De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 70 weken van Daniël.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 70 weken van Daniël."— Transcript van de presentatie:

1 de 70 weken van Daniël

2 Daniël 9 1 . In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Meden, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeen; 2 in het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen. 3 En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as.

3 Daniël 9 4 . En ik bad tot de Here, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach Here, Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die U liefhebben en uw geboden bewaren; 5 wij hebben gezondigd en misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest; wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen (...)

4 Daniël 9 20 . Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israel beleed, en mijn smeking over de heilige berg mijns Gods uitstortte voor de Here, mijn God, 21 terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriel, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. 22 En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zeide: Daniel, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven.

5 Daniël 9 23 Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. 24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

6 Daniël 9 25. Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. 26. En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

7 Daniël 9 27. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

8 Daniël 9 1 . In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Meden (...)2 lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen. 2 Kronieken 36 20. Ook voerde hij (=Nebukadnezar) hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzie de heerschappij verkreeg; 21. om het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. >>> 2Kron.36:20

9 Daniël 9 1 . In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Meden (...)2 lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen. 2 Kronieken 36 22. Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzie, wekte de Here, opdat het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzie, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan:... 2Kron.36:22

10 het eerste jaar Kores was: het jaar 536 voor Chr.
Daniël 9 1 . In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Meden (...)2 lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen. het eerste jaar Kores was: het jaar 536 voor Chr. het einde van de 70 jaar van Jeremia; 538 v.Chr - 1-ste jaar van Darius overzicht 70 begin en eind van jaren 606 v.Chr 536 v.Chr - 1-ste jaar Kores

11 2 Kronieken 36 21. om het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. Leviticus 25 2 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Wanneer gij zult gekomen zijn in dat land, dat Ik u geve, dan zal dat land rusten, een sabbat den HEERE. 3 Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, en zes jaren uw wijngaard besnijden, en de inkomst daarvan inzamelen. 4 Doch in het zevende jaar zal voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den HEERE; uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnijden. >>> Lev.25

12 2 Kronieken 36 21. om het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. Leviticus 25 8 . Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn. 9 Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land. >>>

13 11 Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn;
2 Kronieken 36 21. om het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. Leviticus 25 10 En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht. 11 Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn;

14 de 70 jaren waren een vergoeding van 70 x geen sabbatsjaar houden
2 Kronieken 36 21. om het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. met andere woorden: de 70 jaren waren een vergoeding van 70 x geen sabbatsjaar houden 70 jaarweken = 490 jaar 70 jaren 1096 v. Chr Saul tot eerste koning gezalfd 606 v. Chr

15 Daniël 9 20 . Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israel beleed, en mijn smeking over de heilige berg mijns Gods uitstortte voor de Here, mijn God, 21 terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriel, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. 22. En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zeide: Daniel, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. 23. Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht.

16 Daniël 9 24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. De aanleiding waren 70 jaarweken in het verleden - nu volgt een profetie over 70 weken in de toekomst: 490 jaar. 70 jaarweken 70 jaar 70 jaarweken

17 Daniël 9 24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Leviticus 25 8. Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn. 9. Daarna zult gij (...) de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag (...) 10 En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen (...) het zal u een jubeljaar zijn

18 overtreding voleindigd zonde afgesloten ongerechtigheid verzoend
Daniël 9 24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. na 7 x 7 = 49 jaar: jubeljaar na 70 x 7 = 490 jaar: JUBELJAAR overtreding voleindigd zonde afgesloten ongerechtigheid verzoend gerechtigheid der aeonen gebracht gezicht en profeet bezegeld het allerheiligste gezalfd

19 Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... NIET: de terugkeer onder Kores (536 v. Chr) - toen werd slechts de tempel herbouwd. MAAR: Het gaat hier om de terugkeer in het 7-de jaar van Arthaxeres I Longimanus (457 v. Chr.), in de dagen van Ezra. Kores Ezra 536 457

20 Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... In 457 v. Chr. keert een grote groep ballingen o.l.v. Ezra terug. De herbouw van van de stad vangt aan... Ezra 4 12. Welnu, het zij de koning bekend, dat de Judeeers, die van u naar ons zijn opgetrokken, te Jeruzalem gekomen zijn; zij zijn bezig die oproerige en slechte stad te herbouwen; zij voltooien de bouw der muren en graven de fundamenten uit.

21 ... vanwege kwaad gerucht wordt de herbouw tijdelijk gestaakt...
Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... ... vanwege kwaad gerucht wordt de herbouw tijdelijk gestaakt... Ezra 4 21. Geeft dan nu bevel, deze lieden de arbeid te doen staken, opdat deze stad niet herbouwd worde, voordat door mij bevel wordt gegeven.(...) 23. Nadat nu het afschrift van de brief van koning Artachsasta voorgelezen was (...) begaven zij zich in aller ijl naar Jeruzalem tot de Judeeers en deden hen met kracht en geweld de arbeid staken.

22 Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... Twaalf jaar later (in 445 v. Chr.) wordt Nehemia naar Jeruzalem gestuurd om de herbouw van de muren voort te zetten. Kores Ezra Nehemia 536 457 445

23 Na 7 weken (= 49 jaar) is de stad herbouwd (408 v. Chr.)
Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... Na 7 weken (= 49 jaar) is de stad herbouwd (408 v. Chr.) Na nog eens 62 weken (=434 jaar) komen we uit... bij de Messias (27 na Chr). 457 v.Chr. 7 wk. 62 wk. 408 v. Chr. 27 na Chr.

24 Jezus werd vermoedelijk geboren in 3 v. Chr.
Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... Jezus werd vermoedelijk geboren in 3 v. Chr. In het jaar 27 (het einde van de 69-ste week) was Hij dus in Zijn 30-ste levensjaar. Dit was het jaar dat Hij ‘gezalfde’ (=Messias) werd!

25 Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... Lucas 3 21. En het geschiedde (. ..) dat, toen ook Jezus gedoopt werd en (...) 22. de heilige geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen. 23 En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar...

26 Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... Handelingen 10 37. Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, 38. van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

27 Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... Galaten 4 4. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet...

28 Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... Lucas 2 En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israel, en de heilige geest was op hem. 26. En hem was door de heilige geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had.

29 Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... Marcus 1 9. En het geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet dopen (...) 14. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, 15. en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

30 Daniël 9 25. Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken... Matteüs 18 21. Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? 22. Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. 23. Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning...

31 na de 69 weken

32 Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn... “...maar het zal niet voor Hem zelven zijn” Lett. “... maar Hij zal niet hebben”, nl. Zijn Koninkrijk op aarde. 31 AD 27 AD 7 weken 62 weken 1 week

33 Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... Na de dood van de Messias, resteren ruim drie jaren, tot de termijn van 490 jaar verstreken is. 31 AD 34 AD 27 AD 7 weken 62 weken 1 week

34 Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... Handelingen 1 6. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koninkrijk voor Israel? 34 AD 27 AD 7 weken 62 weken 1 week

35 16. maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel:
Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... Handelingen 2 16. maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel: 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees.... 34 AD 27 AD 7 weken 62 weken 1 week

36 Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... Handelingen 3 19. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren... 34 AD 27 AD 7 weken 62 weken 1 week

37 Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... Handelingen 3 24. En al de profeten, van Samuel af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. 34 AD 27 AD 7 weken 62 weken 1 week

38 rond het jaar 34 (einde 490 jaar): de steniging van Stefanus (= kroon)
Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... rond het jaar 34 (einde 490 jaar): de steniging van Stefanus (= kroon) 34 AD 27 AD 7 weken 62 weken 1 week

39 Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... Handelingen 7 54. Toen zij dit hoorden (van Stefanus), sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods... 7 weken 62 weken 1 week

40 Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... Handelingen 7 57. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopte hun oren toe en stormden als een man op hem los; 58. en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. 7 weken 62 weken 1 week

41 Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... De jaarweek na de doop van Jezus ZOU de 70-ste week geweest zijn. Maar door Israëls struikeling wordt de laatste jaarweek naar de toekomst verschoven. Er blijkt achteraf een onderbreking tussen de 69-ste en de 70-ste week te zijn... 69 weken ‘break’ laatste week

42 Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... Het Koninkrijk ZOU openbaar worden, maar de openbaring wordt onderbroken. Nadat Jozef door Jakob’s zonen verworpen was, lezen we van de omzwervingen van Juda en de geboorte van zijn (klein-)kinderen... 69 weken ‘break’ laatste week

43 Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... Genesis 38 27. Toen het nu de tijd was, dat zij baren zou, was er een tweeling in haar schoot. 28. En toen zij baarde, stak er een zijn hand uit, en de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlaken draad en zeide: Deze is het eerst gekomen. 29. En toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder, en zij zeide: Hoe krachtig zijt gij doorgebroken, en zij gaf hem de naam Peres (=breuk). 30. En daarna kwam zijn broeder aan wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde hem Zerach (=opgaand licht).

44 Zerach steekt hand uit Peres Zerach alsnog geboren 69 weken ‘break’
Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben... Zerach steekt hand uit Peres Zerach alsnog geboren 69 weken ‘break’ laatste week

45 De verwoesting van Jeruzalem en haar tempel in 70 AD.
Daniël 9 26. En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben en een volk van een vorst, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven... Concordant Version: “... de stad en het heiligdom zal verdorven worden met een vorst die komen zal...” De verwoesting van Jeruzalem en haar tempel in 70 AD.

46 Daniël 9 de stad en het heiligdom zal verdorven worden met een vorst die komen zal, en het einde zal zijn in overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. Lucas 21 en zij (=inwoners Jeruzalem) zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

47 na de 69-ste maar vóór de laatste week: Messias wordt uitgeroeid;
Daniël 9 de stad en het heiligdom zal verdorven worden met een vorst die komen zal, en het einde zal zijn in overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. na de 69-ste maar vóór de laatste week: Messias wordt uitgeroeid; met een komende vorst zal stad en heiligdom ten gronde worden gericht; Jeruzalem’s einde zal zijn in de ‘overstroming’(= vertreden door de naties) => strijd en verwoesting; 69 weken ‘break’ laatste week

48 de laatste week

49 SV: En hij zal velen het verbond versterken
Daniël 9 27. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen SV: En hij zal velen het verbond versterken Lett: Dan zal hij meester zijn van een verbond met velen En hij = een vorst die komen zal zal voor velen = uw volk en uw heilige stad meester zijn = dictator van een verbond = verdrag

50 Daniël 9 27. En hij zal meester zijn van een verbond voor velen, een week lang in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen... verbond Kennelijk een verbond m.b.t. “uw volk en de heilige stad” (vers 24). Dus een verdrag over de status van Jeruzalem.

51 Daniël 9 27. En hij zal meester zijn van een verbond voor velen, een week lang in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen... Daniël 11 31. Dan zullen strijdmachten door hem (= koning van het Noorden) op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.

52 Daniël 9 27. En hij zal meester zijn van een verbond voor velen, een week lang in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen... Matteüs 24 15. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn, 16. vluchten naar de bergen...

53 Daniël 9 27. En hij zal meester zijn van een verbond voor velen, een week lang, in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen... 2Thessalonika 2 3 ... de mens der wetteloosheid zal zich openbaren, de zoon des verderfs, 4. de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

54 Daniël 9 27. En hij zal meester zijn van een verbond voor velen, een week lang in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen... Openbaring 12 5. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.

55 Daniël 9 27. En hij zal meester zijn van een verbond voor velen, een week lang in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen... Daniël 7 25. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

56 Daniël 9 27. En hij zal meester zijn van een verbond voor velen, een week lang in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen... Openbaring 13 5. En hem (= het Beest) werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeenveertig maanden lang te doen.

57 Daniël 9 27. En hij zal meester zijn van een verbond voor velen, een week lang in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen... de helft van de week = 1260 dagen = tijd, tijden en een halve tijd = 42 maanden 1 jaarweek

58 De laatste jaarweek eindigt in de verwoesting van Jeruzalem.
Daniël en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. De laatste jaarweek eindigt in de verwoesting van Jeruzalem. Jesaja 6 11. Toen vroeg ik: Hoelang, HERE? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis,>>>

59 Daniël en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Jesaja 6 12. en de HERE de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. 13. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn.

60 ná de 70-ste week

61 na 7 x 7 = 49 dagen: wekenfeest na 7 x 7 = 49 jaar : jubeljaar
Daniël 9 24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. na 7 x 7 = 49 dagen: wekenfeest na 7 x 7 = 49 jaar : jubeljaar na 70 x 7 = 490 jaar : JUBELJAAR overtreding voleindigd zonde afgesloten ongerechtigheid verzoend gerechtigheid der aeonen gebracht gezicht en profeet bezegeld het allerheiligste gezalfd


Download ppt "De 70 weken van Daniël."

Verwante presentaties


Ads door Google