De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform Inclusie Zeeland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform Inclusie Zeeland"— Transcript van de presentatie:

1 Platform Inclusie Zeeland
Een netwerk van organisaties, instellingen en personen die met elkaar het ideaal van een inclusieve samenleving delen en die willen werken aan de realisatie hiervan

2 Inclusie: meedoen in de samenleving!
Mensen bestaan met andere mensen Alle mensen hebben het recht om volledig en volwaardig deel uit te maken van hun samenleving: gezin, buurt, school , werk, woning, vrije tijd, religie Geen ‘wij’ en ‘zij’ Een “inclusieve samenleving”!

3 Dimensies kwaliteit van bestaan (Schalock &Verdugo, 2002)
Emotioneel welbevinden Interpersoonlijke relaties Materieel welbevinden Persoonlijke ontplooiing Lichamelijk welbevinden Zelfbepaling Sociale inclusie / erbij horen Rechten

4 Inclusie (“ARC of the United States”,1998)
Kinderen met een verstandelijke beperking zouden moeten: leven in een gezin; opgroeien op een zodanige manier dat zij relaties met volwassenen die hen grootbrengen genieten, zowel binnen als buiten een gezin; leren in de school bij hen in de buurt in een gewone klas met kinderen zonder beperkingen; spelen en meedoen met kinderen met en zonder beperkingen, in recreatieve activiteiten in de plaatselijke gemeenschap en andere vrijetijdsactiviteiten

5 Volwassenen met een verstandelijke beperking zouden de mogelijkheid moeten hebben om:
maximale controle te hebben over hun eigen leven; volwassen relaties te hebben variërend van kennissen tot vrienden tot levenspartners; te wonen in een woning, een thuis; zinvol werk te hebben en er redelijk voor betaald te worden; te genieten van recreatie en andere vrijetijdsactiviteiten; hun godsdienst / geestelijk leven te praktiseren.

6 Platform Inclusie Zeeland
Het bijeenbrengen van diverse partners in het veld van (de dienstverlening aan) mensen met ondersteuningsvragen om ervaringen uit te wisselen, samenwerking te bevorderen Het ontwikkelen, verzamelen, uitwisselen en aanbieden van expertise en ervaringen middels het organiseren van studiebijeenkomsten, het doen van onderzoek, ….. Opzetten van een website met relevante informatie, literatuur, weblinks

7 Speerpunt Inclusief Onderwijs
Missie Het regulier onderwijs dient open te staan voor alle kinderen, met respect voor ieders culturele achtergrond. Bij het platform aangesloten partners streven naar inclusief onderwijs waardoor volledige onderwijsintegratie van alle kinderen mogelijk wordt. Het te geven onderwijs neemt het kind als uitgangspunt met als doel zo hoog mogelijke sociale en cognitieve resultaten op alle gebieden. Individuele ontwikkelingslijnen voor kinderen behoren tot de mogelijkheden waarbij zelfstandig werken en samenwerkend leren een belangrijke rol spelen als middel om dit doel te bereiken.

8 Onderwijskundig concept:
Het onderwijsconcept kenmerkt zich door een groeimodel richting inclusief onderwijs waardoor volledige onderwijsintegratie mogelijk wordt voor alle kinderen. De sociale integratie, die een voorwaarde is voor inclusief onderwijs, wordt planmatig begeleid. Leren wordt gezien als een sociaal proces waarin zowel plaats is voor persoonlijk presteren als voor zaken als respect, invoelend vermogen, tolerantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Het vertrekpunt van het te geven onderwijs zijn de mogelijkheden van een kind c.q. zijn ontwikkelingspotentieel. Dit geldt niet alleen op het gebied van de instrumentele vaardigheden maar ook bijvoorbeeld de creatieve vakgebieden Een school streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle kinderen waarbij zelfstandig werken en samenwerken belangrijke peilers zijn om dit te realiseren. Het onderwijs wordt resultaatgericht gestuurd door goed evalueerbare einddoelstellingen op alle gebieden

9 Pedagogisch ontwerp De kinderen leren door inclusief onderwijs dat in principe niemand wordt buitengesloten en bereidt ze dus ook voor op een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten. Door inclusief onderwijs te bieden worden begrippen als tolerantie, verantwoordelijkheid voor elkaar, respect voor verschillen en de waarde daarvan, op een duidelijke en hanteerbare manier in de dagelijkse praktijk gebracht. Het pedagogisch klimaat binnen het onderwijs komt tegemoet aan basale behoeften zoals de behoefte aan een veilige relatie, de behoefte je competent te voelen en de behoefte zelfstandig te kunnen beslissen. Deze behoeften zijn bij ieder kind aanwezig en moeten gehonoreerd worden om de verdere ontwikkeling te stimuleren. Leraren laten de kinderen ervaren dat zij het kunnen zodat dit de intrinsieke motivatie van kinderen bevorderd.

10 Inclusief onderwijs gaat er van uit dat alle kinderen, dus ook kinderen met een beperking, naar de gewone school in de buurt gaan in plaats van hen te segregeren op speciale scholen. Zij horen er tenslotte ook gewoon bij in de samenleving! Waar nodig krijgen kinderen extra ondersteuning om te kunnen participeren op school en in de klas. De kinderen met een beperking werken aan dezelfde projecten als de andere kinderen, maar werken daarbij aan eigen doelen. Daarbij krijgen ze "ondersteuning" op maat. Dit kan zowel gaan om praktische als om pedagogisch-didactische begeleiding. Soms worden specialisten of vrijwilligers of mede-klasgenoten ingeschakeld bij dit ondersteunen.

11 Activiteiten Het Platform Inclusie wil zijn doelstellingen m.b.t. Inclusief Onderwijs realiseren door het een veelheid aan activiteiten, zoals: het bijeenbrengen van diverse partners uit en rondom het onderwijsveld om ervaringen uit te wisselen en samenwerking te bevorderen organiseren van studiebijeenkomsten, onderzoek, e.d. opzetten van een website met relevante informatie, literatuur, weblinks Schrijven van een projectplan in het kader van de wet “passend onderwijs”. Het uitvoering geven aan dit projectpan. Onderzoeken van mogelijkheden voor subsidies

12 Deelnemers aan het Platform Inclusie Zeeland (tot nu toe)
LFB Zuidwest) OBS De Sprong CBS ’t Honk Graaf Jan van Nassauschool De Vliedberg Orthopedagogisch en Didactisch Centrum De Cypressenhof OBS De Vossenburch Christen Unie Vlissingen Huisarts R.R. Lankhorst St. AZZ St. Thuiszorg Nederland; vestiging Goes Vrije School Zeeland Seminarium voor Orthopedagogiek Stichting Arduin


Download ppt "Platform Inclusie Zeeland"

Verwante presentaties


Ads door Google