De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De overheid wil marktwerking en ondernemerschap bij zorgaanbieders. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit, duurzaamheid en financierbaarheid van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De overheid wil marktwerking en ondernemerschap bij zorgaanbieders. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit, duurzaamheid en financierbaarheid van."— Transcript van de presentatie:

1 1 De overheid wil marktwerking en ondernemerschap bij zorgaanbieders. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit, duurzaamheid en financierbaarheid van bouw en onderhoud. Wat kan vanuit uw positie gedaan worden om te voorkomen dat dit leidt tot verslechtering voor de zorgvragers? 1/12

2 2 Hoe wordt vanuit uw organisaties gekeken naar de invloed van cliënten en hun vertegenwoordigers op de ontwikkeling van bouwplannen? In welke mate moet de mening van individuele cliënten of cliëntenraden een rol spelen? 2/12

3 3 Zorgaanbieders worden ondernemers en hebben daarmee ondernemersrisico. Als de zorgaanbieders verantwoordelijk zijn voor zowel zorg als huisvesting, zijn de geldstromen voor deze activiteiten communicerende vaten. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg. Is de cliënt niet beter af als huisvesting en zorg echt gescheiden worden en de zorgaanbieders alleen nog maar verantwoordelijkheid hebben voor zorg en niet meer voor huisvesting? 3/12

4 4 VWS Voor mensen met verstandelijke handicaps is de kwaliteit van hun woning en hun woonomgeving heel belangrijk voor de invulling van een goede levenskwaliteit. Om die reden moet elke mens met een handicap (danwel het cliëntsysteem) zélf kunnen kiezen in welke woonvorm en woonomgeving hij of zij wenst te wonen. Is VWS het eens met de opvatting dat deze wens a priori moet worden vastgelegd in het individuele zorgplan? Zo ja, hoe wordt dit gegarandeerd? 4/12

5 5 VWS De bewindslieden van VWS hebben de Kamer toegezegd dat er instemmingsrecht zal komen voor cliëntenraden bij vastgoedtransacties, zoals - o.a. - de voorgenomen verkoop van instellingsterreinen. Dit zal echter niet voor medio 2009 in wetgeving geregeld kunnen zijn. Welke mogelijkheden hebben cliëntenraden voor beïnvloeding van dergelijke - voor bewoners zeer belangrijke processen – in de periode tussen nu én het gereedkomen van de verbeterde wetgeving? 5/12

6 6 Inspectie Op 1 januari 2009 komt het zogenaamde Bouwregime te vervallen en wordt het toezicht op de kwaliteit van gebouwen ‘overgeheveld’ van het Bouwcollege naar de Inspectie. De Inspectie gaat achteraf toetsen op basis van nog te ontwikkelen veldnormen. Volgens de inspectie moeten deze veldnormen opgesteld worden door de branche- organisaties; in ons geval de VGN. Vindt de inspectie niet dat dit iets moet zijn van de VGN en de belangenorganisaties van cliënten gezamenlijk? Zo ja, hoe kan de inspectie ervoor zorgen dat de belangenorganisaties hierin ook daadwerkelijk een stem krijgen? 6/12

7 7 Bouwcollege Zou het zinvol zijn wanneer de huidige door het bouwcollege gehanteerde prestatie-eisen van kracht moeten blijven, zolang de veldnormen nog niet zijn vastgesteld? Wat zou er volgens het bouwcollege minimaal in de veldnormen geregeld moeten worden? 7/12

8 8 VWS Zou het zinvol zijn om wettelijk te regelen dat vastgoedplannen van zorgaanbieders gebaseerd moeten zijn op een meerjaren beleidsplan dat de instemming heeft van de cliëntenraad? 8/12

9 9 Wordt het niet eens tijd om mensen die wonen in voorzieningen van instellingen woonrechten te geven die vergelijkbaar zijn met de huurbescherming? 9/12

10 10 VWS Stel dat scheiden van wonen en zorg er inderdaad toe kan leiden dat mensen meer keuzevrijheid krijgen met betrekking tot wonen en zorgaanbieder. In hoeverre wordt deze keuzevrijheid dan niet beperkt door de fusies tussen zorgaanbieders? 10/12

11 11 Er wordt gesproken over ‘Volledig pakket thuis’ voor mensen die zorg krijgen in een woning die niet van een instelling is. Blijkbaar wordt het wonen in voorzieningen van een instelling niet als ‘thuis’ gezien. Is dit niet een pijnlijke bevestiging van het beeld dat deze woningen ook niet behandeld worden als het eigen domein van de bewoner, maar als het bezit van de instelling? 11/12

12 12 RABO Is het zinvol als de overheid een waarborgfonds behoudt, waardoor instellingen gemakkelijker kunnen lenen en minder grote reserves hoeven aan te leggen? 12/12


Download ppt "1 De overheid wil marktwerking en ondernemerschap bij zorgaanbieders. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit, duurzaamheid en financierbaarheid van."

Verwante presentaties


Ads door Google