De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Economische Zaken Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat WimDreesstichting 23 november 2007 Pieter Boot Directie Energie en Duurzaamheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Economische Zaken Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat WimDreesstichting 23 november 2007 Pieter Boot Directie Energie en Duurzaamheid."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Economische Zaken Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat WimDreesstichting 23 november 2007 Pieter Boot Directie Energie en Duurzaamheid

2 Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1 Waarom Schoon en Zuinig? 2Welke doelen? 3Hoe groot is de trendbreuk? 4Hoofdlijnen gevolgde proces 5Aanpak in hoofdlijnen 6Hoofdpunten per sector 7De doelen komen in zicht! 8Waarom deze aanpak? 9Welke vragen?

3 Ministerie van Economische Zaken Waarom Schoon en Zuinig Klimaat probleem vereist internationale oplossing EU-doelen: - als mondiaal akkoord dan: 30% CO2 reductie in 2020 t.o.v 1990 - Unilateraal: 20% CO2 reductie Nederland alleen geloofwaardig als het zelf ook ambitieuze doelen stelt

4 Ministerie van Economische Zaken Welke doelen Coalitie akkoord NL één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa in 2020 energiebesparing van 1% naar 2% per jaar aandeel duurzame energie van 2,5% nu naar 20% in 2020 reductie emissie broeikasgassen met 30% (2020 ten opzichte van 1990) kostenefficiënte maatregelen innovatie (introductie en opschaling schone technologieën)

5 Ministerie van Economische Zaken Een wind van duurzaamheid

6 Ministerie van Economische Zaken 30% reductie van broeikasgassen: trendbreuk Einde Kyoto-protocol

7 Ministerie van Economische Zaken Hoofdlijnen gevolgde proces l Planbureaus: pakket doorgerekend  Flexibele doelen versus vaste doelen: 4 tot 8 mrd euro l Sectorale gesprekken en plannen  Green for Sure  “Meer met Minder”  Energieagenda  Nederland Gidsland l Duurzaamheidsakkoord en bestuursakkoord gesloten

8 Ministerie van Economische Zaken Aanpak in hoofdlijnen l  Gefaseerde aanpak:  1. Nu meters maken: Vb.: Isolatie woningen; zuinige apparaten; tenders voor wind; fiscale vergroening.  2. Meters voorbereiden (belemmeringen verwijderen) Vb.: Concessiestelsel openbaar vervoer; CCS; wind op zee  3. Vergaande innovaties: Vb: energieopslag (Noordzee; kolenmijnen in Limburg); Zero Emission Power Plants; Smart Grids. l  Sectorale aanpak l  Vijf soorten instrumenten: Marktprikkels, normering, innovatie, subsidie, internationale diplomatie

9 Ministerie van Economische Zaken Waar staan we in 2020?

10 Ministerie van Economische Zaken De doelen komen in zicht! Bij stevig Europees beleid volgens ECN/MNP: l 2,0-2,3 % energiebesparing per jaar l 15-17 % duurzame energie in 2020 l 22-27 % emissiereductie (saldo van reducties in NL en aankoop in buitenland) in 2020 Met effect van innovatie en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten komt de -30% in beeld Bij de herijking in 2010 hebben we meer inzicht in Europees beleid en wordt het werkprogramma aangescherpt indien nodig.

11 Ministerie van Economische Zaken Welke vragen (1) l Spanning tussen: l Afhankelijkheid Europa (CO2-prijs) en nationale doelen.  40% reducties bepaald door ETS l Afhankelijkheid Europa bronbeleid (normering) en nationale doelen.  80 gr CO2 / km voor auto’s realistisch? l Taakstellende doelen en politiek draagvlak voor acties.  level-playing field bedrijven; veilen emissierechten; exposed sectoren, mondiale concurrentie  Fiscale vergroening (lastenverschuiving voor deelsectoren)

12 Ministerie van Economische Zaken Welke vragen (2) l Spanning tussen: l Concrete doelen en onzekerheid over 2020  De belofte van innovatie en nieuwe instrumenten  Voorbeeld: wanneer CCS stand der techniek; wind op zee en Ruimtelijke Ordening

13 Ministerie van Economische Zaken Welke vragen (3) l Governance: l Hoe organiseer je bindende afspraken met zeer diverse sectoren?  Convenanten, regelgeving l Generiek beleid of wil overheid kiezen:  gastechnologie; biotechnologie (cluster wageningen en energie); NL proeftuin voor duurzame mobiliteit?

14 Ministerie van Economische Zaken Financiële consequenties S&Z l Totale kosten duurzaamheidsbeleid worden gedragen door markt en overheid Bijdrage overheid: l Bestaande kasmiddelen bedragen ongeveer 1,4 mld. per jaar. l Daarvan grofweg: - duurzame energie 60% - energiebesparing 15% - innovatie 10% - klimaatinstrumenten 15%

15 Ministerie van Economische Zaken Intensivering l Voor S&Z oplopend bedrag beschikbaar tot 500 mln. structureel per jaar in 2011 l Verdeling: - duurzame energie 40-45%, - energiebesparing 25-30%, - innovatie 25% l In de praktijk betekent dit dat de financiële overheidsbijdrage aan besparings- en innovatiebeleid grofweg zal verdubbelen.

16 Ministerie van Economische Zaken Duurzame energie l Doelstelling duurzame energie 2020 vraagt om forse groei maatschappelijke kosten naar rond de 3 mrd per jaar in 2020 l De verdeling van deze kosten over markt en overheid is een politieke keuze: overheid financiert onrendabele top l Tot 2011 is ongeveer 1 mrd aan kasuitgaven gereserveerd voor duurzame energie l Dit kabinet kiest voor een financiële dekking van de SDE uit begrotingsgelden. De vrijval van MEP-middelen zal tevens beschikbaar komen om de SDE te voeden l De financieringsvraag voor verdere groei na 2012 zal bij de herijking in 2010 aan de orde komen


Download ppt "Ministerie van Economische Zaken Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat WimDreesstichting 23 november 2007 Pieter Boot Directie Energie en Duurzaamheid."

Verwante presentaties


Ads door Google