De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterschap Vechtstromen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterschap Vechtstromen"— Transcript van de presentatie:

1 Waterschap Vechtstromen
We hebben water nodig. Zonder water is er geen leven. In Nederland is water genoeg, maar het is vaak ongelijk verdeeld en vervuild. Daarom is het belangrijk dat het water goed beheerd wordt. Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. Ook werken de waterschappen aan verbetering van de waterkwaliteit. Met vergunningen regelen de waterschappen het lozen van vervuild water. Ze zuiveren het rioolwater. Ook onderhouden ze waterkeringen, zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. 25 waterschappen Er zijn momenteel 25 waterschappen met in totaal circa medewerkers, die uiteenlopende taken op het gebied van waterbeheer voor hun rekening nemen. De waterschappen zijn nauw betrokken bij ruimtelijke ordening. Elke functie, zoals wonen, werken en recreatie, stelt bepaalde eisen aan het waterbeheer. Overal in Nederland zijn de waterschappen actief: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Verbindend samenwerken aan water

2 Waterschappen Taak: regelen van de waterhuishouding Functionele overheid Democratisch gekozen bestuur Eigen belastingstelsel Waterschappen hebben dankzij artikel 133 van de Grondwet een stevige positie in het Nederlandse staatsbestel. Functionele overheid houdt in dat deze overheidsinstantie één taak heeft: waterbeheer in Nederland. Het bestuur wordt verkozen door eigen waterschapsverkiezingen. De waterschappen heffen eigen waterschapsbelastingen. Deze worden geïnd door het gezamenlijk belastingkantoor Lococensus. De voorzitter van het algemeen bestuur is een watergraaf of een dijkgraaf. De voorzitter van waterschap Vechtstromen is een watergraaf. De waterschappen zijn in 1850 ontstaan. Destijds waren er 3500 waterschappen. Nu zijn er 25.

3 Taken Waterschap Bescherming tegen overstromingen
Niet te veel en niet te weinig water Schoon water Bescherming tegen overstromingen: Het beheer van watersystemen en het bewaken van de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen is in Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen met betrokken en deskundige mensen lokaal en regionaal voor veilige dijken en voldoende schoon water. Droge voeten De bescherming van ons land tegen overstromingen is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Daarom onderhouden de waterschappen de dijken en duingebieden nauwgezet. Daarbij houden ze rekening met ontwikkelingen die in de toekomst de veiligheid kunnen bedreigen, zoals klimaatverandering, bodemdaling en stijging van de zeespiegel. Voldoende water (niet teveel en niet te weinig) De waterschappen houden zich dagelijks bezig met beheersing van de hoeveelheid oppervlaktewater in een bepaald gebied. Door een juiste aan- en afvoer worden overschotten en tekorten voorkomen. Nederland ligt in een rivierdelta. We merken het dus meteen als de waterstand stijgt. Ook als de zeespiegel stijgt, moeten we uitkijken. De waterschappen doen er alles aan om de risico's zo laag mogelijk te houden. Schoon water Het waterkwaliteitsbeheer richt zich op het bereiken van bepaalde doelstellingen. Een belangrijk deel van deze taak is de aanleg en exploitatie van waterzuiveringsintallaties waar het afvalwater wordt omgezet in schoon water. Daarnaast zorgen de waterschappen ervoor dat het oppervlaktewater schoon is, dat de natuur een kans krijgt en dat mensen op en langs het water kunnen recreëren.

4 Velt en Vecht Regge en Dinkel van Emmen tot Ommen Coevorden
landelijk gebied Regge en Dinkel van Ommen tot in Twente Almelo stedelijk gebied Waterschap Velt en Vecht heeft een werkgebied van Emmen tot Ommen. Het waterschapshuis staat in Coevorden. Het totale werkgebied heeft een meer landelijk karakter. Waterschap Regge en Dinkel heeft een werkgebied van Ommen tot in Twente. Het waterschapshuis staat in Almelo. Het totale werkgebied heeft een meer stedelijk karakter. Velt en Vecht inwoners ha. 1200 km watergangen 185 werknemers 7 rioolwaterzuiveringen Regge en Dinkel inwoners ha. 2500 km watergangen 350 werknemers 19 rioolwaterzuiveringsinstallaties

5 Waterschap Vechtstromen
Werkgebied ha Inwoners Gemeenten 23 Watergangen km RWZI’s 26 Deze sheet laat goed zien dat waterschap Vechtstromen haar werkgebied in het oosten van het land heeft, grenzend aan Duitsland. Hoeveel inwoners er zijn, het aantal gemeenten. De totale lengte van alle watergangen. En het totale aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties.

6 Verdeling inkomsten 75% van de inkomsten komt uit de stad en dorp!

7 Projecten in enschede Roombeek 2008
Waterschap Vechtstromen voert projecten uit die gericht zijn op: Ruimte voor water Dit zijn de projecten die betrekking hebben op waterberging en ruimtelijke ordening. Schoon water Deze projecten staan in het teken van schoon oppervlaktewater. Samenwerking en innovatie (Innovatieve) projecten zijn gericht zijn ook gericht op het verbeteren samenwerking met onze partners en het verenigen van belangen. Links: Kristalbad in Hengelo – Ultrapuur waterfabriek NieuWater bij Emmen Rechts: De Doorbraak in Twente – Vechtpark in Hardenberg

8 Rioolwaterzuivering

9 Kristalbad 2013

10 Zweringbeekpark 2006

11 Standpunt christenunie:
Het waterschap moet in de stad aan het werk: zorgen voor droge voeten! Wij zijn de enige partij met dit standpunt

12 Steeds meer hoosbuien 26 aug 2012 juni 2013 26 aug 2010

13 grondwateroverlast

14 Lijst 4

15 Lijst 4

16 Lijst 4

17 Data: Verkiezingskrant 7 nov 2013 Stembiljet in de bus 12 nov 2013
Stemperiode nov 2013 Uitslagen 3 dec 2013 Installatie nieuw bestuur 2 jan 2014 De verkiezingen voor het algemeen bestuur van Vechtstromen vinden van 13 tot en met 26 november 2013 plaats. Op 7 november ontvangt iedereen de verkiezingskrant met informatie over de verkiezingen en in de krant presenteren alle partijen zich. Op 12 november krijgt elke stemgerechtigde zijn of haar verkiezingspakket via de post in de bus. Vanaf 13 november kunnen de enveloppen met de stemmen terug gestuurd worden of in de stembus op één van de twee waterschapshuizen gedeponeerd worden. Het laatste moment voor het uitbrengen van een stem is 26 november om uur. De eerste uitslag is op 28 november om uur. Dit is een voorlopige uitslag. De definitieve uitslag is op 3 december. Het nieuwe bestuur wordt op 2 januari 2014 tijdens de eerste AB-vergadering van waterschap Vechtstromen geïnstalleerd.

18 Het stembiljet 12 november bij u in de bus!
Alle stemgerechtigde inwoners van het gebied ontvangen een stempakket. Dat pakket bestaat uit een witte omslagenvelop waarop duidelijk staat ‘Belangrijk, stempakket’, en verder een handleiding, het stembiljet, een blauwe envelop voor het stembiljet en een witte retourenvelop. Het stemformulier is net zoals een stemformulier voor bv. de Tweede Kamer. Het ingevulde stemformulier gaat in de blauwe envelop. De blauwe envelop gaat in de witte envelop met het retouradres van het waterschap. Deze witte envelop kan in de brievenbus óf ingeleverd worden op één van de twee waterschapshuizen. Op de website staat een instructiefilmpje. De stem moet uiterlijk 26 november uur ontvangen zijn: in de stembus of via de brievenbus. Let erop dat de stem op tijd in de brievenbus terecht komt !

19 De verkiezingskrant Huis-aan-huis verspreid 7 November op de mat!
De verkiezingskrant wordt bij elk huishouden in het totale werkgebied bezorgd. Dit gaat via overheidspost en komt daardoor ook bij de mensen met een nee/nee sticker. Elke partij krijgt ruimte in de krant om zichzelf te presenteren. Hierdoor helpen we de burger om tot een goede keuze te komen. Daarnaast is er uitleg over de verkiezingen en het stempakket: hoe mensen dit moeten invullen en insturen. Tot slot kunt u hier ook lezen over het algemene werk van het waterschap.

20 Christenunie lijst 4 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Waterschap Vechtstromen"

Verwante presentaties


Ads door Google