De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15. Octrooi- en auteursrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "15. Octrooi- en auteursrecht"— Transcript van de presentatie:

1 15. Octrooi- en auteursrecht

2 Intellectueel eigendom
recht op een idee intellectuele eigendomsrechten: octrooi auteursrecht modellenrecht Merkenrecht namaak mag, tenzij... © 2009 Mr. J. Keizer

3 Octrooi octrooi: een exclusief recht op een technische uitvinding waarmee men een ander kan verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, gedurende een bepaalde periode octrooi geeft tijdelijk (maximaal twintig jaar) een monopolie © 2009 Mr. J. Keizer

4 © 2009 Mr. J. Keizer

5 Wanneer octrooi? nieuwheid (art. 4 ROW) inventiviteit (art. 6 ROW)
indien uitvinding géén deel uitmaakt van de stand der techniek, wereldwijd inventiviteit (art. 6 ROW) indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek industrieel toepasbaar (art 7 ROW) © 2009 Mr. J. Keizer

6 Geheimhouding tot aan de dag van indiening van de octrooiaanvrage dient de uitvinding geheim te worden gehouden bij contact met buitenstaanders (deskundigen etc.) geheimhouding contract laten tekenen voortijdige openbaring van uitvinding maakt bescherming onmogelijk © 2009 Mr. J. Keizer

7 Werknemer en uitvinding
het recht op octrooi komt toe aan de werknemer (art. 12 ROW); tenzij; de aard van de betrekking inhoudt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt om uitvindingen te doen © 2009 Mr. J. Keizer

8 Octrooiaanvrage aanvrager is niet altijd uitvinder
zelf stappen ondernemen bij het Octrooi centrum de aanvraag voor octrooi blijft na indiening 18 maanden geheim daarna publicatie van de octrooiaanvraag nu voor iedereen in te zien © 2009 Mr. J. Keizer

9 Octooi en patent octrooi = Nederlandse naam patent = engelse naam
theorieën, gedachten, rekenmethoden, ideeën zonder concrete uitwerking, zijn niet door een octrooi te beschermen © 2009 Mr. J. Keizer

10 Territoriale gebondenheid
een octrooi geldt per staat (land) een nationale octrooiaanvraag kan worden uitgebreid naar een internationale octrooiaanvraag © 2009 Mr. J. Keizer

11 Internationaal octrooi
europees octrooi (geldig in de meeste europese staten) indienen bij het Europees Octrooibureau (EOB) in München of Den Haag in plaats van bij de 31 afzonderlijke nationale octrooiraden wereld octrooi © 2009 Mr. J. Keizer

12 Rechtsmiddelen octrooi geeft het recht om anderen te verbieden een uitvinding toe te passen (art. 70 ROW) schadevergoeding voor de schade die de octrooi houder heeft geleden door de inbreukmakende handelingen © 2009 Mr. J. Keizer

13 Auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen (art. 1 AW) een goed idee wordt niet beschermd © 2009 Mr. J. Keizer

14 Het auteursrechtelijk beschermd werk
voorwerp: boeken, kranten, brochures, foto's etc muziek, film, video, computerprogramma’s etc tekeningen, schilderijen, kaarten etc schoenen, truien, koffers etc De BH bandjes van Marlies Dekkers © 2009 Mr. J. Keizer

15 Maker de maker wordt beschermd werknemer (art. 7 AW)
maken van auteursrechtelijke werken voor een werkgever, werkgever heeft in beginsel auteursrecht © 2009 Mr. J. Keizer

16 Rechten auteursrecht op een werk geeft twee exclusieve rechten:
het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen © 2009 Mr. J. Keizer

17 Ontstaan en duur het "maken" is voldoende, het werk moet voor anderen waarneembaar zijn auteursrecht eindigt 70 jaar nadat de maker is overleden Elzie Segar, de geestelijk vader van Popeye, overleed in 1938 © 2009 Mr. J. Keizer

18 Overdracht auteursrecht
erfopvolging schriftelijk contract (authentieke of onderhandse akte) (art. 2 AW) © 2009 Mr. J. Keizer

19 Rechtshandhaving vaak via kort geding
schadevergoeding eisen (art. 27 AW) beslaglegging, vernietiging etc. (art. 26ev AW) inbreuk op auteursrecht is een onrechtmatige daad Boven: ‘Mok Deuk’ van V&D. Onder: ‘Deukbeker’ van Brandt. © 2009 Mr. J. Keizer

20 Rechten van geportretteerde
in opdracht (art. 19 en 20 AW) toestemming om een foto te maken geeft niet automatisch het recht een portret openbaar te maken niet in opdracht (art. 21 AW) criterium: "redelijk belang" © 2009 Mr. J. Keizer

21 Persoonlijkheidsrechten
maker kan zich verzetten tegen publicatie zonder naamsvermelding, tegen onredelijke wijzigingen en tegen verminking van het werk, zelfs als hij de rechten heeft overgedragen (art. 25 AW) © 2009 Mr. J. Keizer

22 Wet naburige rechten bescherming van uitvoerende kunstenaars (musici, acteurs, dansers cabaretiers etc) © 2009 Mr. J. Keizer

23 Rechten uitvoerende kunstenaars
uitvoerend kunstenaars hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor onder andere: het opnemen van hun uitvoeringen; het maken van kopieën van die opnamen; het verkopen, verhuren of uitlenen van die opnamen; het (her)uitzenden © 2009 Mr. J. Keizer


Download ppt "15. Octrooi- en auteursrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google