De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 jan. 2016 Rotterdam de 70-ste week van Daniël.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 jan. 2016 Rotterdam de 70-ste week van Daniël."— Transcript van de presentatie:

1 14 jan. 2016 Rotterdam de 70-ste week van Daniël

2 terugblik...  de eerste 2000 jaar creatie Adam 1 † Noach * Abram 1000 15002000 500 zondvloed 1651

3 terugblik...  van Abram tot Uittocht † Noach * Abram 2000 Exodus 2500300035004000

4 terugblik...  van Uittocht tot afronding tempel en paleis † Noach * Abram 2000 Exodus Jeruzalem gereed 2500300035004000

5 terugblik...  Salomo tot herbouw Jeruzalem † Noach * Abram 2000 Exodus Jeruzalem gereed Jeruzalem herbouwd 2500300035004000

6 terugblik...  van herbouw Jeruzalem tot en met Christus † Noach * Abram 2000 Exodus Jeruzalem gereed Jeruzalem herbouwd 2500300035004000 de profetie van de 70 jaarweken

7  begint te rekenen vanaf de herbouw van Jeruzalem = 1-ste jaar Kores;  7 jaarweken = 7 sabbatsjaren + 1 jubeljaar = 50 jaar  70 jaarweken = 10 x 50 = 500 jaar  als de 70 jaarweken in 3500 AH beginnen... waar zouden deze dan eindigen? de 70 jaarweken eindigen in... 4000 AH

8 1

9 2

10 3

11 4

12 5

13

14

15 Daniël 9 SV 24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad... = zeventig cycli van sabbatsjaren = 500 jaar begin: 3500 AH eind: 4000 AH

16 Daniël 9 SV 24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad... lett. wordt afgescheiden (= afgegrensd, afgebakend)

17 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad... Daniël 9 SV

18 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, Daniël 9 SV Hebreeën 9:15 En daarom is Hij (=Christus) de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond... 1

19 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonde af te sluiten... Daniël 9 SV lett. tot-beëindiging-van zonde Hebreën 9:26... om door zijn offer de zonde weg te doen. 2

20 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, (...) en om de ongerechtigheid te verzoenen... Daniël 9 SV lett. beschutten 1Johannes 2:2... Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. 3

21 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, (...) en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen... Daniël 9 SV lett. rechtvaardigheid van aeonen 2Korinthe 3:9... veel meer is de bediening (=het nieuwe verbond), die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid.. 4

22 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, (...) en om gezicht en profeet te verzegelen... Daniël 9 SV zie Daniël 12:4 (en vers 9) Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en VERZEGEL het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. 5

23 Jesaja 8:16 15 En velen onder hen zullen struikelen en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen worden. 16 Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. 17 En ik zal wachten op de HERE, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob, ja, op Hem zal ik hopen.

24 24 Zeventig weken is afgescheiden over uw volk en over uw heilige stad, (...) en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Daniël 9 SV Handelingen 2:36 Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.. 6

25 Al wat in Daniël 9:24 voorzegd is, is vervuld in het verleden – in Christus! 1.de overtreding is afgesloten; 2.de zonde afgesloten; 3.de ongerechtigheid verzoend (beschut); 4.gerechtigheid van aeonen gebracht; 5.gezicht en profetie verzegeld; 6.de heiligheid der heiligheden gezalfd.

26 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen... Daniël 9 SV

27 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen... Daniël 9 SV

28 25...tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken; Daniël 9 SV

29 25... tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee en zestig weken (...) Daniël 9 SV

30 het woord gaat uit om Jeruzalem te herbouwen 62 weken 7 weken herbouw stad Messias, vorst 3500 3550 4000 3992

31

32 het woord gaat uit om Jeruzalem te herbouwen 62 weken 7 weken herbouw stad Messias Jezus' doop in de Jordaan (hij werd gezalfd) markeert het einde van 69 jaarweken

33 26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden maar het zal niet voor Hem zelven zijn... Daniël 9 SV

34 26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn Daniël 9 SV lett. afgesneden

35 26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn Daniël 9 SV of: Hij zal niet hebben (d.w.z. wat Hem als vorst toekomt)

36 26... en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven... Daniël 9 SV d.w.z. na de 7 en 62 weken de Messias werd gedood en veertig jaar later (70 AD) werd de stad en tempel verwoest

37 26... en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. Daniël 9 SV nl. de ondergang van het heiligdom

38 26... en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. Daniël 9 SV > de eindtijd; 11:40; 12:4

39 27 En hij zal velen het verbond versterken één week... Daniël 9 SV moet verwijzen naar het voorgaande: "Messias, de Vorst"!

40 27 En hij zal velen het verbond versterken één week... Daniël 9 SV nl. "van uw volk en de heilige stad"; 9:24

41 27 En hij zal velen het verbond versterken één week... Daniël 9 SV lett. verbond bekrachtigen het beloofde nieuwe verbond van de Messias! Jer.31:31-33 Mat.26:27,28 het eerste wonderteken van Jezus was bij een bruiloft = een huwelijks verbond...

42 27 En hij zal velen het verbond versterken één week... Daniël 9 SV = zeven jaren

43 27... en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden... Daniël 9 SV = na 3,5 jaar Jezus werd "gezalfd" in de Jordaan; Joh.1:29-34 eerste Pascha in Jeruzalem; Joh.2:13 tweede Pascha in Jeruzalem; Joh.5:1 = 1 jaar+ derde Pascha in Jeruzalem; Joh.6:4 = 2 jaar+ vierde Pascha in Jeruzalem; Joh.19:14 = 3 jaar+

44 27... en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden... Daniël 9 SV Jezus stierf 14 Nisan, "het negende uur" (Luc.23:45) = het tijdstip van het avondoffer (o.a. Hand.3:1); de zon was drie uur verduisterd geweest; een aardbeving vond plaats; het gordijn van de tempel scheurde zichtbaar van boven naar beneden; (Luc.23:45,46); > de offerdienst moest gestaakt worden!

45 27 En hij zal velen het verbond versterken één week... Daniël 9 SV > er volgt nog een halve jaarweek (=3,5 jaar) waarin de Messias het verbond bekrachtigd = tot de dood van Stefanus ("kroon") wordt het nieuwe verbond aan Israël en Jeruzalem gepredikt en bekrachtigd met wondertekenen.


Download ppt "14 jan. 2016 Rotterdam de 70-ste week van Daniël."

Verwante presentaties


Ads door Google