De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussen Pasen en Hemelvaart 40 + 10 dagen verwerken...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussen Pasen en Hemelvaart 40 + 10 dagen verwerken..."— Transcript van de presentatie:

1 Tussen Pasen en Hemelvaart 40 + 10 dagen verwerken...

2

3 Bijzondere tijd … Efeze 4:8 Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. Math. 27:51-52 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. Efeze 4:8 Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. Math. 27:51-52 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen.

4

5

6

7 Maria van Magdala Joh.20:16-17 Jezus zei tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Jezus zei tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Marcus 16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had. Joh.20:16-17 Jezus zei tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Jezus zei tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Marcus 16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.

8 Thomas (Dydimus; twee-ling) Joh.11:6-9 & 16 Toen Hij dan hoorde, dat Lazarus ziek was, bleef Hij daarop nog twee dagen ter plaatse, waar Hij was; daarna echter zei Hij tot zijn discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat U opnieuw daarheen? Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag? Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot zijn medediscipelen: Laten wij ook gaan om met Hem te sterven. Joh.11:6-9 & 16 Toen Hij dan hoorde, dat Lazarus ziek was, bleef Hij daarop nog twee dagen ter plaatse, waar Hij was; daarna echter zei Hij tot zijn discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat U opnieuw daarheen? Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag? Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot zijn medediscipelen: Laten wij ook gaan om met Hem te sterven.

9 Thomas (Dydimus; twee-ling) Joh. 14:4-6 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Thomas zei tot Hem: Here, wij weten niet, waar U heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh. 14:4-6 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Thomas zei tot Hem: Here, wij weten niet, waar U heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

10

11

12 Thomas (Dydimus; twee-ling) Joh. 20:24-25 En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zei tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. Joh. 20:24-25 En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zei tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.

13 Er moet gepraat worden … Joh.20:26-29 En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u! Daarna zei Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heer en mijn God! Jezus zei tot hem: Omdat u Mij gezien hebt, hebt u geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Joh.20:26-29 En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u! Daarna zei Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heer en mijn God! Jezus zei tot hem: Omdat u Mij gezien hebt, hebt u geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.

14 Emmaus gangers Lukas 24:13-17 Twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp …genaamd Emmaus, en zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij Hem niet herkenden. Hij zei tot hen: Wat zijn dit voor gesprekken, die u al wandelende met elkander voert? Lukas 24:13-17 Twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp …genaamd Emmaus, en zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij Hem niet herkenden. Hij zei tot hen: Wat zijn dit voor gesprekken, die u al wandelende met elkander voert?

15

16

17

18 Emmaus gangers Lukas 24:24-31 En Hij zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet alles gelooft wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had… …En het geschiedde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden. Lukas 24:24-31 En Hij zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet alles gelooft wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had… …En het geschiedde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden.

19 Petrus Joh.13:37-38 Petrus zei tot Hem: Heer, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U inzetten! Jezus antwoordde: Uw leven zult u voor Mij inzetten?Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer u Mij driemaal verloochend hebt. Joh.13:37-38 Petrus zei tot Hem: Heer, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U inzetten! Jezus antwoordde: Uw leven zult u voor Mij inzetten?Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de haan zal niet kraaien, eer u Mij driemaal verloochend hebt.

20 De haan (Joh.18:17 & 25-27) 1x De slavin dan, die portierster was, zei tot Petrus: U behoort toch ook niet tot de discipelen van deze man? Hij zei: Ik niet! 2x En Simon Petrus stond zich te warmen. Zij zeiden dan tot hem: U behoort toch ook niet tot zijn discipelen? Hij ontkende het en zei: Ik niet! 3x Een slaaf van de hogepriester, een verwant van hem, wiens oor Petrus had afgeslagen, zei: Zag ik u niet in de hof met Hem?Petrus dan ontkende het wederom en terstond kraaide een haan. 1x De slavin dan, die portierster was, zei tot Petrus: U behoort toch ook niet tot de discipelen van deze man? Hij zei: Ik niet! 2x En Simon Petrus stond zich te warmen. Zij zeiden dan tot hem: U behoort toch ook niet tot zijn discipelen? Hij ontkende het en zei: Ik niet! 3x Een slaaf van de hogepriester, een verwant van hem, wiens oor Petrus had afgeslagen, zei: Zag ik u niet in de hof met Hem?Petrus dan ontkende het wederom en terstond kraaide een haan.

21

22 Vrede zij u... Joh.20:19-21 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen: Vrede zij u! En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen waren blij, toen zij de Heer zagen. Jezus zei nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Joh.20:19-21 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen: Vrede zij u! En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen waren blij, toen zij de Heer zagen. Jezus zei nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

23

24 Confrontatie Joh.21:15-17 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Joh.21:15-17 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.

25 Niet boos... ? Rom.3:22-26 (NBV) God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Rom.3:22-26 (NBV) God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft.

26 Lessen tussen pasen en hemelvaart Thomas – GELOOF Wil je verder met zo’n cynische houding? Wil je verder met zo’n cynische houding? Waar komt de angst vandaan? Waar komt de angst vandaan? Emmaus gangers – HOOP Kun je nog zien wat er is gebeurd? Kun je nog zien wat er is gebeurd? Wat is er nodig wil het tot je doordringen? Wat is er nodig wil het tot je doordringen? Petrus – LIEFDE Vergeving, na alles wat er is gebeurd? Vergeving, na alles wat er is gebeurd? Durf je verder in de relatie? Durf je verder in de relatie? Thomas – GELOOF Wil je verder met zo’n cynische houding? Wil je verder met zo’n cynische houding? Waar komt de angst vandaan? Waar komt de angst vandaan? Emmaus gangers – HOOP Kun je nog zien wat er is gebeurd? Kun je nog zien wat er is gebeurd? Wat is er nodig wil het tot je doordringen? Wat is er nodig wil het tot je doordringen? Petrus – LIEFDE Vergeving, na alles wat er is gebeurd? Vergeving, na alles wat er is gebeurd? Durf je verder in de relatie? Durf je verder in de relatie?

27


Download ppt "Tussen Pasen en Hemelvaart 40 + 10 dagen verwerken..."

Verwante presentaties


Ads door Google