De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs Zorg in en om de school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs Zorg in en om de school"— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs Zorg in en om de school
7 februari 2012

2 Samenstelling swv 28-02 Delft. Lansingerland.
Midden-Delfland. ( Den Hoorn, Schipluiden) Pijnacker- Nootdorp.

3 Samenstelling swv 28-02 21.000 – 22. 000 leerlingen. ( 4-12jr.)
Ongeveer leerlingen basisonderwijs. 379 leerlingen sbo ( peildatum 1 oktober 2010) 249 leerlingen speciaal onderwijs cluster 3 en 4 ( 1 oktober 2010) 160 “rugzakken” 84 scholen. (78 regulier; 2 sbo; 4 so.) 21 schoolbesturen. 4 gemeenten.

4 Twee processen Huidig samenwerkingsverband ( tot 1 -8-2013)
Nieuw samenwerkingsverband ( voorbereiding vanaf nu.)

5 Ondersteunings- profielen
visie Ondersteunings- profielen Scholen Basiszorg (plus) Arrangementen tussenvoorzieningen Theoretische verdeelmodellen

6 Traject 28-02 7 februari 2012. Besturen i.o.
Bespreking projectplan. 21 maart 2012 Studieconferentie directeuren/ bestuurders. Start met uitvoeren projectplan. Visie.

7 Projectorganisatie Bestuur i.o. ( 22 schoolbesturen.)
Bestuurlijke werkgroep ( 5 schoolbestuurders + 3 coördinatoren. Coördinatorgroep. Werkgroepen.

8 Projectplan (onder voorbehoud.)
Fase 1. Plan van aanpak februari 2012 Hoofdlijnennotitie april 2012 (concept) statuten etc juni 2012 Draaiboek september

9 Onderwijsinhoudelijk
Inventarisatie overeenkomsten en verschillen werkwijzen huidige verbanden. (8) Vaststellen definitie basisondersteuning en basiskwaliteit Ondersteuningsprofielen scholen. Toedeling extra ondersteuning.

10 Schoolondersteuningsprofiel
Basiszorg. Wat mogen ouders van iedere school in de regio verwachten? Expertise van de school. Basiszorg plus.

11 Basiszorg. Iedere school voldoet aan gestelde standaards en indicatoren. Standaards zorgplicht. Indicatoren onderwijsinspectie. Referentiekader. * Afspraken binnen samenwerkingsverband tussen besturen en/of gemeenten.

12 1. Inleiding 2. Algemene gegevens – Contactgegevens – Onderwijsvisie / schoolconcept – Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren 3. Basiszorg – Preventieve en lichte curatieve interventies – Standaarden kwaliteit van het onderwijs en onderwijszorgstructuur – Standaarden handelingsgericht werken 4. Extra zorg: Onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – Deskundigheid – Voorzieningen – Aandacht en tijd – Gebouw – Samenwerking met partners 5. Grenzen aan het onderwijs 6. Conclusie en ambities

13 Referentiekader Uitvoeren dyslexieprotocol. ( goed leesonderwijs.)
Onderwijsprogramma’s op drie niveaus. Orthopedagogische programma’s op terrein van sociale veiligheid en voorkomen gedragsproblemen. Vroegtijdige signalering. Lichte curatieve zorg ism ketenpartners. Fysieke toegankelijkheid.

14 Basiszorg Samenvattend verstaan we onder basiszorg de door het samenwerkingsverband afgesproken preventieve en licht curatieve interventies die:  binnen de onderwijszorgstructuur van de school  onder regie en verantwoordelijkheid van de school  waar nodig met inzet van expertise van andere scholen  soms met inzet van ketenpartners  zonder indicatiestelling  op het overeengekomen kwaliteitsniveau planmatig worden uitgevoerd.

15 Lichte ondersteuning. Expertise naar de scholen. ( ambulante begeleiding.) Thuisnabij onderwijs. Arrangementen. ( sbo-achtig/ special needs) Tijdelijk/structureel. Vraagggericht. Terugplaatsing blijft voorop staan. Relatie leerlingvervoer

16 Zware ondersteuning Leerlinggebonden financiering bij samenwerkingsverband. So- scholen met locaties in de regio maken deel uit van swv. Verdwijnen indicaties en organen voor sbo en so. Van indiceren naar arrangeren.

17

18 On dersteuning in en om de school.
JMW verbinding tussen school en CJG. Integrale benadering zorg en onderwijs. Bovenschools Zorgadviesteam ( ZAT) per gemeente? Steunpunt jeugd.

19 Ondersteuningsplan Op overeenstemming gericht overleg m.b.t. het ondersteuningsplan. Samenhangend geheel van voorzieningen. Procedure en criteria over de verdeling en toewijzing van de middelen. Procedure en criteria voor plaatsing lichte zorg ( o.a. sbo-achtig) Procedure en criteria voor plaatsing zware zorg. (speciaal onderwijs.)

20 Ondersteuningsplan Procedure en beleid m.b.t. terugplaatsing in regulier onderwijs. Beoogde en bereikte resultaten. Communicatie met ouders.

21 Traject 29 november 2011 duidelijkheid over samenstelling swv. Wetsvoorstellen passend onderwijs naar Tweede kamer. 1 augustus Inwerking treden wet. 1 november Bestuurlijke inrichting swv gereed. 1 maart Bovenschools ondersteuningsplan. 1 augustus Invoering zorgplicht.

22 Pauze

23 Ondersteuningsprofiel
Uitvoeren dyslexieprotocol Onderwijsprogramma’s Op drie niveaus Orthopedagogische Programma’s Vroegtijdige signalering Lichte curatieve zorg Fysieke toegankelijkheid Toezichtskader inspectie Standaarden Handelingsgericht werken . basis Reactie 1 reactie 2 Reactie 3

24 Plus Deskundig heid Gebouw Aandacht en tijd Voorzieningen
Reactie Reactie 2 Reactie 3 Deskundig heid Gebouw Aandacht en tijd Voorzieningen Samenwer- king partners


Download ppt "Passend Onderwijs Zorg in en om de school"

Verwante presentaties


Ads door Google