De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 13 oktober 2009 RKBS Het Baken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 13 oktober 2009 RKBS Het Baken"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 13 oktober 2009 RKBS Het Baken
Op weg naar het Voortgezet Onderwijs Ouderavond 13 oktober 2009 RKBS Het Baken

2 Programma Introductie Uw kind op de basisschool
Mogelijkheden na de basisschool Vragen Schoolkeuze Een jaartje rond

3 Uw kind op de basisschool
Uw kind en zijn of haar aanleg … verstandelijk creatief-technisch sociaal-emotioneel motorisch

4 Uw kind op de basisschool
Is uw kind … een doener een denker rustig speels nerveus sociaal zelfstandig geconcentreerd een doorzetter ijverig

5 Uw kind op de basisschool
Wat speelt een rol bij de besluitvorming? Schriftelijk advies van de school (onderwijskundig rapport) Mening ouders en kind Gegevens basisonderwijs (Cito) (ev.) School voor V.O. (test, beschikbaarheid)

6 Uw kind op de basisschool
Uw rol als ouder/verzorger belangstelling rust eigen studieplek vertrouwen steun sfeer tijd

7 Mogelijkheden na de basisschool
praktijkonderwijs vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

8 Mogelijkheden na de basisschool
Praktijkonderwijs Leidt op voor eenvoudige functies op reguliere arbeidsmarkt Gericht op individuele leerling (individueel ontwikkelingsplan) Naast gewone lessen ook praktijkvakken gericht op beroep Toelating v.a. 12 jaar met indicatie Het praktijkonderwijs Praktijkonderwijs leidt jongeren rechtstreeks op voor eenvoudige functies op de regionale arbeidsmarkt. Het praktijkonderwijs is op de individuele leerling gericht, voor elke leerling wordt er een apart plan gemaakt: een individueel ontwikkelingsplan. In dit plan staat wat er wordt gedaan om leerlingen zo goed mogelijk op het latere leven voor te bereiden (wonen, werken, vrije tijd en burgerschap). Omdat de individuele behoefte van de leerlingen centraal staat, zijn er weinig voorschriften voor het praktijkonderwijs. Op zo’n school krijg je wel les in taal, rekenen/wiskunde, informatiekunde en lichamelijke oefening, maar hiervoor zijn geen programma’s vastgelegd, waardoor de lessen beter kunnen worden aangepast aan de leerling. Naast deze vakken krijg je op het praktijkonderwijs ook vakken die speciaal gericht zijn op beroepen die de leerling later kan beoefenen. Deze vakken verschillen per school. In overleg met de gemeente wordt gekozen voor bijvoorbeeld vakken voor magazijnmedewerker, de horeca, vorkheftruckchauffeur, de bouw en het grootwinkelbedrijf. Met elke leerling wordt gesproken over zijn/haar beroepswensen en de mogelijkheden die hij/zij heeft. Als de leerlingen ouder zijn, doen zij tijdens stages veel praktijkervaring op om zich voor te bereiden op baan. De scholen doen hun best om voor hun leerlingen een geschikte functie te vinden. Om toegelaten te worden op een school voor praktijkonderwijs moet je ouder zijn dan 12 en een zogenoemde indicatie hebben. Een indicatie is een verwijzing van een speciale commissie; de nieuwe school zal dit voor je regelen. Als leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs de lessen door omstandigheden niet kunnen volgen, mogen ze onder bepaalde voorwaarden naar het praktijkonderwijs.

9 Mogelijkheden na de basisschool
VMBO 4 leerwegen die leiden naar MBO Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Het vmbo Het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo) bestaat uit zogenaamde leerwegen. Een leerweg is de route die een leerling volgt na de onderbouw. Alle vier de leerroutes leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs. De vier leerwegen zijn: de theoretische leerweg; de gemengde leerweg: de kaderberoepsgerichte leerweg; de basisberoepsgerichte leerweg. De theoretische leerweg is het beste te vergelijken met de mavo. Een diploma van de theoretische leerweg geeft toegang tot vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) van het mbo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan je ook naar de havo. De gemengde leerweg ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt de leerlingen voor op vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs en op de havo. De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich op de praktijk en bereidt de leerlingen voor op vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het middelbaar beroepsonderwijs. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg is een nieuw traject ingevoerd, het leerwerktraject. Dit is een leerwijze met meer ruimte voor stage of werk. Ook het leerwerktraject geeft toegang tot een niveau 2 opleiding in het mbo, mits deze verwant is. Is die niet verwant, dan kunnen eventueel nadere eisen door het mbo worden gesteld. Tot slot bieden sommige scholen de assistentopleiding in het vmbo aan. Leerlingen worden rechtstreeks opgeleid naar een mbo-diploma op niveau 1. Elke leerweg kent een keuze uit vier sectoren: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Leerlingen in het vmbo kiezen op zijn vroegst aan het eind van het tweede leerjaar voor een van die sectoren. Binnen deze sectoren bestaan weer beroepsgerichte programma's. Niet elke school heeft alle beroepsgerichte programma's' in huis. Een leerling kan dus bijvoorbeeld niet overal 'voertuigentechniek' of 'zorg-en-welzijn-breed' volgen. Het is daarom raadzaam om bij de vmbo-scholen bij u in de omgeving na te vragen welke opleidingen zij aanbieden. Ouders en leerlingen doen er goed aan om bij de overgang van het basisonderwijs naar het vmbo de zwaarte van de leerwegen goed in het oog te houden.

10 Mogelijkheden na de basisschool
Theoretische leerweg Vergelijk met Mavo (D niveau) Slechts algemeen vormende vakken, geen beroepsgerichte vakken Met dit diploma kan je naar de Havo Gemengde leerweg Lijkt op theoretische leerweg 6 of 7 Algemeen vormende vakken en 1 beroepsgericht vak Van beroepsgericht vak alleen het kerndeel Kaderberoepsgerichte leerweg Veel beroepsgerichter dan bovenstaande leerwegen 4 Algemeen vormende vakken en 2 of 3 beroepsgerichte vakken Van beroepsgerichte vakken het kerndeel en verrijkingsdeel Theoretische leerweg. In deze leerweg krijg je alleen maar algemeen vormende vakken, dus geen beroepsgerichte vakken. Je doet van de algemeen vormende vakken het kerndeel en het verrijkingsdeel. Aan het eind van de tweede klas moet je negen examenvakken kiezen. Je kunt kiezen uit wiskunde, natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2, biologie, maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, Frans, Duits en kunstvakken. Aan het eind van de derde klas kies je hieruit zes of zeven examenvakken. Met de theoretische leerweg kun je ook doorleren op de havo.  Welke vakken je kiest zal afhangen van de sector waarin je verder gaat. en daarbij horen. De gemengde leerweg Deze leerweg lijkt veel op de theoretische leerweg. Het verschil zit in het beroepsgerichte vak, dat je naast de acht algemeen vormende vakken krijgt. Deze vakken kies je aan het eind van de tweede klas.  Je kunt kiezen uit wiskunde, natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2, biologie, maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, Frans, Duits, kunstvakken en een beroepsgericht vak. Aan het eind van de derde klas kies je hieruit zes of zeven examenvakken. Je bent verplicht het kerndeel en het verrijkingsdeel te doen van de algemeen vormende vakken. Deze zijn even moeilijk als in de theoretische leerweg. Van het beroepsgerichte vak doe je alleen het kerndeel. Het is een keuze aan jou om hiervan ook het verrijkingsdeel te doen. Je moet waarschijnlijk wel eerst een keuze maken uit een afdeling. Kaderberoepsgerichte leerweg Deze leerweg kies je als je de beroepsgerichte vakken aantrekkelijk vindt, omdat je weet dat je toch verder wilt op het Middelbaar Beroepsonderwijs. Daar zijn de beroepsgerichte vakken zeer belangrijk. Je leert daar immers voor een beroep. De vier algemene vakken zijn ongeveer even moeilijk als in de theoretische leerweg. Je hoeft van deze vakken alleen het kerndeel te doen. Je mag kiezen of je ook nog het verrijkingsdeel erbij doet. Maar van de beroepsgerichte vakken doe je het kerndeel en verrijkingsdeel. Aan het eind van de tweede klas moet je een afdeling kiezen. Ook moet je je zes of zeven examenvakken al kiezen. In klas 3 en 4 moet je zes of zeven examenvakken volgen, waarvan twee of drie beroepsgerichte vakken. Basisberoepsgerichte leerweg Deze leerweg kies je als je graag beroepsgericht wilt werken en je wat moeite hebt met de algemeen vormende vakken. Je kiest aan het eind van het tweede leerjaar een afdeling. In klas 3 en 4 moet je zes of zeven examenvakken volgen, waarvan twee of drie beroepsgerichte vakken.  Van de vier algemeen vormende vakken en de beroepsgerichte vakken doe je het kerndeel. Van de beroepsgerichte vakken mag je het verrijkingsdeel doen. In het schema hieronder kun je zien welke sectoren er zijn en welke vakken verplicht zijn. Basisberoepsgerichte leerweg Kiezen als je moeite hebt met algemeen vormende vakken 4 Algemeen vormende vakken en 2 of 3 beroepsgerichte vakken (alles alleen kerndeel)

11 Mogelijkheden na de basisschool
VMBO Leerwegondersteuning (LWOO) Dit onderwijs is bestemd voor leerlingen die voldoende capaciteiten hebben om een vmbo-diploma te halen, maar leerachterstanden of gedragsproblemen hebben. Lwoo-leerlingen volgen onderwijs in een van de vier leerwegen, maar krijgen daarnaast extra ondersteuning, bijvoorbeeld door toepassing van kleinere klassen. Na het vmbo stromen deze leerlingen gewoon naar het mbo. Zorgstructuur In het vmbo is de zogeheten zorgstructuur ingevoerd. Een van de doelen in het vmbo is dat zoveel mogelijk leerlingen een van de leerwegen met een diploma afsluiten. De meeste leerlingen zullen dat doel op eigen kracht en zonder bijzondere voorzieningen kunnen bereiken. Maar er zijn ook leerlingen die daarbij wat extra hulp nodig hebben. Voor leerlingen die bij het volgen van een van de leerwegen tijdelijke ondersteuning nodig hebben, is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Leerlingen krijgen dan extra  (orthodidactische of orthopedagogische) hulp. Sommige vmbo-scholen hebben een aparte voorziening voor leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs krijgen. De leerlingen krijgen daar onder andere les in kleinere groepen en kunnen daardoor meer hun eigen tempo volgen. In het leerwegondersteunend onderwijs volgen de leerlingen hetzelfde programma als in de reguliere leerwegen. De beslissing of uw kind leerwegondersteunend onderwijs ontvangt is een beslissing van de school. De middelbare school bepaalt zelf of een leerling extra ondersteuning krijgt of niet. Daar laat de regionale verwijzingscommissie zich niet over uit. Wél beslist de commissie op basis van de aanmeldingen of de school extra geld ontvangt voor de verzorging van uw kind. Ook niet-geïndiceerde leerlingen zijn door scholen toelaatbaar tot de verschillende vormen en mogelijkheden van leerwegondersteuning in het vmbo. De school is wel verplicht om voor elke leerling met een beschikking voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs een individueel handelingsplan op te stellen. U kunt de school hiernaar vragen.

12 Mogelijkheden na de basisschool
VMBO 4 sectoren Economie Landbouw Techniek Zorg en Welzijn Het vmbo Het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo) bestaat uit zogenaamde leerwegen. Een leerweg is de route die een leerling volgt na de onderbouw. Alle vier de leerroutes leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs. De vier leerwegen zijn: de theoretische leerweg; de gemengde leerweg: de kaderberoepsgerichte leerweg; de basisberoepsgerichte leerweg. De theoretische leerweg is het beste te vergelijken met de mavo. Een diploma van de theoretische leerweg geeft toegang tot vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) van het mbo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan je ook naar de havo. De gemengde leerweg ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt de leerlingen voor op vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs en op de havo. De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich op de praktijk en bereidt de leerlingen voor op vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het middelbaar beroepsonderwijs. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg is een nieuw traject ingevoerd, het leerwerktraject. Dit is een leerwijze met meer ruimte voor stage of werk. Ook het leerwerktraject geeft toegang tot een niveau 2 opleiding in het mbo, mits deze verwant is. Is die niet verwant, dan kunnen eventueel nadere eisen door het mbo worden gesteld. Tot slot bieden sommige scholen de assistentopleiding in het vmbo aan. Leerlingen worden rechtstreeks opgeleid naar een mbo-diploma op niveau 1. Elke leerweg kent een keuze uit vier sectoren: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Leerlingen in het vmbo kiezen op zijn vroegst aan het eind van het tweede leerjaar voor een van die sectoren. Binnen deze sectoren bestaan weer beroepsgerichte programma's. Niet elke school heeft alle beroepsgerichte programma's' in huis. Een leerling kan dus bijvoorbeeld niet overal 'voertuigentechniek' of 'zorg-en-welzijn-breed' volgen. Het is daarom raadzaam om bij de vmbo-scholen bij u in de omgeving na te vragen welke opleidingen zij aanbieden. Ouders en leerlingen doen er goed aan om bij de overgang van het basisonderwijs naar het vmbo de zwaarte van de leerwegen goed in het oog te houden.

13 Mogelijkheden na de basisschool
De sectoren met hun afdelingen Economie Administratie Consumptief Handel en verkoop Mode en commercie Zorg en welzijn Verzorging Uiterlijke verzorging Techniek Bouwtechniek Elektrotechniek Grafische techniek Installatie techniek Metaal techniek Scheepvaart Transport en logistiek Voertuigen techniek Landbouw Tuin- en bosbouw Levensmiddelen technologie Landbouw en veehouderij Economie Administratie op een kantoor werken: typen, werken op de computer, formulieren invullen, faxen, met de telefoon omgaan, rekenwerk. Consumptief voedsel bereiden: bakken, koken, vleesverwerken, maaltijden opdienen in een restaurant of ziekenhuis Handel en verkoop werken in een winkel of in een groothandel: verkopen, kassawerk, etelaren. Mode en commercie werken met textiel, kleding maken, tekenen, herstellen, ontwerpen, verkopen van kleding, etaleren. Landbouw Tuinbouw/bosbouw: groenten kweken, fruittelen, in kassen en op de koude grond werken, bloernbollen en bloemen kweken en verzorgen, tuinwerkzaamheden verrichten (zaaien, planten enzovoort) bossen verzorgen: aanplanten, rooien. Levensmiddelentechnologie het maken van levensmiddelen zoals suiker, kaas, boter, frisdranken, jam, groentenconserven, meestal in een fabriek Landbouw/veehouderij : akkerbouw: zaaien, planten, maaien, ploegen, sproeien, vee verzorgen: varkens, kippen, koeien, uitmesten, melken. Zorg en welzijn Verzorging in een huishouding werken, verzorgen van zieken, kinderen, bejaarden. Uiterlijke verzorging verzorgen van gezicht, huid, haar, voeten en handen, verzorgingsprodukten leren kennen Techniek Bouwtechniek timmeren, metselen, schilderen, houtbewerken (meubelmaken), stofferen, stukadoren, werken in de wegenbouw. Elektrotechniek omgaan met elektriciteit, elektrische en elektronische apparatuur zoals huishoudelijke apparaten, televisie, radio, telefoonapparatuur, computers. Grafische techniek voor boeken, kranten, tijdschriften, folders, kaartjes drukwerk voorbereiden (zetten, opmaken), drukken, vouwen, boekbinden Installatietechniek aanleggen en onderhouden van gas-, water-, verwarmings en koelinstallaties. Metaaltechniek. werken met metaal en machines waarmee metaal kan worden bewerkt zoals een draaibank, een boor- en een snijmachine Scheepvaart werken aan boord van een schip in de visserij, de binnenvaart (rivieren en kanalen), de koopvaardij Transport en logistiek in een bedrijf in het magazijn werken en voor de voorraad zorgen, op een expeditie-afdeling met de computer werken en zorgen dat goederen vervoerd worden naar klanten Voertuigentechniek onderhouden en repareren van motoren, voertuigen (fiets bromfiets, auto, bus) en landbouwmachines.

14 Mogelijkheden na de basisschool
VMBO in schema

15 Mogelijkheden na de basisschool
HAVO en VWO HAVO duurt 5 jaar en is voorbereiding op HBO VWO duurt 6 jaar en is voorbereiding op WO VWO gesplitst in gymnasium en atheneum Op gymnasium Grieks en Latijn Keuze uit 4 profielen Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij Het havo en vwo Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren havo met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een midden kaderopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Het vwo ten slotte duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren van het vwo met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Op het atheneum wordt soms Latijn of Grieks gegeven als keuzevak. Op een lyceum kunnen leerlingen zelf kiezen voor het gymnasium of het atheneum. In het havo en het vwo heeft een leerling de keuze uit vier profielen. Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat de leerling in het havo en vwo voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Door die aansluiting kan ook het aantal studenten dat het hoger onderwijs voortijdig verlaat, beperkt blijven. Er zijn vier profielen: natuur en techniek; natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij. Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot de mogelijkheden van leerlingen om door te stromen naar het hoger onderwijs. In havo en vwo is het onderwijs opgebouwd rond het 'studiehuis'. Daarbij gaat het niet om een gebouw. Met het begrip 'studiehuis' doelen we vooral op begeleiding door de docent, die erop is gericht de leerlingen in toenemende mate zelfstandig hun werk te laten doen.

16 Mogelijkheden na de basisschool
Opbouw van de profielen Gemeenschappelijk deel (voor iedereen hetzelfde) (Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, Maatschappijleer, Culturele en kunstzinnige vorming, Lichamelijke opvoeding) Profieldeel (kenmerk van profiel) ( Bijvoorbeeld: Wiskunde A/B, Scheikunde, Natuurkunde, Informatica, Biologie, Tecnologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Management, Economie, Kunst, Moderne vreemde taal, etc.) Vrij deel (vakken uit ander profieldeel) (Een vak uit het profieldeel, Bewegen, Sport & Maatschappij, Algemene natuurwetenschappen) Het havo en vwo Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren havo met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een midden kaderopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Het vwo ten slotte duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren van het vwo met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Op het atheneum wordt soms Latijn of Grieks gegeven als keuzevak. Op een lyceum kunnen leerlingen zelf kiezen voor het gymnasium of het atheneum. In het havo en het vwo heeft een leerling de keuze uit vier profielen. Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat de leerling in het havo en vwo voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Door die aansluiting kan ook het aantal studenten dat het hoger onderwijs voortijdig verlaat, beperkt blijven. Er zijn vier profielen: natuur en techniek; natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij. Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot de mogelijkheden van leerlingen om door te stromen naar het hoger onderwijs. In havo en vwo is het onderwijs opgebouwd rond het 'studiehuis'. Daarbij gaat het niet om een gebouw. Met het begrip 'studiehuis' doelen we vooral op begeleiding door de docent, die erop is gericht de leerlingen in toenemende mate zelfstandig hun werk te laten doen.

17 Mogelijkheden na de basisschool
Onderwijs in schema

18 Vragen?

19 Schoolkeuze Scholen in de regio
Melanchton Bergschenhoek (afstand ongeveer 2 km) Protestants-Christelijk onderwijs HAVO / Atheneum/Gymnasium Cultuur en Maatschappij: sociaal-cultureel Economie en Maatschappij: economisch Natuur en Gezondheid: paramedisch Natuur en Techniek: technisch Onderscheidt zich door: Leerpleinen Competentiegericht werken en evalueren

20 Schoolkeuze Scholen in de regio
Wolfert Dalton Bergschenhoek (afstand ongeveer 2 km) Openbaar onderwijs gebaseerd op Daltonprincipes, in een veilige kleinschalige leeromgeving met aandacht voor versterkt talenonderwijs (English), sport en cultuur. HAVO / Atheneum/Gymnasium Mens en Natuur Mens en maatschappij Onderscheidt zich door: Daltonprincipes: vrijheid in gebondenheid, samenwerken en zelfstandigheid Moderne faciliteiten en leermiddelen

21 Schoolkeuze Scholen in de regio
Wolfert Dalton Hillegersberg (afstand ongeveer 7 km) Openbaar onderwijs gebaseerd op Daltonprincipes, in een veilige kleinschalige leeromgeving met aandacht voor versterkt talenonderwijs (English), sport en cultuur. MAVO HAVO / Atheneum/Gymnasium Mens en Natuur Mens en maatschappij

22 Schoolkeuze Scholen in de regio
Blesewic Bleiswijk (afstand ongeveer 8 km) Protestants-Christelijk onderwijs VMBO (TL) HAVO / Atheneum/Gymnasium (t/m leerjaar 3, daarna Bergschenhoek) Onderscheidt zich door: Kleinschaligheid Vrije keuze modules

23 Schoolkeuze Scholen in de regio
Melanchton De Kring (afstand ongeveer 8 km) Protestants-Christelijk onderwijs VMBO (GTL, KBL, BBL, LWOO op BBL niveau) Natuur en Milieu Let op: Sinds 2009 ook in Berkel en Rodenrijs,: Melanchton Berkroden Ondernemerschap (breed) Onderscheidt zich o.a. door: Kleinschaligheid Thematische aanpak

24 Schoolkeuze Scholen in de regio
Sint-Laurens College Hillegerberg (afstand ongeveer 6 km) Lansingerland (afstand ongeveer ½ km) Rooms-Katholiek onderwijs HAVO /VWO/VWO+ Alle profielen 2 jarige brug periode Japans als extra vak Locatie Lansingerland t/m leerjaar 3 Onderscheidt zich o.a. door: Structuur Prestatiegerichtheid, 0% lesuitval

25 Schoolkeuze Scholen in de regio
Stanislas College Pijnacker (afstand ongeveer 8 km) Interconfessioneel (RK/PC) MAVO HAVO / VWO Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Onderscheidt zich o.a. door: Nieuwbouw (volgend jaar) Brede school voor iedereen

26 Schoolkeuze Scholen in de regio Picasso lyceum Zoetermeer VMBO-T HAVO
Atheneum Gymnasium Onderscheidt zich door: Talenten Ontwikkelen tot Prestaties TOP-klassen Mogelijkheid tot versnellen van vakken Vakken geclusterd in 6 domeinen: ; TALEN (met vakken als Nederlands, Engels, Duits en Frans); MENS EN MAATSCHAPPIJ (met vakken als aardrijkskunde, maatschappijleer en geschiedenis); EXACT (met vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie); KUNST (met vakken als handvaardigheid, tekenen, CKV en muziek); SPORT (met het vak lichamelijke opvoeding); ICT (met de vakken informatiekunde en informatica).

27 Schoolkeuze Scholen in de regio
Erasmus College Zoetermeer (afstand ongeveer 12 km) Daltonschool en een samenwerkingsschool Het Erasmus staat o.a. bekend door de bijzondere activiteiten op Theater & Muziek gebied MAVO (TL) HAVO / Atheneum/Gymnasium/ 2-jarige Masterclass EMC² Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

28 Schoolkeuze Scholen in de regio
Oranje Nassau College Zoetermeer (afstand ongeveer 12 km) Protestants Christelijk onderwijs VMBO breed HAVO / Atheneum/Gymnasium Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Aparte Jenaplan stroom Onderscheidt zich door: Modern gebouw Vrije modules (2 per jaar)

29 Een jaartje rond Belangrijke momenten in groep 8
13 oktober Algemene informatieavond VO en oudergesprekken december Start “Kiezen in groep 8” januari en februari Open dagen scholen/school bezoeken Voorlichting door oud leerlingen 20 januari Scholenmarkt en Ouder- / adviesgesprekken Eerste rapport t/m Cito eindtoets voor Aanmelding school VO na Kennismaken op school VO

30 Vragen?


Download ppt "Ouderavond 13 oktober 2009 RKBS Het Baken"

Verwante presentaties


Ads door Google