringen Een wettelijk verplichte sociale verzekering die geldt voor alle ingezetenen. Een sociale verzekering die alleen geldt voor mensen in loondienst. - algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), - algemene ouderdomswet (AOW), - algemene nabestaandenwet (ANW), - algemene kinderbijslagwet (AKW). werkloosheidwet (WW) - ziektewet (ZW) - wet op de arbeidsongeschiktheid (WIA)

7 §6.3 Afspraken op papier blz. 85
Wit werken Zwart werken Iemand die belasting en sociale premies betaald over het loon. Iemand die géén belasting en sociale premies betaald over het loon. Voordeel: Nadeel: - Je hebt rechten als werknemer - Je hebt geen rechten als werknemer - Je krijgt een uitkering bij ziekte, ongeval en/of ontslag - Je krijgt geen uitkering bij ziekte, ongeval en/of ontslag Nadeel: Voordeel: - Het nettoloon is lager door belastingen en premies - Het nettoloon is hoger

8 Medezeggenschapsraad
§6.5 Doe je mond open blz. 91 Ondernemingsraad Medezeggenschapsraad Inspraak- en medezeggenschaps-organisatie op school waarin het personeel en de ouders/leerlingen zitting in hebben. Inspraak- en medezeggenschaps-organisatie in een onderneming. Adviesrecht Instemmingsrecht Je mag alléén advies geven over belangrijke zaken. Je mag meebeslissen over bepaalde zaken.

9 Particuliere verzekering Collectieve verzekering
§6.6 Verzekeren blz. 91 Particuliere verzekering Collectieve verzekering Beslis je zelf of je de verzekering afsluit & voor welk bedrag. Je moet verplicht meedoen van de overheid en er is ook vastgelegd welke uitkering of vergoeding je krijgt. Brandverzekering Fietsverzekering Ongevallenverzekering Diefstalverzekering Reisverzekering Inboedelverzekering Water en stroomschade WA-verzekering WIA - ZW WW - WWB Zvw - AKW AWBZ AOW ANW

10 - risicospreiding, je verzekert je voor het geval dat.
§6.6 Verzekeren blz. 91 Waarom verzekeren? - risicospreiding, je verzekert je voor het geval dat. 2 factoren die de hoogte van de premie bepalen: - De kans dat iets gebeurt Omvang van de schade (hoeveel de schade gaat kosten)

11 Kans dat het gebeurt x omvang van de schade
§6.6 Verzekeren blz. 91 Premie berekenen: Kans dat het gebeurt x omvang van de schade Aantal verzekerden óf Uit te keren bedrag Aantal verzekerden

12  Bereken de minimale premie.
§6.6 Verzekeren blz. 91 Premie berekenen: De kans dat je huis afbrandt in Zwijndrecht is 0,1%. De gemiddelde huizenprijs is € Er zijn brandverzekeringen afgesloten.  Bereken de minimale premie. 0,001 x 4.000= 4 huizen die afbranden per jaar 4 x € = € uit te keren bedrag = € 190,- premie per jaar.

13 € 190,- premie is de minimale premie.  Leg uit…
§6.6 Verzekeren blz. 91 Premie berekenen: € 190,- premie is de minimale premie.  Leg uit… De verzekeringsmaatschappij zal in de premie ook; bedrijfskosten - loonkosten - reclamekosten - afschrijvingen - administratiekosten enz  stukje winst doorberekenen.

14 Slechte risico’s bij verzekeringen
§6.6 Verzekeren blz. 91 Slechte risico’s bij verzekeringen Mensen die het meeste kans hebben gebruik te moeten maken van de verzekering. - huizen met rieten daken bij een brandverzekering - oudere mensen bij zorgverzekeraars

15 §6.6.2 Collectieve verzekeringen blz. 94
Soort verzekering: Afk. Betekenis: Ziektewet ZW Werkgever moet werknemer 2 jaar doorbetalen bij ziekte. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Werknemer die langdurig ziek is & na 2 jaar niet kan werken = arbeidsongeschikt. Werkloosheidswet WW Max. 3 jaar en 2 maanden bij werkloosheid. Zorgverzekeringswet ZVW Verzekering tegen kosten geneeskundige verzorging. Algemene wet bijzondere ziektekosten AW BZ Kosten langdurige verpleging Algemene Ouderdomswet AOW Mensen ouder dan 65 jaar hebben recht op een minimumpensioenvoorziening. Wet Werk en Bijstand WWB Bij geen inkomen of stoppen van andere uitkering kan je in aanmerking komen voor bijstand. Algemene Kinderbijslag Wet AKW Mensen met jonge kinderen krijgen een bedrag per kwartaal om tegemoet te komen in kosten voor de kinderen. Algemene Nabestaandenwet ANW Kinderen die ouder of mensen die partner verliezen door overlijden kunnen een uitkering krijgen.

16 §6.6.2 Collectieve verzekeringen blz. 95
WWB is géén echte verzekering… Voor de bijstand wordt geen premie betaald en een kenmerk van een verzekering is dat je premie betaald.

17 §6.7 Financiering van de sociale zekerheid blz. 95
Collectieve verzekeringen worden gefinancierd door Omslagstelsel óf Kapitaaldekkingsstelsel Het bedrag dat jaarlijks nodig is voor de uitkeringen wordt door de werkenden in datzelfde jaar betaald. waarbij elke werkende premies spaart voor zijn eigen uitkering. Voordeel: Voordeel: - Relatief eenvoudig te organiseren - Je weet zeker waar je aan toe bent, je maakt je eigen spaarpot. - Minder administratie dan kapitaaldekkingsstelsel Nadeel: - Als je geld niet goed is belegd, kan je opgebouwde spaarpot ineens kleiner is dan verwacht. Nadeel: - Het wordt moeilijker het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen als er heel veel uitkeringsgerechtigden zijn tegenover relatief weinig werkenden. - Soms onmogelijk om voldoende bij elkaar te sparen. (arbeidsongeschikt)

18 §6.7 Financiering van de sociale zekerheid blz. 96
Berekenen premie omslagstelsel: Bedrag dat jaarlijks nodig is voor de uitkeringen Aantal werkenden in dat jaar

19 Sociale uitkeringen zijn
§6.7.2 De grijze druk blz. 96 Sociale uitkeringen zijn Waardevast óf Welvaartsvast Uitkeringen stijgen evenveel met de gemiddelde stijging van de prijzen in een land. Uitkeringen stijgen met de gemiddelde inkomensstijging van een land. Prijsstijging / Inflatie Inkomensstijging


Download ppt "Hoofdstuk 6: Werk en uitkeringen"

Verwante presentaties


Ads door Google