De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender."— Transcript van de presentatie:

1 Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie
Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep 3 3 rapporten per jaar (communicatie over voortgang voor ouders en kinderen) Nederlands Intelligentie Onderzoek (NIO) in mei/juni groep 7 School Vragen Lijst (SVL) in oktober groep 8 * Rapportage Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs (PRIVO) Uitstroom VO en verwachting Communicatie school/ouders v.v.. Uw rol bij signalering, diagnose en behandeling. De veilige school: het belang van betrokkenheid en welbevinden.

2 Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender in de schoolgids
Opzet volgens de SVL van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) Kleuters: observeren en noteren op observatielijsten en taal en rekenen Groep 3: leeskaarten volgens de methode / viseon/ spelling / rekenen / AVI-technisch lezen / begrijpend lezen Groep 4: AVI / DMT / tempotoets rekenen / viseon / begrijpend lezen / spelling / rekenen Groep 5: DMT / AVI / viseon / begrijpend lezen / spelling / rekenen Groep 6: DMT / AVI / viseon / begrijpend lezen / spelling / rekenen Groep 7: DMT / AVI / viseon / begrijpend lezen / spelling / rekenen (NIO) Groep 8: DMT / AVI / viseon / begrijpend lezen / spelling / rekenen (Schoolvragenlijst en overdracht PRIVO)

3 Advisering kleuters naar groep 3
We gaan in principe uit van minstens 20 maanden kleuteronderwijs om goed voorbereid naar groep 3 te kunnen. De kinderen komen op hun verjaardag binnen: de periode tot het nieuwe schooljaar is in principe extra onderwijstijd. Sommige kinderen kunnen met wat minder onderwijstijd toe, dan het principe van 20 maanden. Of dit ook écht kan, wordt afgesproken in goed overleg tussen ouders, leerkracht en Interne Begeleider. In het eerste hele leerjaar is het kind jongste kleuter en zit in groep 1. In het tweede hele leerjaar is het kind oudste kleuter en zit in groep 2. Het is mogelijk om voor een verlengd kleuterjaar te kiezen op basis van cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit wordt met de ouders/verzorgers besproken. Bij de beslissing of een kind naar groep 3 kan, geeft de wens van de ouders de doorslag. Deze wens wordt als een schriftelijk afspraak vastgelegd en getekend.

4 3 rapporten per leerjaar (communicatie over voortgang voor ouders en kinderen)
Locatie *Busken Huet: Gedragsrapport groepen 1 t/m 8 in oktober. Alle ouders worden verwacht. Gedragsrapport groepen 4 t/m 8 Ouders verschijnen op vrijwillige basis of op uitnodiging. Uitdraai van de Citoresultaten en resultatenrapport 14 februari Eindrapport op dinsdag 15 juli. *Toverberg: Resultaten rapport op vrijdag 22 november. Resultaten rapport op vrijdag 21 maart

5 Wat verwachten wij van elkaar
De rol voor de leerkracht én de rol van de ouders/verzorgers. Het rapport mag geen verrassing zijn. Bij achterblijvende verwachtingen heeft de leerkracht de ouders/verzorgers tijdig geinformeerd en actie voorgesteld en de interne begeleider gesproken. Signaleringsplicht ook voor de ouders/verzorgers zodat een tijdige diagnose en aanpassing van het programma op groepsniveau mogelijk is. Het rapport dient ook als opbouwende informatie voor de leerling over de prestaties. Het rapport kan op het werk- of handelingsniveau van de leerling zijn opgemaakt. Betrokkenheid en welbevinden komen in het rapport en de bespreking daarvan tot uiting

6 SchoolVragenLijst In groep 8 in oktober
Vraagt naar de mening van de kinderen over: werkhouding en motivatie; relatie met de leerkracht; relatie met medeleerlingen; hun ‘aspiratieniveau’: wat willen ze worden; hun welbevinden; de mate van ‘sociaal gewenst’ antwoorden. Vraagt naar de mening van de ouders/verzorgers over de verwachting die zij van hun kind hebben Gebruikt bij de voorbereiding op de advisering VO

7 Nederlands Intelligentie Onderzoek (NIO)
Mei/juni groep 7 Intelligentieonderzoek Aanvullend op gegevens van rapportgegevens van voorgaande jaren gegevens CITO-leerlingvolgsysteem gegevens Entreetoetsen van voorgaande jaren Samen met de SVL (groep 8) hulpmiddel om het schooladvies V.O. te formuleren Vastlegging van het advies in een onderwijskundig rapport volgens PRIVO

8 Overgang van Primair onderwijs naar Voortgezet onderwijs volgens PRIVO
Privo is een afspraak tussen Zoetermeerse besturen voor Bao en VO Centraal in de nieuwe afspraken staat: het V.O. beslist over de toelating van een leerling op basis van het advies van de basisschool dat is weergegeven in een onderwijskundig rapport gemaakt door de basisschool; de basisschool baseert haar advies op de verzamelde gegevens in het eigen leerlingvolgsysteem; de uitslag van een eventuele eindtoets (b.v. de CITO-eindtoets) speelt daarbij geen rol meer en wordt daarom niet afgenomen tot deze verplicht gaat worden.

9 De procedure in groep 8 op hoofdlijnen
Interne overdracht groep 7 naar 8 in juni leerjaar groep 7 Ouders krijgen eind groep 7 een ‘voorlopig advies’ op schrift thuis. In de maanden januari/februari bespreekt de basisschool het onderwijskundig rapport met de ouders/verzorgers van de leerling. Er wordt dan een definitief schooladvies gegeven. Het onderwijskundig rapport krijgt u van ons mee. Vóór 1 maart melden de ouders/verzorgers hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. Vanuit de basisschool krijgt u een formulier met een code, die u overhandigt aan de ontvangende (VO)school. Met deze code roept de nieuwe school het onderwijskundig rapport van uw kind op. Indien het advies daartoe aanleiding geeft zal de school voor voortgezet onderwijs in de eerste helft van maart bij de basisscholen aangeven over welke leerlingen nader overleg noodzakelijk is. In dat gesprek kan de basisschool nadere informatie aandragen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de uitslag van een eindtoets of andere recent gemaakte toetsen. Vóór 1 april ontvangen de ouders/verzorgers bericht van het voortgezet onderwijs over de toelating.

10 De zorgstructuur Zorg op groepsniveau Zorg op schoolniveau
Zorg op bovenschoolsniveau

11 Zorg op groepsniveau Extra begeleiding door de groepsleerkracht
Groepsplannen als uitgangspunt Na overleg met de Interne begeleider Na overleg met de ouders/verzorgers

12 Zorg op schoolniveau Overleg in het zorgteam = directie en IB-ers
Ondersteuning door de interne begeleider na overleg met de ouders/verzorgers. Opstellen en uitvoeren van een eventueel individueel handelingsplan na toestemming van de ouders/verzorgers Onderzoek of observaties door externe deskundigen na toestemming van ouders/verzorgers Mogelijk interne aanpassing van de werkwijze of verwijzing naar een andere basisschool of voorziening

13 Bovenschoolse zorg Verwijzing na toestemming ouders.
Beoordeling of advisering door de Permanente Commissie Leerlingzorg of plaatsing op een speciale school noodzakelijk is. Ouders verzoeken om een PCL-beschikking. Negatieve beschikking: ouders kunnen in beroep. Positieve beschikking: het kind is toelaatbaar: ouders melden aan op de speciale school. Op basis van resultaten kan terugplaatsing naar de gewone basisschool plaats vinden, na toestemming ouders.

14 Uitstroom naar het VO Busken Huethove Theoretische opleiding = 58% Beroepsgerichte opleiding = 42% VWO 9% HAVO 20% TL 29% Beroepsgericht 40% Praktijk 2% Totaal 100 % Toverberg theoretische opleiding = 71% Beroepsgerichte opleiding = 29% VWO 16% HAVO 26% TL 29% Beroepsgericht 24% Praktijk 5% Totaal 100 % Schrijverke totaal theoretische opleiding = 62,8% Beroepsgerichte opleiding = 37,2%

15 Communicatie school-ouders
School: rapporten , toetsgegevens, tafeltjesavonden, informatieavonden, digitale nieuwsbrieven; gewone brieven, schoolgids, website, gerichte uitnodigingen voor gesprekken. Nieuwe pilot Toverberg met (in de nabije toekomst) digitale communicatie. Ouders: reageren op uitnodigingen van school, inlopen en bijzonderheden van thuis vertellen; vragen om een gesprek wanneer dingen niet helder zijn. Waar nodig doorvragen bij de IB en directie.

16 Veilige school Wederzijdse betrokkenheid gericht op welbevinden.
Duidelijke gedragsregels voor de kinderen. Goede controle op aanwezigheid van de kinderen. Goede registratie van aanwezigheid van de kinderen. U wordt gebeld bij twijfel: geef contactadressen door! We hanteren een ongevallenregister. Observatiecamera’s in de gemeenschappelijke ruimten op de Busken Huethove. Goed overleg met wijkbeheer en wijkpolitie.


Download ppt "Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender."

Verwante presentaties


Ads door Google