De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Het proces van denkraam naar brandveiligheidsvoorzieningen en –maatregelen
Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 22 OKTOBER

2 Sectorale insteek wringt met integrale noodzaak
Risicobeheersing Kerngedachte Sectorale insteek wringt met integrale noodzaak ‘Onveiligheid’ toelaten is veiligheid duiden Dwingen tot nadenken Koers van sectoraal  integraal van regelgericht  risicogericht preventie resultaat verbeteren

3 Risicobeheersing preventie resultaat verbeteren Hoe?

4 Basis voor brandveiligheid
De onderbouwing van brandbeveiliging in gebouwen A: Denkraam & aanpak 1. Denkraam 2. Brandpreventie: van regelgeving naar risicogericht 3. Risicogerichte brandpreventie (FSE) 4. Voorzieningen en – maatregelen B: Kaders 5. Risico’s bij brand 6. Wettelijk kader en doelen brandpreventie 7. Wetenschappelijke onderbouwing in historisch kader 8. Brand en brandverloop C: Bijlagen A. Kenschets gebouwen B. Analysemodel vluchtveiligheid C. Casuïstiek van branden D. Literatuurlijst Reikwijdte: publieke brandveiligheid

5 Denkraam brandpreventie
Kenmerkenschema Brandgebeurtenissen- schema Input Hoofddoelen brandpreventie Output Voorz .en maatregelen Denkraam brandpreventie Kern: gevaar met risico’s centraal stellen

6 Hoofddoelen brandpreventie in gebouwen
Het voorkomen van brand Het veilig vluchten bij brand (ontruimen / redden) Het beheersen van brand Het veilig en effectief optreden bij brand door interne hulpverleners en brandweer

7 Mate brand- veiligheid
Kern Kenmerkenschema Brand Mate brand- veiligheid Bouw- en installatie-techniek Psychonomie Brandfysica Bedrijfshulpverlening en brandweer Repressief scenario Vluchtscenario Brandscenario Mens Gebouw Omgeving Interventie

8 Gebeurtenissenschema brand
Ontstaan Ontdekken Alarmeren (intern) Ontruimen /vluchten Blussen (BHV/pers.) Automatisch blussen Melden Opkomen brandweer Inzetten brandweer Redden brandweer - Blussen brandweer Nazorg Ontstaan brand Ontdekken brand Automatische blussen Alarmeren Melden Opkomen Begidsen Redden Nazorg Ontruimen Blussen Inzetten *) Begidsen is verdisconteerd in overige gebeurtenissen

9 Concretisering dmv voorzieningen en/of maatregelen
Beveiligen is beinvloeden gebeurtenissen (in tijd) met behulp van voorzieningen en/of maatregelen Gebeurtenis Beveiligingsdoel Concretisering dmv voorzieningen en/of maatregelen

10 Van gebeurtenis naar beveiligingsdoel naar concretisering
Gebeurtenissen Ontstaan Ontdekken Alarmeren (intern) Ontruimen /vluchten Blussen (BHV/personeel) Automatisch blussen Melden Opkomen Inzetten Redden Blussen Nazorg Beveiligingsdoelen Het voorkomen Het zo snel mogelijk ontdekken Het zo snel mogelijk alarmen Het tijdig ontruimen /vluchten Het blussen van een beginnende brand (BHV/personeel) Het zo snel mogelijk automatisch blussen Het zo snel mogelijk melden aan meldkamer Interventie brandweer . opkomen (zo snel mogelijk) . inzetten (zo snel veilig en effectief mogelijk) . redden (zo snel mogelijk) . blussen (zo snel en effectief mogelijk) Nazorg (zo snel en adequaat mogelijk)

11 mogelijkheid voor analyse Beveiligingsdoel
Beveiligen is beinvloeden gebeurtenissen (in tijd) met behulp van voorzieningen en/of maatregelen Gebeurtenis Noodzaakt fasering -> mogelijkheid voor analyse Beveiligingsdoel Concretisering dmv voorzieningen en/of maatregelen

12 Voorbeeld van fasering in tijd
15 Opmerking: De gegeven tijden zijn uiterste tijden en niet doelstellend. enz, enz BHV Minuten BRANDWEER Voorbeeld van fasering in tijd Ontdekkingstijd en alarmeringstijd Ontdekkingstijd en meldtijd Ontvluchtings- ontruimingstijd Verdeling ‘bepaald’ brandverloop in fasen (dealen in tijd) 30 Interventietijd brandweer 60

13 Fasering woningbouw B: Woningen en A: Eengezinswoningen en Minuten
Ontdekkingstijd en meldtijd Ontdekkingstijd en alarmeringstijd Interventietijd brandweer Ontruimingstijd 60 30 15 B: Woningen en woongebouwen Ontvluchtings- tijd:1 minuut A: Eengezinswoningen en woningen in flatgebouw (appartementen ) 3

14 Van gebeurtenis naar beveiligingsdoel naar concretisering
Figuur .. , Schematische weergave ‘van gebeurtenis naar beveiligingsdoel’ Van gebeurtenis naar beveiligingsdoel naar concretisering Beveiligingsdoelen Het voorkomen Het zo snel mogelijk ontdekken Het ….enz Concretisering Voorbeelden toepassing van: onbrandbare materialen situering gebouw enz automatische brandmeldinst. gebruik brandmeldinst. Analyse Analyse: Koppelen ‘bepaald’ brandverloop (met fasering) aan de prestatie van beoogde voorziening of maatregel

15 Concretisering clusteren in 7 aandachtsgebieden
Voorbeelden toepassing van: onbrandbare materialen situering gebouw enz automatische brandmeldinst. gebruik brandmeldinst Aandachtsgebieden Omgeving Bouwkunde Installatietechniek Inventaris Gebruik Bedrijfshulpverl. Brandweer Omgevingskenmerken Gebouwkenmerken Interventieskenmerken Aandachtspunt: menselijk gedrag

16 interventietijd brandweer
opkomsttijd inzettijd red- en blustijd melden van brand interventietijd brandweer Uit preventief oogpunt geen vastgesteld voorschot nemen op een repressieve prestatie (een repressief succes)

17 Brandbeveiligingsvoorzieningen en maatregelen
Resultaat: Overzicht met aandachtspunten in 4-tal risicogroepen Formulering aandachtspunten is kwalitatief en in termen van behoren Regelgericht -> beveiligingsopties zijn geeigend en gangbaar Voorziet in integraliteit Referentiekader voor andersoortige oplossingsrichtingen , bijvoorbeeld risicogerichte (FSE-oplossingen) Analyse Analyse op basis van vigerende wettelijke regelingen van bouwen en brandweerzorg.

18 Brandbeveiligings- voorzieningen & maatregelen op hoofdlijnen
2.1 Het voorkomen van brand Groep 1: zelfredzaam utiliteitsgebouwen Groep 2: zelfredzaam , slapen / Groep 3: niet zelfredzaam , slapen Groep 4: zelfredzaam , slapen woongebouwen en woningen Nadere typering van beveiligingsdoel: Bij het voorkomen van brand gaat het erom de kans op brand te reduceren (kansreductie). Omgeving De situering en de vorm van een gebouw behoren zodanig te zijn dat optimale (sociale) controle mogelijk is om brandstichting te voorkomen. De afstand tussen gebouwen onderling behoort zodanig te zijn dat tengevolge van een brand in het ene gebouw geen brand ontstaat in een ander gebouw. Bouwkunde De mate van brandbaarheid van de toegepaste constructieonderdelen behoort zodanig te worden beperkt dat de kans op brandvoortplanting, gelet op de bestemming van de ruimte waarin deze constructieonderdelen worden toegepast, voldoende klein is. Materiaal toegepast ter plaatse van of in de nabijheid van een rookkanaal enz, enz, Aandachtsgebieden: Omgeving Bouwkunde Installatietechniek Inventaris Gebruik Bedrijfshulpverlening Brandweer Als voorbeeld: 2.1 Het voorkomen van brand

19 mate van brandveiligheid
Context - gebouwen zijn er niet voor de brandveiligheid - zero risk bestaat niet Brandveiligheidsbalans Beveiligingsdoel: Het zo snel mogelijk automatisch blussen van brand omgeving bouwkunde instal.techniek inventaris gebruik bhv brandweer mate van brandveiligheid gedrag mensen

20 DANK tot zo ver


Download ppt "Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google