De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansluiting nazorg gevangeniswezen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansluiting nazorg gevangeniswezen"— Transcript van de presentatie:

1 Aansluiting nazorg gevangeniswezen
Garandeert de medewerker maatschappelijke dienstverlening nazorg? Of is er garantie tot aan de poort?

2 Wat is het plan? Hanteer de stift
Korte toelichting onderzoek ISt Inventarisatie nazorg Uitvoering nazorg Organisatorische randvoorwaarden Aanbevelingen ISt Hanteer de stift Wat is uw visie op de huidige stand van zaken in nazorg?

3 U weet het beter dan de RSJ en de ISt
Rood: Moeten mmd’ers prioriteiten stellen bij wie ze de screening afnemen en zo ja, welke prioriteiten? Groen: Hoe kan de betrouwbaarheid van de screeningsinformatie verbeteren? Blauw: Hoe kunnen nazorgtrajecten en reïntegratieprogramma’s meer op elkaar aansluiten? Zwart: Hoe kan de aansluiting met gemeentes verder verbeteren? Voor iedereen: Welke verbeterpunten zouden volgens u onder de aandacht moeten komen?

4 1. Inventarisatie nazorg
Screening Niet tijdig Registratie tijdigheid niet betrouwbaar Prioriteit Informatie verzamelen Niet gestandaardiseerd Geen afspraken over informatieverstrekking tussen afdelingen Onvoldoende geverifieerd Knelpunten informatieverstrekking Geen gemeenschappelijke sociale kaart Onduidelijkheid over gebruik toestemmingverklaring

5 1. Inventarisatie nazorg
Inhoud Basisdocument Beschrijving wie welke acties uit moet voeren globaal Geen bronvermeldingen in basisdocument Grote verschillen tussen inrichtingen en tussen mmd’ers Weinig sturing en bewaking op kwaliteit van de informatie

6 2. Uitvoering nazorg Acties ondernemen op de 4 leefgebieden
Identiteitbewijs Inkomen Stopzetten en hervatten uitkeringen, abonnementen etc. Schulden inventariseren Schulden afbetalen Huisvesting Zorg

7 Overdracht voor einde detentie aan gemeente:
2. Uitvoering nazorg Acties monitoren: Afstemming met gemeenten/ andere organisaties Registratie in Informatiesystemen Overdracht naar andere inrichtingen Gedetineerden Overdracht voor einde detentie aan gemeente: Planning Prioriteit Inhoud van het overdrachtsdocument Gemeentes zonder contactpersoon of Dpan

8 3. Organisatorische randvoorwaarden
Instructies Niet toereikend Samenwerking en communicatie Onduidelijke taakverdelingen Personeelsinzet Kwantitatief en kwalitatief Faciliteiten Informatie systemen, netwerkadviseurs Prestatie indicatoren Scoren niet al het werk

9 4. Aanbevelingen Aanscherpen functieprofiel
Verbeteren betrouwbaarheid van gegevens Werkwijze en werkafspraken over nazorg scherper vastleggen Hiermee duidelijkheid verschaffen rondom taakverdelingen tussen MMD en andere disciplines en tussen het MMD en de gemeenten. Investeer blijvend in de samenwerking met ketenpartners en andere organisaties Zorg dat overdracht tussen inrichtingen altijd kan plaatsvinden

10 4. Aanbevelingen Themaonderzoek Informatieoverdracht in de executieketen Aan DJI en reclassering Ontwikkel met ketenpartners een visie over informatie-uitwisseling. Let op continuïteit in zorg en effectieve (keten)samenwerking Ontwikkel hierbij een gemeenschappelijke visie op de beperkingen door beroepsgeheim en privacy van de cliënt Aan DJI Verbeter rapportage en registratie, informatiesystemen die uitwisseling informatie laten zien en resultaat ingezette acties


Download ppt "Aansluiting nazorg gevangeniswezen"

Verwante presentaties


Ads door Google