De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De levensloopregeling Ten Raede Groep begeleidt u naar de Levensloopregeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De levensloopregeling Ten Raede Groep begeleidt u naar de Levensloopregeling."— Transcript van de presentatie:

1

2 De levensloopregeling

3 Ten Raede Groep begeleidt u naar de Levensloopregeling

4 Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

5 Algemeen Doelstelling levensloopregeling:  Werknemers kunnen geld sparen ter financiering van onbetaald verlof.  Per jaar maximaal 12 % van het bruto inkomen tot maximaal 210 % van het bruto inkomen.  Opname mogelijk voor ouderschapsverlof, educatief verlof, stervensbegeleiding of eerder stoppen met werken.  Werknemer heeft geen wettelijk recht tot opname. Toestemming werkgever nodig met uitzondering van ouderschapsverlof en zorgverlof. Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

6 Algemeen 12 %-grens niet van toepassing bij:  Omzetting prepensioen in levensloopregeling indien er tot afkoop van het prepensioen kan worden overgegaan. De beslissing of een recht tot afkoop wordt toegekend wordt genomen door verzekeraar of bestuur van het pensioenfonds.  Werknemers in de leeftijd van 50 tot 55 jaar, kunnen onder voorwaarden meer dan 12 % sparen.  Werknemers vanaf 55-jarige leeftijd behoren niet tot deze groep, maar kunnen gebruik maken van het overgangsrecht voor de VUT- en de (pre-) pensioenregeling. Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

7 Algemeen Belastingheffing: De belastingheffing kan getemperd worden door de introductie van een tweetal nieuwe heffingskortingen:  Levensloopverlofkorting  Ouderschapsverlofkorting Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

8 Algemeen Levensloopverlofkorting:  Bedoeld om vooral deelname aan de regeling voor lagere inkomens aantrekkelijker te maken.  De heffingskorting komt in mindering op de verschuldigde (loon-)belasting en premies volksverzekeringen.  De korting wordt toegekend per kalenderjaar waarin een werknemer levenslooptegoed opbouwt. Inhoud  Algemeen - verlofkorting  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

9 Algemeen Verdere werking van de levensloopverlofkorting  Bedrag dat in het kalenderjaar wordt opgebouwd is niet van belang. Van belang is slechts DAT in het betreffende kalenderjaar wordt ingelegd.  Moment van opname is bepalend voor verrekening.  Hoogte van de korting wordt berekend door het aantal jaren van sparen te vermenigvuldigen met het bedrag van de korting in dat jaar.  De korting bedraagt € 183,- voor het jaar 2006.  De korting kan nooit meer bedragen dan het bedrag van de opname. Inhoud  Algemeen - verlofkorting  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

10 Algemeen Verdere werking van de levensloopverlofkorting Van opname is sprake wanneer de werknemer:  Onbetaald verlof opneemt en als loonvervanging het levenslooptegoed aanwendt.  Ter financiering van het eerder stoppen met werken.  Op de dag voorafgaand aan het bereiken van de 65-jarige leeftijd of eerdere pensionering, het levenslooptegoed nog niet heeft gebruikt en het tegoed belast wordt uitgekeerd. Inhoud  Algemeen - verlofkorting  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

11 Algemeen Ouderschapsverlofkorting:  Bedoeld voor werknemers die ouderschapsverlof opnemen en in dat jaar tevens inleggen in de levensloopregeling.  Hoogte van de ouderschapsverlofkorting bedraagt 50 % van het wettelijk minimumloon per werkdag opgenomen ouderschapsverlof.  Voor een werknemer van 12 jaar en ouder geldt bij een volledig dienstverband de volgende bedragen:  Per maand€ 632,40  Per week€ 145,95  Per dag€ 29,19 Inhoud  Algemeen - verlofkorting  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

12 Levensloop of spaarloon  Jaarlijks kiezen tussen deelname aan de spaarloon- regeling of de levensloopregeling.  Anticumulatiebepaling van toepassing. Als de werknemer twee dienstbetrekkingen heeft, dan kan hij/zij niet aan beide regelingen deelnemen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever !!  Wijzigen kan 1x per jaar.  Omkeerregel van toepassing:  Bij levensloop is sprake van uitstel van belastingheffing;  Bij spaarloon is sprake van volledig afstel van belastingheffing. Wel geldt er voor de werkgever een eindheffing van 25 % (was t/m 2005 15 %). Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

13 Levensloop of spaarloon Voorbeeld: Een werknemer staat voor de keuze om deel te nemen aan de levensloop- of de spaarloonregeling. Stel inleg € 613,-, bij een loonheffing van 30%.  Spaarloon:  Besparing is 30 % van € 613,- = € 183,-  Werkgever betaald echter 25 % eindheffing = € 153,-  Levensloop:  In beginsel € 183,- belasting verschuldigd. Door werking van verlofregeling evenwel geen belasting verschuldigd.  De besparing bedraagt bij deelname ook € 183,-  Werkgever betaald geen eindheffing. Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

14 Producten levensloopregeling Spaarproducten per 1 januari 2006:  Concurrerende rente, variabel 3,5 tot 4 % per jaar.  Online inzichtelijk voor de werknemer.  Aanmelding via elektronische snelweg.  Koppeling mogelijk met diverse beleggings- producten. Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

15 Voorbeelden uit het proces Opname door de werknemer:  Werknemer laat zich door de Ten Raede Groep persoonlijk informeren over de mogelijkheden.  Wij verzorgen alle administratieve handelingen voor zowel de werkgever als de werknemer.  Werkgever ontvangt een volledig ingevuld verzoek tot opname in de levensloopregeling van de werknemer.  Werkgever verzorgt de uitbetaling aan werknemer.  Werkgever ontvangt per kwartaal een overzicht met de geldstromen in het kader van de regeling. Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

16 Voorbeelden uit het proces Aanmelden van de werknemers:  Werkgever sluit overeenkomst met de aanbieder.  Werknemers worden door ons persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheden.  Werknemers geven persoonlijk fiat tot deelname.  Werkgever ontvangt een totaaloverzicht van de deelnemers.  Werkgever verwerkt de overeengekomen regeling per werknemer in de salarisadministratie.  Werkgever stort bijdrage op de levenslooprekening van de werknemer. Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

17 Visie Ten Raede Groep De levensloopregeling kan deel uitmaken van een totaal Employee Benefits concept welke volledig gerelateerd is aan de onderneming van u als werkgever. Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

18 Visie Ten Raede Groep De uitvoering van de regeling. De uitvoering in handen van Ten Raede Groep geeft:  Service en gemak voor zowel de werkgever als de werknemer door ondersteuning in communicatie, (salaris-)administratie en toepassing via internet.  Alle benodigde formulieren voor mutaties, inleg, opname etc., zijn bij Ten Raede Groep verkrijgbaar. De werkgever hoeft slechts te accorderen en te controleren. Inhoud  Algemeen  Levensloop of spaarloonregeling  Producten levensloopregeling  Voorbeelden  Visie Ten Raede Groep

19 De levensloopregeling Ten Raede Groep begeleidt u naar de Levensloopregeling

20


Download ppt "De levensloopregeling Ten Raede Groep begeleidt u naar de Levensloopregeling."

Verwante presentaties


Ads door Google