De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Matteüs 25 1-13 1. DAN 1 DAN zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met... 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Matteüs 25 1-13 1. DAN 1 DAN zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met... 2."— Transcript van de presentatie:

1 Matteüs 25 1-13 1

2 DAN 1 DAN zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met... 2

3 1 DAN zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met... wat is het teken van uw komstvan de voleinding van de aioon 3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de aioon? Matteüs 24 3

4 1... tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 4

5 dochters van Sion koning Salomo 11 Gaat uit, dochters van Sion, aanschouwt koning Salomo, met de kroon, waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft, op de dag van de vreugde zijns harten. Hooglied 3 5

6 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. voorzichtig 16... weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Matteüs 10 6

7 3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4 doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119 7

8 3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4 doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. 19 En wij achten het profetische woord [daarom] des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt... 2Petrus 1 8

9 5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. 3 Terwijl zij zeggen: het is [alles] vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 1Thessalonika 5 9

10 6 En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! 15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen... Matteüs 24 10

11 6 En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. Openbaring 12 11

12 12

13 13

14 7 Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. 8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 14

15 9 Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. 17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, 18 kere niet terug om zijn kleed mede te neme. 19 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Matteüs 24 15

16 gingen met hem de bruiloftszaal binnen 10 Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen... 16

17 5 Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, (...) wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet, voordat het haar behaagt. uit de woestijn 6 Wat trekt daar op uit de woestijn, als zuilen van rook (...)? Salomo 7 Zie, dat is Salomo's draagstoel, omringd door zestig helden... Hooglied 3 17

18 18

19 10... en de deur werd gesloten. 11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. 19

20 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Matteüs 24 20

21 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur. 1 En op de derde dag was er een bruiloft... Johannes 1 21


Download ppt "Matteüs 25 1-13 1. DAN 1 DAN zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met... 2."

Verwante presentaties


Ads door Google