De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.bestuurszaken.be/mozaiko. 12 november 2015 9u30 – 9u50 Welkom & inleiding (Joke Baeten) 9u50 – 10u50 Centrum gelijke kansen over hun werking & invulling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.bestuurszaken.be/mozaiko. 12 november 2015 9u30 – 9u50 Welkom & inleiding (Joke Baeten) 9u50 – 10u50 Centrum gelijke kansen over hun werking & invulling."— Transcript van de presentatie:

1 www.bestuurszaken.be/mozaiko

2 12 november 2015 9u30 – 9u50 Welkom & inleiding (Joke Baeten) 9u50 – 10u50 Centrum gelijke kansen over hun werking & invulling neutraliteit (Imane El Morabet) 9u50 – 10u50 Pauze 11u05 – 12u05 Neutraliteit in de Vlaamse overheid & debat per tafel (Alona Lyubayeva) 12u05 - 12u20 Variaronde & vragen 12u20 – 13u00 Broodjes

3 Themaverantwoordelijke Integriteitsbeleid: Kristien Verbraeken Diversiteitsbeleid: Alona Lyubayeva Joke Baeten, dienst Diversiteitsbeleid is verantwoordelijk voor Mozaiko, diversiteitsmanagement en ondersteuning van de entiteiten Michiel Van de Voorde, dienst Diversiteitsbeleid is verantwoordelijk voor anti-discriminatie en neutraliteitsbeleid, diversiteitsmanagement en ondersteuning van de entiteiten

4 Neutraliteit Imane El Morabet Het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme over hun werking & invulling neutraliteit

5 Neutraliteit

6

7

8

9 Regeerakkoord 2014-2019: “We waken erover dat dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. De leidend ambtenaren zorgen ervoor dat vooral de ambtenaren die in contact staan met het publiek, aan deze vereiste beantwoorden.”

10 Neutraliteit De verdere vertaling vindt u in de beleidsnota Bestuurszaken 2014-2019 onder de titel ‘neutrale en integere dienstverlening’: “Een degelijk klachten- en kwaliteitsmanagement evenals het integriteitsbeleid, bieden ondersteuning bij het realiseren van een dergelijke neutrale dienstverlening. De leidend ambtenaren zorgen ervoor dat de lijn met betrekking tot neutraliteit binnen de dienstverlening van de Vlaamse overheid consequent wordt doorgetrokken.”

11 Neutraliteit geen definitie van het neutraliteitsconcept van de ambtenaren van de openbare diensten een algemeen verbod op veruiterlijkingen van (geloofs)overtuigingen is in ieder geval niet toegestaan. Dit volgt uit het arrest van de Raad van State dd. 14 oktober 2014 de responsabilisering van de topambtenaren, één van de uitgangspunten van de reorganisatie van de Vlaamse overheid “Beter Bestuurlijk Beleid”, zijn het de topambtenaren zelf die beslissen

12 Neutraliteit invulling van neutraliteit binnen de Vlaamse overheid wordt vaak verengd tot het dragen van religieuze en ideologische symbolen al dan niet door loketfuncties geen algemene richtlijn over de veruiterlijking van overtuigingen of geloofsovertuigingen op de werkvloer van de Vlaamse overheid, ook niet voor loketfuncties de entiteiten van de Vlaamse overheid moeten namelijk geval per geval kunnen beslissen of een verbod op uiterlijke tekenen waaruit een religieuze voorkeur blijkt, toegelaten is of niet, rekening houdend met een aantal factoren zoals de concrete taken, de relatie met de burger, het proportionaliteitsbeginsel, enz.

13 Neutraliteit Doelstellingen nota: de nadruk op kwaliteit en integriteit bij het realiseren van een neutrale dienstverlening een antwoord te geven op de vraag wat neutraliteit kan betekenen in de Vlaamse overheidscontext voor de Vlaamse ambtenaren houvast bieden aan leidend ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor neutrale dienstverlening

14 Neutraliteit Regelgevend kader: Verschillende van die wetteksten en decreten bekrachtigen de neutraliteit van de ambtenaren. Deze teksten stellen duidelijk dat de ambtenaren neutrale handelingen moeten stellen. Dit betekent dat ze alle burgers gelijk moeten bejegenen en dat ze elke uitspraak, elke houding, elk voorkomen moeten vermijden die het vertrouwen van het publiek in zijn totale neutraliteit zou kunnen aantasten. In dezelfde teksten wordt niet gesproken over de uitdrukkingswijze van de neutraliteit van de overheid. VPS: “In de omgang met anderen en in de contacten met het publiek respecteert het personeelslid de persoonlijke waardigheid en handelt het zonder discriminatie.

15 Neutraliteit Regelgevend kader: Deontologische code: De deontologische code van de Vlaamse overheid bevat een aantal bepalingen, voornamelijk het principe van objectiviteit, die een duidelijke link hebben met neutraliteit en richting geven aan het gedrag van personeelsleden. Schendingen m.b.t. deze bepalingen kunnen gesanctioneerd worden. Op die manier wordt een neutrale dienstverlening gewaarborgd.

16 Neutraliteit Deontologische code: De deontologische code stelt over het gelijkheidsbeginsel/objectiviteit: “Het gelijkheidsbeginsel vormt een centraal element in de opdracht van de Vlaamse administratie: klanten en leveranciers hebben het recht om in gelijke gevallen op dezelfde manier te worden behandeld. Daarom moeten personeelsleden op ieder moment hun objectiviteit bewaren, en hun functie op een onbevangen en neutrale wijze uitoefenen. Dat betekent dat u in de omgang met interne en externe klanten uw persoonlijke voorkeuren niet laat meespelen. U streeft ernaar om elke schijn van partijdigheid te voorkomen.”

17 Neutraliteit Deontologische code: Over het verbod op discriminatie zegt de code: “De Vlaamse overheid wil een voorbeeldrol spelen op vlak van gelijke kansen.” “Iedere vorm van discriminatie is uit den boze. U laat zich bij de uitoefening van uw functie niet beïnvloeden door filosofische, politieke of religieuze overtuigingen, door seksuele geaardheid, geslacht, ras of herkomst.” en over persoonlijke voorkeur en belangenvermenging: “Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of uw engagement in een vereniging mogen geen weerslag hebben op de objectiviteit waarmee u uw taken uitoefent.”

18 Neutraliteit Deontologische code: En verder over de houding als personeelslid tegenover klanten en leveranciers: “In uw contacten met klanten en leveranciers vertegenwoordigt u de overheid, en beperkt u zich tot duidelijke objectieve en neutrale informatie over de feiten.” Daarnaast hebben een aantal entiteiten een aanvullende deontologische code uitgewerkt die de regels vastlegt omtrent de neutraliteit van hun personeelsleden. Bv. Kind en Gezin, VDAB…

19 Neutraliteit Het basisprincipe is de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om zijn overtuigingen op een vredelievende wijze te uiten en te veruiterlijken. Dit principe wordt bekrachtigd door meerdere juridische teksten, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische grondwet. Het is één van de pijlers van de democratische samenleving. Geen enkele, zelfs fundamentele, vrijheid is echter absoluut. Ze kan in bepaalde gevallen worden beperkt. Eventuele beperkingen moeten echter zorgvuldig omschreven en gerechtvaardigd worden, alsook proportioneel zijn. De bepaling van dergelijke beperkingen mag in geen geval het voorwerp uitmaken van individuele beslissingen. Een juist evenwicht vinden vereist transparantie en dialoog.

20 Neutraliteit Welke beperkingen zijn toelaatbaar zijn bij het principe van de individuele vrijheid? en Hoe dit principe te verzoenen valt met andere fundamentele principes van onze samenleving, zoals de neutraliteit van de staat en de gelijkheid van burgers? Het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme formuleerde vier harmoniseringsprincipes als toetsstenen om beperkingen op de veruiterlijking van overtuigingen of geloofsovertuigingen op de werkvloer te verantwoorden, namelijk noodzaak, dialoog, proportionaliteit en transparantie.

21 Mozaiko 2015 Volgend bijeenkomst op 18 december, Dag van Migrant, locatie: VAC Gent Inschrijven: www.bestuurszaken.be/dag-van-de- migrantwww.bestuurszaken.be/dag-van-de- migrant Yammer: https://www.yammer.com/mozaiko/ https://www.yammer.com/mozaiko/


Download ppt "Www.bestuurszaken.be/mozaiko. 12 november 2015 9u30 – 9u50 Welkom & inleiding (Joke Baeten) 9u50 – 10u50 Centrum gelijke kansen over hun werking & invulling."

Verwante presentaties


Ads door Google