De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening
Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening Ontwikkelvarianten Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening

2 Waarom gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening?
Wat willen werkgevers? Beste en gemotiveerde kandidaat, advies, geen rompslomp, nazorg, etc. Wat willen gemeenten en UWV? Uitstroom naar werk, schadelastbeperking Wat willen werkgevers? Beste kandidaat voor de vacature (snelle en adequate matching/vacaturevervulling) Goed en gedegen advies, ondersteuning bij invulling sociaal werkgeversscahp, mvo (toekomstig) gekwalificeerd personeel Snel, goedkoop, goed Behoefte aan brede inzetbaarheid personeel (inzet scholing/training, subsidiemglh) Winst maken Zo min mogelijk rompslomp Nazorg Eenduidige informatie, toegang en aanspreekpunt bij publieke organisaties Wat willen gemeente en UWV? Uitstroom naar werk Schadelastbeperking Zonder baan bij een werkgever, geen werk voor onze klanten Wat wil de werkgever? Werk is beter voor onze klanten Bij elkaar brengen vraag en aanbod Inzicht arbeidsmarktontwikkelingen Eenduidige ondersteuning bij arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken

3 Wettelijke opdracht Wetsvoorstel Suwi art 10:
Samenwerking voor werkgeversdienstverlening: "UWV en gemeenten werken samen in de regio's bij dienstverlening aan werkgevers en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt”. Eén publiek (digitaal) aanspreekpunt namens gemeenten en UWV per arbeidsmarktregio (30) Eén landelijk gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers Voortrekkersrol gemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid Gemeenten en UWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor registratie van werkzoekenden en vacatures Voorwaarden SZW (MvT) 30 regio’s vastgesteld in kader van regionaal arbeidsmarktbeleid zijn vertrekpunt één publiek aanspreekpunt/één (digitaal) loket namens gemeenten en UWV per arbeidsmarktregio Gemeenten en UWV betrekken actief de sociale partners Inregelen overlegstructuur op regionaal niveau tbv arbeidsmarktbeleid. Voortrekkersrol is belegd bij de (centrum)gemeenten. Gezamenlijk marktbewerkingsplan op regionaal niveau Arbeidsmarktinformatie op het niveau van de betreffende regio. UWV levert hiertoe maandelijks een basisset regionale arbeidsmarktinformatie.

4 Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en UWV - de opgave –
Werkgevers vraaggericht bedienen met gezamenlijk dienstenpakket Richting werkgevers herkenbaar en gecoördineerd met één gezicht optreden, met herkenbare branding. Eventuele werkgeversdienstverlening in subregio’s goed aansluiten op regionaal aanspreekpunt Opstellen regionaal en landelijk marktbewerkingsplan voor de doelgroepen

5 Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en UWV - de opgave – vervolg
Gemeenten en UWV committeren zich aan totale gezamenlijke doelstellingen; Partijen blijven ieder verantwoordelijk voor eigen taakstellingen; Gemeenten en UWV maken afspraken over gezamenlijk dienstenpakket; Gemeenten en UWV maken afspraken over inzet van middelen (fte) tbv uitvoering.

6 Outlet naar de markt voor onze klanten op basis van hun werkpotentieel

7 Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening
Strategisch/bestuurlijk niveau regionaal arbeidsmarkt agenda Regionaal bestuurlijk overleg met 3 O’s Regie bij centrumgemeente Gedragen regionale arbeidsmarktagenda (beleid) Tactisch niveau regionaal marktbewerkingsplan Regionaal marktbewerkingsplan: gezamenlijk vastgesteld of afgestemd met partijen Branding Herkenbare branding op regionaal niveau, evt. met subregio aanduiding Prestaties Commitment partijen aan totale gezamenlijke doelstellingen Ieder partij blijft verantwoordelijk voor eigen taakstellingen. Afspraken worden jaarlijks vastgelegd in gezamenlijk marktbewerkingsplan

8 Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening
Operationeel niveau Werkgevers benadering Werkgevers vraaggericht bedienen Gemeenten en UWV treden richting werkgevers herkenbaar en gecoördineerd met één gezicht op. Afspraken over werkgeversbenadering, verdeling werkgevers/sectoren: Diensten pakket Afspraken over gezamenlijk (minimum) pakket aan diensten voor werkgevers. Aansturing .strategisch/tactisch niveau: regio MT operationeel niveau: dagelijkse aansturing afhankelijk van samenwerkingsvariant aansturing belegd bij 1 manager aangewezen door gemeenten en UWV dan wel gezamenlijke aansturing Inbreng personeel Afspraken over inzet middelen (fte) tbv uitvoering. Niet noodzakelijk dat medewerkers fysiek op 1 locatie zitten.

9 Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening
Operationeel niveau Professio- nalisering Afspraken over professionele standaard, evt. gezamenlijk professionaliseringsprogramma uitvoeren. Systemen Vastleggen van afspraken met werkgevers en vacatures. Bekijk mogelijkheden om elkaars systemen te benutten, bijv. WBS.

10 Ontwikkelvarianten werkgeversdienstverlening passend binnen wettelijk kader
Samenwerken in de regio bij werkgeversdienstverlening Gezamenlijke wettelijke opdracht: met één gezicht richting werkgevers optreden Aan regio om passende vorm te kiezen: van tenminste afstemming over werkgeversdienstverlening in de regio tot integrale samenwerking op regionaal niveau Ontwikkelvariant 1 heeft voorkeur als meest vergaande samenwerking tussen gemeenten en UWV op alle relevante bouwstenen van de werkgeversdienstverlening Samenwerking op lokaal/sub regio niveau blijft mogelijk

11 Ontwikkelvariant 1 - regionaal

12 Ontwikkelvariant II – regio/subregio

13 Ontwikkelvariant III

14 Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen gemeenten en UWV
Criteria Ontwikkel- variant I Ontwikkel- variant II Ontwikkel- variant III Regionaal arbeidsmarktoverleg met publieke en private partijen (regionale arbeidsmarktagenda) ++ + Regionaal marktbewerkingsplan 1 (publiek) aanspreekpunt voor werkgevers +/- Marktbereik Vertaling landelijke afspraken naar regio en lokaal Interregionale samenwerking Eenduidig dienstenpakket Branding - Efficiency & effectiviteit bevorderend Administratieve lastenverlichting

15 Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen werkgevers
Criteria Ontwikkel- variant I Ontwikkel- variant II Ontwikkel- variant III Één duidelijk publiek loket voor arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken ++ + Eenvoudige doorvertaling landelijke afspraken met publieke partijen naar regio’s 1 (publiek) contactpersoon -/- Toegang tot alle werkzoekenden Efficiency & effectiviteit bevorderend Administratief gemak Snelle en adequate levering van personeel +/-

16 Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen werkzoekenden
Criteria Ontwikkel- variant I Ontwikkel- variant II Ontwikkel- variant III Toegang tot alle vacatures ++ -/- Deelname aan bijeenkomsten met werkgevers + +/- Bereidheid bij werkgevers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een (leer)baan te bieden Concurrerend aanbod (tav inzet regelingen/voorzieningen)

17 Schakelen tussen schaalniveaus: Landelijke en bovenregionale afspraken

18 Mogelijkheden samenwerking SW

19 Overzicht dienstenpakket voor werkgevers (nader vast te stellen)
Selectie en levering van potentiële kandidaten Voorlichting, informatie en advies (o.a. subsidies, ontslag, loondispensatie) Onderzoek en advies arbeidsmarkt Inspelen op regionale vraagstukken d.m.v. arrangementen/convenanten met sectoren/werkgevers Bedrijfsadvies (inclusieve organisatie) Een “faciliteit/plek” voor werkgevers om werkzoekenden te vinden en te ontmoeten

20 E-diensten aan werkgevers via WERK.nl
Toegang tot het (direct inzetbaar) “werkzoekenden bestand” Algemene informatie en advies over de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktpublicaties: met actuele informatie over de arbeidsmarktontwikkelingen landelijk, regionaal, sectoraal. Informatie en advies over werving & selectie, werkvergunning, ziekteverzuim, reorganisatie, arbeidsrecht en ontslag (werk.nl). Informatie over inzet van regelingen en subsidies bij het in dienst nemen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Informatie over scholingsmogelijkheden en leerwerktrajecten Informatie over EVC (ervaringscertificaten) Verwijzing naar de regionale Leerwerkloketten

21 Ontwikkeling van tools voor gesprek in de regio
Brochure ontwikkelvarianten en afwegingen regionale werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV Presentatie ontwikkelvarianten werkgeversdienstverlening Best practices, voorbeelden samenwerkingsovereenkomsten, marktbewerkingsplannen Informatie is te vinden op: <LINK naar site PROGRAMMARAAD>

22 DISCUSSIE! een paar dilemma’s
Zelfstandigheid versus schaalvoordelen Grotere versus kleine gemeenten Korte termijn voortgang versus lange termijn opbrengst


Download ppt "Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google