De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoeringsorganisatie(s)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoeringsorganisatie(s)"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de bekostiging van het hoger onderwijs: de student in de keten

2 Uitvoeringsorganisatie(s)
De student speelt een belangrijke rol in de bekostiging van het hoger onderwijs. De inschrijving en de graadverlening van de student wordt gebruikt bij het berekenen van de rijksbijdrage die universiteiten en hogescholen ontvangen. Vanaf het moment van inschrijving tot de rijksbijdragebrief vervullen diverse partijen een rol: allemaal ketenpartners. Instelling Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Accountant En bij elk van de ketenpartners en bij elke handeling doen zich ontwikkelingen voor. De keten is in beweging en hoe?!

3 De keten kent een lange doorlooptijd
CFI stelt vast of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (zoals de nationaliteits- en woonplaatsvereiste), en koppelt deze status terug aan de instelling: (het aantal is bekend). Een instelling schrijft de student desgevraagd in, nadat is gebleken dat hij aan alle inschrijvingsvoor-waarden voldoet, bijvoorbeeld op 15 september 2008 De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens 1 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten

4 De keten kent een lange doorlooptijd
CFI stelt vast of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (zoals de nationaliteits- en woonplaatsvereiste), en koppelt deze status terug aan de instelling: (het aantal is bekend). De instelling meldt het besluit tot inschrijving uiterlijk 30 november 2008 aan Informatie Beheer Groep die, als de melding aan de technische vereisten voldoet, dat registreert in CRIHO, aanvult met bij haar uit oa. BRON-VO en GBA bekende gegevens, en dit terugkoppelt aan de instelling De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens 2 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten

5 De keten kent een lange doorlooptijd
CFI stelt vast of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (zoals de nationaliteits- en woonplaatsvereiste), en koppelt deze status terug aan de instelling: (het aantal is bekend). De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport uit De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens 3 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten

6 De keten kent een lange doorlooptijd
CFI stelt vast welke inschrijvingen aan de voorwaarden voor bekostiging voldoen en welke niet op basis van de in CRIHO geregistreerde gegevens: het aantal is bekend CFI stelt vast of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (zoals de nationaliteits- en woonplaatsvereiste), en koppelt deze status terug aan de instelling: (het aantal is bekend). De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 4 4. Juni 2009 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten

7 De keten kent een lange doorlooptijd
De omvang van de berekende, per 2010 te verwachten rijksbijdrage wordt aan de instellingen kenbaar gemaakt in september 2009: middelen om opleidingen te verzorgen voor studenten CFI stelt vast of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (zoals de nationaliteits- en woonplaatsvereiste), en koppelt deze status terug aan de instelling: (het aantal is bekend). Gegeven de vastgestelde studentenaantallen (4). En het beschikbare budget (5) berekent CFI de student-afhankelijke rijksbijdrage aangevuld met opslagen: de rijksbijdrage is berekend De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 5. Zomer 2009 5 De bedragen en percentages voor de onderwijsopslag worden herzien gelet op budgettaire en beleidsmatige ontwikkelingen, met koepels overlegd, aan CFI kenbaar gemaakt en na Prinsjesdag gepubliceerd 4. Juni 2009 6. Zomer 2009 7. Zomer 2009 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Het te verdelen onderwijsbudget wordt bepaald, zo mogelijk gelet op ontwik-kelingen in studentenaantallen, na besluitvorming kenbaar gemaakt aan CFI, en bij Prinsjesdag ook extern gepubliceerd: het budget is bekend

8 Uitvoeringsorganisatie(s)
Inschrijving en graadverlening studenten Regelgeving Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Uitvoeringsbesluit WHW 2008 Regeling nadere vooropleidingseisen Regeling aanmelding en selectie Regeling financiën hoger onderwijs (collegegeld) Instelling Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Ontwikkelingen i. Wetsvoorstel “Versterking besturing”, aanpassing van bepalingen : Collegegeldsystematiek Inschrijving Uitschrijving ii. Wetsvoorstel in verband met verhoging collegegeld 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens OCW/LNV 1. Inschrijving en graadverlening studenten 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Accountant

9 Uitvoeringsorganisatie(s)
Registratie van studentgegevens Regelgeving Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling financiën hoger onderwijs (inhoud CRIHO) Handboek CRIHO Instelling Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Ontwikkelingen i. Aanpassing SM-berichtenverkeer per september 2009 aan vereisten Regeling financiën hoger onderwijs ii. Audit op CRIHO iii. Totstandkoming BRON-HO en invoering burgerservicenummer iv. Totstandkoming NUO 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 2. Registratie van studentgegevens 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens OCW/LNV 2. Registratie van studentgegevens 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Accountant

10 Uitvoeringsorganisatie(s)
Onderzoek van studentgegevens Regelgeving Uitvoeringsbesluit WHW 2008 Regeling Controleprotocol Onderwijs Instelling Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Ontwikkelingen i. Verminderen controlelasten instellingen door verminderen van te controleren gegevens opgegeven door instellingen 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 3. Onderzoek studentgegevens 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens OCW/LNV 3. Onderzoek van studentgevens 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Accountant

11 Uitvoeringsorganisatie(s)
Statustoekenning van studentgegevens Regelgeving Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (Regels statustoekenning) Instelling Instelling Ontwikkelingen i. Invoering peilperiode eerstejaars wo, aanpassing niet-EER maatregel, per 2010 ii. Invoering maatregel 2e studies, en beperking bekostiging inschrijving tot normatieve studieduur, per 2011?? iii. Totstandkoming ‘ historisch bestand’ iv. Audit op nieuw systeem statustoekenning HORS v. Totstandkoming NUO Uitvoeringsorganisatie(s) 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 4. Statustoekenning studentgegevens 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens OCW/LNV 2. Statustoekenning studentgegevens 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Accountant

12 Uitvoeringsorganisatie(s)
Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Regelgeving Rijksbegroting Uitvoeringsbesluit WHW 2008 Instelling Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Ontwikkelingen i. Jaarlijkse besluitvorming bij Voorjaarsnota, Miljoenennota en Najaarsnota ii. Mogelijke herziening systematiek van referentieraming in relatie tot macro-kader 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Accountant

13 Uitvoeringsorganisatie(s)
Bepalen van bedragen en percentages Regelgeving Uitvoeringsbesluit WHW 2008 Regeling financiën hoger onderwijs Instelling Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Ontwikkelingen i. Jaarlijkse aanpassing onderwijsopslag aan beleidsmatige afspraken en bestuurlijke keuzes (instellingsspecifiek enn/of sectoraal gerelateerd aan kwaliteit, kwetsbare opleidingen en bijzondere voorzieningen ii. Dynamisering onderwijsopslag gerelateerd aan basiskwaliteit? 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 1. Inschrijving en graadverlening studenten 6. Bepalen bedragen en percentages 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens OCW/LNV 6. Bepalen bedragen en percentages 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Accountant

14 Uitvoeringsorganisatie(s)
Berekening van de rijksbijdrage Regelgeving Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Uitvoeringsbesluit WHW 2008 Regeling financiën hoger onderwijs Instelling Instelling Ontwikkelingen i. Rijksbijdrage gebaseerd op aantal bekostigde inschrijvingen, bekostigde graden en op bedragen en percentages onderwijs (onderwijsopslag) ii. Gelijke prijzen hbo- en wo opleidingen met een opslag voor wo-opleidingen vanwege verwevenheid onderwijs-onderzoek iii. Beperking uitzondering op hoogte bekostigingsniveaus per CROHO-onderdeel iv. Verdere onderbouwing niet studentgebonden deel in bedragen onderwijs v. Budgettair-neutrale invoering, vertaald in percentages onderwijs vi. Omgang met bama-compensatiemechanisme? Uitvoeringsorganisatie(s) 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 7. Berekening rijksbijdrage 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens OCW/LNV 7. Berekening rijksbijdrage 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Accountant

15 Uitvoeringsorganisatie(s)
Bekendmaking rijksbijdrage Regelgeving Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Instelling Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Ontwikkelingen i. Kenbaar maken rijksbijdrage voor alle instellingen in een gezamenlijke brief met informatie die niet al elders voorhanden is ii. Achtergrond informatie over totstandkoming van rijksbijdrage en bedragen en percentages (onderwijsopslag et al) via CFI 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens OCW/LNV 8. Bekendmaking rijksbijdrage 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Accountant

16 Onderstromen in de keten
I Vanaf het moment van inschrijving tot de rijksbijdragebrief vervullen diverse partijen een rol: allemaal ketenpartners. De regering streeft naar ketenoptimalisatie waarin iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en draagt. Samenwerken kan daarbij voor alle ketenpartners profijtelijk zijn. II Vergroten transparantie van de keten (inzichtelijkheid vergroten): op een plek inzichtelijk maken van de relevante regelgeving één portaal bij uitvoeringsorganisaties voor de student en één portaal voor de instelling III Versterking door vereenvoudiging van de keten (foutenreductie): verminderen onnodige overlap van systemen verminderen complexiteit regelgeving en standaardisering definities verdergaande digitaliseren gegevensuitwisseling en bewerking (eenmalig bevragen, meervoudig gebruik) IV Vergroten vertrouwen in de keten (risico-minimalisatie): audit op alle systemen ketenregie en overleg tussen ketenpartners op bestuurlijk en uitvoeringsniveau


Download ppt "Uitvoeringsorganisatie(s)"

Verwante presentaties


Ads door Google