De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsplan 2016 29 januari 2016 VREG | uw gids op de energiemarkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsplan 2016 29 januari 2016 VREG | uw gids op de energiemarkt."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemingsplan 2016 29 januari 2016 VREG | uw gids op de energiemarkt

2 Onze doelstellingen Waarborgen van een goed werkende en efficiënt georganiseerde elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaamse Gewest Waarborgen van de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het Vlaamse distributienet en de verdeling van elektriciteit en aardgas van producent naar verbruiker tegen correcte nettarieven Via een kwaliteitsvolle, efficiënte, effectieve en integere interne organisatie

3 Onze kerntaken Toezichthoudende en controlerende taken Regulerende taken Bemiddeling en beslechting van geschillen Informerende taken Adviserende taken Beheer van steuncertificaten en garanties van oorsprong

4 De Europese context Uitbouw van een Energie-Unie Jaarlijkse “State of the Energy Union” Nieuw design voor de elektriciteitsmarkt Europese regulering Criteria voor een goed functionerende retailmarkt Rol van de distributienetbeheerders Implementatie van de Netwerkcodes

5 De Europese context: onze aanpak Werkgroep Europa van Forbeg Opvolging werkgroepen van CEER Retailmarkt Distributienetbeheer Opvolging van de Netwerkcodes Adviezen voor Energiedecreet en Energiebesluit Bepalingen Technische reglementen distributie Deelname aan AIB

6 De Belgische context Beleidsakkoord over de intra-Belgische burden sharing Besprekingen over conversie van aardgasnetten Energiepact?

7 De Belgische context: onze aanpak Overleg en samenwerking binnen Forbeg Coördinatie van Europese activiteiten en standpunten Transparantie in de markt (monitoring) Afstemming van regulatoire initiatieven  Noodleverancier  Vergelijkende informatie voor consumenten

8 De Vlaamse context Resolutie betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact Tarifair kader met procedures en richtsnoeren Verhoogde bijdrage Energiefonds vanaf 01/03/16 Biedt mogelijkheid  om kosten uit de nettarieven te houden  om certificatenmarkt in evenwicht te brengen Concrete toepassingsmodaliteiten bepalen  impact op certificatenmarkt  impact op solvabiliteit van netbeheerders Onafgewerkt kader voor intergemeentelijke samenwerking

9 Leveranciersmarkt Daling van de concentratiegraad (weliswaar minder snel) Meer concurrentie tussen nieuwkomers Leveranciers klagen over gezakte rendabiliteit Onevenwichtige verdeling van risico’s en lasten

10 Leveranciersmarkt: onze aanpak Gelijk speelveld Toegang tot het net Naleving van openbaredienstverplichtingen Toegangscontract Evenwichtige verdeling van rechten en plichten tussen netbeheerder en toegangshouder Noodleverancier Verder overleg over regeling in lijn met federale faillissementsregelgeving

11 Decentrale productie Nog steeds sterke concentratie aan productiezijde Groot overschot op certificatenmarkten Verschuiving van systeemkosten naar nettarieven Eind 2015 nam Vlaamse Regering eerste set van maatregelen om evenwicht te herstellen Hoe zal verhoogde energieheffing aangewend worden? Pilootproject Flexibele toegang in Waaslandhaven

12 Decentrale productie: onze aanpak Nieuw uitwisselingsplatform met netbeheerders vanaf 9 mei Zal toelaten om de ontwikkeling van productie op te volgen Analyse van de effecten van de maatregelen van de VR op de certificatenmarkt Opvolging pilootproject flexibele toegang Zie verder bij flexibiliteit Toegang van prosumenten tot markt Vereist invoering slimme meters

13 Informatieverlening en sensibilisering Gezinnen en bedrijven voelen zich goed geïnformeerd Gezinnen en bedrijven hebben een positieve houding t.o.v. de vrijmaking van de energiemarkt Gezinnen en bedrijven zijn globaal gezien erg tevreden over hun energieleverancier

14 Informatieverlening en sensibilisering: onze aanpak Informatiemodules voor consumenten V-Test® Servicecheck Groencheck: verdere uitbouw (oorsprong, energiebron) Herkomstvergelijker Nieuwe informatiepakketten voor specifieke afnemersgroepen Verbeterde communicatieaanpak, o.a. door infografieken en filmpjes

15 Evolutie van de energiefactuur (elek)

16 Evolutie van de nettarieven

17 Evolutie van de nettarieven en de energiefactuur: onze aanpak Maandelijkse publicatie van cijfers en grafieken Input voor FOD Economie voor indexcijfer der consumptieprijzen Evolutie van de distributienettarieven Per klantengroep Per tariefcomponent (o.a. de ODV)

18 Nieuwe marktorganisatie en datastromen Ontwikkeling Centraal Marktsysteem binnen Atrias Voorbereiding nieuwe generatie marktprocessen MIG 6.0, maar ook MIG TPDA, MIG PPP (prepayment),… Monitoring en rapportering Nieuwe noden van energiedienstenbedrijven

19 Nieuwe marktorganisatie en datastromen: onze aanpak Opvolgen Atrias processen Europese Netwerkcodes Adviezen voor Energiedecreet en Energiebesluit Opstellen nieuwe Technisch Reglementen Distributie Goedkeuringsproces aangepaste contracten Aansluiting Toegang

20 Flexibiliteit en slimme meters Nieuwe actoren doen intrede op de markt: leveranciers van flexibiliteitsdiensten Commerciële markt Ondersteunende diensten voor netbeheerders Netgebruiker zal actievere rol gaan spelen Vraagzijdebeheer Flexibele productie Uitbreiding naar laagspanning vergt invoering slimme meters Nog geen politieke besluitvorming na ADV-2015-03

21 Flexibiliteit en slimme meters: onze aanpak Advies over nodige aanpassingen aan het regelgevend kader Algemeen kader voor flexibiliteitsdiensten Specifieke regeling voor flexibele toegang voor decentrale productie Ontwikkeling DSO Flex regels Link met hervorming tariefstructuur Slimme meters Opvolging pilootprojecten Monitoring en facilitering in functie van de politieke besluitvorming

22 Sociaal energiebeleid Energiearmoede: al enkele jaren stabilisering tot lichte verbetering van indicatoren voor energiearmoede Vanaf 2016: afschaffing van de toekenning van gratis elektriciteit

23 Sociaal energiebeleid: onze aanpak Informatieverlening en sensibilisering Controle op de naleving van de sociale openbaredienstverplichtingen Opvolging van problematiek inzake energiearmoede

24 Regulering van de distributienettarieven Tariefmethodologie 2015-2016 Beperkt aantal wijzigingen aan bestaande tariefstructuur Start van de afbouw van de historische saldi

25 Regulering van de distributienettarieven: onze aanpak Voorbereiding tariefmethodologie 2017-… Bijstelling van huidige methodologie (incl. consultatie) Integratie van q-factor in formule voor bepaling van toegelaten inkomen Aanpassing tariefstructuur (vanaf 2018) Op basis van consultatieproces Definitieve bepaling en bestemming van de historische saldi 2010- 2014 Analyse van de tarifering van niet-periodieke diensten (studies, aansluitingen,..)

26 Aanwijzing en opvolging van de distributienetbeheerders Aankondiging fusie van Gaselwest, Imewo, Iverlek, Imea, Intergem, Iveka en Sibelgas tot Eandis Assets Overdracht van Voeren naar Inter-energa per 01/01/16 Nieuwe aansluitingsreglementen van kracht vanaf 01/02/16

27 Aanwijzing en opvolging van de distributienetbeheerders: onze aanpak Onderzoek dossier Eandis Assets Afronding openstaande aanwijzingsdossiers Enexis Analyse van nieuwe decretale aansprakelijkheidsregeling

28 Investeringen in netinfrastructuur Advies om aansluitbaarheidsdoelstellingen voor aardgasnetten bij te stellen Planning voor conversie van L-gasnetten naar hoogcalorisch gas Investeringen in E-netten gelinkt met regulering van flexibiliteit Gestegen interesse in aanleg van warmtenetten

29 Investeringen in netinfrastructuur: onze aanpak We zijn voorstander van solidarisering van ombouwkosten voor gasnetten Verplichting voor netbeheerders tot publicatie van investeringsplannen Meer transparantie inzake de nodige investeringsbudgetten We willen expertise aanwenden en competentie uitbouwen voor regulering van warmtenetten (mits de nodige mensen en middelen worden voorzien)

30 Conclusie Je kan met recht en reden van een energietransitie spreken Volop bereid om onze rol als regulator proactief op te nemen, maar bij voorkeur binnen een coherente langetermijnvisie op het energiebeleid Altijd open voor overleg

31 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt gratis telefoon 1700 - 4 ‘Andere vraag’ info@vreg.be, www.vreg.be Twitter: @vreg_be Facebook: VREG Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.vreg.be/nieuws


Download ppt "Ondernemingsplan 2016 29 januari 2016 VREG | uw gids op de energiemarkt."

Verwante presentaties


Ads door Google