De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWB Risico Analyse Organiseer een veilig evenement Hoe pak je dit aan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWB Risico Analyse Organiseer een veilig evenement Hoe pak je dit aan?"— Transcript van de presentatie:

1 KWB Risico Analyse Organiseer een veilig evenement Hoe pak je dit aan?
Do 16-mrt-2017

2 “Man verongelukt na match Rode Duivels en nu moet hele schepencollege naar rechter”
Tot die verantwoordelijken horen volgens Chris Bruynseels ook het schepencollege en de organisator: “Er was voor die activiteit geen risicoanalyse opgesteld, er was op die lange, kaarsrechte baan, die vlak langs Hulshout Beach loopt, geen snelheidsbeperking opgelegd, geen omleiding voor het autoverkeer, geen waarschuwing langs de weg dat er verderop een evenement plaatsvond, er waren geen snelheidsremmers. Dat is op die plaats om ongevallen vragen.”

3 Wie ben ik? Ronald Hoogsteyn 17 jaar actief binnen DB kwb Weerde.
Huidig verslaggever en webmaster kwb Weerde. Ex (onder-) voorzitter kwb Weerde. 25j werkzaam in kwaliteitsdienst van een Chemie bedrijf te Antwerpen. Geen specialist veiligheid, zeker niet in verzekeringen, wel veel organisatie en coördinatie ervaring.

4 Index? Programma? Begrippen gevaar en risico Omgaan met risico?
Verzekeringspolis Hoe omgaan met risico? Veiligheidsbeleid Veiligheidsdraaiboek - Praktisch voorbeeld met verslag rondgang Risico Analyse Samenstelling multidisciplinair team Bepaling scope event Voorbereiding Risico Analyse Uitvoeren Risico Analyse Implementeren maatregelen Tijdens op- en afbouw event Tijdens het event Andere effecten op volksgezondheid Federaal Agentschap voor Veiligheid Voedselketen Index?

5 Begrippen? Definities:
De begrippen “gevaar” en “risico” worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een wezenlijk verschil. GEVAAR Een potentiële bron van fysiek letsel of aantasting van de gezondheid of ook wel de fundamentele schadelijke eigenschap die bedreigend is voor de gezondheid van de mens. Een gevaar staat aan de oorsprong van één of meerdere risico’s. RISICO Een combinatie van de ernst of omvang van de mogelijke schade en de kans dat de schade optreedt. De kans dat de nadelige gevolgen zich onder gebruiksomstandigheden en/of door blootstelling kunnen voordoen (ontploffingsrisico, risico op vergiftiging, valrisico, knelrisico…). Een risico vloeit voort uit blootstelling aan een gevaar.

6 Omgaan met risico? Als bestuurder van een feitelijke vereniging
Lopen we soms grote risico’s + verzekeraars en rechters zijn geen liefdadigheidsinstellingen, zij volgen het contract / de wet! Denken we maar aan evenementen met tenten, podia, dieselgroepen, keuken, friet- of hamburger kot, grote sportwedstrijden … De brandweer  strenger bij het toekennen van vergunningen Voedselveiligheid  streng gereglementeerd door FAVV

7 Omgaan met risico? Risico Een evenement organiseren = risico’s nemen.
Belangrijk om bewust te zijn van die risico’s! Doel is schade te voorkomen toegebracht door: Mensen Natuur Technische oorzaken (brand, ontploffing, kortsluitingen, etc…) Zet je in de plaats van je bezoekers en probeer vanuit hun standpunt het event te benaderen.

8 Omgaan met risico? Organisatie van een evenement is niet zonder risico … Wie risico zegt, denkt aan preventie en het voorkomen van risico’s. Maar preventie kan – helaas – niet 100% vermijden dat er zich toch een schadegeval voordoet. Doet er zich een schadegeval voor dan kan men hopen dat men voldoende financiële draagkracht heeft om de gevolgen zelf te dragen of terugvallen op de verzekering! Elke verzekeringspolis bevat uitsluitingen Sommige uitsluitingen zijn vrij standaard op de markt (opzet, bepaalde zware fout, …)

9 Omgaan met risico? Wie is verzekerd? Standaard mee verzekerd:
De organiserende vereniging Bestuursleden Aangestelden, vrijwilligers (opgelet: sinds 2005 verzekeringsplicht!) Optioneel: Deelnemers Niet: Zelfstandige medewerkers Artiesten

10 De aansprakelijkheidsverzekering
Verenigingen U maakt deel uit van een federatie, koepel, … Informeer of dit evenement misschien verzekerd is via een groepspolis die werd afgesloten door de koepel, … Ga na of het organiseren van evenementen verzekerd is in de BA-polis van de vereniging.  Tussenkomst wanneer een verzekerde door zijn fout schade veroorzaakt aan een derde. Indien niet of indien het gaat om evenementen die buiten de normale werking vallen: Afzonderlijke evenementenpolis

11 De aansprakelijkheidsverzekering
Evenementenpolis Modulair opgebouwd in functie van de aard van het evenement en de noden van de organisatie: BA Organisator BA Deelnemer Rechtsbijstand Huurdersaansprakelijkheid voor brand en/of andere gebouwschade Objectieve BA Brand & Ontploffing LO onbezoldigde helpers, deelnemers BA Voertuig

12 De aansprakelijkheidsverzekering
Feitelijke verenigingen Geen aparte rechtspersoonlijkheid, alle leden zijn dus individueel aansprakelijk. Zeker BA-verzekering afsluiten vangnet: dekking in de familiale verzekering BA Verzekeraar heeft de leiding van het geschil Kiest de advocaat Beslist over de strategie Vrijwilligersverzekering: gratis via Provincie, kwb verzekering?

13 Verzekeringspolis Doet het verzekerd risico zich voor, dan zal de verzekeraar de overeengekomen prestatie leveren: Zoals overeengekomen in de algemene voorwaarden schade vergoeden aan de benadeelden juridische bijstand verlenen medische kosten ten laste nemen Van algemene voorwaarden kan afgeweken worden. Maatwerkclausules (= bijkomende dekkingen, uitsluitingen of contractuele vrijstellingen) kunnen worden opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Samen vormen zij uw verzekeringspolis.

14 Verzekeringspolis Wat is niet verzekerd? Eigen schade!
Courante uitsluitingen zijn: Schade veroorzaakt door opzet en zware fout. Niet of laattijdig uitvoeren van contracten (terugbetaling tickets!) Schade aan toevertrouwde goederen (gehuurd materiaal!) Schade aan geleverde goederen en/of uitgevoerde werken en kosten van herstel of vervanging. Schade veroorzaakt door vuur, brand, rook aan een gehuurd goed voor zover dit door een brandverzekering gedekt kan worden.

15 Hoe omgaan met risico? Wie speelt er allemaal mee?
Veiligheid op een event betreft niet langer enkel de hulpdiensten die waken over de deelnemers en ingrijpen als het mis gaat. Veiligheid is iets waar alle medewerkers op het event continu mee bezig moeten zijn.  Creëer je veiligheidsbeleid Veiligheid betekent ook : Op een vlotte en comfortabele manier naar het WC kunnen gaan. Lekker en vooral veilig voedsel kunnen eten. Toegankelijkheid voor mindervaliden. Je comfortabel en relaxed voelen.

16 Hoe omgaan met risico? Voorbereiding - Veiligheidsbeleid?
Als organisator ben je mee verantwoordelijk voor het welzijn van je leveranciers, bezoekers, medewerkers,… Stel een veiligheidsbeleid - cultuur op, organiseer vooraf een veiligheidsmeeting met de verantwoordelijken van de hulpdiensten en de gemeente. Zorg dat je met alle betrokkenen op één lijn zit. Luister naar het advies van de experts ter plaatse. Simplificeer niet, veiligheid wordt gauw weggelachen! Maak een veiligheidsdossier (draaiboek) aan.

17 Hoe omgaan met risico? Voorbereiding - veiligheidsdraaiboek ?
Elk evenement, elke organisatie heeft zijn eigen specificiteit, kenmerken en eigenschappen. Daarom is elk veiligheidsdraaiboek uniek (geen copy paste !) DUS: Dossier waar men op terug kan vallen Bundeling van de voornaamste afspraken Handleiding voor je medewerkers Info rond terreurniveaus en te ondernemen acties Issue rond rugzakken

18 Voorbereiding - veiligheidsdraaiboek
Identiteit- en contactgegevens opnemen. Omschrijving van evenement en locatie. Aanwezige nutsvoorzieningen, #bezoekers, hulpdiensten,… Inplantingsplannen: terreinindeling en bereikbaarheid  verkeersplan, evacuatiewegen, omleidingen … ? Risicoanalyse. Algemene procedure bij een ernstig incident. Taakomschrijvingen coördinatoren. Veiligheidscertificaten, stabiliteitscertificaten. CO2 en ABC brandblussers aanvragen bij brandweer. Aanvraag medische hulp: bv. Rode Kruis. Verzekeringen afsluiten.

19 Praktisch voorbeeld verslag rondgang
BESCHRIJVING van de tent: Afmetingen: 20 x37m; Netto oppervlakte:740m m2: 640m'; Aantal verwachtte personen: 500 personen; Aantal voorziene uitgang: 3 van 200cm; Verwarming: geen; Eetvoorzieningen: frituren en vuren op butaan en propaan; TOEPASSINGSGEBIED VERSIERINGEN EN BIJZONDERE GEVAREN INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN OPSTELLING TENTEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BRANDSTOFFEN ELEKTRISCHE INSTALLATIES UITGANGEN NOODVERLICHTING EVACUATIE ALARM / MELDING  Besluit: positief advies

20 Praktisch voorbeeld verslag rondgang
VOLGENDE ATTESTEN DIENEN TER BESCHIKKING GEHOUDEN VOOR DE BRANDWEER: Het tentzeil moet minimum een brandklasse A2 bezitten. Er moet een attest afgeleverd worden, waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd conform aan de plaatsingsvoorschriften. De tent dient gebruikt te worden conform aan de richtlijnen van de plaatser van de tent. Een attest afgeleverd door een erkend organisme (Vincotte…), van goedkeuring van de elektrische installatie.

21 Voorbereiding Risico Analyse?
We dienen een inschatting te maken van de mogelijkheid dat er zich schade kan voordoen bij een bepaald risico. Alle invloeden op het risico moeten dus gekend zijn, waarbij de omstandigheden, de frequentie en de te verwachten schade bepalend zijn voor het “gewicht” van het risico. Afhankelijk van dit “gewicht” dienen bepaalde risicobeheersingsmaatregelen te worden genomen. Er zijn heel veel tools en methodieken op de markt om een risicoanalyse te maken, dit is er één, met een mogelijke verlaging van het risico in twee stappen!

22 Voorbereiding Risico Analyse?
RA samenstelling multidisciplinair team: Voorzitter, Dagelijks Bestuur Verantwoordelijke veiligheidsbeleid (Coördinator event) Verantwoordelijke HACCP (voedselveiligheid) Verantwoordelijke zaal / tent - toog Verantwoordelijke keuken Verantwoordelijke sport Verantwoordelijke (kids-) animatie Verantwoordelijke elektriciteit Verantwoordelijke EHBO Techniekers, medewerkers, …

23 Voorbereiding Risico Analyse?
RA Bepaling scope event: Initiatief Coördinator event? Veiligheid Feesttent(en) Stratenloop Wegrit Kermismolen Springkasteel Gas en elektriciteit WC wagen Voedselveiligheid - HACCP Koelwagen(s) Keuken Hygiëne Afvalcontainer

24 Voorbereiding Risico Analyse?
RA voorbereidingen: Initiatief voorzitter? Voorbereiding grondplannen inplanting terrein door ‘xxx’ Voorbereiding grondplannen tent / zaal door ‘xxx’ Voorbereiding grondplannen keuken door ‘xxx’ Voorbereiding risicoanalyse door ‘xxx’ # Mogelijke cases uitdenken om ijs te breken, tijd te sparen Opstelling agenda ‘dd-mmm-yyyy’ te 20u-22u door ‘xxx’ in zaal ‘z‘. Overlopen alle ruwe grondplannen Uitvoering risicoanalyse met multidisciplinair team

25 Voorbereiding Risico Analyse?
RA Risico Ranking: Termen en Matrixen: Waarschijnlijkheid (P) wordt gerate met het in aanmerking nemen van zowel actieve als passieve veiligheidsmaatregelen. Ernst (S) is gerangschikt zonder rekening te houden met de waarborgen.

26 Voorbereiding Risico Analyse?
RA Risico Ranking: Termen en Matrixen: Is de gebeurtenis detecteerbaar?

27 Voorbereiding Risico Analyse?
RA Risico Ranking: Termen en Matrixen: Het risico (R) wordt bepaald, zonder rekening te houden met detectie ervan. Het totale risico (RR) wordt ingedeeld, door rekening te houden met detectie ervan.

28 Risico Analyse? RA fasen: 1- Identificeren Risico 3- Kwalificeren
Oorzaak Gevolg Bestaande waarborgen 2- Kwantificeren Waarschijnlijkheid - kans Ernst Dedecteerbaarheid 3- Kwalificeren Risiconiveau bepalen 4- Implementeren Extra aanbevelingen Definieer acties Implementeer alle maatregelen

29 Risico Analyse? Invultabel in Excel:

30 START Risico Analyse? Vul naast de kolom ‘Zone’,
in de kolom ‘Wat als’ alle mogelijke scenario's in:

31 START Risico Analyse? Vul naast de ‘Wat als’ scenario's , de ‘mogelijke gevolgen’ in:

32 Uitvoering Risico Analyse?
Begin met de inschatting van de ernst a.d.h.v. de matrix: Welke “waarborgen” (maatregelen) kan je bieden om de kans te verlagen? Ernst (S) is gerangschikt zonder rekening te houden met de waarborgen. Kans-Waarschijnlijkheid (P) wordt gerangschikt met in aanmerking nemen van zowel actieve als passieve veiligheidsmaatregelen.

33 Uitvoering Risico Analyse?
Is de gebeurtenis detecteerbaar? m.a.w.  Is onweer detecteerbaar? Welke aanbevelingen verlagen het risico?  buienradar op telefoon!

34 Uitvoering Risico Analyse?
RR = global risico, berekend in automatische cel Green is acceptable Yellow is Marginal – verhoogde aandacht Red is Unacceptable

35 Uitvoering Risico Analyse?
Extra opmerkingen kunnen worden toegevoegd. TO DO lists kunnen hieruit extra worden opgesteld om opgenomen te worden in het veiligheidsdraaiboek.

36 Uitvoering Risico Analyse?
Enkel de onacceptabele hoge globale risico’s (RR) dienen verplicht te worden herbekeken met in acht name van de additionele aanbeveling! Additionele aanbevelingen moeten extra waarborgen en controles bieden die nodig zijn om het globaal risico te verlagen tot marginaal of acceptabel.

37 Risico Analyse? RA amai? een graduele implementatie kan zeker.
niet de volledigheid en inhoud van de tabellen is belangrijk; het kunnen aantonen aan een rechter dat men over alle problemen heeft nagedacht en gehandeld heeft als een goede huisvader.  meest belangrijk!

38 Risico Analyse? RA open eindjes: Restrisico, wat accepteren we?
Volgorde van maatregelen? Prioritiseren! Maatregelen in proportie (risico >< €) Maatregelen transparant? Hoe ver ga je? Rol (social) media RA is een momentopname. Na de activiteit de RA evalueren en bijsturen zodat bij een volgende organisatie vertrokken kan worden van een betere en meer volledige RA. RA wordt beter naarmate de betrokken personen meer ervaring hebben met het organiseren van en deelnemen aan deze activiteit.

39 Risico Analyse? RA misvattingen: Mensen kennen gevaren.
Mensen vluchten bij horen brandalarm Mensen maken gebruik van bordjes. Mensen vluchten via dichtstbijzijnde nooduitgang. Technische maatregelen zijn beter. Gehandicapten zijn het minst zelfredzaam. Mensen raken bij brand in paniek.

40 Risico Analyse? Plaatsen van object:

41 Implementeer maatregelen
Tijdens op- en afbouw event Plaatscontrole, voldoende doorgang hulpdiensten Ongevallenaangifte Risico analyse toepassen Plannen toepassen

42 Implementeer maatregelen
Voor aanvang event  briefing van de medewerkers: De medewerkers moeten duidelijk herkenbaar zijn. Veiligheidsregels uitleggen. Noodprocedures, nooduitgangen en evacuatieplan uitleggen. EHBO  Lokalisatie hulpposten. Zorg dat je medewerker weet wat zijn taak is en bij wie hij terecht kan. Houding op het event: Medewerkers dienen een positieve uitstraling te hebben Onderhandelen, geen rellen veroorzaken Informeer je bezoekers als er iets mis gaat

43 Implementeer maatregelen
Veiligheidscontrole naleving bepalingen protocol controle eet- en drankstanden, sponsorstanden – aanwezigheid brandblusmiddelen, tentstof klasse M2, …

44 ANDERE EFFECTEN OP DE VOLKSGEZONDHEID
EFFECTEN tijdens en op het Event Roodverkleuring huid Verloren gelopen kids Mobiele toiletten en hygiëne op terrein Hazard Analysis Critical Control Points Of Gevaren analyse op kritische controlepunten

45 FAVV Beheers en Registratieformulieren

46 Dit is een index waar de toepasselijke activiteiten aangeduid worden

47 Overzicht met alle op te volgen kritische controlepunten
Elk kritische controlepunt heeft zijn kritische grenswaarde Wat als ‘t toch fout loopt!

48 Controle temperatuur koelwagen
Controle ontvangst goederen Controle temperatuur koelwagen

49 Controle temperatuur warme bereidingen

50 Controle temperatuur warme bereidingen

51 Controle serveer temperatuur warme bereidingen

52 Het enige absoluut veilige evenement is GEEN evenement
Risico Analyse? Het enige absoluut veilige evenement is GEEN evenement Wees dus pragmatisch en voorbereid!


Download ppt "KWB Risico Analyse Organiseer een veilig evenement Hoe pak je dit aan?"

Verwante presentaties


Ads door Google