De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toeleiding, screening en indicering van personen met een arbeidsbeperking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toeleiding, screening en indicering van personen met een arbeidsbeperking"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting stand van zaken Maatwerkdecreet bij collectieve inschakeling

2 Toeleiding, screening en indicering van personen met een arbeidsbeperking

3 Voor wie is maatwerk ? 3 groepen : ■ personen met een arbeidshandicap
(Pmah) ■ personen met een psychosociale problematiek (Psp) ■ uiterst kwetsbare werknemers (personen langer dan 2 j werkzoekend) Doelgroep afbakenen : Basisprincipe : Focus op bemiddeling naar werk ■ Voor de grootste groep : ➔ bemiddeling naar een job in het NEC ■ Voor een beperkte groep : ➔ personen met de hoogste ondersteuningsnood ➔ maatwerk Zoveel mogelijk mensen aan de slag in reguliere economie Sociale economie : voor wie het echt nodig heeft

4 Wat verstaan we onder maatwerk ?
■ Iedereen moet evenveel kansen op werk krijgen ■ De meest kwetsbare personen -met een grote afstand tot de arbeidsmarkt– moeten maximale ondersteuning krijgen om toe te treden tot die arbeidsmarkt Niemand mag uit de boot vallen (bvb sociale werkplaats : 5 j werkzoekend en laaggeschoold)

5 Wat is afstand tot de arbeidsmarkt ?
■ De belemmeringen/drempels die een persoon moet overschrijden voor hij klaar is voor de arbeidsmarkt ■ Hoe gaan we deze afstand meten ?

6 VDAB is arbeidsmarktregisseur
■ regisseur : coördinatie en afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, in overeenstemming met beleidslijnen ■ VDAB is verantwoordelijk voor : □ indicering van personen met een arbeidsbeperking □ bepaling werkondersteuningspakket □ evaluatie VDAB heeft voor deze aspecten beslissende bevoegdheid

7 Indiceringsflow Stap 1 : Vermoeden mbv checklist drempels en problemen Stap 2 : Indicering mbv indicatielijst Stap 3 : Ondersteuningspakket

8

9 Kader – situering collectieve ondersteuning maatwerk
Vertrekkende van de Europese krijtlijnen wordt een matrix van 4 modules tot ondersteuning van de beoogde (potentiële) werknemers en/of hun werkgevers vooropgesteld. Deze modules zijn: (1) opleiding op de werkvloer; (2) begeleiding op de werkvloer (omkadering); (3) een loonpremie (op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt); (4) aanpassing van de werkplek/arbeidsomgeving. De modules zijn onderling combineerbaar naargelang de individuele noden voor maatwerk minstens nood aan begeleiding op de werkvloer en een rendementsverlies Alle werkgevers met activiteiten binnen een economische context, ongeacht hun rechtspersoon. De modules kunnen collectief ingezet worden vanuit Sociale Economie of individueel vanuit Werk.

10 Maatwerkdecreet => doelstelling
Het maatwerkdecreet heeft tot doelstelling om een kader te creëren voor collectieve professionele inschakeling van de zwaksten op de arbeidsmarkt op basis van hun individuele noden Vereenvoudiging en afstemming in het algemeen, maar ook specifiek van het bestaande instrumentarium binnen sociale economie: beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en invoegmaatregel Optimale ondersteuning van inschakeling, begeleiding en ondersteuning Vereenvoudigen – afstemmen - schotten doorbreken

11 Maatwerkdecreet => collectieve inschakeling
collectieve inschakeling betekent minstens 5 VTE doelgroepwerknemers op dezelfde werkvloer Werkvloer: zelfde standplaats, die ook de standplaats van het omkaderingspersoneel is. Gekaderd binnen de sociale economie Organisatievoorwaarden in lijn met de definitie sociale economie. Kwaliteitskader – referentie Kwaliteitswijzer GRI – rapportering 2 vormen van collectieve inschakeling Maatwerkafdeling Maatwerkbedrijf

12 Maatwerkafdeling Kernactiviteit is de economische activiteit, productie, dienstverlening, … Elke werkgever komt in aanmerking Bewuste keuze voor collectieve inschakeling van minstens 5 VTE op dezelfde werkvloer Toetsing van de principes van sociaal ondernemerschap en kwaliteit in relatie tot de inschakeling

13 Maatwerkbedrijf Inschakeling van de zwaksten als kernactiviteit
Vzw en handelsvennootschappen met vso Minimum 20 VTE doelgroep 50% totale personeelsbestand pmah + psp 75% personeels bestand pmah + psp – uitz omkadering en inschakelingstrajecten Maatwerkbedrijven is meer dan inschakeling, ook activering en reïntegratie (Art 60 en Arbeidszorg) Toetsing van de principes van sociaal ondernemerschap en kwaliteit op niveau van de onderneming

14 Maatwerkdecreet => ondersteuning aan de werkgever
Individuele RUGZAK (of werkondersteuningspakket (WOP))  modules in functie van de individuele noden Ondersteuningssubsidie voor maatwerkbedrijven in functie van hun missie (het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen -8 februari 2012)

15 Individuele rugzak of WOP
Vertrekkende van de Europese krijtlijnen wordt een matrix van 4 modules tot ondersteuning van de beoogde (potentiële) werknemers en/of hun werkgevers vooropgesteld. Deze modules zijn: (1) opleiding op de werkvloer; (2) begeleiding op de werkvloer (omkadering); (3) een loonpremie (op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt); (4) aanpassing van de werkplek/arbeidsomgeving. De modules zijn onderling combineerbaar naargelang de individuele noden voor maatwerk minstens nood aan begeleiding op de werkvloer en een rendementsverlies Alle werkgevers met activiteiten binnen een economische context, ongeacht hun rechtspersoon. De modules kunnen collectief ingezet worden vanuit Sociale Economie of individueel vanuit Werk.

16 Maatwerkdecreet - RUGZAK -module loonpremie
% van de brutoloonkost met plafond RSZ-kortingen en andere tussenkomsten worden in mindering gebracht Eenvoudig via DmfA-aangifte Op maat van de doelgroepwerknemer > diversificatie Duurtijd variabel 2 jaar  onbepaalde duur – evaluatie LAAG - 40% Basis VOP BASIS – 50% Maximum 2 jaar NWWZ - staatssteun HOOG – 60% Maximum VOP MAX – 75% Maximum staatssteun pmah/psp

17 Maatwerkdecreet - RUGZAK - module begeleiding
Gekwalificeerde begeleiding Op maat van de doelgroepwerknemer > diversificatie Schaal met 3 niveaus (hoog – midden – laag) Een kwalitatieve invulling begeleiding opgenomen in de regelgeving Voor iedere doelgroepwerknemer is er een competentieprofiel en een POP met concrete acties, dat jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

18 Maatwerkdecreet - RUGZAK - module begeleiding
Hoog Referentie-aantal 300u Aanwezig en permanent toezicht Opleiding op de werkvloer in functie van opdracht Midden 200u Beschikbaar en toezicht Laag 150u functioneringsgesprek Bereikbaar en wekelijks Opleiding op de werkvloer in functie van opdracht en ‘doorstroomprofiel’

19 Maatwerkdecreet - RUGZAK - module aanpassing van de arbeidsomgeving
De investeringssubsidie voor infrastructuurwerken die rechtstreeks voortvloeien uit het in dienst hebben van personen met een arbeidshandicap, blijft voorbehouden voor maatwerkbedrijven en wordt ingebed in het maatwerkdecreet. De aanpassing van de functie/productieproces op maat van de mogelijkheden krijgt een plaats in de ondersteuningssubsidie voor maatwerkbedrijven. Concreet voorstel rond de individuele arbeidspostaanpassing wordt uitgewerkt in een werkgroep met experten Maatwerkdecreet - RUGZAK - module opleiding De begeleiding op de werkvloer staat in voor de vorming die het functioneren op de werkvloer mogelijk maakt. Andere opleidingsnoden zullen, zoals nu ook al het geval is, via het reguliere aanbod bv. VDAB en/of sectorale vormingsfonds opgevangen moeten worden.

20 Maatwerkdecreet - organisatieondersteuning
Forfaitaire ondersteuning voor maatwerkbedrijf om op maat van de doelgroep: het werk aangepast te organiseren het productieproces op maat van de individuele noden aan te passen de brede administratieve verplichtingen eigen aan de inschakeling van de doelgroepwerknemers op te vangen sociale dienstverlening ten aanzien van de doelgroepwerknemers in te richten de bijkomende inspanningen voor doorstroom naast deze die onder begeleiding op de werkvloer vallen op te vangen. Rekeninghoudend met de schaalgrootte van het maatwerkbedrijf

21 kernactiviteit = inschakeling doelgroep
Maatwerkbedrijf kernactiviteit = inschakeling doelgroep Pmah / PSP COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep minstens 75% van personeel behoort tot Pmah / PSP (min. 20 vte) Ondersteuning :  modules loonpremie, begeleiding en opleiding op de werkvloer  organisatieondersteuning Organisatievoorwaarden:  Vzw’s en handelsvennootschappen met vso  SE-principes op brede organisatieniveau  kwaliteitskader op organisatieniveau Maatwerkafdeling kernactiviteit = economische activiteit, productie, dienstverlening, … Pmah / PSP / uiterst kwetsbare werknemers (min. 5 vte) 0ndersteuning : → modules loonpremie, begeleiding op de werkvloer en arbeidspostaanpassing  Elke werkgever  SE-principes en voorwaarden gekoppeld aan inschakeling  kwaliteitskader met focus op HR-beleid

22 Maatwerkdecreet doorstroom
evaluatie Op vraag VDAB, werknemer, werkgever Indien positieve evaluatie of gunstige evolutie => doorstroomtraject Kan persoon doorstromen? persoonlijk situatie Continuïteit dienstverlening Passende vacature + ondersteuning Doorstroomstage Effectieve doorstroom

23 Maatwerkdecreet Procedure
Uitbetaling Loonpremie op basis van dmfa Organisatieforfait en begeleiding in maandelijkse schijven Investeringssubsidie op basis van vorderingsstaten 1 adviescommissie SE Bijkomende capaciteit via oproepen Aangepaste procedure voor nieuwe organisaties en bij uitbreiding 6 maanden tijd om de toegekende capaciteit in te vullen


Download ppt "Toeleiding, screening en indicering van personen met een arbeidsbeperking"

Verwante presentaties


Ads door Google