De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de Slag VSO en UWV Werkbedrijf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de Slag VSO en UWV Werkbedrijf"— Transcript van de presentatie:

1

2 Aan de Slag VSO en UWV Werkbedrijf
Gezamenlijk de leerling perspectief bieden Erik Voerman en Tonny Lips ,Arnold Tichelaar,UWV en Freerk Steendam WEC raad 2

3 Agenda In deze workshop gaan we in op:
Passende kwalificaties, uitstroomprofiel arbeid: taak van de school Nieuwe Wajong en kaders UWV werkbedrijf De samenwerking in de regio. 3

4 Wet kwaliteit VSO Kernthema’s huidig beleid OCW:
opbrengstgericht werken, verbetering resultaten, accent op rekenen en taal naadloze aansluiting primair, secundair en tertiair onderwijs, doorlopende leerlijnen verbetering aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, maatschappelijke participatie Kernthema’s huidig beleid OCW: opbrengstgericht werken, verbetering resultaten, accent op rekenen en taal, naadloze aansluiting primair, secundair en tertiair onderwijs, doorlopende leerlijnen invoeren kerndoelen SO en ontwikkelen VSO; referentie NL en rekenen SO (m.u.v. zml/mg) invoeren ontwikkelingsperspectief incl. pdac. Jaarlijks vaststellen (inschatting ontwikkelingsmogelijkheid en verwacht uitstroomniveau) vaststellen 3 uitstroomprofielen VSO: passende kwalificaties 4

5 Uitstroomprofiel Arbeid
Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht Begeleiden leerlingen naar een functie op de arbeidsmarkt, gericht op optimaal en zo zelfstandig mogelijk participeren, landelijk VSO diploma, aanvullend portfolio, doorlopende leerlijn, referentieniveaus rekenen en taal plafond MBO niveau 1, branche erkenning aansluiten bij wat al in de praktijk (incl. Pro) gebeurt, wonen, werken en vrije tijd, uitstroom met baan is graadmeter voor succes Kerndoelen: gericht op praktische toepassing bij w, w, vt: voorbereiding op arbeid, NL, rekenen, oriëntatie op wonen, burgerschap, sport en bewegen, vrijetijdsbesteding. Onderwijsprogramma kan naar eigen inzicht geordend worden, verplichte stages (4 dagen max.), vanaf 14 jaar, 7 uur per dag, in en extern, kwaliteitseisen aan VSO stage bedrijf, landelijk herkenbaar (transitie-)document: perspectief bepalen inzet jobcoaches, jobcomposing/carving Overleg met UWV, werkgevers voor aansluiting. 5

6 Overleg met UWV en werkgevers voor aansluiting
Hoe doe je dat? 6

7 Nieuwe Wajong op hoofdlijnen
Elke jongere die kan, gaat naar school of werkt, dit geldt ook voor de jonggehandicapte Beoordeling gericht op mogelijkheden Rekening houden met ‘ontwikkeling’, uitstel ‘definitief’ oordeel (27 jaar) Aparte regeling voor zij die kunnen werken Centrale rol voor maatgevend ‘participatieplan’ Maatwerk als uitgangspunt Inspraak cliënt bij opstellen participatieplan Meewerken voorwaarde voor uitkering Meer ruimte voor actieve begeleiding Langdurige ondersteuning, 9 jaar, om blijvende arbeidsparticipatie te waarborgen Voorstel: maak van ‘maatgevend’ richtinggevend. Dit dekt nl veel meer de lading.

8 Aanpak nieuwe Wajong NIET Aanpassen toelatingscriteria
Strenger beoordelen WEL Je krijgt alleen Wajong als je iets niet kan Onderscheid iets versus niets kunnen Zij die niets kunnen krijgen uitkering Eisen stellen aan zij die iets kunnen Jongere op alle mogelijke manieren ondersteunen Doelgroep is ongewijzigd Om duidelijk te maken dat het onderscheid tussen niets en wel iets kunnen doen aangaande werken, is het hier wat eenvoudig en wellicht cryptisch genoteerd. Uitleg erbij geven. Iets heeft hier te maken met kunnen werken. Niets is echt niets! Dit onderscheid in de nieuwe Wajong is fundamenteel.

9 Werkregeling jonggehandicapten algemeen
Ondersteuning, begeleiding en regie Maatwerk als uitgangspunt Leer- of werkaanbod. Vastlegging in een individueel participatieplan wat aansluit op uitstroomprofiel school Verplichting tot meewerken anders geen inkomensondersteuning Werken loont: inkomensstijging bij meer werken Actieve regionale werkgeversbenadering en matching van vraag en aanbod 9

10 Studeren en werkregeling
Wajonger die studeert ontvangt naast studiefinanciering 25% wml uitkering Daarnaast inkomsten tot 25% wml vrij gelaten Daar boven volledig korten

11 Participatieplan Individueel participatieplan wordt samen met cliënt opgesteld na toekenning arbeidsondersteuning Ingrediënten: Wat zijn de arbeidsmogelijkheden in relatie tot beperkingen? Welke arbeid is nu of in de toekomst mogelijk? Langs welke weg is die gewenste arbeid te bereiken? Welke ondersteuning is hierbij nodig? Is eerst scholing of een andere interventie noodzakelijk? Is stage of een participatieplaats eerst aan de orde? Rechten en plichten Afspraken en gevolgen van het niet nakomen ervan Voorwaarden voor recht op inkomensondersteuning Cliënt én UWV houden zich aan de gemaakte afspraken Het gaat er dus om dat wordt benadrukt dat het participatieplan er is voor iedereen waarvan niet is geconstateerd dat hij of zij nooit iets in loonvormende arbeid zal kunnen doen. Zowel een actuele kleine omvang aan arbeidspotentieel en een pas op langere termijn mogelijke arbeidspotentieel moeten toch ook “gevangen” worden in het participatieplan. Het participatieplan met andere woorden wordt opgesteld voor iedereen die nu of in de toekomst loonvormende arbeid kan verrichten, in kleine en grotere omvang.

12 Werkaanbod UWV kan een verplichtend passend werkaanbod doen, bij reguliere werkgever met een arbeidsovereenkomst, eventueel met inzet instrumenten Verplichtend werkaanbod als traject niet het gewenste resultaat laat zien Of als cliënt wel kan maar niet wil werken Bij weigering van werkaanbod vervalt het recht op inkomensondersteuning, waarbij Toetsing op toerekeningsvatbaarheid

13 Instrumenten arbeidsondersteuning (zie marix convenant UWV WEC raad)
Re-integratietraject of individuele re-integratie overeenkomst IRO Scholing Participatieplaatsen wet STAP Loonkosten subsidie LKS Premiekorting No-riskpolis Loondispensatie Loonsuppletie of inkomenssuppletie Arbeidsplaats- of vervoersvoorzieningen Voorzieningen zelfstandige Jobcoaching Proefplaatsing

14 Overgang school naar werk via netwerk
Jongeren met de juiste zorg en begeleiding via arbeidsmarktgericht onderwijs naar duurzaam werk leiden Naadloze aansluiting van school direct naar werk, staat hierbij voorop Netwerk rond scholen met focus op arbeidstoeleiding UWV VSO, Praktijkonderwijs Ondersteuning (zorg), MEE Netwerken aansluiten op faciliteiten WERKbedrijf: Regionale werkgeverscontacten Vacatures Matching vraag en aanbod

15 Werkgeversservicepunt Wajong “Altijd duidelijkheid en een stap verder geholpen”
Aanspreekpunt voor werkgevers en scholen in de regio Dienstverlening: Matching vacatures werkgevers op kandidaat Wajongers Het afhandelen van aanvragen voorzieningen en regelingen Wajong Bedrijfs Advies Administratieve lastenverlichting Ziekmeldingen en herstelmeldingen Beantwoorden van vragen over Ziektewet en no-risk polis Het verstrekken van informatie over hulpmiddelen en subsidies Competentie Test Center (CTC)


Download ppt "Aan de Slag VSO en UWV Werkbedrijf"

Verwante presentaties


Ads door Google