De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationaal privaatrecht, het EVO-verdrag en Rome II

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationaal privaatrecht, het EVO-verdrag en Rome II"— Transcript van de presentatie:

1 Internationaal privaatrecht, het EVO-verdrag en Rome II
Week 4 © mr. J. Keizer 2008

2 Deelgebieden conflictenrecht, welk recht is van toepassing op een internationale rechtsverhouding materieel recht voorbeeld: Weens koopverdrag bevoegdheid van rechters bij internationale (privaatrechtelijke) conflicten erkenning en executie van vonnissen © mr. J. Keizer 2008

3 Internationaal? wanneer is een rechtsverhouding internationaal?
wanneer de partijen bij een rechtsverhouding woonachtig of gevestigd zijn in verschillende staten in beginsel speelt nationaliteit geen rol probleem: welk recht is dan van toepassing? © mr. J. Keizer 2008

4 Welk recht is van toepassing
partijen mogen zelf kiezen arrest Alnati hebben partijen niet gekozen dan regelt het EVO-V welk recht van toepassing is © mr. J. Keizer 2008

5 Dwingend recht Nederlandse rechter moet rekening houden met dwingend Nederlands recht (arrest Bredius) Nederlandse rechter moet rekening houden met dwingend buitenlands recht (arrest Alnati) © mr. J. Keizer 2008

6 Overeenkomsten internationale koopovereenkomst
is in eigen verdrag geregeld; Weens Koopverdrag internationale arbeidsovereenkomst algemene beginselen (arrest Mackay II) geregeld in EVO-V art 6 en 9 BBA is dwingend recht (arrest Sørensen) © mr. J. Keizer 2008

7 Structuur van het EVO-V
preambule: “het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst” art. 1 lid 1 EVO-V verdrag is alleen bij internationale overeenkomsten van toepassing art. 1 lid 2 t/m 4 EVO-V wanneer het verdrag niet van toepassing is art. 2 EVO-V formeel toepassingsgebied © mr. J. Keizer 2008

8 Wanneer is een overeenkomst international?
wanneer partijen woonachtig of gevestigd zijn in verschillende landen, of wanneer de overeenkomst nauw verbonden is met een ander land door rechtskeus kunnen partijen een overeenkomst niet internationaal maken © mr. J. Keizer 2008

9 Partijen mogen kiezen art. 3 EVO-V rechtskeuze door partijen
vaak door algemene voorwaarden © mr. J. Keizer 2008

10 Wanneer pp niet hebben gekozen
art. 4 lid 1 EVO-V wanneer partijen niet hebben gekozen: “het land waarmee zij het nauwst is verbonden“ art. 4 lid 2 EVO-V vermoeden van kenmerkende prestatie arrest Jurgens van Heesch © mr. J. Keizer 2008

11 Onroerende zaken art. 4 lid 3 EVO-V voor koop en huur
het recht van het land waar het onroerend goed is gelegen © mr. J. Keizer 2008

12 Consumentenkoop I art 5 EVO-V:
nuancering op de 2 hoofdregels van art 3 (wel gekozen) en art 4 lid 2 (niet gekozen) levering van roerende lichamelijke zaken of diensten aan consument wat is een consument? “niet bedrijfs- of beroepsmatig” © mr. J. Keizer 2008

13 Consumenten koop II rechtskeus (art 5 lid 2) en geen rechtskeus (art 5 lid 3) 3 voorwaarden voorstel uit ander land consument heeft bestelling gedaan in ander land consument naar ander land gereisd en reis is georganiseerd door wederpartij voldaan aan voorwaarde: dwingende bepalingen van het land van de consument © mr. J. Keizer 2008

14 Internationale arbeidsovereenkomst
art. 6 lid 1 EVO-V uitzondering op de hoofdregel van art. 3 EVO-V (wel gekozen) dwingende bepalingen gaan voor art. 6 lid 2 EVO-V uitzondering op de hoofdregel van art. 4 EVO-V (niet gekozen) waar gewoonlijk wordt gewerkt waar zich de vestiging van de werkgever bevindt © mr. J. Keizer 2008

15 Dwingend Recht art. 7 lid 1 EVO-V art. 7 lid 2 EVO-V
rechter dient rekening te houden met het recht van een ander land, waar het geval nauw is verbonden (arrest Alnati) art. 7 lid 2 EVO-V rechter dient rekening te houden met zijn eigen dwingend recht (arrest Alnati) © mr. J. Keizer 2008

16 Geldigheid van overeenkomsten
art. 8 EVO-V fictie: ”het recht dat ingevolge dit Verdrag toepasselijk zou zijn” van belang bij de afweging of er een overeenkomst is of een zuivere l.o.i. © mr. J. Keizer 2008

17 Cessie en subrogatie cessie subrogatie
het overdragen (verkopen) van een vordering subrogatie de nieuwe crediteur neemt alle rechten en vorderingen met betrekking tot een bepaalde schuld over van de oorspronkelijke crediteur bijvoorbeeld: verzekeringen © mr. J. Keizer 2008

18 Internationale niet-contractuele verbintenissen
rechtsgrond voor schadevergoeding in het algemeen: overeenkomst, wanprestatie onrechtmatige daad ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming en precontractuele verhoudingen onderscheid: onrechtmatige daad wanprestatie © mr. J. Keizer 2008

19 Rome II conflictenregels voor het bepalen van het toepasselijke recht op: onrechtmatige daad (art. 4 t/m 9) onrechtvaardige verrijking en onverschuldigde betaling (art. 10) zaakwaarneming (art. 11) aansprakelijkheid uit precontractuele verhoudingen (art. 12) © mr. J. Keizer 2008

20 Internationale onrechtmatige daad II
materieel recht nationaal Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad lex loci delicti arrest COVA arrest Schulte- Deutag europees Rome II lex loci damni formeel recht EEX-VO (Brussel II) Art. 5 sub 3 EEX-VO © mr. J. Keizer 2008

21 Internationale onrechtmatige daad
in Nederland geregeld in de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad arrest COVA arrest Schulte-Deutag gaat uit van de lex loci delicti Europees Rome II © mr. J. Keizer 2008

22 Europese onrechtmatige daad Rome II
het toepasselijke recht moet worden bepaald volgens de plaats waar de schade zich voordoet gaat uit van het beginsel lex loci damni, Rome II is een verordening © mr. J. Keizer 2008

23 Europese onrechtmatige daad Rome II
algemene regeling onrechtmatige daad geregeld in art 4) specifieke regelingen OD productaansprakelijkheid (art. 5) oneerlijke concurrentie (art. 6) milieuschade (art.7) intellectuele eigendomsrechten (art. 8) collectieve actie arbeidsconflicten (art. 9) © mr. J. Keizer 2008


Download ppt "Internationaal privaatrecht, het EVO-verdrag en Rome II"

Verwante presentaties


Ads door Google